Logo van HomeAway

Samenvatting van de Verzekeringspolis voor Aansprakelijkheid ter waarde van $1 Miljoen

Over de Aansprakelijkheidsverzekering van $1 Miljoen

De $1 Miljoen aansprakelijkheidsverzekering (hierna genoemd "het Programma") biedt eigenaars en managers van de woning primaire dekking tegen claims voor ongevallen met betrekking tot lichamelijk letsel van derden of woningschade door derden, op voorwaarde dat het incident optreedt tijdens een reservering die online verwerkt werd via de HomeAway check-out.

Het programma biedt tot US$1 miljoen  in dekking per woning, per jaar, door middel van een polis verstrekt door Generali Global Assistance maakt deel uit van de multinationale Generali Group, die al meer dan 185 jaar een aanwezigheid heeft opgebouwd in 60 landen met meer dan 76.000 werknemers. 

Er zijn geen extra kosten verbonden voor deelname aan het Programma; er worden echter enkel verblijven gedekt die overeenstemmen met een reservering die online verwerkt werd via de HomeAway check-out. In het geval van een claim, zullen de uitkeringen samen worden gecoördineerd met eventuele andere toepasselijke verzekeringen, met inbegrip van woonhuisverzekeringen.

Zie hieronder voor informatie over hoe claims in te dienen i.v.m. het Programma.  

Programmavoorwaarden en Ingangsdatums

De huidige duur van de polis die ten grondslag ligt aan het Programma begon op 1 mei 2017. Dekking in het kader van het programma is van toepassing op alle verbleven nachten op of na deze datum, ongeacht de datum van het in- of uitchecken, mits het verblijf overeenstemt met een online reservering via HomeAway check-out.

Generali Global Assistance is de verzekeraar van dit Programma. HomeAway is de polishouder en zoals omschreven in de voorwaarden van het Programma zijn de eigenaars en managers van de woning vermeld op de HomeAway of gerelateerde sites of een geautoriseerde partner de verzekerden (collectief, de "Verzekerde").

Voorwaarden voor de Eigenaar/Woningeigenaar

Eigenaren komen in aanmerking voor dekking krachtens dit Programma als hun woningen vermeld worden op de HomeAway of gerelateerde sites of een geautoriseerde partner, en waar de verblijven overeenstemmen met een online reservering via de HomeAway check-out.

Voorwaarden voor de Manager van de Woning

Eigenaren komen in aanmerking voor dekking krachtens dit programma als hun woningen vermeld worden op de HomeAway of gerelateerde sites of een geautoriseerde partner, en waar de verblijven overeenstemmen met een online reservering via de HomeAway check-out.

Woningtypes die Gedekt Worden

  • Woningen in eigendom of beheerd door de Verzekerde

  • Woningen vermeld op de websites van HomeAway of gerelateerde sites of een geautoriseerde partner van HomeAway

  • Woningen geboekt en bezet door een derde-partij wiens verblijf overeenstemt met een online reservering via de HomeAway check-out 

De definitie van "woningen" onder het Programma kan bestaan uit stacaravans, Airstream reistrailers, boomhutten, vaartuigen en andere dergelijke accommodaties, maar alleen in de mate dat de woning stilstaat en wordt gebruikt voor residentiële doeleinden.

Beperkingen van de Verzekering

US$1 miljoen per geval, met een maximum van US$1 miljoen beschikbaar per jaar en per woning vermeld op de HomeAway gerelateerde sites of een geautoriseerde partner tijdens de looptijd van de polis van het Programma.

Gedekte Kosten

De uitgaven die de Verzekerde wettelijk moet betalen als schadevergoeding wegens lichamelijk letsel aan een gast of woningschade aan een woning van een derde partij woning worden gedekt door dit Programma. Als dekking beschikbaar is voor een claim  bevat de limiet van US$1 miljoen USD polis de kosten voor het onderzoek van een claim met inbegrip van juridische verdediging, indien nodig.

Dekkingsgrondgebied 

Overal in de wereld op voorwaarde dat de verantwoordelijkheid van de Verzekerde tot betaling van een schadevoergoeding bepaalt wordt:

  • in een rechtszaak ten gronde, die wordt ingeleid op het grondgebied waarin het ons niet verboden is transacties te verrichten door eventuele toepasselijke sancties en embargo's, met inbegrip van die beheerd door de US Treasury Department Office of Foreign Assests Control (bureau voor de controle op externe tegoeden)  of in een regeling waarmee wij instemmen. 

Uitsluitingen van het Programma 

Het Programma biedt geen dekking voor het volgende:

Vliegtuigen, Auto, of Watervaartuigen: Lichamelijk letsel of materiële schade die voortvloeit uit de eigendom, onderhoud, gebruik of toewijzing aan anderen van vliegtuigen, auto, of watervaartuigen in eigendom, gebruikt, gehuurd of uitgeleend aan een Verzekerde die niet stilstaat en/of niet wordt gebruikt voor residentiële doeleinden.

Contractuele Aansprakelijkheid: Lichamelijk letsel of materiële schade waarmee de Verzekerde heeft ingestemd of verplicht is tot het betalen als gevolg van een verplichting die uiteengezet is in een bestaand contract of overeenkomst.

Woningschade: Materiële schade aan een woning en eigendommen die een Verzekerde bezit, huurt of betrekt, met inbegrip van eventuele kosten of uitgaven van een Verzekerde voor reparatie, vervanging, verbetering, restauratie of onderhoud van deze woning om welke reden dan ook, met inbegrip van de preventie van letsel aan een persoon of schade aan andermans eigendom.

Elektronische Gegevens: Schade die voortvloeit uit het verlies, verlies van gebruik, schade, corruptie , onvermogen tot het gebruik van elektronisch gegevens. Zoals gebruikt in deze uitsluiting betekenen, elektronische gegevens  de informatie, feiten of programma's die zijn opgeslagen als of op, gemaakt of gebruik op, of verzonden naar of van computersoftware, met inbegrip van systeem- en applicatiesoftware, harde schijfen of floppydisks, cd-rom's, tapes, stations, cellen, gegevensverwerkende apparatuur of andere media die worden gebruikt met elektronische besturingsapparatuur.

Aansprakelijkheid van de Werkgever: Lichamelijk letsel aan een werknemer van de Verzekerde die voortvloeit uit en in de loop van (i) werkgelegenheid door de Verzekerde; of (ii) werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de bedrijfswerkregels van de Verzekerde.

Verwachte of opzettelijke Schade: Lichamelijk letsel of woningschade verwacht of bedoeld vanuit het oogpunt van de Verzekerde.

Persoonlijke en Reclame Schade: Schade of vermeende schade veroorzaakt door laster, smaad, schending van privacy, reclame, of onrechtmatige uitwinning.

Verontreiniging: Lichamelijk letsel of schade aan woningen als gevolg van de feitelijke of vermeende bedreigde lozing, verspreiding, lekkage, migratie, vrijgave of het ontsnappen van verontreinigende stoffen.

Terugroepen van Producten, Werk of Waardevermindering van de Woning: Schadevergoeding gevorderd voor elk verlies, kosten of uitgaven die door u of anderen zijn gemaakt voor het verlies van gebruik, intrekking, terugroepen, inspectie, reparatie, vervanging, aanpassing, verwijdering of afvoer van een product als dergelijk product wordt ingetrokken of teruggehaald uit de handel of uit het gebruik door een persoon of organisatie vanwege een bekend of vermoedelijk defect, deficiëntie, ontoereikendheid of gevaarlijke voorwaarde ervan.

Opname en Distributie van Materiaal of Informatie in Strijd met de Wet: "Lichamelijk letsel" of "woningschade" direct of indirect voortvloeiend uit elke handeling of elk verzuim dat schendt of waarvan beweerd wordt het volgende wordt geschonden (i) de Telephone Consumer Protection Act (TCPA), met inbegrip van elke wijziging van of toevoeging aan deze wet, (ii) de CAN-SPAM Act van 2003, met inbegrip van elke wijziging van of toevoeging aan deze wet, (iii) De Fair Credit Reporting Act (FCRA) en een wijziging van of toevoeging aan dergelijke wet , met inbegrip van de Fair and Accurate Credit Transactions Act (FACTA); of (iv) ieder federaal, staats of lokaal statuut, ordonnantie of verordening, anders dan de TCPA, CAN-SPAM Act van 2003 of FCRA en hun amendementen en toevoegingen, die gaan over het verbieden of beperken het afdrukken, verspreiden, verwijderen, verzamelen, opnemen, sturen, verzenden, , communiceren of distribueren van materiaal of informatie.

Oorlog: Lichamelijk letsel of woningschade, echter veroorzaakte schade, voortvloeiend direct of indirect uit (i) oorlog, met inbegrip van niet verklaarde oorlog of burgeroorlog of (ii) oorlogszuchtige actie door militairen, met inbegrip van actie in het belemmeren of verdedigen tegen de aanval van een feitelijke of te verwachten gebruik van militair personeel of andere agenten.

Claims

Informeer Generali Global Assistance onmiddellijk als u zich bewust wordt van elk lichamelijk letsel door derden of schade aan woningen van derden waarvoor de dekking kan gelden. Elke vertraging in de rapportage van een claim kan leiden tot het niet ontvangen van dekking in het kader van het Programma.

Bel onmiddellijk om een claim te starten en te praten met een toegewezen schaderegelaar van Generali Global Assistance

  • +45 43314680

Zorg ervoor te beschikken over de volgende informatie voordat u contact opneemt:

  • Volledige details van het incident

  • Alle bijbehorende documentatie

  • Namen van personen of gewonde partijen en/of personen die schadevergoeding eisen

U ontvangt een eerste ontvangstbevestiging van de claim. Vervolgens, nadat de claim is toegewezen, ontvangt u de naam van uw toegewezen Generali Global Assistance vertegenwoordiger, evenals de updates in het hele claimproces.

De verwerkingstijd is afhankelijk van de complexiteit en de bijzonderheden van de claim en de bijbehorende schade.  

Disclaimers

De Samenvatting van dit Programma bevat niet de volledige voorwaarden en bepalingen. Deze kunnen worden gevonden in Polisvoorwaarden en het document met de Algemene Voorwaarden, wat beschikbaar is op aanvraag. 

Klachten

Wij streven ernaar om onze partners een uitstekende klantenservice te bieden en verwelkomen graag alle eventuele feedback. We zullen ons best doen alle om klachten eerlijk te behandelen. Als u een klacht wilt indienen, kunt u dit schriftelijk, telefonisch. 

Richt alle klachten naar:

Generali Global Assistance
P.O. Box 939057
San Diego, CA 92193
Tel: 858-810-2000
Email: homeawayclaims@generali-liability.com