Logo van HomeAway

Hyperwallet Servicevoorwaarden

Deze Servicevoorwaarden gelden met ingang van 25 april 2017

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Hyperwallet is een mondiale aanbieder van betalingsdiensten. Wij leveren de betalingsdiensten en aanverwante functionaliteit en technologie ter ondersteuning van die diensten zoals nader in deze voorwaarden omschreven (gezamenlijk “de Diensten” te noemen) aan Hyperwallets zakelijke en commerciële klanten (elk “Betaler” te noemen), die betalingen willen doen aan door hen aangewezen begunstigden. Uw primaire interface met de Diensten is via een Hyperwallet-technologieportaal dat toegankelijk is via een website, toepassingsprogrammeringsinterface/API, ingebed in of geïntegreerd met het eigen platform of systeem van de Betaler, of een andere methode (het “Pay Portal”). Het Pay Portal is onderdeel van de Diensten.

Door u te registreren voor het gebruik van de Diensten, u toegang te verschaffen tot het Pay Portal of gebruik te maken van Diensten op enig moment, aanvaardt u alle voorwaarden die vervat zijn in deze Gebruikersvoorwaarden en in elk van de volgende bijlagen:

Voorwaarden in verband met filialen en toepasselijk recht,

Voorwaarden in verband met betalingsdiensten,

Privacybeleid,

Beleid inzake elektronische handtekening en communicatie,

Kaarthouderovereenkomsten (bij uitgifte van een Hyperwalletkaart aan u)

(gezamenlijk de “Servicevoorwaarden”).

De Servicevoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en het hieronder omschreven met Hyperwallet filiaal of filialen en zijn van toepassing op uw gebruik en ontvangst van de Diensten. Als zodanig zijn dit belangrijke documenten die u goed moet lezen en overwegen. Print of bewaar een kopie van deze Servicevoorwaarden voor uw administratie.

Wij behouden ons het recht voor om de Servicevoorwaarden te allen tijde te wijzigen door een herziene versie op het Pay Portal te plaatsen. De herziene versie treedt in werking op het tijdstip van plaatsing op het Pay Portal door ons. Het is uw verantwoordelijkheid om de Servicevoorwaarden regelmatig te herlezen. Het voortzetten van uw toegang tot het Pay Portal en het gebruik van de Diensten na de datum van wijzigingen vormt uw aanvaarding van de nieuwe of gewijzigde Servicevoorwaarden. Als u de nieuwe of gewijzigde Servicevoorwaarden niet wilt aanvaarden, moet u uw toegang tot het Pay Portal en het gebruik van de Diensten staken.


Bij tegenstrijdigheden tussen de Gebruikersvoorwaarden en andere delen van de Servicevoorwaarden, prevaleren de Gebruikersvoorwaarden. 

De termen “u”, “uw” en “begunstigde” verwijzen naar gebruikers van de Diensten of andere daarvoor in aanmerking komende gebruikers van het Pay Portal. De termen “Hyperwallet”, “wij”, “ons”, “onze”, en soortgelijke termen verwijzen naar de partij met wie u een overeenkomst sluit zoals in deze voorwaarden omschreven. Andere termen met hoofdletters waarvoor het hoofddeel van de Gebruikersvoorwaarden geen andere definitie geeft, hebben de betekenissen die vermeld zijn in het artikel ‘Definities’ uit deze voorwaarden.

1. Over Hyperwallet.

Hyperwallet beheert en verleent de Diensten via lokale filialen (elk “Filiaal” te noemen) over de gehele wereld. Samen met hun respectievelijke moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen en gelieerde partijen zijn deze Filialen zowel afzonderlijk als gezamenlijk bekend als “Hyperwallet”.

U sluit een overeenkomst met en ontvangt de Diensten van het Filiaal op basis van uw land van verblijf/vestiging, zoals omschreven in de Voorwaarden in verband met filialen en toepasselijk recht. Deze Filialen kunnen geregistreerd zijn bij, en een licentie hebben gekregen in verschillende jurisdicties van, relevante regelgevende instanties zoals omschreven in Licenties en klachten.

Ondanks het Filiaal met wie u een overeenkomst hebt gesloten op basis van uw land van verblijf/vestiging, kan Hyperwallet alle verplichtingen die hierin aan Hyperwallet worden opgelegd delegeren aan andere Filialen, agenten, leveranciers en opdrachtnemers en Hyperwallet mag aan die personen alle informatie verstrekken die zij verlangen ter nakoming van de aldus aan hen gedelegeerde verplichtingen.

2. De Diensten.

De Diensten maken het mogelijk dat u betalingen ontvangt van en zoals geïnstrueerd door uw Betaler via een of meerdere methodes die door uw Betaler worden aangeboden en ondersteund, zoals de overmaking naar uw bankrekening, het laden van een prepaid-kaart die een derde uitgever aan u heeft uitgegeven (“Hyperwalletkaart”), het laden van uw bestaande betaalkaart, uitgifte van een e-moneyrekening (indien beschikbaar), cheque, contant ophalen bij ophaallocaties van externe aanbieders van geldovermakingen (bijv. Western Union), en andere betaalmethodes (elk “Uitbetalingsmethode” te noemen), dit alles zoals van tijd tot tijd door Hyperwallet ondersteund en beschikbaar gesteld. De Diensten worden geleverd via het Pay Portal, de Filialen en een netwerk van banken en financiële dienstverleners (“Netwerkpartners”) en hiervoor gelden aanvullende voorwaarden die in de Voorwaarden in verband met betalingsdiensten omschreven zijn.

In sommige jurisdicties kunnen de Diensten ook bestaan uit de overboeking of overmaking van geld, de uitgifte en distributie of verkoop van elektronisch geld (“E-money”) of opgeslagen waarde en/of de mogelijkheid voor u om betalingen van uw Betaler in uw lokale valuta te ontvangen. Voor deze Diensten gelden aanvullende voorwaarden die in de Voorwaarden in verband met betalingsdiensten zijn omschreven.

3. Beperking tot zakelijke doeleinden.

Voor de Diensten gelden bepaalde limieten en een bepaalde beschikbaarheid en het is mogelijk dat niet alle Diensten, Uitbetalingsmethodes of functionaliteit van of toegang tot de Diensten, met inbegrip van het Pay Portal, aan u ter beschikking worden gesteld. De Diensten worden niet aangeboden aan consumenten of het algemene publiek en zijn slechts beschikbaar voor en worden slechts verstrekt aan u in verband met uw commerciële relatie met, en als aangewezen ontvanger van een betaling en begunstigde van, een Betaler om geld van uw Betaler te ontvangen.

De Diensten zijn bedoeld om betalingen mogelijk te maken voor activiteiten die geen verband houden met salaris of salarisadministratie en voor zakelijke activiteiten en commerciële activiteiten in verband met uw relatie met uw Betaler en zijn niet bedoeld en mogen niet worden gebruikt voor persoonlijke, huishoudelijke of gezinsdoeleinden. Door u voor de Diensten te registreren, verklaart u dat u de Diensten voor commerciële doeleinden gebruikt als onafhankelijke opdrachtnemer van de Betaler en niet voor de ontvangst van salaris waarop een loonheffing moet worden ingehouden of anderszins voor persoonlijke, huishoudelijke of gezinsdoeleinden.

Ondanks de op grond hiervan verleende Diensten is Hyperwallet niet verantwoordelijk en op geen enkele wijze aansprakelijk voor een van de producten, diensten of activiteiten waarvoor u via het Pay Portal betaling ontvangt of voor enig handelen of nalaten van een Betaler of een derde, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, een geschil over een geldbedrag dat door die Betaler of anderszins aan u betaald is of moet worden. Aanvullende beperkingen in het gebruik van de Diensten staan vermeld in de Voorwaarden in verband met betalingsdiensten.

4. Externe Diensten.

In verband met de Dienst is het mogelijk dat u ervoor kunt kiezen om bepaalde diensten van andere dienstverleners van Hyperwallet (elk van die diensten “Externe Dienst” te noemen en elk van die entiteiten “Dienstverlener” te noemen). Hyperwallet is niet verantwoordelijk voor dergelijke Dienstverleners, de Externe Diensten of materialen, informatie of resultaten die via dergelijke Externe Diensten beschikbaar zijn. De betreffende Dienstverleners kunnen van u verlangen dat u akkoord gaat met voorwaarden of overeenkomsten met betrekking tot hun verlening van de Externe Diensten aan u. Alleen u bent verantwoordelijk voor en aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit uw keuze voor en ontvangst van een Externe Dienst. Wanneer u kiest voor het ontvangen van een Externe Dienst, machtigt u Hyperwallet om de betreffende Dienstverlener te voorzien van alle documenten en informatie over uzelf en uw Betaler die voor die Dienstverlener nodig zijn om de Externe Dienst aan u te kunnen verlenen, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, tot uw persoon herleidbare informatie die de betreffende Dienstverlener verlangt en die u aan Hyperwallet hebt verstrekt in verband met deze Overeenkomst en uw ontvangst van de Externe Dienst. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van alle informatie die u aan ons verstrekt en waarvan u goedkeurt dat deze aan de Dienstverleners wordt verstrekt. U verklaart en garandeert dat u in het bezit bent van alle rechten op alle informatie die nodig is om de informatie aan Hyperwallet te verstrekken, en dat het gebruik van informatie door Hyperwallet zoals in deze overeenkomst voorzien geen inbreuk zal maken op rechten op privacy of andere beschermde rechten en niet in strijd zal zijn met de van toepassing zijnde lokale, nationale of federale wet- en regelgeving, beschikkingen of regels. U gaat ermee akkoord dat u, door te kiezen voor de ontvangst van een Externe Dienst en in te stemmen met de verstrekking van uw informatie aan een Dienstverlener door Hyperwallet, afstand hebt gedaan van elke aanspraak tegen Hyperwallet die voortvloeit uit het gebruik van uw informatie door een Dienstverlener. In geen geval zal Hyperwallet jegens u of een derde aansprakelijk zijn voor de vergoeding van directe of indirecte schade of gevolgschade of tot betaling van een bijzondere of als straf bedoelde schadevergoeding, ongeacht of de schade gebaseerd is op overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsleer of vorm van rechtsvordering, en ongeacht of Hyperwallet bekend was of had moeten zijn met de kans op dergelijke schade in bepaalde omstandigheden.

5. Personen die Voor Gebruik van de Diensten in Aanmerking Komen.

Om in aanmerking te komen voor het gebruik van de Diensten, dient u een aangewezen begunstigde van een Betaler te zijn die de leeftijd van meerderjarigheid in uw land van verblijf/vestiging heeft bereikt en zich te bevinden in een door Hyperwallet ondersteund land. Om de Diensten te ontvangen, moet u het registratieproces doorlopen door actuele, volledige en juiste informatie te verstrekken zoals gevraagd tijdens het registratieproces op het Pay Portal en door akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden. Sommige registratie-informatie en andere identificerende informatie kan van tijd tot tijd rechtstreeks door uw Betaler aan Hyperwallet worden verstrekt. Meerdere registraties zijn verboden. U kunt zich slechts éénmaal registreren en elke gebruiker moet een aparte registratie hebben. Indien wij ontdekken dat één gebruiker meerdere actieve registraties heeft, behouden wij ons het recht voor om de registraties samen te voegen of te beëindigen en om te weigeren om toe te staan dat u de Dienst gebruikt, zonder kennisgeving aan u. Wanneer u zich namens een bedrijf of commerciële entiteit voor de Diensten registreert, moet u wettelijk bevoegd zijn om namens dat bedrijf of die entiteit akkoord te gaan met de Servicevoorwaarden.

6. Verificatie van identiteit en toestemming van Derden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Hyperwallet u te allen tijde als voorwaarde voor het gebruik van de Diensten en overeenkomstig ons Privacybeleid om informatie kan vragen waarmee wij uw identiteit in redelijkheid kunnen vaststellen, u kan verplichten om stappen te nemen ter bevestiging van de juistheid en/of volledigheid van de informatie die u aan ons hebt verstrekt en/of uw informatie mag controleren op basis van databanken van derden of op andere wijze met het oog op de verlening van de Diensten aan u. Tot de informatie die wij van u kunnen vragen, behoren uw naam, adres, geboortedatum, burgerservicenummer, fiscaal nummer, telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie waarmee wij uw identiteit kunnen vaststellen. Wij kunnen u verplichten om documentatie te verstrekken, waaronder uw paspoort, rijbewijs of ander door de overheid uitgevaardigd identiteitsdocument met foto. Ook kunnen wij contact met u opnemen wanneer wij aanvullende vragen hebben. Hyperwallet behoudt zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken de toegang tot de Diensten af te sluiten, op te schorten, te beperken of te weigeren indien wij deze informatie niet kunnen verkrijgen, al dan niet met een reden.

U gaat uitdrukkelijk akkoord met de bekendmaking van uw informatie aan externe dienstverleners die verificaties uitvoeren, Netwerkpartners, overheidsinstanties en andere derden voor verificatiedoeleinden of om te voldoen aan eisen in verband met witwassen van geld, financiering van terrorisme, toezicht op transacties en het melden van verdachte activiteiten of zoals anders noodzakelijk is om de Diensten aan u te leveren. U erkent en stemt erin toe dat de informatie over de locatie van het apparaat dat u gebruikt om toegang te verkrijgen tot het Pay Portal kan worden gebruikt om de locatie te bepalen en te allen tijde kan worden verkregen terwijl u op het Pay Portal ingelogd bent, en dat deze informatie mag worden gebruikt of bekendgemaakt als onderdeel van de Diensten en als voorwaarde voor uw gebruik van de Diensten. Een derde aan wie uw informatie wordt doorgegeven, is verplicht tot geheimhouding van uw informatie en mag de verstrekte informatie niet gebruiken voor ongeautoriseerde doeleinden, anders dan het verifiëren van uw identiteit, het naleven van onze wettelijke, regulatoire en risicoverplichtingen, het verlenen van de Diensten of zoals anders in deze voorwaarden of in het Privacybeleid beschreven.

7. Uw verantwoordelijkheden.

Het is uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor een goede beveiliging en controle van alle ID’s, gebruikersnamen, wachtwoorden, persoonlijke identificatienummers (PIN-codes), of andere codes die u gebruikt ter verkrijging van toegang tot het Pay Portal of de Diensten of in verband met de Diensten. U erkent en gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het niet goed beveiligen van deze zaken kan leiden tot ongeautoriseerde transacties en/of schade voor u die Hyperwallet niet aan u hoeft te vergoeden en waarvoor Hyperwallet ook geen andere betalingen aan u hoeft te doen. U verbindt zich om Hyperwallet direct van elk onbevoegd gebruik van uw Pay Portal of een andere beveiligingsinbreuk in kennis te stellen. U bent verantwoordelijk voor een via uw Pay Portal ontvangen verzoek tot overmaking van geld, tenzij wij op de in deze Gebruikersvoorwaarden vermelde wijze van het onbevoegde gebruik in kennis zijn gesteld. Wij adviseren u met klem om passende veiligheidsmaatregelen te treffen alvorens informatie van het Pay Portal te downloaden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan computerapparatuur of andere eigendom die kan voortvloeien uit het gebruik van het Pay Portal of downloaden vanaf het Pay Portal.

Niettegenstaande het bovenstaande bent u verantwoordelijk voor alle activiteiten, handelingen en omissies die zich met betrekking tot uw Pay Portal voordoen, met inbegrip van hetgeen u via de Diensten verzendt. U bent verantwoordelijk voor uw Internetaansluiting of andere methode die u gebruikt om verbinding te krijgen met het Pay Portal. U verklaart dat uw e-mailaccount en alle informatie die verzonden wordt naar en van uw e-mailaccount veilig is en dat niemand anders dan u toegang heeft tot uw e-mailaccount. Ook erkent u dat de verlening van toestemming aan een derde om namens u bepaalde handelingen te verrichten u niet ontslaat van uw verantwoordelijkheid op grond van deze Overeenkomst. Voorts erkent u en gaat u ermee akkoord dat u Hyperwallet niet aansprakelijk zult stellen voor, en dat u Hyperwallet zult verdedigen en vrijwaren tegen, alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het handelen of nalaten van deze derde in verband met de eventueel door u verleende toestemming. 

Niettegenstaande enige andere voorwaarde of bepaling uit deze Gebruikersvoorwaarden, mag u uw recht op gebruikmaking van het Pay Portal niet aan een derde cederen of overdragen of op andere wijze een wettelijk of een op ongeschreven recht (“equity”) gebaseerd belang aan een derden toekennen in verband met het Pay Portal.

8. Gedragingen van de gebruiker.

U gaat ermee akkoord dat u de Diensten niet mag of zult gebruiken:

 1. voor een doel dat onwettig, frauduleus, bedrieglijk, onwaar, misleidend of oneerlijk is of op enigerlei wijze verband houdt met onwettige, onethische of moreel laakbare activiteiten of direct of indirect met het bovenstaande verband houdt;

 2. indien u zicht bevindt, woonachtig bent, werkt of zaken doet in een land waarvoor beperkingen gelden op grond van een of meer van het navolgende, die Hyperwallet van tijd tot tijd kan actualiseren zonder voorafgaande kennisgeving aan u: de

   

  Special Economic Measures Act

   

  [Wet op de speciale economische maatregelen] (Canada), de

   

  United Nations Act

   

  [Wet op de Verenigde Naties] (Canada), de

   

  Freezing Assets of Corrupt Foreign Officials Act

   

  [Wet op de bevriezing van vermogensbestanddelen van corrupte ambtenaren in het buitenland] (Canada),

   

  de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List

   

  [Lijst met speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen] van de

   

  U.S. Office of Foreign Assets Controls

   

  [Amerikaanse Federale Dienst voor controles van buitenlands vermogensbestanddelen]

   

  (OFAC),

   

  of de

   

  U.S. Department of State’s Designated Foreign Terrorist Organizations List

   

  [Lijst met aangewezen buitenlandse terroristische organisaties van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken], al naar gelang van toepassing en zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd; of (ii) een toepasselijke sanctie, instructie of andere actie door

   

  Foreign Affairs and International Trade Canada

  , OFSI, OFAC of de Verenigde Naties of een andere Canadese, Amerikaanse, Australische of Europese overheidsinstantie met betrekking tot terrorisme of het witwassen van geld;

 3. voor verboden doeleinden, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, fraude en witwassen van geld. Wij zullen alle verdachte activiteiten bij de betreffende wetshandhavingsinstantie melden;

 4. bij een poging om misbruik te maken van enige wet- of regelgeving of om hiervan te profiteren of deze te omzeilen;

 5. op een wijze waarbij geprobeerd wordt om de beveiliging, functionaliteit, toegangspunten of andere kenmerken van de Dienst of het Pay Portal te manipuleren, hacken, modificeren, “framen”, “deep-linken” of anderszins te omzeilen of proberen te omzeilen;

 6. bij een poging om de Dienst direct of indirect, hetzij afzonderlijk, hetzij als onderdeel van een andere dienst, door te verkopen; of

 7. voor enig doel dat Hyperwallet geheel naar eigen goeddunken verbiedt of zoals anderszins verboden is op grond van de Servicevoorwaarden.

9. Vergoedingen.

De voor de Diensten geldende vergoedingen (“de Vergoedingen”) worden vastgesteld op grond van een overeenkomst tussen uw Betaler en Hyperwallet. Door de Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden, verbindt u zich tot betaling van alle toepasselijke Vergoedingen in verband met het Pay Portal en alle aan u ter beschikking gestelde of door u geselecteerde Uitbetalingsmethodes. De door u verschuldigde Vergoedingen worden hetzij: i) in mindering gebracht op het bedrag dat wordt overgemaakt in de specifieke transactie waarvoor de vergoeding geldt bij uw uitvoering van de transactie (wanneer u ons bijvoorbeeld opdracht geeft om een betaling van uw Betaler op uw bankrekening te laten ontvangen via het Pay Portal, is het naar uw bankrekening overgedragen bedrag het door u opgegeven bedrag minus de vergoeding die van toepassing is bij een Overmaking naar uw Lokale Bankrekening); en/of ii) automatisch in mindering gebracht op de beschikbare gelden zoals blijkend uit uw Pay Portal. U machtigt ons hierbij om alle vergoedingen in mindering te brengen op de bedragen die overgemaakt worden naar en/of blijken uit uw Pay Portal, al naar gelang van toepassing. Alle vergoedingen luiden in U.S. Dollars, tenzij anders vermeld.

Daarnaast mogen Netwerkpartners en andere derden die de Diensten faciliteren aanvullende vergoedingen heffen op transacties, die in mindering worden gebracht op de beschikbare gelden zoals blijkend uit uw Pay Portal. Wanneer u onjuiste betalingsinformatie verstrekt en een transactie wordt geweigerd, dan kan aan Hyperwallet een vergoeding wegens weigering van betaling in rekening worden gebracht door de bank of financiële instelling die het transactieverzoek ontvangt. Deze vergoedingen vanwege weigering van een betaling zijn uw verantwoordelijkheid en mogen door Hyperwallet in mindering worden gebracht op de beschikbare gelden zoals blijkend uit uw Pay Portal. Alle vergoedingen voor betalingsverwerkingen of valutaconversies of intermediaire kosten die uw bank of andere betalingsaanbieder in rekening kan brengen en niet direct met Hyperwallet verband houden, zijn alleen uw verantwoordelijkheid. U bent ook verantwoordelijk voor SMS en datadiensten en andere soortgelijke telefoon- of internetkosten die verband houden met uw gebruik van de Diensten per computer, mobiel apparaat of anderszins.

Hyperwallet behoudt zich het recht voor om de Vergoedingen geheel naar eigen goeddunken te wijzigen of anderszins aan te passen in opdracht van uw Betaler of anderszins. Wij zullen de geactualiseerde vergoedingen bekendmaken op het Pay Portal. De Vergoedingen worden direct van kracht, tenzij anders vermeld.

10. Opschorting of beëindiging van Diensten.

Hyperwallet mag de Diensten, met inbegrip van de toegang tot het Pay Portal, te allen tijde geheel of gedeeltelijk opschorten of beëindigen, om welke reden dan ook, zoals bepaald door Hyperwallet en/of in opdracht van uw Betaler, in beide gevallen geheel naar eigen goeddunken. In een dergelijk geval zal uw toegang tot en/of gebruik van de betreffende Diensten met onmiddellijke ingang worden opgeschort of beëindigd, al naar gelang van toepassing.

11. Afsluiting van uw Pay Portal.

U mag uw Pay Portal te allen tijde afsluiten door met ons contact op te nemen. Bij de afsluiting van uw Pay Portal zullen wij alle uitstaande transacties annuleren en hebt u een beperkte (door Hyperwallet te bepalen) termijn om eventuele resterende gelden of een resterend saldo over te boeken; tijdens deze termijn is uw Pay Portal toegankelijk zodat u het resterende geld of saldo kunt overmaken naar uw Uitbetalingsmethode. U bevestigt dat wanneer u een relatie met uw Betaler blijft hebben en u besluit om uw Pay Portal af te sluiten, u geen betalingen meer kunt ontvangen van uw Betaler, tenzij een Pay Portal heropend wordt of een nieuw Pay Portal wordt geopend.

U mag uw Pay Portal niet afsluiten om een onderzoek te ontlopen. Indien u probeert om uw Pay Portal af te sluiten terwijl wij een onderzoek uitvoeren, mogen wij eventuele resterende gelden of een resterend saldo maximaal 180 dagen aanhouden ter bescherming van Hyperwallet, haar Filialen, een Netwerkpartner of een derde tegen het risico van storneringen, terugboekingen, aanspraken, vergoedingen, boetes, sancties en andere aansprakelijkheid. U verbindt zich om samen te werken bij elk onderzoek naar vermoede onrechtmatige, frauduleuze of ongepaste activiteiten en blijft aansprakelijk voor alle verplichtingen in verband met uw Pay Portal, zelfs na de afsluiting van het Pay Portal.

12. Vervallen van gelden.

Indien u zich geen toegang verschaft tot uw Pay Portal of uw Pay Portal gedurende drie (3) jaar of langer inactief is, mag Hyperwallet uw Pay Portal afsluiten en eventuele resterende gelden zoals blijkend uit uw Pay Portal naar de eigenaar van die gelden sturen zoals bepaald op grond van de Voorwaarden in verband met betalingsdiensten. Indien uw Betaler de eigenaar van de gelden is, worden de gelden teruggestuurd naar de Betaler of zij vervallen, indien dit verplicht is, overeenkomstig de wetgeving inzake niet opgeëiste eigendom. Indien u eigenaar bent, worden de gelden naar uw primaire adres gestuurd of zij vervallen, indien dit verplicht is, overeenkomstig de wetgeving inzake niet opgeëiste eigendom volgens het schema dat opgenomen is in de Voorwaarden in verband met filialen en toepasselijk recht. Hyperwallet zal uw woonplaats bepalen op basis van de informatie in uw Profiel op het Pay Portal. Wij zullen ons in redelijkheid inspannen om contact met u op te nemen voordat wij gelden die kunnen vervallen en waarvan u eigenaar bent, overmaken. Wanneer uw gelden al vervallen zijn en u dergelijke vervallen gelden van uw Pay Portal wilt opeisen, neem dan contact op met de beheerder van niet-opgeëiste eigendom van de staat of het land in kwestie. Wij kunnen u vertellen of gelden vervallen zijn wanneer u contact met ons opneemt via Contact.

Niettegenstaande het bovenstaande wordt het vervallen van eventuele gelden op Hyperwalletkaarten geregeld zoals vermeld in de Kaarthouderovereenkomst.

13. Geschillenbeslechting.

Informatie over ontvangen betalingen, overboekingen die vanaf uw Pay Portal zijn gedaan, activiteiten op de Hyperwalletkaart en bepaalde andere Dienstenactiviteiten worden weergegeven onder de sectie “Historie” van het Pay Portal. U dient uw transactiehistorie regelmatig te controleren en eventuele onbevoegde transacties, onbevoegde wijzigingen, verdachte activiteiten, fouten, onregelmatigheden of andere klachten zo snel mogelijk te melden door contact met ons op te nemen via Contact.

Voor de indiening van een claim wegens een onbevoegd of verkeerd uitgevoerde transactie, moet u ons zo snel mogelijk na de datum van de transactie in kennis stellen. Ondanks dat u ons in kennis stelt, begrijpt u dat wij de onbevoegde of onjuiste transactie misschien niet kunnen terugdraaien of corrigeren. Ten aanzien van een transactie met een Hyperwalletkaart moet u de instructies en termijnen uit uw Kaarthouderovereenkomst volgen.

Nadat u met ons contact hebt opgenomen via Contact zullen wij met u en uw Betaler samenwerken al naar gelang nodig om te proberen uw klacht gezien de omstandigheden zo snel mogelijk op te lossen. In sommige situaties kan het wel 8 weken duren om uw klacht op te lossen. Wij kunnen u vragen om de gegevens van uw klacht schriftelijk aan ons te doen toekomen en aanvullende informatie vragen om uw klacht te onderzoeken. Indien u inwoner bent van de Amerikaanse staten vermeld onder Licenties en klachten en u geldoverboekingsdiensten van HSI USA, Inc. ontvangt zoals vermeld in de Voorwaarden in verband met betalingsdiensten, en u van mening bent dat uw vraag of probleem niet opgelost is nadat u contact met ons hebt opgenomen via Contact, kunt u ook rechtstreeks met deze staten contact opnemen, zoals nader omschreven onder Licenties en klachten.

14. Arbitrageovereenkomst (en verbod op groepsacties/acties door belangenbehartigers en niet- geïndividualiseerd redres).

DE ONDERSTAANDE CLAUSULE DIE EEN ARBTIRAGEOVEREENKOMST BEVAT, IS UITSLUITEND VAN TOEPASSING OP INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN EN ANDERE GEBRUIKERS VAN DE DIENSTEN, WANNEER DE BETREFFENDE DIENSTEN WORDEN BEHEERST DOOR HET RECHT VAN DE VERENIGDE STATEN, ZOALS VERMELD ONDER DE VOORWAARDEN IN VERBAND MET FILIALEN EN TOEPASSELIJK RECHT.

Deze Arbitrageovereenkomst bevat bepalingen die van toepassing zijn op de beslechting van rechtsvorderingen die tussen u en ons ontstaan en verplicht u om uw vorderingen tegen ons te onderwerpen aan bindende en definitieve arbitrage, tenzij u kiest voor een opt-out uit de Arbitrageovereenkomst binnen 30 dagen na de datum waarop u de Servicevoorwaarden voor het eerst aanvaardt.

U GAAT HIERBIJ AKKOORD MET ARBITRAGE VOOR ALLE VORDERINGEN DOOR ÉÉN ARBITER. DE ARBITER WORDT GESELECTEERD EN DE ARBITRAGE WORDT GEVOERD OP GROND VAN DE COMMERCIËLE ARBITRAGEREGELS EN BEMIDDELINGSPROCEDURES VAN DE AMERICAN ARBITRATION ASSOCIATION (“AAA”). EEN “GROEPSARBITRAGE” OF SOORTGELIJKE COLLECTIEVE ARBITRAGE IS NIET TOEGESTAAN. ALLE ARBITRAGEHOORZITTINGEN OF SOORTGELIJKE PROCEDURES WORDEN GEHOUDEN IN AUSTIN, TEXAS, HOEWEL U OOK KUNT KIEZEN VOOR EEN TELEFONISCHE PROCEDURE OF VAN EEN HOORZITTING KUNT AFZIEN.

DE COMMERCIËLE ARBITAGEREGELS EN BEMIDDELINGSPROCEDURES VAN DE AAA ZIJN TE VINDEN OP: HTTPS://WWW.ADR.ORG/AAA/FACES/RULES (KLIK OP ‘RULES’ EN KLIK VERVOLGENS OP ‘COMMERCIAL ARBITRATATION RULES AND MEDIATION PROCEDURES’). DOOR AKKOORD TE GAAN MET UW GEBONDENHEID AAN DE SERVICEVOORWAARDEN, (A) BEVESTIGT EN VERKLAART U DAT U DEZE REGELS HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT, OF (B) DOET U AFSTAND VAN UW MOGELIJKHEID OM DEZE REGELS TE LEZEN EN ELK VERWEER DAT DEZE REGELS OM WELKE REDEN DAN OOK ONEERLIJK ZIJN OF GEEN TOEPASSING ZOUDEN MOETEN VINDEN.

EEN ARBITRAAL VONNIS IS DEFINITIEF EN BINDEND EN KAN DOOR ELKE BEVOEGDE RECHTER TEN UITVOER WORDEN GELEGD.

U BEGRIJPT DAT WIJ, IN RUIL VOOR UW INSTEMMING MET DIT ARTIKEL, DE
DIENST KUNNEN AANBIEDEN OP DE AANGEGEVEN VOORWAARDEN EN DAT UW INSTEMMING MET DIT ARTIKEL EEN NOODZAKELIJKE TEGENPRESTATIE VOOR DEZE OVEREENKOMST VORMT.

TEVENS BEVESTIGT EN BEGRIJPT U DAT U, MET BETREKKING TOT ELKE CLAIM:

 1. UW RECHT OP EEN PROCES MET EEN JURY EN EEN PROCES MET EEN RECHTER OPGEEFT;

 2. UW RECHT OM EEN DERGELIJK GESCHIL DOOR EEN RECHTBANK TE LATEN BESLECHTEN, OPGEEFT; en

 3. UW RECHT OPGEEFT OM ALS VERTEGENWOORDIGER OF ALS PARTICULIERE AANKLAGER OF IN ENIGE ANDERE VERTEGENWOORDIGENDE HOEDANIGHEID OP TE TREDEN, OF DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN GROEP EISERS IN EEN ARBITRAGE OF PROCES MET BETREKKING TOT EEN DERGELIJK GESCHIL.

Tenzij u voor een opt-out kiest: (1) mag u slechts rechtsvorderingen tegen Hyperwallet instellen op individuele basis, niet als eiser of groepslid in een groepsactie of –procedure of actie of procedure door een belangenbehartiger, en (2) mag u slechts op individuele basis redres eisen (waaronder geldelijk redres, een verbod en een verklaring voor recht).

In geval van een geschil tussen u en Hyperwallet zullen wij ernaar streven om de kwesties waar u mee zit te onderzoeken en hiervoor een oplossing te vinden en indien wij dit niet naar uw tevredenheid kunnen doen, zullen wij u een neutrale en kosteneffectieve methode aanbieden waarmee het geschil snel kan worden opgelost. Geschillen tussen Hyperwallet en u met betrekking tot de Diensten kunnen worden gemeld via Contact en zoals nader omschreven in de geschillenbeslechtingsbepaling hierboven.

Hyperwallet en u gaan er mee akkoord dat alle geschillen of rechtsvorderingen die zijn ontstaan of kunnen ontstaan tussen Hyperwallet en u, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, rechtsvorderingen op grond van de federale en staatswetgeving en het gemene recht en rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op overeenkomst, onrechtmatige daad, fraude, onjuiste voorstelling van zaken of een andere rechtsleer, bij uitsluiting worden beslecht door middel van definitieve en bindende arbitrage in plaats van door de rechter, echter met dien verstande dat u rechtsvorderingen aanhangig kunt maken bij rechtbanken voor geringe vorderingen, indien uw rechtsvorderingen hiervoor in aanmerking komen en zo lang de zaak bij die rechter blijft en slechts op individuele basis loopt (dus niet als onderdeel van een groepsactie of actie door een belangenbehartiger). Deze Arbitrageovereenkomst is bedoeld om ruim te worden geïnterpreteerd. 

Hyperwallet en u komen overeen dat elk van ons een rechtsvordering tegen de ander kan instellen op individuele basis, en niet als eiser of groepslid in een beoogde groepsactie of
–procedure of actie of procedure door een belangenbehartiger. Tenzij Hyperwallet en u samen anders overeenkomen, mag de arbiter de claims van meer dan één persoon of partij niet samenvoegen of combineren en niet anderszins enige vorm van een geconsolideerde procedure, groepsprocedure of procedure door een belangenbehartiger voorzitten. Ook mag/mogen de arbiter(s) redres toekennen (waaronder geldelijk redres, een verbod en een verklaring voor recht) uitsluitend ten gunste van de individuele partij die het redres vroeg en uitsluitend voor zover nodig om het redres toe te kennen dat voortvloeit uit de individuele rechtsvorderingen van die partij. De toekenning van redres kan geen gevolgen hebben voor andere klanten van Hyperwallet.

U hebt de keus om deze Arbitrageovereenkomst te weigeren door ons een getekende opt-outkennisgeving toe te sturen, onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en het e-mailadres/de e-mailadressen die u gebruikt om in te loggen op het Pay Portal waarvoor de opt-out geldt. De opt-outkennisgeving moet een poststempel hebben van uiterlijk 30 dagen na de datum waarop u voor het eerst de Servicevoorwaarden aanvaardt. U dient de opt-outkennisgeving te sturen naar: HSI USA Inc., t.a.v. de Legal Department, 11401 Century Oaks Terrace, Suite 400, Austin, TX 78758. Dit artikel is opgenomen op grond van een transactie waarbij interstatelijke handel betrokken is en zal onderworpen zijn aan en worden gehandhaafd op grond van de Federal Arbitration Act (Federale Arbitragewet), 9 U.S.C.1-16.

15. Privacybeleid.

Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden, erkent u en gaat u akkoord met het Privacybeleid van Hyperwallet dat van tijd tot tijd kan worden herzien door de plaatsing van een herziene versie van het beleid. De herziene versie treedt in werking op het tijdstip van plaatsing door ons. Het Privacybeleid is toegankelijk door op de volgende link te klikken: Privacybeleid alsmede op hyperwallet.com.

16. Beleid inzake elektronische handtekening en communicatie.

Dit beleid inzake elektronische handtekening en communicatie beschrijft hoe Hyperwallet op elektronische wijze met u communiceert. Voor zover toegestaan, gaat u akkoord en stemt u in met de elektronische ontvangst van alle communicatie, overeenkomstern, beleid, bijlagen, schema’s, verklaringen, historie en transactie-informatie, documenten, wettelijke en regelgevingskennisgevingen en bekendmakingen, en andere content van welke aard of welk type ook (gezamenlijk “Communicatie” te noemen) die wij in verband met het Pay Portal en de Diensten verstrekken, in plaats van in papieren vorm. Het beleid is toegankelijk door op de volgende link te klikken: Beleid inzake elektronische handtekening en communicatie.

17. Contact met u opnemen.

Naast de bovengenoemde elektronische communicatie begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij contact met u kunnen opnemen door middel van automatisch gegenereerde oproepen of oproepen met een vooraf opgenomen bericht of tekstberichten op de door u aan ons opgegeven telefoonnummers (i) voor berichten met betrekking tot de Diensten, uw Pay Portal of activiteiten op het Pay Portal; (ii) antwoorden op uw vragen; en/of (iii) het onderzoeken of voorkomen van fraude. De standaardkosten voor belminuten en tekstberichten kunnen van toepassing zijn.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij zonder verdere kennisgeving of waarschuwing en geheel naar eigen goeddunken telefoongesprekken met u of iemand die namens u handelt kunnen monitoren of opnemen. U erkent en begrijpt dat uw communicatie met Hyperwallet kan worden afgeluisterd, gemonitord of opgenomen zonder verdere kennisgeving of waarschuwing. 

18. Contact met ons opnemen.

Mocht u vragen hebben over de Diensten, uw Pay Portal of een transactie en/of technische ondersteuning nodig hebben, dan adviseren wij u om rechtstreeks met uw Betaler Contact op te nemen. Uw Betaler kan vervolgens contact met ons opnemen indien verdere assistentie en ondersteuning nodig zijn.

Alle kennisgevingen aan Hyperwallet moeten per post worden verzonden aan het postadres voor wettelijke kennisgevingen van het Hyperwallet filiaal met wie u de overeenkomst voor de Diensten heb gesloten, zoals vermeld in de Voorwaarden in verband met filialen en toepasselijk recht.

19. Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

Het Pay Portal bevat materiaal waarop auteursrecht rust, handelsmerken en andere eigendomsrechtelijke beschermde informatie en in sommige gevallen vertrouwelijke informatie van Hyperwallet en anderen (gezamenlijk “het Beschermde Materiaal” te noemen), waartoe ook het volgende kan behoren, echter zonder hiertoe beperkt te zijn: tekst, documenten, informatie, data, artikelen, afbeeldingen, foto’s, graphics, software, applicaties, video-opnames, geluidsopnames, geluiden, ontwerpen, functionaliteit en andere materialen (gezamenlijk met het Beschermde Materiaal “Content” te noemen). Al het Beschermde Materiaal is eigendom van Hyperwallet, haar licentiegevers en verschillende derden en wordt beschermd door de geldende intellectuele eigendomsrechten, waaronder wetgeving en verdragen inzake auteursrecht, octrooien en handelsmerken. U verbindt zich om het Beschermde Materiaal niet te wijzigen, publiceren, kopiëren, verzenden of registreren en de eigendom daarvan niet op te eisen, om niet deel te nemen aan de overdracht of verkoop, of het creëren van afgeleide werken, van het Beschermde Materiaal alsmede om het Beschermde Materiaal niet geheel of gedeeltelijk te exploiteren, afgezien van het maken van kopieën tijdens normaal surfen op het Internet en persoonlijke kopieën van Pay Portal informatie die u voor eigen gebruik maakt, waaronder voor uw eigen administratie. U verbindt zich om alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien en andere eigendomsrechten die vervat zijn in het Beschermde Materiaal op het Pay Portal te respecteren. De enige rechten die u kunt hebben op Beschermd Materiaal buiten de Voorwaarden voor Dienstverlening om zijn de rechten die schriftelijk door Hyperwallet of andere eigenaren van het Beschermde Materiaal worden toegekend.

De links op het Pay Portal kunnen tot gevolg hebben dat u het Pay Portal verlaat om toegang te krijgen tot andere websites, met inbegrip van die welke verband houden met Externe Diensten (“Gelinkte Sites”). Hyperwallet heeft geen controle over de Gelinkte Sites en is niet verantwoordelijk voor de content van een Gelinkte Site, de diensten die verleend worden op een Gelinkte Site, een link op een Gelinkte Site of wijzigingen of updates van die site, tenzij het tegendeel op dergelijke sites vermeld is. Wij bieden u deze links uitsluitend voor uw gemak. Wij kunnen links op het Pay Portal geheel naar eigen goeddunken wijzigen, toevoegen of verwijderen. De opname van een link op Gelinkte Sites op ons Pay Portal of een link naar een site van een derde op ons Pay Portal vormt geen goedkeuring door ons en brengt niet noodzakelijkerwijs tot uiting dat wij gelieerd zijn met de partijen die de betreffende site in stand houden. Wanneer u zich toegang verschaft tot Gelinkte Sites, doet u dit op eigen risico.

De Content is uitsluitend voor informatiedoeleinden bedoeld. Hoewel wij ons in redelijkheid inspannen om de kwaliteit en juistheid ervan te waarborgen, kunnen er fouten voorkomen of kan de geboden informatie niet volledig of niet actueel zijn of niet voor uw specifieke situatie gelden. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of omissies. U bent verantwoordelijk voor de beoordeling van de juistheid, volledigheid en bruikbaarheid van een oordeel, advies of andere content die via het Pay Portal beschikbaar is of die van een Gelinkte Site verkregen wordt.

21. Disclaimers.

HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN HET PAY PORTAL GESCHIEDT OP UW EIGEN RISICO. HET PAY PORTAL EN DE BIJBEHORENDE INFORMATIE, CONTENT EN/OF MATERIALEN WORDEN “AS IS” (DAT WIL ZEGGEN ZOALS ZIJ ZIJN) AANGEBODEN, ZONDER GARANTIES VAN ENIGERLEI AARD. HYPERWALLET WIJST HIERIJ ALLE EXPLICIETE EN IMPLICIETE GARANTIES VAN DE HAND, MET INBEGRIP VAN, ECHTER ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT: TITELGARANTIES OF IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID; GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL; DE GARANTIE VAN DE AFWEZIGHEID VAN INBREUK EN GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN WET OF ANDERZINS IN RECHTE OF UIT EEN BEPAALDE HANDELSWIJZE OF HANDELSGEBRUIK; ANDERS DAN DE GARANTIES DIE WORDEN OPGELEGD DOOR, EN NIET VATBAAR ZIJN VOOR UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING OP GROND VAN, HET RECHT DAT OP DEZE OVEREENKOMST VAN TOEPASSING IS. DE AFWIJZING VAN GARANTIES EN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDEN SLECHTS VOOR ZOVER DIT OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN.

Zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het bovenstaande, gaat u ermee akkoord dat Hyperwallet niet garandeert of waarborgt dat:

 1. de Diensten ononderbroken of zonder fouten zullen werken, of dat gebreken zullen worden verholpen;

 2. de Dienst of de servers die de Dienst mogelijk maken vrij is/zijn van virussen of andere schadelijke elementen; en/of

 3. het gebruik of de resultaten van het gebruik van de Dienst juist, nauwkeurig, tijdig of anderszins betrouwbaar is/zijn.

Wij spannen ons naar redelijkheid in om virussen buiten het Pay Portal te houden, maar kunnen niet zorgen dat het Pay Portal te allen tijde vrij van virussen of andere destructieve software zal zijn.

U gaat er eveneens mee akkoord, zonder beperking van de algemeenheid van het bovenstaande, dat Hyperwallet niet jegens u verantwoordelijk of aansprakelijk is voor:

 1. een Betaler of het verzuim van een Betaler om een betaling aan u te doen;

 2. de producten of diensten waarvoor u betaling ontvangt of beoogt te ontvangen via het Pay Portal of de Diensten;

 3. onbevoegde toegang tot of wijzigingen van uw transmissies of gegevens, materialen of gegevens die verstuurd of ontvangen of niet verstuurd of ontvangen worden, of via de Dienst aangegane transacties;

 4. schade als gevolg van betalingen aan onbedoelde gebruikers als gevolg van uw invoer van onjuiste informatie of voor betalingen van onjuiste bedragen;

 5. onderbrekingen van de dienst, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, een systeemfouten, stroomstoringen of andere onderbrekingen die van invloed kunnen zijn op de verwerking, afwikkeling, aanvaarding of uitkering in verband met de Diensten; en/of,

 6. het niet kunnen nakomen van onze verplichtingen door buiten onze macht liggende factoren.

22. Beperking van aansprakelijkheid.

IN GEEN GEVAL ZIJN HYPERWALLET, HAAR FILIALEN EN DE AGENTEN, OPDRACHTNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN NETWERKPARTNERS VAN HYPERWALLET OF UW BETALER AANSPRAKELIJK JEGENS U OF EEN ANDERE PARTIJ EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN AL UW RECHTEN OM EEN RECHTSVORDERING IN TE STELLEN TEGEN EEN OF MEER VAN DE BOVENGENOEMDE ENTITEITEN WEGENS VERLIES, LETSEL OF SCHADE, ONGEACHT OF DIT DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE BETREFT DAN WEL ANDERSZINS (MET INBEGRIP VAN, ECHTER ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT, WINSTDERVING OF GEMISTE BESPARINGEN) DAT/DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET: (A) UW GEBRUIK VAN HET PAY PORTAL OF DE DIENSTEN; (B) EEN FOUT, STORING OF VERTRAGING VAN, MET INBEGRIP VAN, ECHTER ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT, HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID VAN HET GEBRUIK VAN, DE DIENSTEN, ENIGE FUNCTIONALITEIT VAN DE DIENSTEN OF ENIG ONDERDEEL VAN HET PAY PORTAL, OM WELKE REDEN DAN OOK; (C) DE NAKOMING OF NIET-NAKOMING DOOR HYPERWALLET OF HAAR AGENTEN, OPDRACHTNEMERS OF NETWERKPARTNERS, EEN BETALER, EEN EXTERNE AANBIEDER VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN, OF GELINKTE SITES; (D) ONBEVOEGDE OF FRAUDULEUZE TRANSACTIES DIE GEVOLGEN VOOR U HEBBEN; OF, (E) VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN GEDEELDE INFORMATIE DOOR EXTERNE DIENSTVERLENERS, ZELFS WANNEER DIE PARTIJ VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADEVERGOEDING ALS GEVOLG VAN EEN OF MEER VAN HET BOVENSTAANDE IN KENNIS IS GESTELD. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT ONGEACHT OF DE RECHTSVORDERING GEBASEERD IS OP OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, RISICOAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS.

IN GEEN GEVAL ZIJN HYPERWALLET, HAAR FILIALEN, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN OF MEDEWERKERS OF UW BETALER AANSPRAKELIJK VOOR ENIG HANDELEN OF NALATEN VAN EEN DERDE, MET INBEGRIP VAN, ECHTER ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT, EEN VAN DE AGENTEN, OPDRACHTNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, LEVERANCIERS OF NETWERKPARTNERS VAN HYPERWALLET, ANDERE GEBRUIKERS VAN HET PAY PORTAL, EXTERNE DIENSTVERLENERS OF AANBIEDERS VAN EEN GELINKTE SITE, OF VOOR ENIGE OMSTANDIGHEID BUITEN DE REDELIJKE MACHT VAN HYPERWALLET.

IN GEEN GEVAL IS DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN HYPERWALLET (MET INBEGRIP VAN ALLE HYPERWALLET FILIALEN EN DE AGENTEN, OPDRACHTNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN NETWERKPARTNERS VAN HYPERWALLET) JEGENS U VOOR ALLE SCHADE OP BASIS VAN EEN OF MEER RECHTSGRONDEN HOGER DAN DE DAADWERKELIJKE DIRECTE SCHADE DIE U HEBT GELEDEN EN HET BEDRAG VAN DE DOOR U BETAALDE VERGOEDINGEN VOOR DE BETREFFENDE DIENSTEN DIE AANLEIDING GEVEN TOT UW RECHTSVORDERING OF TOT DE BASIS VOOR DE SCHADEVERGOEDING, AFHANKELIJK VAN WAT LAGER IS.

SOMMIGE JURISDICTIES STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DERHALVE KUNNEN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN DOOR DE WET IN UW JURISDICTIE WORDEN BEPERKT, VOOR ZOVER DIE WET VAN TOEPASSING IS OP DE SERVICEVOORWAARDEN. VOOR ZOVER HET TOEPASSELIJKE RECHT DAT VOOR DE SERVICEVOORWAARDEN GELDT, ZOALS DAT OP U WORDT TOEGEPAST, EEN OF MEER BEPERKINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN VERBIEDT OF BEPERKT, DAN IS, TOT DE MATE VAN DIE BEPERKING OF DAT VERBOD, DE TOTALE AANSRAKELIJKHEID VAN HYPERWALLET (MET INBEGRIP VAN ALLE HYPERWALLET FILIALEN EN DE AGENTEN, OPDRACHTNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS EN NETWERKPARTNERS VAN HYPERWALLET) BEPERKT TOT DE VOLTOOING VAN DE UITVOERING VAN DE BETREFFENDE TRANSACTIE DIE NIET VOOR U KON WORDEN UITGEVOERD ALS GEVOLG VAN HET NIET VERLENEN VAN DE DIENSTEN DOOR HYPERWALLET.

U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN AL UW RECHTEN OM EEN RECHTSVORDERING OF ACTIE IN TE STELLEN MET BETREKKING TOT HET PAY PORTAL NA EEN (1) JAAR NADAT HET SOORT HANDELING, GEBEURTENIS, VOORWAARDE OF OMISSIE WAAROP DIE RECHTSVORDERING OF ACTIE GEBASEERD IS, ZICH VOOR HET EERST VOORDEED.

Niets uit deze Overeenkomst sluit onze aansprakelijkheid uit voor aansprakelijkheid aan onze zijde die volgens de wet niet uitgesloten kan worden. De partijen bevestigen dat de wederpartij deze Overeenkomst is aangegaan op basis van de aansprakelijkheidsbeperkingen uit dit artikel en deze beperkingen vormen een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen de partijen.

23. Vrijwaring.

U verbindt zich om Hyperwallet en de aandeelhouders, dochtermaatschappijen, filialen, directeuren, functionarissen en medewerkers van Hyperwallet te vrijwaren voor alle verliezen, rechtsvorderingen, sommaties of schade (daadwerkelijke en gevolgschade) van welke aard of soort ook, bekend en onbekend, vermoed en onvermoed en bekendgemaakt en niet bekendgemaakt, met inbegrip van alle claims van derden, aansprakelijkheid, verliezen, kosten, schade, boetes, sancties (met inbegrip van een toegekende schadevergoeding of geschikte bedragen en redelijke advocatenkosten), die voortvloeien uit of verband houden met een tekortkoming in uw nakoming van deze Overeenkomst, uw relatie of omgang met uw Betaler of het gebruik van de Diensten of het Pay Portal. Voorts verbindt u zich om Hyperwallet te vrijwaren voor alle schade die voortvloeit uit het feit dat wij handelen op basis van uw instructies of die van uw Betaler (tenzij deze schade voortvloeit uit grove nalatigheid of opzet of fraude aan onze zijde). U verbindt zich ook om ons te vrijwaren voor schade die wij mogelijk lijden als gevolg van een fout die u maakt bij de verstrekking van informatie of instructies aan Hyperwallet, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, of op het Pay Portal (tenzij deze voortvloeit uit grove nalatigheid, opzettelijk verzuim of fraude aan onze zijde).

24. Recht op verrekening.

U gaat ermee akkoord dat wij te allen tijde bevoegd zijn om de bij ons gestorte gelden te verrekenen met uw schuld aan of aansprakelijkheid jegens ons. Wij mogen dit recht op verrekening uitoefenen zonder kennisgeving aan u.

25. Geen goedkeuringen.

Het Pay Portal weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de expliciete of impliciete onderschrijving of goedkeuring van een derde of het advies, het oordeel, informatie of producten of diensten van een derde, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, de onderschrijving of goedkeuring van een Betaler of andere derde.

26. Rechtsmacht.

De Servicevoorwaarden worden beheerst door en uitgelegd naar het toepasselijke recht dat voor uw land of locatie geldt, zoals vermeld in de Voorwaarden in verband met filialen en toepasselijk recht, zonder toepassing te geven aan de conflictenregels van het internationale privaatrecht. Indien het recht van de Verenigde Staten van toepassing is, moeten alle rechtsvorderingen en geschillen als gevolg van of in verband met de Servicevoorwaarden worden beslecht door middel van bindende arbitrage en de andere voorwaarden en bepalingen zoals vermeld in de Arbitrageovereenkomst hierboven. Indien het recht van Engeland en Wales van toepassing is, zijn de rechters van Engeland en Wales bij uitsluiting bevoegd om een geschil of rechtsvordering als gevolg van of in verband met de Servicevoorwaarden of het onderwerp of de totstandkoming daarvan (met inbegrip van niet-contractuele geschillen of claims) te beslechten. Indien het recht van Canada van toepassing is, zullen [sic] als gevolg van of in verband met de Dienstverleningsvoorwaarden worden voorgelegd en onderworpen zijn aan de rechtsmacht van de rechters van de Provincie Brits-Columbia en onderwerpt u zich hierbij aan en erkent u de exclusieve rechtsmacht van de rechters van de Provincie Brits-Columbia voor de definitieve beslechting of afdoening van een rechtszaak, rechtsvordering of procedure als gevolg van of in verband met de Diensten en het Pay Portal.

VOOR ZOVER DIT OP GROND VAN HET TOEPASSELIJKE RECHT IS TOEGESTAAN EN VERMELD IS IN HET ARTIKEL DAT DE ARBITRAGEOVEREENKOMST BEVAT DAT VOOR DE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN GELDT, DOEN DE PARTIJEN HIERBIJ ONHERROEPELIJK AFSTAND VAN HUN RESPECTIEVELIJKE RECHTEN OP EEN PROCES DOOR EEN JURY OF EEN GROEPSACTIE VOOR EEN RECHTSVORDERING OF RECHTSGROND DIE DIRECT OF INDIRECT GEBASEERD IS OP OF VOORTVLOEIT UIT DE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN, EEN VAN DE BIJBEHORENDE DOCUMENTEN EN/OF DE BETREKKINGEN TUSSEN DE PARTIJEN INZAKE HET ONDERWERP VAN DE SERVICEVOORWAARDEN.

27. Derdebegunstigden.

U erkent en gaat ermee akkoord dat: (i) u geen derde begunstigde bent van een contract tussen Hyperwallet en een derde en (ii) als u gebruikmaakt van de Diensten om betaling te ontvangen van een Betaler, dat Betaler uitsluitend verantwoordelijk is om u te betalen en dat ieder geschil met betrekking tot de wanbetaling van Betaler jegens u een kwestie tussen u en Betaler is.  Een persoon die geen partij is bij de Servicevoorwaarden heeft geen rechten ingevolge de Contractenwet (Rechten van Derden) 1999 van het Verenigd Koninkrijk of andere rechten om de Servicevoorwaarden af te dwingen.  Niettegenstaande enige andere hier genoemde strijdige bepaling, zijn HomeAway Holdings, Inc. en haar Filialen de beoogde derde begunstigden van deze Servicevoorwaarden en zijn gerechtigd tot de hierin genoemde rechten en voordelen en kunnen de bepalingen afdwingen als ware zij hiertoe een partij.

28. Afstandsverklaring.

Ons nalaten om met betrekking tot een tekortkoming door u of een ander in de nakoming van uw verplichtingen ingevolge de Servicevoorwaarden te handelen houdt geen afstand in van ons recht om te handelen ten aanzien van volgende of vergelijkbare tekortkomingen.

29. Overdraagbaarheid.

Het is u niet toegestaan om enig recht of enige verplichting die u ingevolge de Servicevoorwaarden heeft zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hyperwallet te cederen, vernieuwen of anderszins over te dragen. Het is ons toegestaan om ieder recht of iedere verplichting ingevolge de Servicevoorwaarden zonder uw toestemming te cederen.

30. Diversen.

Indien een onderdeel van de Servicevoorwaarden op grond van toepasselijke wetgeving ongeldig of niet-afdwingbaar geacht wordt, waaronder (maar niet beperkt tot) de afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid zoals hiervoor omschreven, blijft de rest van de voorwaarden onverminderd van kracht.  Deze Servicevoorwaarden vormen, tenzij anders bepaald, de gehele overeenkomst tussen u en Hyperwallet met betrekking tot de Services en het Pay Portal en derogeert aan alle vorige of gelijktijdige communicatie en voorstellen, elektronisch, mondeling of schriftelijk of anderszins, tussen u en Hyperwallet met betrekking tot de Services en het Pay Portal. De titels van de artikelen in de Servicevoorwaarden worden uitsluitend voor het gemak van partijen gebruikt en hebben geen juridische of contractuele betekenis.  Het is de uitdrukkelijke wil van partijen dat de Servicevoorwaarden en alle verwante documenten in de Engelse taal opgesteld worden.  Als u de Servicevoorwaarden in een andere taal leest heeft de Engelse tekst voorrang in het geval van een discrepantie met de andere taal.

31. Definities.

De volgende begrippen met een hoofdletter die niet elders in de Gebruikersvoorwaarden gedefinieerd zijn hebben de volgende betekenis:

"ACH" betekent een elektronische overboekingsmethode gebruikt door financiële instellingen in de Verenigde Staten die door Automated Clearing House geëxploiteerd worden.

"Filiaal" betekent iedere entiteit die op enig moment Hyperwallet bestuurt of die op enig moment door Hyperwallet bestuurd wordt of onder het gemeenschappelijk bestuur van Hyperwallet of uw Betaler valt, naar gelang het geval. De term "bestuur" zoals gebruikt in deze definitie betekent de directe of indirecte juridische, economische of billijke eigendom van meer dan 50% van het gezamenlijk belang waarop stemrechten rusten van dergelijke entiteit.

"BACS" betekent een elektronische overboekingsmethode gebruikt door financiële instellingen in het Verenigd Koninkrijk die door Bacs Payment Schemes Limited geëxploiteerd worden.

"Werkdag" betekent vanaf 6:00 tot 17:00 (PST), maandag t/m vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen in de Verenigde Staten of wettelijke feestdagen in Brits-Columbia, Canada of officiële feestdagen in het Verenigd Koninkrijk.

"Kaart" betekent een plastic of contactloze kaart, chip-en-pinpas, een kaart met een magnetische strip, of een virtuele betaalkaart verstrekt door een financiële instelling of andere erkende instelling aan wie een betaling gedaan kan worden via de Services. 

"EER" is de Europese Economische Ruimte bestaande uit de volgende landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Nederland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

Hyperwallet Systems Europe Beperkte Gebruiker” een in de EER gevestigde Ontvanger die rechtstreeks E-Money of geldoverdracht ontvangt van Hyperwallet Systems Europe Limited.

"Emittent" betekent een financiëele instelling of andere erkende instelling die kaarten verstrekt.

"Netwerkpartners" betekent een derde zoals deelnemende banken, geldtransactiekantoor, kaartorganisatie, Emittent, verwerker, cashcentrum en andere providers.

"Uitbetalingsmethode" betekent één of meerdere uitbetalingsmethodes zoals een bankoverschrijving of elektronische overboeking, het opladen van een prepaidkaart of betaalkaart, cheque, uitbetaling via een cashcentrum of andere methode zoals van tijd tot tijd ondersteund door Hyperwallet.

"Profiel" betekent uw identificatiegegevens en informatie over uw voorkeuren in het Pay Portal.

"SEPA" staat voor het Single Euro Payments Area, hetgeen een initiatief van de Europese Unie is voor de integratie van betalingen teneinde bankoverschrijvingen die in Euro luiden te vereenvoudigen.

"Servicevoorwaarden" betekent de toepasselijke voorwaarden die de toegang tot en het gebruik van de Applicatie beheersen zoals verstrekt en van tijd tot tijd aangepast door Hyperwallet.

FILIALEN EN GELDENDE RECHTSVOORWAARDEN

Dit Document Filialen en Geldende Rechtsvoorwaarden is een bijlage bij de Gebruikersvoorwaarden en hierin wordt het Hyperwallet filiaal genoemd dat de Diensten aan u verstrekt en waarmee u voor die Diensten aan de hand van uw land of locatie een contract sluit, alsmede de wetten die van toepassing zijn op de Voorwaarden zoals hieronder uiteengezet. 

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen door een herziene versie in het Pay Portal te posten. De herziene versie treedt in werking op het moment dat dit op het Pay Portal gepost is.  Alle termen met een hoofdletter die niet hierin gedefinieerd zijn hebben de betekenis zoals bepaald in de Gebruikersvoorwaarden.

UW LOCATIE GELIEERDE PROVIDER STATUS WETGEVING DIE DE VOORWAARDEN BEHEERSEN WETTELIJKE KENNISGEVING POSTADRES OM CONTACT MET ONS OP TE NEMEN
Verenigde Staten HSI USA Inc. HSI USA, Inc. A Bevoegd geldtransactiekantoor op verschillende locaties in de Verenigde Staten. HSI USA, Inc., een bedrijf opgericht ingevolge wetgeving van de Staat Utah (oprichtingsnr. 8753167-0142), met een zetel in The New York Times Building, 620 Eighth Avenue, New York, NY 10018 Verenigde Staten, Staat Texas[1] ] T.a.v.: Juridische afdeling, 11401 Century Oaks Terrace, Suite 400, Austin, TX 78758
Verenigd Koninkrijk en de landen in de Europese Economische Ruimte, waaronder: Oostenrijk België Bulgarije Kroatië Cyprus Tsjechië Denemarken Estland Finland Frankrijk Duitsland Griekenland Holland Hongarije IJsland Ierland Italië Letland Liechtenstein Litouwen Luxemburg Malta Noorwegen Polen Portugal Roemenië Slowakije Slovenië Spanje Zweden Hyperwallet Systems Europe Limited Een E-Money Instelling, erkend door de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk (FCA referentienr. 900698). Hyperwallet Systems Europe Limited, een bedrijf opgericht in Engeland en Wales (Ondernemingsnr. 10215249), met een zetel in 2nd Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, Verenigd Koninkrijk, M3 3EB Engeland en Wales T.a.v.: Juridische afdeling, Suite 211, 63 St Mary Axe, Londen, EC3A 8LE
Canada of een ander land waar Hyperwallet actief is Hyperwallet Systems Inc. Een geldtransactiebedrijf geregistreerd bij FINTRAC. Hyperwallet Systems Inc., een bedrijf opgericht ingevolge de federale wetten van Canada (oprichtingsnr. 373895-7), met een zetel in Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver B.C. V6E 0C5 Canada De provincie van Brits-Columbia, Canada[2] T.a.v.: Juridische afdeling, 300-950 Granville Street, Vancouver, BC V6Z 1L2

[1] Alleen onderhevig aan de omvang van wetgeving van de staat betreffende eigendom waarop geen aanspraak gemaakt is in de staat waar u woont.

[2] Alleen onderhevig aan de omvang van wetgeving van de provincie betreffende eigendom waarop geen aanspraak gemaakt is in de provincie waar u woont.

VOORWAARDEN BETALINGSDIENSTEN

Dit document met voorwaarden inzake Betalingsdiensten is een bijlage bij de Gebruikersvoorwaarden en geeft een uiteenzetting van bijkomende voorwaarden en condities die van toepassing zijn op bepaalde betalingsdiensten en -functies die de Diensten en Pay Portal ter beschikking kunnen stellen en die aangeboden worden door bepaalde filialen van Hyperwallet.

Wij behouden ons het recht voor deze bijlage op elk ogenblik te wijzigen door een herziene versie te publiceren in de Pay Portal.  De herziene versie wordt van kracht zodra we deze posten in de Pay Portal.  Alle begrippen met een beginhoofdletter die hierin niet anders gedefinieerd worden krijgen de betekenis die hen toegekend werd in de Gebruikersvoorwaarden.

1. Beschrijving van de Betalingsdiensten

De Diensten maken het u mogelijk betalingen te ontvangen van uw Betaler via een van de diverse Uitbetalingsmethoden die u ter beschikking staan.  Het is normaal gezien uw Betaler die bepaalt welke Uitbetalingsmethoden u kan gebruiken. Tot de uitbetalingsmethoden waarover u beschikt, kan de mogelijkheid behoren uw betalingen te ontvangen via:

     overdracht naar uw bankrekening via plaatselijke clearingnetwerken of bankoverschrijving;

     overdracht naar uw Hyperwallet Kaart (zoals hieronder omschreven);

     overdracht naar uw persoonlijke debetkaart;

     uitgifte van een e-geldrekening (indien van toepassing);

     cheque;

     afhalen van contante betaling op locaties aangeboden door geldovermakingsdiensten van derden (bijv. Western Union, MoneyGram); en,

     andere betalingsmethoden die van tijd tot tijd ondersteund en ter beschikking gesteld worden door Hyperwallet.  

Indien u in aanmerking komt om van de Diensten gebruik te maken overeenkomstig de Gebruikersvoorwaarden en zodra de registratie van uw Uitbetalingsmethodegegevens (bijv. bankrekeninginformatie) -en voorkeuren voltooid is, door uzelf of uw Betaler, waarna en voor zover Hyperwallet fondsen en volledige betalingsinstructies van uw Betaler ontvangt, kunnen deze fondsen vervolgens aan u uitgekeerd worden via de door u bepaalde Uitbetalingsmethode overeenkomstig deze instructies van de Betaler.  U komt mogelijk in aanmerking om een Uitbetalingsmethode te kiezen voor iedere afzonderlijke betaling of om een Standaarduitbetalingsmethode in te voeren voor ontvangst van al uw betalingen.  Uitbetalingsmethoden houden ofwel de overdracht in van fondsen door Hyperwallet van en namens de Betaler via uw gekozen Uitbetalingsmethode of, indien uitdrukkelijk vermeld, van fondsen die door Hyperwallet in uw naam worden gehouden, als opgeslagen waarde of via de uitgifte van E-geld zoals hieronder beschreven.

2. Algemene Voorwaarden en Condities voor Betaling

Bankrekening

Door ons en/of uw Betaler (naargelang het geval) de opdracht te geven een overdracht naar uw bankrekening te maken, bevestigt u dat u de eigenaar bent van de bankrekening, dat de aan ons overgemaakte bankrekeninggegevens correct zijn, en dat u bevoegd bent transacties op te zetten voor de bankrekening in kwestie.  Hyperwallet zal elektronische crediteringen en debiteringen maken via bank clearing netwerken en/of overschrijving naar uw bank ter hoogte van een door de Betaler gespecificeerd bedrag, tenzij onvoldoende fondsen beschikbaar zijn.  U stemt ermee in dat u, door een verzoek voor overdracht naar uw bankrekening in te dienen, Hyperwallet autorisatie verleent om overdrachten te maken van en naar uw aangewezen zicht- en spaarrekening, met inbegrip van alle eventuele nodige aanpassingen voor transacties die verkeerd werden gecrediteerd of gedebiteerd.  Wij kunnen uw verzoek inwilligen, dan wel andere methoden aanwenden om elke specifieke overdracht te verrichten, zoals een bankoverschrijving.  Als u eenmaal de overdracht geautoriseerd hebt, kunt u die elektronische overdracht niet annuleren tenzij u ons en uw bank een redelijke kans geeft aan een dergelijke annulering gevolg te geven. 

Het kan twee tot vijf Werkdagen duren alvorens de opbrengsten van de overdracht naar uw bankrekening worden overgemaakt.  In sommige gevallen kunnen we u een idee geven hoe lang de doorlooptijd voor de transactie via de Pay Portal ongeveer gaat duren.  Ook al kunnen we u mogelijk een tijdsbestek geven waarin de fondsen bij de door u aangewezen bank zullen aankomen, kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enige vertragingen die te wijten zijn aan een bank clearing netwerk of het afhandelen van een transactie door uw bank en kunnen we niet garanderen dat uw bank u de fondsen ter beschikking stelt op dezelfde dag waarop deze de overdracht ontvangt. 

U moet ons de correcte gegevens bezorgen voor de bankrekening waarop u de fondsen wilt overmaken.  Indien u incorrecte bankgegevens invoert, accepteert u Hyperwallet niet aansprakelijk te houden voor mogelijke vorderingen of verliezen indien een transactie niet correct wordt uitgevoerd, inclusief maar niet beperkt tot gevallen waar fondsen al dan niet per vergissing naar een bankrekening worden overgemaakt.  Uw bank en/of een bank van het clearing-netwerk kan/kunnen retourkosten of andere kosten in verband met de overdrachtspoging heffen.  Indien dergelijke kosten worden opgelopen of mogelijk aan Hyperwallet worden opgelegd, dan zullen deze aan u worden doorgerekend en van uw Pay Portal saldo of andere aan u te betalen bedragen worden afgetrokken.   

Wij zijn niet aansprakelijk indien u onvoldoende fondsen ter beschikking hebt voor een overdracht, indien uw bankrekening wordt gesloten, de transactie de door ons of uw bank opgelegde beperkingen i.v.m. bedrag en frequentie overschrijdt, uw bank een transactie niet eert of niet inwilligt in elektronische overdracht van fondsen, de transactie niet verricht wordt of geretourneerd wordt door uw bank of waar we u anderszins laten weten dat uw verzoek niet wordt uitgevoerd.  Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor acties die uw bank kan treffen i.v.m. een dergelijke overdracht naar uw bankrekening, met inbegrip van de verrekening van voor een dergelijke overdracht aan de bank verschuldigde bedragen die voortvloeien uit een debetsaldo, onbetaalde vergoedingen, of anderszins.

Hyperwallet Kaart

Wij kunnen u mogelijk een Visa® of MasterCard® prepaid kaart bezorgen in verband met de Diensten (“Hyperwallet Kaart”).  De Hyperwallet Kaart kan gemerkt worden met de naam en het logo van “Hyperwallet” of met de naam en het logo van uw Betaler.  De Hyperwallet Kaart kan zowel een fysieke als virtuele kaart zijn.  Uw Hyperwallet Kaart wordt uitgegeven door een financiële instelling (“Emittent”) en u moet uw Hyperwallet Kaart gebruiken overeenkomstig de voorwaarden en condities van de geldende Emittent Kaarthouder Overeenkomsten die u kan inkijken via de volgende link: Juridisch of u kan Contact met ons opnemen om een afschrift te krijgen van deze Kaarthouderovereenkomst.

De Hyperwallet Kaart is geen creditcard en stelt geen zicht-, spaar-, deposito- of andere bankrekening in uw naam voor.  Ze staat u enkel ter beschikking in het kader van het gebruik van de Diensten en is op geen enkele wijze gekoppeld aan andere rekeningen die u misschien hebt.  Fondsen die overgemaakt worden naar uw Hyperwallet Kaart worden niet langer door Hyperwallet, maar in plaats daarvan door de Emittent gehouden.  Ieder saldo op een Hyperwallet Kaart wordt door de Emittent gehouden op door het geldende depositogarantiestelsel verzekerde rekening(en) of door de overheid gelijkaardig verzekerde rekening(en).

Indien u of uw Betaler ons opdracht geeft fondsen naar uw Hyperwallet Kaart over te maken, dan stelt u ons bevoegd om, met regelmaat en zonder uw verdere instructie of actie, fondsen op uw Hyperwallet Kaart te storten behoudens de limieten die op uw Hyperwallet Kaart van toepassing kunnen zijn. Te allen tijde behouden wij ons het recht voor de op uw Hyperwallet Kaart gestorte bedragen te vertragen of anderszins te beperken naar ons goeddunken en/of bijkomende documentatie te vorderen alvorens enige fondsen te storten.

De naar uw Hyperwallet Kaart overgemaakte fondsen zijn over het algemeen beschikbaar binnen een (1) Werkdag (zoals hieronder gedefinieerd) na de dag waarop wij het transactieverzoek hebben ontvangen.  De op uw Hyperwallet Kaart gestorte valuta wordt bepaald door de van uw Betaler ontvangen fondsen alsook de vereisten van de Emittent en kan verder worden opgelegd door Visa of MasterCard (naargelang het geval).

Hyperwallet Kaarten verlenen geen kredietfaciliteiten of rekening-courantkredieten voor de Hyperwallet Kaarten.  Hyperwallet autoriseert geen transacties met prepaidkaarten indien de kaart onvoldoende fondsen heeft of deze niet beschikbaar zijn.  Indien door de handelaar afgedwongen transacties, vereffeningstermijnen of fouten een negatief kaartsaldo teweegbrengen, zal Hyperwallet u hiervoor geen kredietprovisie aanrekenen.

Persoonlijke Debetkaart

In sommige gevallen kan uw Betaler u toelaten om uw betalingen over te maken van uw betalingen naar een bestaande Visa® of MasterCard® debetkaart die gekoppeld is aan uw bankrekening (“Debetkaart”). Uw Debetkaart moet daarvoor geactiveerd worden door de bank die de Debetkaart aan u heeft uitgegeven.  Het gebruik van uw Debetkaart, inclusief rekeningsaldo, transactieoverzicht, kosten, en andere limieten en beperkingen is onderhevig aan de door uw bank bepaalde voorwaarden en condities.

Door ons en/of uw Betaler (naargelang het geval) de opdracht te geven een overdracht naar uw Debetkaart te maken, bevestigt u dat u de eigenaar bent van de Debetkaart en de daaraan gekoppelde bijbehorende bankrekening, dat de aan ons verstrekte bankrekeninggegevens correct zijn, en dat u bevoegd bent transacties te initiëren voor de Debetkaart in kwestie.  Hyperwallet zal elektronische crediteringen en debiteringen maken via Visa®, MasterCard®, of andere banknetwerken ter hoogte van een door u gespecificeerd bedrag, tenzij onvoldoende fondsen beschikbaar zijn.  U stemt ermee in dat u, door een verzoek voor overdracht naar uw Debetkaart in te dienen, Hyperwallet autorisatie verleent om overdrachten te maken van en naar uw aangewezen Debetkaart, met inbegrip van alle eventuele nodige aanpassingen voor transacties die verkeerd werden gecrediteerd of gedebiteerd.  Overdrachten naar een debetkaart waarvan u niet de eigenaar bent of naar een creditcard, al dan niet de uwe, zijn niet toegestaan.

Zodra Fondsen overgemaakt worden naar uw Debetkaart worden deze niet langer door Hyperwallet gehouden, maar in plaats daarvan door de bank die de Debetkaart aan u heeft uitgegeven.  Indien u of uw Betaler ons opdracht geeft fondsen naar uw Debetkaart over te maken, dan stelt u ons bevoegd om, met regelmaat en zonder uw verdere instructie of actie, fondsen op uw Debetkaart te storten behoudens de limieten die op uw Debetkaart van toepassing kunnen zijn.  Te allen tijde behouden wij ons het recht voor de op uw Debetkaart gestorte bedragen te beperken naar ons goeddunken en/of bijkomende documentatie te vorderen alvorens enige fondsen te storten.

De naar uw Debetkaart overgemaakte fondsen zijn over het algemeen beschikbaar binnen een (1) Werkdag (zoals hieronder gedefinieerd) na de dag waarop wij het transactieverzoek hebben ontvangen. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enige vertragingen die te wijten zijn aan Visa® of MasterCard®, ieder netwerk of verwerkingseenheid van derden, het al dan niet afhandelen of vertraagd afhandelen van een transactie door uw bank en we kunnen niet garanderen dat uw bank u de fondsen ter beschikking stelt op dezelfde dag waarop ze de storting op uw Debetkaart ontvangt.  De op uw Debetkaart gestorte valuta wordt bepaald door de van uw Betaler ontvangen fondsen alsook de vereisten van de bank die de Debetkaart aan u heeft uitgegeven en kan verder worden opgelegd door Visa® of MasterCard® (naargelang het geval).

U moet ons de correcte gegevens bezorgen voor de Debetkaart waarop u de fondsen wil overdragen.  Indien u incorrecte bankgegevens invoert, accepteert u Hyperwallet niet aansprakelijk te houden voor mogelijke vorderingen of verliezen indien een transactie niet correct wordt uitgevoerd, inclusief maar niet beperkt tot gevallen waar fondsen al dan niet per vergissing naar een andere debetkaart worden overgemaakt.  Uw bank kan retourkosten of andere kosten heffen in verband met de overdrachtspoging.  Indien dergelijke kosten worden opgelopen of mogelijk aan Hyperwallet worden opgelegd, dan zullen deze aan u worden doorgegeven en van uw Pay Portal saldo of andere aan u te betalen bedragen worden afgetrokken.   

Wij zijn niet aansprakelijk indien u onvoldoende fondsen ter beschikking hebt voor een overdracht, indien uw Debetkaart en daaraan gekoppelde bankrekening worden gesloten, de transactie de beperkingen i.v.m. bedrag en frequentie overschrijdt die opgelegd werden door ons, Visa® of MasterCard®, ieder netwerk of verwerkingseenheid van derden, of uw bank, indien uw bank een transactie niet inwilligt of niet deelneemt aan elektronische overdracht van fondsen, de transactie niet verricht wordt of geretourneerd wordt door uw bank, of waar we u anderszins laten weten dat uw verzoek niet wordt uitgevoerd.  Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor acties die uw bank kan treffen i.v.m. een dergelijke overdracht naar uw Debetkaart, met inbegrip van de verrekening van voor een dergelijke overdracht aan de bank verschuldigde bedragen die voortvloeien uit een debetsaldo, onbetaalde vergoedingen, of anderszins.

Cheque

Als u ons de opdracht geeft fondsen naar u over te maken en als Uitbetalingsmethode een cheque uit te schrijven, draagt u de verantwoordelijkheid te bevestigen dat het door u geleverde adres correct is.  We verzenden geen cheques naar postbusadressen.  We schrijven alleen cheques uit die betaalbaar zijn aan u als rechtmatige begunstigde van een Betaler, en schrijven geen cheques uit aan derde partijen. 

Fondsen die via cheque worden overgedragen, worden meestal per prioritaire post naar u opgestuurd binnen vijf (5) Werkdagen na de dag dat we uw verzoek ontvangen hebben, evenals bevestiging van volledige en correcte betalings- en verzendingsinformatie.  Verschillen in verzendingstermijnen zijn afhankelijk van geografische factoren.  Hyperwallet verstrekt geen versnelde bezorgdiensten.  Hyperwallet kan beperkingen opleggen voor het aantal overdrachten via cheque, en/of beperkingen m.b.t. het adres of land waarheen een cheque kan worden verzonden.  Indien u een cheque niet int binnen 90 dagen vanaf de datum van uitgifte, dan wordt de cheque geannuleerd en zullen we de fondsen retourneren naar de Pay Portal en hiervoor kosten aanrekenen. 

Afhalen van contante betaling

Indien u ons de opdracht geeft fondsen over te maken voor het afhalen van een contante betaling op daarvoor aangeboden locaties door geldovermakingsdiensten van derden die gesteund worden door Hyperwallet, zoals Western Union of MoneyGram, dan machtigt u ons fondsen alsook de instructies hiervoor over te maken aan dergelijke derde partijen waarover Hyperwallet geen controle heeft.  Diensten voor het afhalen van contanten zijn onderhevig aan de voorwaarden en condities van deze instanties, inclusief toepasselijke kosten die aangerekend worden door Western Union of MoneyGram (naargelang het geval), zoals beschreven op www.westernunion.com of www.moneygram.com, naar gelang de dienst die u verkiest (afhankelijk van beschikbaarheid).

Dienstverlening en beschikbaarheid van fondsen hangen af van verschillende factoren, waaronder de gekozen dienst, de selectie van opties voor een vertraagde levering, het verzonden bedrag, land van bestemming, beschikbaarheid van valuta, regelgevende kwesties, kwesties i.v.m. klantenbescherming, identificatievereisten, leveringsbeperkingen, kantooropeningstijden van de vertegenwoordiger en tijdzoneverschillen.

Voor transacties die niet afgehaald of geannuleerd worden binnen de door Western Union of MoneyGram (naargelang het geval) toegestane tijdspanne vanaf de verzendingsdatum kunnen administratieve en/of wisselkosten en/of verliezen aangerekend worden die afgetrokken kunnen worden van het verstuurde bedrag.  

Valuta’s

In bepaalde omstandigheden, kunnen aan u uit te betalen fondsen van de Betaler beschikbaar zijn in andere valuta’s die wij van tijd tot tijd aanbieden.  De beschikbaar gestelde valuta’s zijn afhankelijk van de financieringsvoorwaarden van uw Betaler.  Het is u niet toegestaan fondsen om te wisselen in uw Pay Portal om de fondsen in een andere valuta te houden (behalve in verband met een betaling via een Uitbetalingsmethode waarvoor dergelijke valutaopties beschikbaar zijn) en u accepteert geen pogingen te ondernemen om meerdere valuta’s te gebruiken met het oog op speculatieve handelsdoeleinden.  Enkel op het moment en in het kader van uw aangevraagde uitbetaling via een Uitbetalingsmethode kan u verzoeken de fondsen die in uw Pay Portal worden weergegeven in een andere valuta te ontvangen.  Indien u een betaling aanvraagt in een andere valuta dan die waarin uw Pay Portal gefinancierd is, wordt de wisselkoers, waarmee transactiekosten gepaard gaan, vastgesteld op het moment waarop uw transactie wordt afgehandeld en afgetrokken van het overgedragen bedrag.  De kosten en wisselkoers die op uw transactie van toepassing zijn, worden aan u bekendgemaakt in de Pay Portal wanneer u de transactie opzet.  U bent verantwoordelijk voor alle risico’s die verbonden zijn aan het ontvangen van een uitbetaling in eender welke valuta. 

Bijkomende optionele diensten

Hyperwallet kan u van tijd tot tijd bijkomende optionele diensten aanbieden.  Die diensten kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheid omvatten om goederen en diensten van uw Betaler uit uw Pay Portal (“Spendback” en “Spendback Incentive”) aan te kopen of de aankoop daarvan te stimuleren, om uw eigen fondsen in uw Pay Portal te laden als “Product Dollars” om deze te gebruiken voor Spendback-aankopen via deelnemende PayNearMe reload agentlocaties, om fondsen van een Hyperwallet Card naar uw bankrekening over te dragen, om Amerikaanse federale belastingformulieren voor binnenlandse en buitenlandse Begunstigden in te vullen en aan te maken en voor andere diensten en functionaliteiten die door ons van tijd tot tijd worden aangeboden en ondersteund.  Hyperwallet kan die diensten zonder enige kennisgeving aan u aanbieden, begrenzen, beperken of beëindigen.

Benoeming van Filialen als Agenten

De Diensten worden geleverd via het technologisch betaalplatform van Hyperwallet, zijn Filialen en een netwerk van banken en financiële dienstverleners (het netwerk van banken en financiële dienstverleners wordt “Netwerkpartners” genoemd). Ten aanzien van deze Filialen erkent en aanvaardt u dat de Hyperwallet-entiteit waarmee u een contract hebt gesloten ieder Filiaal als zijn agent en afgevaardigde benoemt, zoals en in de mate dat dit, geheel naar eigen goeddunken, noodzakelijk wordt geacht voor het nakomen van al zijn wettige, regelgevende of contractuele verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden.

Bijkomende beperkingen

Sommige of alle Diensten, vergoedingen, tarieven en de beschikbaarheid en timing van de ontvangst door u van enige betaling kunnen beïnvloed, begrensd, vertraagd of beperkt zijn als gevolg van een aantal factoren buiten onze controle, inclusief maar niet beperkt tot de financiering door uw Betaler, de gekozen Uitbetalingsmethode, vereisten van Netwerkpartners, beschikbaarheid van valuta, regelgevende en nalevingsvereisten, beperkingen met betrekking tot landen en leveringen, tijdzoneverschillen en sociaal-economische en overheidsfactoren. Hyperwallet garandeert niet dat een bepaalde Uitbetalingsmethode beschikbaar zal zijn en geeft geen verklaring, garantie of anderszins met betrekking tot enig specifiek serviceniveau, vergoedingen, tarieven, beschikbaarheid of tijdsbestek, en is niet aansprakelijk jegens u voor enige negatieve effecten, beperkingen, vertragingen of begrenzingen. 

U verklaart hierbij dat u de Diensten uitsluitend zult gebruiken om transacties te verwerken namens de geregistreerde houder van Pay Portal.  Hyperwallet verbiedt het gebruik van de Diensten door zich voor te doen als een persoon of entiteit of door valselijk een affiliatie met een persoon of entiteit voor te houden.   Als een Betaler betalingen doet om in uw Pay Portal te worden gestort, kunt u die fondsen uitsluitend overdragen naar een bankrekening of andere toegestane Betalingswijze waarvan u de titularis bent. 

U mag fondsen niet overboeken naar een derdenrekening, zoals een zakenrekening (ook niet als uw naam op de rekening voorkomt).  Iedere poging die u onderneemt om fondsen te zenden naar een rekening, Betalingswijze of ander betaalinstrument waarvan u niet de titularis bent, kan door ons als een frauduleuze handeling worden beschouwd.

Het is u niet toegestaan om via de Diensten geld bij te storten op Pay Portal of om fondsen naar iemand anders dan uzelf te zenden / over te maken.  Het gebruik van de Diensten voor het verrichten van persoon-tot-persoon geldoverdrachten is strikt verboden.  U mag de Diensten niet gebruiken voor het beheren van meerdere valuta, voor spothandel of voor het maken van termijncontracten.  Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken betalingen te verwerpen of te beperken, inclusief maar niet beperkt tot vermoedens van witwaspraktijken of bezorgdheid inzake risicobeheer.  Het staat ons vrij om te weigeren een gebruiker te accepteren of een instructie van een Betaler of van u te voltooien om betalingen door middel van de Diensten te verrichten. 

Geweigerde transacties

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een overdracht of ander verzoek te weigeren.  Redenen voor weigering kunnen zijn, doch niet limitatief, onvoldoende fondsen, incorrecte of achterhaalde informatie, of activiteit die wij verdacht vinden. Meestal zullen we proberen u in kennis te stellen van een weigering, aan de hand van de informatie waarover we beschikken of die in uw Profiel te vinden is, met vermelding (waar mogelijk) van de redenen voor de weigering en of het probleem al dan niet kan worden gecorrigeerd.  Wij zullen u niet in kennis stellen van een weigering wanneer het onwettig of anders bij wet verboden is dit te doen.

De Diensten kunnen ook aan overdrachtbeperkingen onderworpen zijn. Deze beperkingen kunnen dynamisch worden aangepast naargelang het/de type(s) identitificatiedocument(en) die u ons bezorgt, evenals andere criteria die we van tijd tot tijd vastleggen.  Wij kunnen eisen dat u ons informatie verstrekt om uw identiteit, adres of andere informatie te verifiëren voordat wij een opname of overdracht van fondsen toestaan. U stemt ermee in om uw medewerking te verlenen aan dergelijke verzoeken.

Annulering van transacties

U kunt een Spendback of Spendback Incentive verzoek voor een terugbetaling annuleren, minus de van toepassing zijnde transactievergoeding, (a) binnen 30 minuten na autorisatie van uw verzoek tot overdracht; of (b) om het even wanneer daarna, maar uitsluitend als we nog niet begonnen zijn met de verwerking van de transactie in overeenstemming met uw order.  Wegens de bijzondere vereisten en regels inzake de verwerking van overmakingen naar Betalingswijzen, zoals bankoverschrijvingen, kunnen overdrachten en aflossingen naar die Betalingswijzen niet worden geannuleerd. Als u gelooft dat er een fout is in verband met een overdracht, dan moet u onmiddellijk met ons contact opnemen.

Aansprakelijkheid voor overdrachtsfouten

U moet ervoor zorgen dat de betalingsgegevens die u bij het overmaken van geld invoert, correct en volledig zijn. Als u verzuimt Hyperwallet accurate informatie te verstrekken, draagt u de volledige verantwoordelijkheid.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor handelingen die u hebt gesteld door ons opdracht te geven voor de overdracht van fondsen, en wij kunnen ons baseren op informatie die u verstrekt.  Wij zijn niet aansprakelijk voor opgenomen fondsen die naar de verkeerde of incorrecte Betalingswijze worden gestuurd wanneer dit te wijten is aan incorrecte betalingsgegevens die u hebt verstrekt.  HET BEHOORT TOT UW VERANTWOORDELIJKHEID ERVOOR TE ZORGEN DAT ALLE PAY PORTAL GEGEVENS, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT BANKREKENINGNUMMERS, GEGEVENS VAN DE BANKREKENINGVERSTREKKER, KAARTGEGEVENS, GEKOZEN MUNTEENHEID, ENZ. CORRECT ZIJN ALVORENS TOT VERZENDING OVER TE GAAN. ALS DIE GEGEVENS INCORRECT ZIJN, IS HET MOGELIJK DAT UW FONDSEN VAN OF NAAR DE VERKEERDE REKENING, KAART OF ANDERE BESTEMMING WORDEN GEDEBITEERD OF GECREDITEERD EN DAT U ZE NIET KUNT RECUPEREREN.  Als u gelooft dat er een fout is in verband met een overdracht, dan moet u onmiddellijk met ons contact opnemen.

3. Aanvullende voorwaarden voor gebruikers in Canada en de Verenigde Staten

In de Verenigde Staten en Canada en behalve indien anders uitdrukkelijk door Hyperwallet overeengekomen via deze Voorwaarden betreffende Betalingsdiensten, fungeert Hyperwallet als een agent van de Betaler bij het uitvoeren van de betalingsinstructies en de overdracht van fondsen van die Betalers naar de door hen aangewezen begunstigden.  Als een agent van de Betaler vormt een saldo van fondsen in het Pay Portal geen opgeslagen waarde waarvan u eigenaar bent, maar behoort het toe aan en is het eigendom van de Betaler tot u dit ontvangt via uw Betalingswijze, niettegenstaande enige mogelijkheid die u hebt om ons aanwijzingen of opdracht te geven om betalingen te verrichten van in het Pay Portal weergegeven fondsen naar uw Betalingswijze en/of Bijkomende optionele diensten te verrichten zoals, maar niet beperkt tot, Spendback of Spendback Incentive betalingen.

In beperkte omstandigheden, en uitsluitend waar uitdrukkelijk toegestaan door Hyperwallet via deze Voorwaarden betreffende Betalingsdiensten of het Pay Portal, mag een Pay Portal saldo worden behandeld als een opgeslagen waarde waarvan u de eigenaar bent.  In die situaties hoeft u geen saldo in uw Pay Portal te houden om de Diensten te ontvangen.  Als u een saldo hebt, vertegenwoordigt dat saldo een concurrente schuldvordering tegen Hyperwallet die niet verzekerd is en worden saldi in het Pay Portal niet door een door de overheid gesteunde verzekering gedekt.  U erkent dat de Diensten en het Pay Portal geen bankrekeningen zijn en dat Hyperwallet geen financiële instelling is.  Fondsen weergegeven in of overgedragen in verband met de Pay Portal brengen geen rente op voor u. Hyperwallet zal uw saldo combineren met de saldi van andere gebruikers en die fondsen conform de van toepassing zijnde Amerikaanse deelstaatwetten inzake geldoverdrachten beschermen.  Wij bewaren gebundelde saldi apart van onze bedrijfsfondsen en zullen de saldi niet gebruiken voor onze bedrijfsuitgaven of voor andere bedrijfsdoeleinden.  Wij zullen niet vrijwillig saldi ter beschikking stellen van crediteuren in geval van insolventie.

4. Aanvullende betalingsvoorwaarden voor gebruikers van Hyperwallet Systems Europe Limited

E-Money voorwaarden

Inleiding

Deze Aanvullende betalingsvoorwaarden voor gebruikers van Hyperwallet Systems Europe Limited gelden tussen u en Hyperwallet Systems Europe Limited als het Filiaal voor deze voorwaarden en de diensten van dat Filiaal met betrekking tot de overmaking van geld en elektronisch geld (e-money).  Krachtens deze e-moneyvoorwaarden zullen wij (indien ondersteund door uw Betaler en waar uitdrukkelijk aangegeven in het Pay Portal) u een Hyperwallet e-moneyrekening geven, die u kunt gebruiken om betalingen te ontvangen van andere erkende houders van e-moneyrekeningen en/of betalingen te doen aan andere gebruikers, goederen/diensten te kopen van Betalers, of fondsen af te lossen aan een Betalingswijze.

Zoals vermeld in de Gebruikersvoorwaarden, kunnen wij in bepaalde gevallen verplicht zijn uw identiteit te verifiëren voordat u uw e-moneyrekening kunt gebruiken of kunnen wij toestaan dat u fondsen naar uw Betalingswijze aflost.

Wij kunnen eisen dat u meer informatie verstrekt als dit redelijkerwijs nodig is om onze controles af te ronden of een betaling of aflossing naar een Betalingswijze te verrichten.

Wat kunt u doen met uw e-moneyrekening?

U kunt uw e-moneyrekening gebruiken om via elektronische weg geld (e-money) te ontvangen dat u als betaling werd toegestuurd van een Betaler die via ons betalingen aan u doet.  U kunt het saldo in uw e-moneyrekening gebruiken om:

fondsen af te lossen via een of meer Uitbetalingsmethoden die u ter beschikking worden gesteld met inachtneming van bepaalde voorwaarden, condities en beperkingen; en/of

door uw Betaler verschafte goederen of diensten kopen.

U kunt geen fondsen in uw e-moneyrekening storten (hetzij cash of via kaart).  Fondsen kunnen enkel in uw e-moneyrekening worden gestort door uw Betaler.  Alle betalingen vanuit uw rekening moeten door middel van het bestaande saldo van uw e-moneyrekening gebeuren (i.e. fondsen ontvangen van andere Hyperwalletgebruikers).  U kunt uw aflossingen en/of aankopen en alle terugbetalingen bekijken in uw Pay Portal dat we dagelijks updaten.

Wat moet u doen om uw e-moneyrekening veilig te houden?

Zoals vermeld in de Gebruiksvoorwaarden, moet u alle redelijke maatregelen nemen voor een goede beveiliging van en controle over alle ID’s, gebruikersnamen, wachtwoorden, persoonlijke identificatienummers (pincodes) of andere codes die u gebruikt om toegang te krijgen tot het Pay Portal, de Diensten of in verband met de Diensten, zodat niemand anders ze kan gebruiken om op uw Pay Portal/e-moneyrekening in te loggen.  U moet zo snel mogelijk met ons contact opnemen als u denkt dat iemand uw e-moneyrekening zonder uw toestemming gebruikt.

Welke beperkingen kunnen er zijn op uw e-moneyrekening?

Bestedingslimieten

U bent het ermee eens dat we bestedingslimieten aan uw Hyperwalletrekening kunnen opleggen, en in dat geval zullen we u dit melden.

Een betaling stoppen

Wij kunnen een betalingstransactie stoppen als:

u niet voldoende geld op uw e-moneyrekening hebt om de transactie af te ronden;

u door de betalingstransactie de door ons bepaalde bestedingslimiet zou overschrijden;

wij redelijkerwijs geloven en ontdekken dat een betaling niet-geautoriseerd zou kunnen zijn of dat u illegaal handelt, of dat het voor ons in strijd met de wet zou zijn om de verwerking van de betaling toe te staan; en/of

de betalingstransactie de bepalingen van de Servicevoorwaarden zou schenden.

Overmaken van geld

Afhankelijk van de configuratie van uw Betaler vormen sommige Uitbetalingsmethoden een gereguleerde geldovermakingsdienst in het VK.  U hoeft geen deposito of e-moneyrekening bij ons of bij een ander Hyperwalletfiliaal te hebben.  In dit geval zijn deel 5 en voorschrift 54(1), 55(3), (4), 60, 62, 63, 64, 67, 75, 76 and 77 van de UK Payment Services Regulations niet van toepassing met betrekking tot deze overeenkomst.

5. Details van de regelgeving

HSI USA Inc. is een vennootschap naar het recht van de staat Utah met statutaire zetel te 620 Eighth Avenue, New York, NY, 10018. Het hoofdkantoor bevindt zich te 11401 Century Oaks Terrace, Suite 401, Austin, TX, 78758.

HSI USA Inc. heeft een licentie voor geldoverdrachten in verscheidene Amerikaanse deelstaten. Voor een volledige lijst, zie Licenties en klachten.

Hyperwallet Systems Europe Limited is een vennootschap naar het recht van Engeland en Wales (Company No. 10215249), met statutaire zetel te 2nd Floor, 3 Hardman Square, Spinningfields, Manchester, Verenigd Koninkrijk, M3 3EB. Het hoofdkantoor bevindt zich te Suite 211, 63 St. Mary Axe, Londen, EC3A 8LE.

Hyperwallet Systems Europe Limited is een instelling voor elektronisch geld, gemachtigd door de Financial Conduct Authority van het Verenigd Koninkrijk onder Electronic Money Regulations 2011 (ref. 900698 in de Financial Services Register, beschikbaar op www.fca.gov.uk/register) om elektronisch geld uit te geven en geld over te maken.

Hyperwallet Systems Inc. is een vennootschap naar het nationale recht van Canada, met statutaire zetel te Suite 2400, 745 Thurlow Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6E 0C5. Het hoofdkantoor bevindt zich op Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6Z 1L2.

Hyperwallet Systems Inc. is een geldtransactiebedrijf geregistreerd bij FINTRAC krachtens de Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act ((Wet inzake Misdaadgelden (witwassen) en Terrorismefinanciering)) (ref. M08905000) voor de overdracht van fondsen en handel in deviezen.

PRIVACYBELEID

U kunt het Privacybeleid bekijken door te klikken op de volgende link: Privacybeleid en ook op hyperwallet.com.  De herziene versie wordt van kracht wanneer ze op de site wordt gepost.

BELEID INZAKE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING EN COMMUNICATIE

Dit beleid beschrijft hoe Hyperwallet elektronisch met u communiceert.  U stemt, in de ruimste mate als toegestaan, ermee in om alle communicaties, overeenkomsten, beleidslijnen, schema’s, addenda, afschriften, geschiedenis en transactie-informatie, documenten, wettelijke en regelgevende kennisgevingen en bekendmakingen en alle andere inhoud van welke aard dan ook (gezamenlijk "Communicaties") die wij in verband met het Pay Portal en de Diensten verschaffen, in elektronisch formaat in plaats van op papier te ontvangen.  Wij zullen u deze elektronische Communicaties bezorgen door ze op het Pay Portal te plaatsen en/of door ze naar u te e-mailen op het primaire e-mailadres van uw Pay Portal Profiel.

Tijdens de periode dat u een Pay Portal rekening bij ons hebt of op andere wijze toegang hebt tot de Diensten of deze gebruikt, stemt u ermee in om ons een geldig e-mailadres te verschaffen en te behouden waarnaar wij u elektronische Communicaties kunnen toesturen, en dat u ons onmiddellijk in kennis zult stellen van enige verandering in uw e-mailadres. U begrijpt dat ons vermogen om u deze informatie te verschaffen afhankelijk is van het behouden van een geldig e-mailadres.  Het behoort tot uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw contactinformatie in uw Pay Portal Profiel, inclusief e-mail en postadres, te allen tijde up-to-date en operationeel is, en u bent aansprakelijk voor alle verliezen als gevolg van uw verzuim om ons te informeren over een wijziging in uw contactgegevens.  U kunt uw persoonlijke informatie te allen tijde updaten door in te loggen op uw Pay Portal.

Voor inwoners van de Verenigde Staten en voor gebruikers van de Diensten waar de Diensten in kwestie worden beheerst door het recht van de Verenigde Staten: u erkent verder en stemt ermee in dat uw instemming met elektronische Communicaties wordt gegeven in verband met een transactie met betrekking tot tussenstaatse handel die onderworpen is aan de US federal Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, en dat het voor u en ons beiden de bedoeling is dat deze wet zoveel mogelijk van toepassing is om ons vermogen om via elektronische weg met u te communiceren, rechtsgeldig te maken.

U stemt ermee in, begrijpt en bent het ermee eens dat: (i) de Servicevoorwaarden elektronisch worden overeengekomen, (ii) u aan de hieronder vermelde minimale toegangsvereisten voldoet en (iii) de toestemming geldt tot u uw toestemming intrekt, en daartoe moet u met ons Contact opnemen.  Als u niet instemt of als u uw toestemming intrekt, krijgt u niet langer toegang tot het Portal en kunt u niet langer de Diensten ontvangen.

U kunt ook een papieren kopie krijgen van elektronische Communicaties binnen 180 dagen na de datum waarop wij u de Communicaties hebben verstrekt (inclusief een kopie van deze Overeenkomst) door een schriftelijk verzoek te sturen naar: Hyperwallet Systems Inc., Suite 300, 950 Granville Street, Vancouver, British Columbia, Canada, V6Z 1L2. Vergeet niet uw naam, gebruikersidentificatie van Pay Portal en adres te vermelden.  Er zal u een vergoeding worden aangerekend, plus verzend- en administratiekosten, voor het afdrukken en verzenden van uw papieren kopieën; u kunt gratis kopieën afdrukken of downloaden op het Pay Portal.

Dit zijn de hardware- en softwarevereisten om elektronische Communicaties te ontvangen

 1. een personal computer;

 2. Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP met Service Packs 1 en 2, Microsoft Vista,  Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 10, of Mac OS 10.X of hoger;

 3. een beveiligde (versleutelde) webbrowser (Firefox 3.6 of hoger, Internet Explorer 8.0 of hoger, Chrome 4.0 of hoger, Safari 4.0 (Mac) of hoger);

 4.  een tablet of smartphone met internettoegang;

 5. Internettoegang via een internetprovider (ISP); en

 6. een geldig e-mailadres.

Alle elektronische Communicaties worden geacht door u ontvangen te zijn binnen 24 uur na het tijdstip waarop we deze op onze website posten of naar u e-mailen.  Alle naar u via de post verzonden Communicaties worden geacht door u ontvangen te zijn drie (3) Werkdagen nadat wij ze versturen.  Alle Communicaties die wij in elektronisch formaat of op papier aan u richten, worden geacht “schriftelijk” te zijn. U moet voor uw dossiers een kopie afdrukken of downloaden van de Gebruiksvoorwaarden en alle andere Communicaties die voor u belangrijk zijn.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, het verschaffen van uw elektronische Communicaties stop te zetten of de voorwaarden en condities volgens dewelke wij elektronische Communicaties verschaffen, te beëindigen.