Logo van HomeAway

Boek met Vertrouwen-garantie

Bijgewerkt:  26 augustus 2020

Indien u ("u") een reservering doet voor een woning die op de www.HomeAway.nl, geadverteerd wordt en  die uitdrukkelijk door u en de adverteerder ("Adverteerder") wordt geaccepteerd (een "Reservering") en u die Reservering via de HomeAway-checkout boekt, bent u beschermd door de Book with Confidence Guarantee™ (het "Programma"), mits u voldoet aan alle andere criteria die vermeld zijn in deze Voorwaarden & Bepalingen (de "Voorwaarden"). Door via de HomeAway-checkout een Reservering te boeken, accepteert u en gaat u akkoord met, en bent u onderworpen aan, deze Voorwaarden; u wordt hierna een "Beschermde Reiziger" genoemd.

Het Programma biedt bescherming, zoals hieronder uitgewerkt en gedefinieerd, tegen het volgende: (i) internetfraude, (ii) onrechtmatige weigering van toegang, (iii) een materiële onjuiste voorstelling van zaken en (iv) onrechtmatig verlies van aanbetaling (hierna: "Beschermde Voorvallen").

1. Algemene regels van het Programma.

U komt voor het Programma in aanmerking indien u al het onderstaande doet:

 • u reserveert een vakantiewoning die geadverteerd wordt binnen de HomeAway-gemeenschap van websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot HomeAway.com, VRBO.com, VacationRentals.com, homeaway.com.au, homeaway.co.uk, Fewo-Direkt.de en Abritel.fr (samen de "HomeAway-websites"), en

 • u boekt deze via de checkout van de website, en

 • u betaalt voor de Reservering via een van de betalingsmethodes die tijdens de checkout beschikbaar is (betaling met Visa-, MasterCard-, American Express- of Discover-card of eChecks (eChecks alleen beschikbaar voor ingezetenen van de Verenigde Staten)).

U hebt recht op de door het Programma geboden bescherming indien al het onderstaande zich voordoet:

 • u lijdt financiële schade als gevolg van een Beschermd Voorval ("Schade");

 • u meldt uw schade bij HomeAway ("HomeAway", "wij", "ons" of "onze") binnen de hiervoor geldende termijn die hieronder vermeld wordt;

 • de vergoeding van uw financiële schade wordt geweigerd door (i) de adverteerder van de woning (de "Adverteerder") en (ii) uw bank, betalingsinstantie of creditcardmaatschappij (al naar gelang van toepassing), en

 • u overlegt binnen de hiervoor geldende termijn zoals hieronder vermeld een ingevuld formulier met een verzoek tot vergoeding onder de Book with Confidence Guarantee (het "Vergoedingsformulier”).

2. Geboden bescherming.

Het Programma biedt met inachtneming van de in deze Voorwaarden vermelde restricties en beperkingen de navolgende bescherming aan Beschermde Reizigers die schade lijden als gevolg van een Beschermd Voorval (waarbij wordt opgemerkt dat de aan een Beschermde Reiziger geboden specifieke bescherming of combinatie hiervan afhankelijk is van het type Beschermd Voorval, het bedrag van de Schade, de mogelijkheid tot beperking van die Schade en onze discretionaire bevoegdheid):

 • Regelen van alternatieve accommodatie. Indien een Beschermde Reiziger als gevolg van een Beschermd Voorval geen accommodatie heeft, kunnen wij, mits beschikbaar, alternatieve accommodatie regelen voor maximaal drie (3) nachten.

 • Omboeken naar andere woning. Indien de Reservering van een Beschermde Reiziger ten onrechte geannuleerd wordt, kunnen wij aanbieden om de Beschermde Reiziger om te boeken naar een andere op een HomeAway-websites geadverteerde woning, mits er gedurende dezelfde periode een grotendeels vergelijkbare woning beschikbaar is en op grond van een nieuwe reservering.

 • Vergoeding van de schade. Indien een Beschermde Reiziger schade lijdt die naar ons oordeel alleen met een geldbetaling vergoed kan worden, kunnen wij aan de Beschermde Reiziger een geldbetaling doen tot het bedrag van de Schade en met inachtneming van de hieronder vermelde, procedurele eisen.

De term "kunnen" in de drie direct hieraan voorafgaande alinea’s betekent dat wij ernaar zullen streven om de assistentie of vergoeding (al naar gelang het geval) te bieden, maar dat wij niet aansprakelijk kunnen worden gehouden indien wij die hulp of vergoeding niet bieden. 

3. Beschermde Voorvallen.

Hieronder volgen voorvallen waartegen een Beschermde Reiziger beschermd is:

    (a) "Internetfraude" wordt gedefinieerd als een aanbetaling of betaling door een Beschermde Reiziger voor een op de HomeAway-websites geadverteerde vakantiewoning indien: (i) HomeAway vaststelt dat een dergelijke betaling  of aanbetaling gedaan is aan een andere persoon dan de Adverteerder die de e-mailaccount of HomeAway-account van de Adverteerder heeft gehackt of overgenomen en die zich jegens de Beschermde Reiziger heeft voorgedaan als de Adverteerder om hem/haar tot een dergelijke betaling te bewegen, (ii) wij vaststellen dat die betaling aan de Adverteerder is gedaan en vervolgens ten onrechte door de Adverteerder onder zich wordt gehouden in die zin dat de Adverteerder de terugbetaling van een betaling nalaat of weigert in gevallen waarin die terugbetaling verplicht is op grond van de voorwaarden van de huurovereenkomst nadat de Beschermde Reiziger de Reservering op de juiste wijze heeft geannuleerd, of (iii) vastgesteld is dat een dergelijke advertentie frauduleus is; welke vaststelling uitsluitend naar ons goeddunken geschiedt.

    (b) "Onrechtmatige weigering van toegang" betekent dat een Beschermde Reiziger voor een op een HomeAway-websites geadverteerde huurwoning een aanbetaling (indien vereist) en/of volledige betaling (indien vereist) aan een Adverteerder gedaan heeft, maar (i) de toegang tot de huurwoning bij aanvang van of tijdens de huurperiode op onrechtmatige wijze aan de Beschermde Reiziger wordt geweigerd als gevolg van het opzettelijke en/of onrechtmatige handelen van de Adverteerder, en (ii) de aanbetaling en/of betaling van de Beschermde Reiziger (of een deel daarvan) niet wordt terugbetaald en op onrechtmatige wijze door de Adverteerder onder zich wordt gehouden.Een voorbeeld van dit "Beschermde Voorval" ist het geval waarin de Adverteerder de huurwoning voor dezelfde periode "dubbel geboekt" heeft voor twee of meer reizigers.

    (c) "Materiële onjuiste voorstelling van zaken" betekent dat (i) een Beschermde Reiziger voor een op een HomeAway-websites geadverteerde huurwoning een aanbetaling (indien vereist) en volledige betaling heeft gedaan aan de Adverteerder, (ii) de Beschermde Reiziger binnen twaalf (12) uur nadat hij/zij de huurwoning op de eerste dag van de huurperiode voor het eerst betrad heeft verlaten en weigert deze woning te betrekken als gevolg van een Wezenlijke Tekortkoming (zoals hieronder gedefinieerd) van de huurwoning ten opzichte van de advertentie op de HomeAway-websites, (iii) de aanbetaling en/of betaling van de Beschermde Reiziger niet wordt terugbetaald of op onrechtmatige wijze door de Adverteerder onder zich gehouden wordt, en (iv) het bestaan van de Wezenlijke Tekortkoming van de huurwoning vervolgens door ons, geheel naar eigen goeddunken, wordt bevestigd.

1 "Wezenlijke Tekortkoming" wordt gedefinieerd als (i) niet in de advertentie bekend gemaakte gebreken in de huurwoning van zodanige aard en duur dat bewoning onder normale gebruiksomstandigheden onmogelijk is, een en ander zoals waargenomen en gedocumenteerd door een Beschermde Reiziger en/of (ii) een wezenlijk gebrek in of de volledige afwezigheid van goederen of diensten of faciliteiten die onderdeel zijn van de huurwoning en die in de advertentie omschreven stonden, en die voor de Beschermde Reiziger een daadwerkelijke en wezenlijke reden vormden om de huurwoning te huren, een en ander zoals waargenomen en gedocumenteerd door een Beschermde Reiziger. Ter voorkoming van twijfel, en in aanvulling op de elders in deze Voorwaarden omschreven algemene restricties en beperkingen, geldt dat de term "Wezenlijke Tekortkoming" GEEN weigering omvat van een Beschermde Reiziger om de huurwoning te aanvaarden als gevolg of op basis van (i) hoe schoon de huurwoning is, (ii) kleine of niet-wezenlijke gebreken van de huurwoning ten opzichte van de beschrijving in de advertentie, met inbegrip van (echter zonder beperkt te zijn tot): (1) verschillen in hoe de huurwoning  daadwerkelijk gelegen is, (2) een niet-wezenlijke afwijking van de daadwerkelijke totale bewoonbare oppervlakte van de huurwoning ten opzichte van de beschrijving in de advertentie en (3) een tijdelijk gebrek van of binnen de betreffende huurwoning of daaraan gekoppelde diensten of faciliteiten (zoals het niet werken van de airconditioning, het internet, de telefoon, de barbecue, de hot tub of het zwembad) of (iv) een ander, niet rechtstreeks met de huurwoning verband houdend probleem, zoals problemen met betrekking tot aangrenzende woningen, de buurt of de omgeving.

    (d) "Onrechtmatig verlies van aanbetaling" betekent schade van een Beschermde Reiziger als gevolg van een geschil tussen een Beschermde Reiziger en een Adverteerder van een op een HomeAway-websites geadverteerde huurwoning over een aanbetaling die de Adverteerder na afloop van het verblijf van de Beschermde Reiziger ten onrechte onder zich houdt in strijd met de toepasselijke huurovereenkomst.

4. Voorbeelden van gevallen van niet gedekte Schades.

Hierna volgen voorbeelden van NIET door het Programma gedekte schades, een en ander uitsluitend ter beoordeling van ons:

 • ELKE ANDERE SCHADE DAN DE DAADWERKELIJK AAN DE ADVERTEERDER BETAALDE OF AANBETAALDE BEDRAGEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, GEMISTE KANS, VERLIES VAN AANGEPASTE VERGOEDINGEN, ANDERE CONTRACTUELE BOETES, VLIEGTICKETS, VERVOERSKOSTEN EN/OF ANDERE KOSTEN OF UITGAVEN.

 • ELKE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET UW TOEGANG TOT OF UW WEERGAVE OF GEBRUIK VAN DE HOMEAWAY-WEBSITES OF HET NIET, OF VERTRAAGD, KUNNEN VERKRIJGEN VAN TOEGANG TOT, OF KUNNEN WEERGEVEN OF GEBRUIKEN VAN, DE HOMEAWAY-WEBSITES.

 • Aan een Adverteerder gedane betalingen voor een Reservering die niet via de HomeAway-checkout geboekt is.

 • Aanbetalingen of betalingen voor een huurwoning die niet terugbetaald of teruggestort worden, omdat de Beschermde Reiziger niet aan het beleid van de Adverteerder voldoet of in strijd met de huurovereenkomst handelt of zoals anderszins wordt toegelaten of toegestaan in de huurovereenkomst.

 • Aan een Adverteerder gedane betalingen of aanbetalingen door middel van een onaanvaardbare betalingswijze, zoals, maar niet beperkt tot, contanten of een cheque die uitgemaakt is ter incassering of enige andere betalingsmethode die wij naar ons eigen redelijk oordeel verdacht en/of frauduleus achten..

 • Elke schade, ongeacht de aard daarvan, waarvoor geldt dat de Beschermde Reiziger en de Adverteerder naar ons redelijk oordeel samenwerken om misbruik te maken van het Programma.

 • Elke financiële schade die veroorzaakt is door of voortvloeit uit een buiten de controle van HomeAway liggend voorval, ook wel “overmachtssituatie” genoemd, zoals de weersomstandigheden, natuurrampen of bouwactiviteiten.

 • Iedere schade die niet rechtstreeks uit een Beschermd Voorval voortvloeit.

5. Procedurele eisen

Een Beschermde Reiziger moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen om zijn/haar Schade onder het Programma vergoed te krijgen. Wanneer een Beschermde Reiziger niet aan deze eisen voldoet, iets doet dat het vermogen en/of recht van HomeAway tot beperking van de schade belet of een of meer onjuiste of misleidende verklaringen met betrekking tot een verzoek tot vergoeding onder deze Overeenkomst aflegt, kan dit tot gevolg hebben dat de Beschermde Reiziger niet voor vergoeding onder het Programma in aanmerking komt.

            (a) Bewijs van niet-vergoede Schade. Op ons verzoek moet een Beschermde Reiziger HomeAway voorzien van schriftelijk bewijs dat het geld van de Beschermde Reiziger niet is (of zal worden) teruggevorderd van, of vergoed door, de bank(en), betalingsinstantie of creditcardmaatschappij (naargelang van toepassing). Om de Schade te beperken, moet een Beschermde Reiziger elke schikking of gedeeltelijke betaling van de bank(en), betalingsinstantie of creditcardmaatschappij accepteren (naargelang van toepassing), maar hij kan nog steeds in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding in het kader van het Programma tot aan het totale bedrag van de Schade.

            (b) Bewijs van identiteit. Een Beschermde Reiziger moet schriftelijk bewijs leveren van zijn/haar identiteit (bijv. een kopie van een paspoort of rijbewijs, een rekening van een nutsbedrijf, creditcardinformatie, enz.) zoals dat, uitsluitend ter beoordeling van ons, wordt verlangd. Wij behouden ons het recht voor om de geldigheid van dergelijke identiteitsdocumenten, geheel naar eigen goeddunken, vast te stellen.

            (c) Bewijs van Reservering. Op ons verzoek moet een Beschermde Reiziger een (elektronische of afgedrukte) kopie aanleveren van de Reserverings-ID of de verificatie die verstrekt is door de HomeAway-websites toen de Beschermde Reiziger voor het eerst via de HomeAway-checkout een woning boekte. Wij moeten de Reservering ook kunnen verifiëren door middel van bewijs van die Reservering in de HomeAway-administratie.

            (d) Bewijs van acceptatie van de Reservering. Op ons verzoek moet een Beschermde Reiziger bewijzen dat de Adverteerder de Reservering heeft geaccepteerd en dat de Reiziger voor de Reservering betaald heeft.  Het is mogelijk dat u voor het bewijs van acceptatie documentatie moet aanleveren van de communicatie die per e-mail, telefoon, schriftelijk of anderszins met de Adverteerder heeft plaatsgevonden inzake de Reservering.

            (e) Bewijs van betaling. Op verzoek moet een Beschermde Reiziger ons voorzien van schriftelijke documentatie van alle aan de Adverteerder gedane betalingen en terugbetalingen (gedeeltelijk, volledig en/of aanbetaling). De aanvaardbare betalingsmethodes zijn beperkt tot de methodes die tijdens checkout beschikbaar zijn (betaling met Visa-, MasterCard-, American Express- of Discover-card of eChecks (eChecks alleen beschikbaar voor ingezetenen van de Verenigde Staten)).

            (f) Documenteren van de Schade. Op ons verzoek moet een Beschermde Reiziger alle verlangde schriftelijke documentatie van verloren of verduisterd geld overleggen. De Beschermde Reiziger moet schriftelijk bewijs leveren van het feit dat de Adverteerder geld van de Beschermde Reiziger heeft ontvangen, in kennis is gesteld van het verzoek tot terugbetaling van de Beschermde Reiziger en geweigerd of nagelaten heeft om het geld aan de Beschermde Reiziger terug te betalen. U mag documentatie met betrekking tot verloren of verduisterd geld niet wijzigen of vernietigen totdat de kwestie opgelost is.

            (g) Ons informeren. De Beschermde Reiziger moet HomeAway binnen dertig (30) werkdagen na het eerste voorval dat aanleiding gaf tot het verzoek om vergoeding onder het Programma van de Beschermde Reiziger informeren door middel van (i) een e-mail aan de afdeling klantenservice of (ii) per post aan Boek met Vertrouwen-garantie, t.a.v. HomeAway UK Ltd, 25 Wilton Road, 5th floor, SW1V 1LW, UK

            (h) Een verzoek tot vergoeding indienen. De Beschermde Reiziger moet het formulier met het verzoek om vergoeding tezamen met alle verlangde documentatie binnen zes maanden na de eerste dag van zijn/haar verblijf in de huurwoning invullen, ondertekenen en overleggen.  Indien een ingevuld formulier met een verzoek om vergoeding niet binnen deze periode is overgelegd, wordt iedere claim geacht te zijn afgewezen. Het overgelegde formulier met het verzoek om vergoeding moet een akkoordverklaring  bevatten van de Beschermde Reiziger met het feit dat (i) iedere betaling die onder het Programma voor de Beschermde Reiziger beschikbaar is, alleen verschuldigd zal zijn voor zover de uitkering op grond van de dekking of het verhaal die/dat geboden wordt door een verzekeringspolis of enige andere verhaalsmogelijkheid die een Beschermde Reiziger heeft of kan incasseren, onvoldoende is om de Beschermde Reiziger volledig te compenseren voor verloren of verduisterde betalingen aan de Adverteerder; (ii) wanneer wij onder het Programma een vergoeding aan u toekennen, u ermee instemt dat al uw op de Schade betrekking hebbende rechten jegens de Adverteerder en derden op ons overgaan en dat wij dergelijke rechten rechtstreeks namens u mogen uitoefenen, geheel naar eigen goeddunken; (iii) wanneer wij onder het Programma een vergoeding aan u toekennen en u later van de Adverteerder of op grond van een verzekeringspolis of andere verhaalsmogelijkheid een vergoeding van uw schade ontvangt, u het vergoede bedrag onmiddellijk aan ons zult terugbetalen; en (iv) u instemt met de sluiting van een Overeenkomst van Schikking en Afstand waarmee u jegens ons, onze moedermaatschappij en dochterondernemingen en met ons gelieerde bedrijven afstand doet van alle claims en rechten die u vóór de datum van betaling onder het Programma eventueel jegens ons heeft. Ieder verzoek tot vergoeding onder het Programma zal binnen een redelijke termijn na ontvangst van alle verlangde documentatie door ons worden verwerkt. Zoals hierboven al vermeld is, wordt de Beschermde Reiziger die een vergoeding wenst geadviseerd om de op het vergoedingsverzoek betrekking hebbende informatie niet te vernietigen of te wijzigen, totdat de kwestie opgelost is.

6. Help ons om u te helpen.
Onverminderd de hierboven omschreven eisen verplicht een Beschermde Reiziger zich, door indiening van een verzoek om vergoeding onder het Programma, om ons tijdig te voorzien van alle verlangde documentatie ter onderbouwing van een dergelijk verzoek. De Beschermde Reiziger verplicht zich ook om zijn/haar volledige medewerking aan ons te verlenen met betrekking tot alle aspecten van de vergoedingsprocedure. Wij kunnen de vergoeding weigeren, indien een Beschermde Reiziger niet binnen de in deze Voorwaarden vermelde periode reageert op vragen over een vermeende Schade.

7. Gehele overeenkomst; Contactinformatie. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst met betrekking tot het Programma tussen HomeAway en iedere Beschermde Reiziger. Tenzij deze Voorwaarden anders bepalen, erkent en stemt iedere Beschermde Reiziger ermee in dat hij/zij gebonden is aan de bestaande Voorwaarden voor gebruik van de HomeAway-websites, met inbegrip van (echter zonder te zijn beperkt tot) de bepalingen daaruit inzake geschillenbeslechting en arbitrage. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Voorwaarden voor gebruik, prevaleren deze Voorwaarden. Mocht u vragen hebben over het Programma of deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op: (i) door middel van een e-mail aan de afdeling klantenservice of (ii) per brief gericht aan het Boek met Vertrouwen-garantie HomeAway UK Ltd, 25 Wilton Road, 5th Floor, London SW1 1LW, UK of (iii) door contact op te nemen met de afdeling klantenservice.