Voorwaarden voor deelname prijzenspel ‘Second Home’ beurs te Brussel

Deelname
De deelname aan het prijzenspel is gratis.

Deelnamegerechtigden
Alle personen, die op het moment van deelname 18 jaar oud zijn en meespelen vanuit een locatie in Duitsland en hun permanente woon- en verblijfplaats in Europa hebben, kunnen deelnemen. HomeAway Deutschland GmbH behoudt zich het recht voor afzonderlijke personen van deelname uit te sluiten als daarvoor gegronde redenen bestaan, bijv. als er sprake is van handelen in strijd met de voorwaarden voor deelname, dubbele deelname, ontoelaatbare beïnvloeding van het prijzenspel, manipulatie of iets dergelijks. Medewerkers van HomeAway Deutschland GmbH, haar dochterondernemingen, alsmede hun familieleden zijn van deelname uitgesloten.

Verdere voorwaarden voor deelname
Voorwaarde voor deelname is het volledig invullen van de deelnamekaart, die op 1 t/m 3 oktober 2016 tijdens de Second Home beurs te Brussel wordt uitgedeeld. De deelnamekaart moet uiterlijk op 3-10-2016, 15:00 uur bij stand 106 van de Second Home beurs worden ingeleverd. Deelname aan het prijzenspel is niet afhankelijk van aankoop van producten, gebruikmaking van betaalde diensten en/of van betaling van contractuele vergoedingen en/of andere gebruikskosten.

Privacyverklaring
HomeAway Deutschland GmbH verbindt zich ertoe de wettelijke bepalingen met betrekking tot de privacy in acht te nemen. Met name wordt in dat kader verwezen naar het Algemene Privacyreglement.

Meervoudige deelname
Deelname aan het prijzenspel is slechts één keer en uitsluitend onder eigen naam mogelijk. Meespelen met behulp van stromannen of andere profielen is niet toegestaan.

Uiterste tijdstip van deelname

Uiterste tijdstip van deelname is op 3-10-2016 tot 15:00 uur. De winnaars worden op 17-10-2016 door HomeAway vastgesteld en uiterlijk op 24-10-2016 per e-mail in kennis gesteld. Aan de verloting kunnen geen rechten worden ontleend.

Verstrekking van de prijzen

Als prijs worden er vijf uniforme advertenties op de website van www.homeaway.nl met ieder een looptijd van een jaar (waarde: € 199,00 excl. btw/advertentie) verloot. De prijzen worden niet in contanten uitbetaald, inwisselen is niet mogelijk. Het recht op een prijs is niet overdraagbaar.

Verval van het recht op een prijs

Mocht de verstrekking van een prijs aan een getrokken winnaar niet mogelijk zijn, omdat inkennisstelling en/of toezending van de prijs niet lukt en ook binnen 6 maanden na de trekking alsnog niet kan plaatsvinden, dan vervalt het recht op de prijs. Het recht op de prijs vervalt eveneens, indien de getrokken winnaar de prijs niet accepteert.

Privacyverklaring:

Door deel te nemen aan het prijzenspel stemt de deelnemer ermee in, dat de door hem verstrekte gegevens ter uitvoering van het prijzenspel worden opgeslagen. De gegevens van de deelnemers worden na afhandeling van het prijzenspel gewist als de deelnemer niet heeft ingestemd met het ontvangen van de newsletter. Indien de deelnemer dat wenst en daar zelf toestemming voor geeft, neemt HomeAway Deutschland GmbH hem in zijn mailinglist voor newsletters op. De verleende toestemming kan door de deelnemer op ieder moment zonder dat dat gevolgen heeft voor zijn deelname aan het prijzenspel worden ingetrokken. Hiervoor is het voldoende om de informatie via het contactformulier aan ons door te geven. De organisator zal op geen andere wijze gebruik maken van deze gegevens en ze zullen ook niet aan derden worden verstrekt. Op alle verstrekte gegevens is het privacyreglement van HomeAway van toepassing.

Toepasselijk recht
Op het prijzenspel is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. De organisator behoudt zich het recht voor het prijzenspel op ieder moment en zonder vermelding van redenen op te schorten, voortijdig te beëindigen of af te breken. Van dat recht zal met name gebruik worden gemaakt, indien een goede uitvoering van het prijzenspel om technische of juridische redenen niet gewaarborgd is.

Slotbepalingen
Mocht een bepaling van de voorwaarden voor deelname nietig zijn of worden, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Op het prijzenspel is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Bevoegde rechter voor alle geschillen die op grond van deze bepalingen ontstaan of rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of onder betrekking daarvan zijn ontstaan, is die van de plaats van vestiging van de organisator, te weten Frankfurt am Main, Duitsland.
check