Overeenkomst inzake het incasseren van de Accommodatieprijs

 

Voor het laatst bijgewerkt op:  17 januari 2017

 

 

Deze overeenkomst inzake het incasseren van de Accommodatieprijs (deze "Overeenkomst") wordt aangegaan tussen HomeAway Sàrl, een vennootschap geregistreerd in Zwitserland met registratienummer CHE-116.158.222 en een maatschappelijke zetel op Avenue du Bouceht 2, 1209 Genève, Zwitserland, handelend via haar Ierse filiaal gevestigd in Ierland met extern bedrijfsnummer 907821 en een adres op 81 Merrion Square, Dublin 2, Ierland ("HomeAway Payments," “wij”, “ons” of “onze”) en u (“u” of "de Klant") en gaat in op de datum waarop u door deze Overeenkomst klikt (de "Ingangsdatum"). U moet alle voorwaarden aandachtig lezen. De voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en HomeAway Payments. Alle verplichtingen jegens HomeAway Payments uit deze Overeenkomst vormen een aanvulling op, en geen beperking van, afzonderlijke contractuele verplichtingen jegens HomeAway Payments of de met ons gelieerde ondernemingen. U bent niet bevoegd om gebruik te maken van deze Diensten (zoals hierna gedefinieerd), tenzij u ten minste 18 jaar oud bent en wettelijk bindende contracten kunt aangaan. 

 

DOOR OP "IK GA AKKOORD" TE KLIKKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN BENT.

 

Achtergrond:

 

U komt met HomeAway Payments het volgende overeen:

 

1.BETALINGSDIENSTEN.

 

1.1 Betalingen van de verschuldigde Accommodatieprijs. Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst machtigt u HomeAway Payments om de Accommodatieprijs te incasseren door betaling per creditcard, betaalkaart, elektronische overboeking en alle andere betalingsvormen die HomeAway Payments van tijd tot tijd van Gasten kan accepteren (gezamenlijk "de Betalingen") voor doorbetaling aan u (deze door HomeAway Payments geïncasseerde betalingen doen de daarmee corresponderende schulden van de Gasten jegens u tenietgaan) (gezamenlijk “de Diensten”) in ruil voor de in deze Overeenkomst omschreven vergoedingen en kosten die aan HomeAway Payments verschuldigd zijn (tezamen “Gebruiksvergoedingen” genoemd). Onder “Accommodatieprijs” wordt verstaan de bedragen die een Gast aan u verschuldigd is als tegenprestatie voor het verblijf door die Gast in een Woning, met inbegrip van waarborgsommen, de prijs, verzekeringen en alle andere tussen u en de Gast overeengekomen bedragen zoals vermeld op de website waarop de woning werd geboekt. 

Om van de Diensten gebruik te kunnen maken, moet u lid zijn van één van de websites van de met ons gelieerde ondernemingen die eigenaren en beheerders van woningen de mogelijkheid bieden om te adverteren voor vakantiehuurwoningen volgens de voorwaarden van die website. 

 .

1.2 Machtiging voor afschrijvingen en bijschrijvingen. U machtigt HomeAway Payments of een namens ons werkende derde-dienstverlener hierbij om toegang te verkrijgen tot uw bankrekening die op het online registratieformulier (het "Registratieformulier") staat aangegeven voor de volgende doeleinden:

(a.) het overboeken van aan u verschuldigde Betalingen;

(b.) het afschrijven van alle bedragen die op grond van deze Overeenkomst aan HomeAway Payments verschuldigd zijn, met inbegrip van Gebruiksvergoedingen of terugboekingen of storneringen; en

(c.) het afschrijven van alle bedragen die aan Gasten verschuldigd zijn volgens deze Overeenkomst.

 

1.3 Recht op verrekening. Voor alle Gebruiksvergoedingen die aan HomeAway Payments of de met haar gelieerde ondernemingen verschuldigd zijn en voor alle aan Gasten verschuldigde bedragen machtigt u HomeAway Payments om die bedragen en eventuele kosten en vergoedingen die gelden als gevolg van een mislukte afschrijving in mindering te brengen op (te verrekenen met) toekomstige betalingen van Accommodatieprijzen. HomeAway Payments kan elke betalingsverplichting die HomeAway Payments op grond van deze Overeenkomst jegens u heeft verrekenen met (1) door u verschuldigde Gebruiksvergoedingen, (2) teveel aan u betaalde bedragen wegens een latere stornering, restitutie, terugboeking of andere aanpassing aan eerdere betalingstransacties, en (3) alle andere bedragen die u aan HomeAway Payments verschuldigd bent op grond van deze Overeenkomst of een andere overeenkomst.

Verwerkingsfouten. Bij de weigering van een transactie of een fout in de verwerking daarvan, machtigt u ons of een namens ons werkende derde-dienstverlener om uw op het registratieformulier aangegeven bankrekening te debiteren of te crediteren, al naar gelang van toepassing, om deze fout te corrigeren. Wanneer wij de door u geselecteerde bankrekening om welke reden dan ook niet kunnen debiteren, machtigt u ons om een nieuwe afschrijving te doen van het bedrag, plus eventuele toepasselijke kosten, van een andere bankrekening of via een ander betaalmiddel dat u bij ons geregistreerd hebt. Als de kwestie van de mislukte betaling niet binnen redelijke tijd is opgelost, bent u verplicht tot betaling door middel van een andere aanvaardbare betalingsmethode.

 

1.4 Informatieverstrekking. U gaat ermee akkoord om HomeAway Payments te voorzien van alle machtigingen die HomeAway Payments of een namens ons werkende derde-dienstverlener die nodig zijn voor de toegang tot uw op het registratieformulier aangegeven bankrekening zoals op grond van deze Overeenkomst vereist is. U gaat er tevens mee akkoord om uw (i) bankrekeninginformatie bij HomeAway Payments up-to-date te houden en (ii) de aan HomeAway Payments verleende bankmachtigingen bij uw bank steeds up-to-date te houden. Wanneer u dit niet doet, kan dit ertoe leiden dat de Accommodatieprijs verkeerd overgemaakt wordt, door HomeAway Payments onder zich gehouden wordt in afwachting van bevestiging of aan Gasten terugbetaald wordt. HomeAway Payments wijst alle aansprakelijkheid voor verkeerd overgemaakte of geretourneerde Betalingen van de hand, wanneer uw bankrekeninginformatie niet up-to-date is. HomeAway Payments kan deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving opschorten of beëindigen, wanneer u deze informatie niet up-to-date houdt of het vermogen van HomeAway Payments om uw bankrekening te debiteren of crediteren blokkeert of anderszins beperkt.

Naast deze verplichtingen met betrekking tot informatie over uw bankrekening, moet u HomeAway Payments voorzien van alle informatie die HomeAway Payments op grond van de wet mag verlangen om de Diensten snel en accuraat uit te voeren. U moet HomeAway Payments onmiddellijk op de hoogte stellen van eventuele onnauwkeurigheden of wijzigingen in de informatie die u op het registratieformulier hebt vermeld. HomeAway Payments is in geen geval aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet naleven van dit artikel 1.4. 

 

1.5 Fraude- en risicobeoordelingen. U machtigt HomeAway Payments om de informatie die u op het registratieformulier vermeldt of anderszins verstrekt van tijd tot tijd te verzamelen en te controleren. HomeAway Payments zal deze informatie gebruiken voor klantenonderzoeksprocedures, voor de controle van uw identiteit, voor de controle van uw eigendom van de woning, voor de controle of voor u geen handelssancties gelden, voor verschillende fraude- en risicobeoordelingen met betrekking tot u en voor het monitoren van de transacties via de Diensten ter bescherming van de integriteit van haar systemen en activiteiten. U machtigt HomeAway Payments (of een daarmee gelieerde onderneming) voorts om over u een rapportage van een kredietinformatiebureau op te vragen. Elke consumentenrapportage zal worden opgevraagd en gebruikt onder naleving van de toepasselijke wetgeving, waaronder de Amerikaanse Wet inzake eerlijke kredietrapportage [Fair Credit Reporting Act]. Op basis van deze beoordelingen zal HomeAway Payments bepalen of zij de Diensten aan u kan aanbieden en hoe zij betalingen van de Accommodatieprijs zal afwikkelen, geheel naar eigen goeddunken. Nadat de vereiste screening met succes is afgerond, krijgt u het volgende tijdschema voor afwikkeling aangeboden:

 

Behoudens het opschorten van betalingen door HomeAway Payments uit fraude- of risico-overwegingen, zal HomeAway Payments de overmaking op uw bankrekening van de aan u verschuldigde Accommodatieprijs (na aftrek van de Gebruiksvergoedingen) in de meeste gevallen binnen 1-2 dagen na de geplande datum voor check-in door de Gast in uw woning initiëren; voor de aan u verschuldigde aanbetalingen gebeurt dit in de meeste gevallen binnen 1-2 dagen na de autorisatie van de website waarop de woning werd geboekt, geheel naar eigen goeddunken van HomeAway Payments; voor het geval een Gast de website waarop de woning werd geboekt echter binnen 24 uur na de geplande check-in op de voorgeschreven wijze informeert dat de woning niet aan de beschrijving voldoet of dat er een ander probleem is met de woning, machtigt u HomeAway Payments om de Accommodatieprijs aan de Gast te restitueren. De tijd die gemoeid is met de ontvangst van Betalingen nadat deze geïnitieerd zijn, kan verschillen. Bovendien kan de eerste uitbetaling aan u om risicoredenen maximaal 30 dagen worden uitgesteld en om frauderedenen kan de uitbetaling aan u voor onbepaalde tijd worden uitgesteld of worden geannuleerd.

 

U mag uitsluitend gebruik maken van de Diensten op de wijze die toegestaan is door de wetten van het rechtsgebied waarin u woonachtig bent en alle andere toepasselijke wetten. Met name geldt, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, dat de Diensten niet mogen worden gebruikt om geld te sturen of ontvangen (i) naar of in (of aan een inwoner van) Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië of enig ander land waarvoor de Verenigde Staten een goederenembargo heeft opgelegd, of (ii) naar of door een persoon die voorkomt op de lijst van speciaal aangewezen staatsburgers [Specially Designated Nationals] van het Amerikaanse Ministerie van Financiën of de Lijst met weigeringsbevelen [Table of Deny Orders] van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Door gebruik te maken van de Site verklaart en garandeert u dat u zich niet bevindt in, niet onder controle staat van en geen staatsburger of inwoner bent van een dergelijk land en dat u niet op een dergelijke lijst voorkomt.

 

1.6 Privacy- en gegevensbescherming. U gaat ermee akkoord dat u zult handelen in overeenstemming met de praktijken die beschreven zijn in HomeAway’s geldende privacybeleid voor de website waarop de woning werd geboekt (het “Privacybeleid”), zoals dat van tijd tot tijd door HomeAway kan worden bijgewerkt en dat hierbij door middel van verwijzing is opgenomen. U gaat ermee akkoord dat u adequate beveiligingsprocedures en controlemechanismes hebt ingesteld en in stand zult houden, of zult instellen en in stand houden, om onbedoelde bekendmaking van, onbevoegde toegang tot of toe-eigening van alle persoonsgegevens of informatie van een Gast te voorkomen. U gaat ermee akkoord dat u alle informatie over gasten zult verwerken, opslaan en verzenden en dat u zich hier toegang toe zult verschaffen onder naleving van de toepasselijke wetgeving. U gaat ermee akkoord dat u de persoonsgegevens van een Gast alleen zult gebruiken voor het verwerken van de boeking van die Gast en voor geen enkel ander doel zult gebruiken. HomeAway Payments is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor onbevoegd gebruik van of onbevoegde toegang tot de persoonsgegevens of financiële gegevens van een Gast door u, uw werknemers of een andere met u gelieerde partij, behalve voor zover dat gebruik of die toegang te wijten is aan grove nalatigheid van HomeAway Payments. HomeAway Payments mag alle informatie die bij de verlening van de Diensten is verzameld gebruiken in overeenstemming met haar privacybeleid. U gaat er tevens mee akkoord dat HomeAway Payments deze informatie voor elk wettig doel mag gebruiken, met inbegrip van marketing en het afleiden van statistische gegevens over haar Diensten.

1.7 Eigendomsrechten. Tussen u en HomeAway Payments geldt dat HomeAway Payments alle eigendomsrechten op en met betrekking tot de diensten, de applicatie-interface (API) en alle andere materialen die HomeAway Payments mogelijk in verband met de implementatie en werking van de Diensten zal gebruiken of verstrekken heeft en behoudt. U krijgt geen enkel recht op of belang in de Diensten. U verbindt zich om de HomeAway-website, de API of de Diensten niet te zullen wijzigen, aanpassen, vertalen, decompileren, reverse-engineeren en demonteren en om hiervan geen afgeleide werken te zullen maken of anderszins te zullen proberen om de broncode daarvan te achterhalen.

1.8 Suggesties.  Wanneer u aan ons of aan met ons gelieerde ondernemingen suggesties doet voor verbeteringen van onze Diensten ("Suggesties"), komen alle rechten op en belangen in die suggesties aan ons toe, zelfs wanneer u hebt aangegeven dat de Suggesties vertrouwelijk zijn. Wij en de met ons gelieerde ondernemingen zijn gerechtigd om de suggesties zonder enige beperking te gebruiken. U draagt hierbij alle rechten op en belangen in en inzake de Suggesties onvoorwaardelijk aan ons over en gaat ermee akkoord om ons te voorzien van alle mogelijke assistentie die nodig kan zijn om onze rechten op de Suggesties te documenteren, vervolmaken en behouden.
 

1.9 Terugboekingen en storneringen. Voor elke Betaling door een Gast geldt een recht van terugboeking, indien betaling geschiedt door middel van een creditcard of betaalkaart of andere betalingsvormen waarvoor soortgelijke terugboekingvoorwaarden gelden. Deze rechten bestaan tussen de Gast en hun respectievelijke creditcard- of betaalkaartuitgever of bank. In geval van een terugboeking of stornering van een Betaling door een Gast, zal HomeAway Payments automatisch haar in artikel 1.3 beschreven recht op verrekening uitoefenen. Daarna zal HomeAway Payments, op voorwaarde dat alle gevraagde informatie van u wordt ontvangen, zich commercieel redelijke inspanningen getroosten om de geldigheid van de terugboeking of stornering te onderzoeken. U gaat ermee akkoord om met HomeAway Payments samen te werken en alle informatie te verstrekken die HomeAway Payments tijdens haar onderzoek in redelijkheid vraagt. U bent aansprakelijk voor alle terugboekingen of storneringen van door HomeAway Payments verwerkte Betalingen, waaronder de Terugboekingsvergoeding die hieronder in het Vergoedingsoverzicht omschreven staat. U bevestigt dat terugboekings- en storneringsbelissingen worden genomen door de betreffende bank- of kaartnetwerken en dat alle beslissingen inzake de geldigheid van de terugboeking of stornering geheel naar eigen goeddunken van de betreffende uitgevende bank- of kaartnetwerken worden genomen.

 

1.10 Wijziging van de Diensten. HomeAway Payments kan de Diensten en de bijbehorende websites van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen, met dien verstande dat HomeAway Payments de Diensten niet zodanig zal wijzigen dat dit een belangrijk negatief effect op uw gebruik daarvan heeft, dit ter beoordeling van HomeAway Payments, zonder u ten minste tien (10) dagen van te voren van deze wijziging in kennis te stellen. Bovendien behoudt HomeAway Payments zich het recht voor om de Gebruiksvergoeding geheel naar eigen goeddunken te wijzigen; HomeAway Payments zal dit echter niet doen zonder u hiervan ten minste tien (10) dagen van te voren in kennis te stellen en een aldus gewijzigde Gebruiksvergoeding zal van toepassing zijn op boekingen die u accepteert op elk moment onmiddellijk na deze kennisgeving. Deze kennisgeving kan worden gedaan per e-mail, door deze te plaatsen op een HomeAway-website of door het updaten van die website.

 

 

1.10 Betaling voor de Diensten. Als tegenprestatie voor de Diensten gaat u ermee akkoord om aan HomeAway Payments de Gebruiksvergoeding en kosten te betalen die omschreven zijn in het onderstaande Vergoedingsoverzicht, die na het afronden van de betalingsverwerking verschuldigd worden, ongeacht een daaropvolgende annulering:

 

 

Klanten met abonnement

 

Kaart

HomeAway Payments transactie

Visa/MasterCard/Discover/AMEX

3% van transactiebedrag

Internationale toeslag

1,5% van transactiebedrag

Terugboeking

$0 per terugboeking

Klanten die per boeking betalen

 

Kaart

HomeAway Payments transactie

Visa/MasterCard/Discover/AMEX

3% van transactiebedrag

Terugboeking

$0 per terugboeking

 

 

U machtigt HomeAway Payments hierbij tot automatische inhouding van alle Gebruiksvergoedingen op de door HomeAway Payments geïncasseerde Betalingen alsmede van Gebruiksvergoedingen die verband houden met terugboekingen en Onvoldoende Saldo [non-sufficient funds] vóór de overmaking naar uw bankrekening. Voor het geval HomeAway Payments niet in staat is om de Gebruiksvergoedingen om welke reden dan ook te verhalen, stemt u in met de betaling van alle redelijke incassokosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die HomeAway Payments maakt. Alleen u bent verantwoordelijk voor het controleren van uw rekening en voor de tijdige betaling van alle bedragen die u aan HomeAway Payments verschuldigd bent. HomeAway Payments heeft het recht om alle boetes aan u op te leggen die HomeAway Payments oploopt vanwege incassoverzoeken die mislukken door Onvoldoende Saldo of uw opdracht tot blokkering van het verzoek. U machtigt HomeAway Payments om een dergelijke vergoeding te incasseren door debitering van uw bankrekening die is aangegeven op het registratieformulier of door uitoefening van ons in artikel 1.3 beschreven recht op verrekening.
 

Tenzij hierin anders wordt bepaald, zijn de vergoedingen die verband houden met de Diensten van HomeAway Payments niet restitueerbaar.

 

1.12 Belastingen. U bent verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, waaronder de omzetbelasting, gebruiksbelasting, persoonlijke vermogensbelasting, BTW, accijnzen, douanerechten, toeristenbelasting, verblijfsbelasting, invoerrechten of zegelrechten of andere van overheidswege opgelegde belastingen en rechten van welke aard dan ook, die opgelegd of geheven worden met betrekking tot de transacties op grond van deze Overeenkomst, met inbegrip van boetes en rentes, echter met specifieke uitsluiting van de belastingen die verschuldigd zijn door of worden geheven over de netto resultaten van HomeAway Payments of met haar gelieerde ondernemingen. HomeAway Payments kan verplicht zijn tot het melden van aan u gedane, verwerkte Betalingen aan nationale, statelijke en/of plaatselijke belastingautoriteiten, waaronder de federale Amerikaanse belastingdienst [US Internal Revenue Service] en andere belastingautoriteiten. HomeAway Payments is niet verantwoordelijk voor de omzet- of inkomstenbelasting of andere belasting met betrekking tot de Betalingen, en is niet de entiteit die deze belastingen int. U dient HomeAway Payments onmiddellijk te voorzien van alle informatie en/of documentatie die de betreffende overheidsinstantie verlangt, zodat HomeAway Payments de betalingen op grond van deze Overeenkomst kan verwerken (met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, een geldige verklaring van uw vrijstelling van de verplichting tot betaling van belastingen zoals goedgekeurd door de betreffende overheidsinstantie), en HomeAway Payments mag Betalingen geheel of gedeeltelijk ophouden totdat u de vereiste documentatie hebt verstrekt. U bent verantwoordelijk voor het vaststellen van alle belastingen en rechten die geheven of verschuldigd worden of die om welke reden dan ook geïncasseerd, betaald of ingehouden moeten worden in verband met de verkoop of aankoop van producten of diensten voor een transactie of uit andere hoofde in verband met een handelen of nalaten van u of een met u gelieerde onderneming of een van uw of hun respectievelijke werknemers, agenten, opdrachtnemers of vertegenwoordigers ("Belastingen"). U bent ook verantwoordelijk voor het innen, inhouden, aangeven en betalen of afdragen van het juiste bedrag aan belasting aan de betreffende belastingautoriteit. Indien HomeAway Payments dit verlangt, dient u onmiddellijk geldige Belastingfacturen te verstrekken met betrekking tot transacties die op grond van deze Overeenkomst zijn aangegaan waarbij op grond van de toepasselijke wetgeving Belastingen kunnen worden geheven. Wij kunnen u voorzien van een middel om de belasting over uw transacties te berekenen en toe te passen, maar wij en de met ons gelieerde ondernemingen zijn niet verplicht om te bepalen of een bepaalde belasting van toepassing is en zijn niet verantwoordelijk voor het berekenen, innen, aangeven of afdragen van de uit een transactie voortvloeiende belastingen aan een belastingautoriteit. Onverminderd het bovenstaande behoudt HomeAway Payments zich het recht voor om geheel naar eigen goeddunken Belastingen op Betalingen te innen en aan de betreffende overheidsinstanties af te dragen. Wanneer HomeAway Payments dit recht uitoefent, stemt u ermee in om met HomeAway Payments samen te werken bij de verstrekking van alle informatie of assistentie die HomeAway Payments in redelijkheid verlangt voor dat innen en afdragen, waaronder het verstrekken van documentatie ter staving van transacties met Gasten en ter staving van de registratie bij en/of de afdracht van belastingen aan de betreffende belastingautoriteiten. 

 

1.13 Beperking inzake Gebruik van Diensten/Website. U mag de Diensten uitsluitend gebruiken voor de betalingen van de Accommodatieprijs zoals hierin beschreven. U mag de Diensten niet voor enig ander doel gebruiken, en verklaart en garandeert dat u deze niet voor enig ander doel zult gebruiken, waaronder, echter zonder te zijn beperkt tot, een betaling voor illegale activiteiten, goederen of diensten. U gaat akkoord met de naleving van alle beleidsregels van HomeAway Payments en alle andere limieten betreffende het gebruik van haar websites en Diensten, zoals die van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt door HomeAway Payments, waaronder, echter zonder beperkt te zijn tot: (i) de eisen van HomeAway Payments op het gebied van gegevensbeveiliging; en (ii) alle bedrijfsregels en/of beleidslijnen van de kaartorganisaties of -netwerken die worden gebruikt voor de verwerking van de betalingen (zoals van tijd tot tijd bijgewerkt). Niettegenstaande andere voorwaarden van deze Overeenkomst hebben HomeAway Payments en de met haar gelieerde ondernemingen het recht (a) om de Diensten of de websites daarvoor geheel of gedeeltelijk te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, en (b) om limieten in te stellen op bepaalde functies of om de toegang tot de Diensten of de websites daarvoor geheel of gedeeltelijk te beperken zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid, wanneer HomeAway Payments dit, geheel naar eigen goeddunken, nodig acht ter bescherming van de integriteit van haar websites en activiteiten, ter voorkoming van schade aan derden of om een andere reden. HomeAway Payments kan weigeren om een betaling te verwerken in verband met, onder meer, fraudepreventie, de toepasselijke wetgeving of de beleidsregels van HomeAway Payments. Onverminderd het bovenstaande geldt dat u niet mag handelen als betalingsbemiddelaar, betalingsverzamelaar of servicebureau en de Dienst niet anderszins mag doorverkopen namens een derde, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, het hanteren, verwerken of overmaken van geld voor derden.
 

1.14 Netwerken voor betaalkaarten; Merchant acquirers. Tijdens de looptijd van deze Overeenkomst worden de Diensten verstrekt door HomeAway Payments in samenwerking met een zogenaamde merchant acquirer [organisatie die elektronische betalingen voor acceptanten in ontvangst neemt en afhandelt] (of een PIN-debit acquirer) en hun respectievelijke aangewezen lidbank(en). U gaat akkoord met de naleving van alle beleidsregels van HomeAway Payments met betrekking tot de Diensten en van alle toepasselijke operationele en andere voorschriften van Visa U.S.A., Inc., Visa International, MasterCard International Incorporated, Discover Financial Services, Inc., American Express Travel Related Services Company Inc. (“American Express”), (gezamenlijk “de Netwerken voor Betaalkaarten”) en National Automated Clearing House Association (gezamenlijk “de NACHA”) (gezamenlijk “de Bedrijfsvoorschriften”) en alle toepasselijke federale, statelijke of plaatselijke wetten, regels, voorschriften en richtsnoeren met betrekking tot de uitvoering van uw activiteiten. U gaat ermee akkoord en bevestigt dat de Organisaties zich het recht voorbehouden om de Bedrijfsvoorschriften zonder voorafgaande kennisgeving aan u te wijzigen. Als u ervoor kiest om alleen bepaalde soorten betaalkaarten te accepteren, is het uw verantwoordelijkheid om goed aan te geven welke betaalkaarten worden geaccepteerd.

 

2.AFWIJZING VAN GARANTIES.

 

2.1 Geen garanties. U BEVESTIGT DAT VOOR UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN EN DE WEBSITE DE VOLGENDE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDT: AFGEZIEN VAN EXPLICIETE GARANTIES IN DEZE OVEREENKOMST, WORDEN DE DIENSTEN EN WEBSITES (MET INBEGRIP VAN ALLE CONTENT, SOFTWARE, GEGEVENSTRANSMISSIES, FUNCTIONALITEIT, MATERIALEN EN INFORMATIE DIE VERSTREKT WORDT/WORDEN IN VERBAND MET OF DIE TOEGANKELIJK IS/ZIJN VIA DE DIENST) GELEVERD EN BESCHIKBAAR GESTELD ZOALS ZIJ ZIJN ("AS IS") EN HOMEAWAY PAYMENTS, DE MET HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HAAR LEVERANCIERS GEVEN GEEN ENKELE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK MET BETREKKING TOT DE WEBSITES OF DIENSTEN DIE OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST TER BESCHIKKING GESTELD OF GELEVERD WORDEN EN WIJZEN IN HET BIJZONDER DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN DE AFWEZIGHEID VAN INBREUK AF, VOOR ZOVER DIT WETTELIJK TOEGESTAAN IS.

 

2.2 Gebruik van het internet. HomeAway Payments en haar leveranciers geven geen garanties inzake de kwaliteit, betrouwbaarheid, tijdigheid of beveiliging van het wereldwijde web, het internet en andere wereldwijd gekoppelde computernetwerken en garanderen niet dat de daarop gecreëerde websites, waaronder hun websites, ononderbroken of storingsvrij zullen werken.

 

2.3 Betalingen. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat: (i) uw boekingen van woningen uitsluitend transacties tussen U en de betreffende Gast zijn en niet met HomeAway Payments of een van de met HomeAway Payments gelieerde ondernemingen worden gesloten; (ii) de door HomeAway Payments geïncasseerde betalingen de corresponderende schulden van de Gasten jegens u teniet doen gaan; (iii) HomeAway Payments niet verantwoordelijk is voor, en geen controle heeft over het feit of, een Gast tot betaling van de Accommodatieprijs zal overgaan; (iv) de verplichtingen van HomeAway Payments tot betaling van u afhankelijk zijn van de succesvolle ontvangst van de bijbehorende Accommodatieprijs van de Gasten; (v) HomeAway Payments geen bank of andere erkende deposito-instelling is; en (vi) gelden die verwerkt worden door HomeAway Payments of haar dienstverleners (waaronder alle verleners van bankdiensten) in verband met het incasseren van de Accommodatieprijs geen depositoverplichtingen vormen en niet door een overheidsinstantie verzekerd zijn ten behoeve van u.

Onze rol. Met uitzondering van onze beperkte rol bij de verwerking van betalingen waarvoor u ons machtigt of die u initieert, zijn wij niet betrokken bij enige onderliggende transactie tussen u en uw Gasten. Ter voorkoming van twijfel geldt dat wij geen accommodaties of accommodatiegerelateerde uitgaven of diensten aanbieden, wederverkopen of leveren. HomeAway Payments aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor uw handelen of nalaten.

 

2.4 Wetgeving inzake niet opgeëiste eigendommen. We zijn als uw derde-betalingsverwerker niet verantwoordelijk voor de naleving van de wetgeving inzake niet opgeëiste eigendommen of achtergelaten goederen in enig rechtsgebied. Het is uw verantwoordelijk om te bepalen of u eigendommen houdt voor een Gast of andere partij waarvoor die wetgeving geldt, in welk geval u bevestigt en ermee akkoord gaat dat u volledig verantwoordelijk bent voor de naleving van die wetgeving.

 

 

 

3.BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING.

 

3.1 HOMEAWAY PAYMENTS IS IN GEEN GEVAL JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR EEN STORING IN OF HET NIET-BESCHIKBAAR ZIJN VAN DE DIENSTEN OF WEBSITES GEDURENDE WELKE GASTEN GEEN TOEGANG KUNNEN KRIJGEN TOT OF GEEN GEBRUIK KUNNEN MAKEN VAN DE DIENSTEN OF WEBSITES OF VOOR DEFECTEN DIE DE ONTVANGST, VERWERKING, ACCEPTATIE, VOLTOOIING OF VERREKENING VAN EEN BETALING OF DE DIENSTEN KAN BEÏNVLOEDEN. HOMEAWAY PAYMENTS IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR EEN ONJUISTE OPGAVE, EEN FOUT IN OF VERTRAGING BIJ DE BETALING, EEN DOOR UW BANK GEWEIGERDE BETALING OF UW VERZUIM OM DE JUISTE EN/OF GELDIGE INFORMATIE TE VERSTREKKEN.

 

3.2 IN GEEN GEVAL ZULLEN DE PARTIJEN OF DE MET HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF HUN LEVERANCIERS JEGENS DE WEDERPARTIJ OF EEN DERDE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, SPECIALE OF BIJKOMENDE SCHADE OF TOT BETALING VAN EEN ALS VOORBEELD BEDOELDE SCHADEVERGOEDING, MET INBEGRIP VAN, ECHTER ZONDER BEPERKT TE ZIJN TOT, WINSTDERVING, ZELFS NIET WANNEER DE PARTIJ DIE ANDERS AANSPRAKELIJK ZOU ZIJN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE OF SCHADEVERGOEDING. DE TOTALE UIT DEZE OVEREENKOMST VOORTVLOEIENDE AANSPRAKELIJKHEID VAN HOMEAWAY PAYMENTS IS IN ALLE GEVALLEN BEPERKT TOT HET BEDRAG VAN DE VERGOEDINGEN DIE HOMEAWAY PAYMENTS OP GROND VAN DEZE OVEREENKOMST HEEFT ONTVANGEN EN BEHOUDEN TIJDENS DE DRIE (3) MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAN AAN DE DATUM WAAROP DE CLAIM IS ONTSTAAN. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN BLIJVEN GELDEN, OOK WANNEER EEN BEPERKTE REMEDIE HAAR WEZENLIJKE DOEL NIET BEREIKT. Elke partij bevestigt dat de wederpartij bij het aangaan van deze Overeenkomst heeft vertrouwd op de in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen en dat deze beperkingen een essentiële basis vormen voor de overeenkomst tussen de partijen.

 

 

3.3. Vrijwaring.

  1. U bent verplicht om HomeAway Payments en de met haar gelieerde ondernemingen, hun respectievelijke bestuurders, functionarissen, werknemers en agenten (de Gevrijwaarde Partijen van HomeAway Payments) te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en te verdedigen tegen alle claims van derden, aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van toegekende schadevergoedingen, schikkingsbedragen en redelijke gerechtelijke kosten) die ingesteld worden tegen of verhaald worden op een van de Gevrijwaarde Partijen van HomeAway Payments of waarvoor die Gevrijwaarde Partijen aansprakelijk worden gesteld als gevolg van of in verband met (i) uw gebruik van de Diensten of de websites daarvoor; en/of (ii) het niet door u nakomen van deze Overeenkomst. HomeAway Payments mag zich op eigen kosten aansluiten bij de verdediging hiertegen met de advocaat van haar keuze. De in dit artikel beschreven vrijwaringsverplichtingen zijn niet van toepassing voor zover de claim, schade, aansprakelijkheid, eis of kosten het gevolg is/zijn van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van een gevrijwaarde partij. De in dit artikel beschreven vrijwaringsverplichtingen gelden alleen indien (1) HomeAway Payments u onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van deze claim, schade, aansprakelijkheid, rechtsvordering, eis of kosten (met dien verstande dat u alleen ontslagen bent van uw vrijwaringsverplichting op grond van deze Overeenkomst voor zover deze negatief wordt beïnvloed door het niet doen van deze kennisgeving(en) door HomeAway Payments); en (2) u de uitsluitende controle hebt over de verdediging tegen of schikking van deze claim, schade, aansprakelijkheid, rechtsvordering, eis of kosten; met dien verstande dat voor elke schikking die iets anders dan de betaling van geldbedragen vergt, goedkeuring nodig is van HomeAway Payments, die niet op onredelijke gronden mag worden onthouden. Op uw verzoek en op uw kosten zal HomeAway Payments meewerken aan een onderzoek naar, en de verdediging tegen en schikking van, deze claim, schade, aansprakelijkheid, rechtsvordering, eis of kosten.

 

4.LOOPTIJD EN BEËINDIGING.

 

4.1 Looptijd. Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en duurt voort totdat deze door een der partijen in overeenstemming met artikel 4.2 hierna wordt beëindigd.

 

4.2 Beëindiging. Beide partijen kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen na een schriftelijke opzegging per post naar het hieronder vermelde adres. Ter voorkoming van twijfel geldt dat de beëindiging van deze Overeenkomst andere overeenkomsten tussen u en HomeAway Payments of de met haar gelieerde ondernemingen op zichzelf niet doet eindigen. 

 

4.3 Gevolgen van beëindiging. De beëindiging van deze Overeenkomst ontslaat de partijen niet van hun eventuele verplichtingen jegens de wederpartij tot betaling van bedragen, Vergoedingen of een andere compensatie die op grond van deze Overeenkomst aan de wederpartij was verschuldigd vóór die beëindiging. HomeAway Payments is verplicht om alle betalingen die op het tijdstip van beëindiging in verwerking zijn te voltooien en zal eventuele alsdan aan haar verschuldigde Vergoedingen inhouden. U blijft echter aansprakelijk voor terugboekingen, storneringen, kosten en andere verplichtingen die door u verschuldigd worden of die u doet ontstaan en die HomeAway Payments beheert na de afloop of beëindiging van deze Overeenkomst en U machtigt HomeAway Payments om die bedragen automatisch, zonder voorafgaande kennisgeving aan U, af te schrijven van uw bankrekening. Na de beëindiging zal HomeAway Payments uw toegang tot de Diensten blokkeren.

 

4.4 Voortduren van bepaalde artikelen. Artikel 1.6, 1.7, 1.9, 1.12, 2, 3, 4 en 5 zullen na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst voortduren, tenzij elders anders is bepaald.

 

5.Diversen

 

5.1 Verbindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Deze Overeenkomst is verbindend en komt ten goede aan de partijen, hun rechtsopvolgers en hun toegestane rechtverkrijgenden. Deze Overeenkomst en de hierin voorziene rechten, licenties, privileges en verplichtingen mogen niet door u worden gecedeerd of overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HomeAway Payments en elke poging tot cessie of overdracht zonder deze toestemming is nietig. HomeAway Payments mag deze Overeenkomst te allen tijde overdragen, maar zal dit niet op zodanige wijze doen dat dit afbreuk doet aan de garanties die op grond van deze Overeenkomst aan u zijn gegeven.  

 

5.2 Overmacht. HomeAway Payments is niet verantwoordelijk voor vertragingen, fouten, onderbrekingen of storingen in of het niet werken van de Diensten of de websites daarvoor die veroorzaakt worden/wordt door of het gevolg zijn/is van een handelen, nalaten of omstandigheid buiten de redelijke macht van HomeAway Payments, ongeacht of deze voorzienbaar of geïdentificeerd waren/was, waaronder, echter zonder beperkt te zijn tot, overmacht, stakingen, uitsluitingen, rellen, oorlogshandelingen, overheidsregels, brand, stroomstoringen, aardbevingen, slecht weer, overstromingen of andere natuurrampen of het falen van de hardware, software of communicatieapparatuur of faciliteiten van u, uw Gast of een derde.

 

5.3 Gehele overeenkomst. Deze Overeenkomst, met inbegrip van alle Bijlagen, omvat de gehele overeenkomst en alle afspraken en tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en treedt in de plaats van alle eerdere of gelijktijdige verklaringen, afspraken en alle andere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Ter voorkoming van twijfel geldt dat het bovenstaande de afzonderlijke verplichtingen jegens Netwerken van Betaalkaarten of andere derde-dienstverleners niet beperkt.

 

5.4 Deelbaarheid. Wanneer een bepaling uit deze Overeenkomst of de toepassing daarvan ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard, zal die bepaling zodanig worden gewijzigd dat deze zo veel mogelijk hetzelfde economisch effect sorteert als de oorspronkelijke bepaling en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.

 

5.5 Aanpassingen en wijzigingen. U mag deze Overeenkomst niet veranderen, aanpassen, aanvullen, te niet doen gaan, beëindigen of anderszins wijzigen, anders dan door middel van een schriftelijke, door HomeAway Payments ondertekende verklaring. HomeAway Payments is gerechtigd om geheel naar eigen goeddunken enig deel van deze Overeenkomst te wijzigen, te veranderen of aan te passen in overeenstemming met de hierboven beschreven voorwaarden, met inbegrip van, echter zonder beperkt te zijn tot, de betalingsvoorwaarden van artikel 1.5.

 

5.6 Afstand van recht. De afstand door een der partijen van een recht uit deze Overeenkomst of een afstand met betrekking tot de niet-nakoming of overtreding van een bepaling uit deze Overeenkomst geldt niet en kan niet worden uitgelegd als afstand van een ander recht op grond van deze Overeenkomst of als afstand met betrekking een andere niet-nakoming of overtreding van vergelijkbare of andere aard.

 

5.7 Kennisgevingen. Alle kennisgevingen en andere mededelingen die op grond van deze Overeenkomst verplicht of toegestaan zijn, moeten schriftelijk geschieden. Kennisgevingen aan u zullen worden gedaan aan het op het registratieformulier vermelde e-mailadres. Kennisgevingen aan HomeAway Payments kunnen worden gericht aan HomeAway.com, Inc., Attn: Legal Department, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703.
 

5.8 Bijwerken van uw informatie. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw bankgegevens, met inbegrip van uw wettelijke naam en uw woonadres en woonland, juist zijn en up-to-date blijven. Het is ook uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle informatie of documentatie die in verband met Belastingen in artikel 1.12 hierboven wordt gevraagd nauwkeurig is en actueel blijft.

 

5.9 Derde-dienstverleners. In verband met de levering van Diensten door HomeAway Payments zal HomeAway Payments derde-dienstverleners inschakelen om de Betalingen uit te voeren en te verwerken. U verleent hierbij alle rechten die u op grond van deze Overeenkomst aan HomeAway Payments verleent mede aan die derde-dienstverleners, die HomeAway Payments heeft gemachtigd om met de levering van de Diensten op grond van deze Overeenkomst te helpen. Alle verplichtingen jegens HomeAway Payments op grond van deze Overeenkomst vormen een aanvulling op, en geen beperking van, alle afzonderlijke contractuele verplichtingen jegens derde-dienstverleners waarvan HomeAway bij de levering van de Diensten gebruik maakt, waaronder elke verplichting met betrekking tot aanvullende vergoedingen die deze derde-dienstverleners in rekening kunnen brengen. Het is mogelijk dat derde-dienstverleners kosten voor de verwerking van vreemde valuta in rekening brengen voor of inhouden op betalingen of uitbetalingen waarbij valutaconversies nodig zijn.

 

5.10 Voorwaarden van American Express. U gaat ermee akkoord, wanneer u kaarten van American Express accepteert, dat u gebonden bent door de bedrijfsvoorschriften voor handelaren die met American Express werken [American Express Merchant Operation Regulations] (beschikbaar op: www.americanexpress.com/merchantopguide) en de bijgevoegde voorwaarden van American Express.

 

5.11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter. Als u in de Verenigde Staten woonachtig bent, dan wordt deze Overeenkomst beheerst door de Federale Arbitragewet [Federal Arbitration Act], de federale arbitragewetgeving en de wetten van de staat waarin uw factureringsadres zich bevindt, zonder inachtneming van het conflictenrecht.

 

Als u niet in de Verenigde Staten woonachtig bent en u een consument bent met een gebruikelijke verblijfplaats in Ierland, wordt deze Overeenkomst beheerst door Iers recht en de jurisdictie vallen van de Ierse rechtbanken. Als u een consument bent met een verblijfplaats in een ander land dan Ierland, dan worrdt deze overeenkomst beheerst door de wetgeving van het land waar u woont en de jurisdictie van het land waar u woont.

 

5.12 Geschillen; Arbitrage.
 


 

Als u in de Verenigde Staten woonachtig bent, gaat u akkoord met het volgende.

 

HomeAway streeft naar maximale klantentevredenheid, dus mocht u een probleem of geschil hebben, dan zullen wij hiervoor een oplossing proberen te vinden. Wanneer wij hier echter niet in slagen, dan kunt u een claim instellen zoals uitgelegd in dit artikel. U gaat ermee akkoord dat u ons de kans zult geven om een geschil of claim die op enigerlei wijze verband houdt met de Diensten, het contact met onze klantervaringsvertegenwoordigers [customer experience agents], de geleverde diensten of producten, door ons gedane verklaringen of ons Privacybeleid (“Claims”) op te lossen door contact op te nemen met HomeAway Customer Support of 1-877-228-3145. Als wij uw Claim niet binnen 60 dagen kunnen oplossen, kunt u vragen om redres door middel van arbitrage of bij een rechter die kleine vorderingen behandelt, zoals hierna beschreven.

 

Alle Claims zullen worden opgelost door middel van bindende arbitrage in plaats van bij de rechter, met dien verstande dat u op individuele basis Claims kunt instellen bij een rechter die kleine zaken behandelt, indien die claims daarvoor in aanmerking komen. Dit geldt ook voor Claims die u instelt tegen ons, onze dochterondernemingen en gebruikers of bedrijven die via ons producten of diensten aanbieden (die begunstigden van deze arbitrageovereenkomst zijn). Dit geldt ook voor Claims die ontstaan zijn voordat u deze Overeenkomst aanvaardde, ongeacht of de eerdere versies van deze Overeenkomst arbitrage verplicht stelden.

 

Bij arbitrage is er geen rechter of jury en de beoordeling van een arbitrage-uitspraak door de rechter is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoeding en dezelfde maatregelen toewijzen als een rechter (waaronder de wettelijke schadevergoeding, de honoraria van advocaten en de kosten) en is verplicht om deze Overeenkomst te volgen en ten uitvoer te leggen zoals een rechter dat zou doen.

 

De Arbitrage zal worden gevoerd door de American Arbitration Association (AAA) [Amerikaanse Arbitragevereniging] op grond van haar regels, waaronder de Regels voor Consumenten [AAA Consumer Rules]. De betaling van alle kosten voor het aanhangig maken van de arbitrage en de administratiekosten en de honoraria van de arbiters is onderworpen aan de regels van AAA, behalve zoals in dit artikel bepaald. Als uw totale Claims minder dan USD 10.000 bedragen, zullen wij de door u aan de AAA betaalde kosten voor het aanhangig maken restitueren en de arbitragekosten betalen. U hebt de keuze om de arbitrage telefonisch te laten plaatsvinden, op basis van schriftelijke stukken, of in persoon in de staat waar u woont of in een andere wederzijds overeengekomen locatie.

 

Om een arbitrageprocedure aanhangig te maken, moet u een brief met een verzoek om arbitrage en een omschrijving van uw Claims sturen naar “HomeAway Legal: Arbitration Claim Manager,” bij Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004. Wanneer wij om arbitrage tegen u vragen, zullen wij dit aan u mededelen op het door u opgegeven e-mail- of postadres. De regels van de AAA en de instructies voor het aanhangig maken van de arbitrage zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar nummer 1-800-778-7879.

 

Alle procedures voor het oplossen van Claims worden uitsluitend op individuele basis gevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure. Indien de rechter om welke reden dan ook kennis neemt van een Claim in plaats van dat deze door middel van arbitrage wordt opgelost, doen wij afstand van elk recht op juryrechtspraak. De Federale Arbitragewet en de federale arbitragewetgeving zijn op deze Overeenkomst van toepassing. Een arbitrage-uitbraak kan door elke bevoegde rechtbank worden bevestigd.

 

Als U in Frankrijk woont, stemt u in met het volgende:

 

In geval van een geschil tussen u en HomeAway Payments kunt u mediation of andere alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures overwegen zoals omschreven in de wet, meer in het bijzonder door artikel 1528 van het Franse wetboek van burgerlijke rechtsvordering. De Consumentenombudsman voor HomeAway Payments is de E-commerce Mediation Service van de Fédération des Entreprises de Vente à Distance (FEVAD) (http://www.fevad.com/mediation). Na indiening van uw schriftelijke klacht bij HomeAway Payments kunt u uw geschil, wanneer HomeAway Payments u niet binnen 60 dagen een bevredigend antwoord geeft, aan de Consumentenombudsman voorleggen op de voorwaarden die vermeld staan op de website van de Ombudsman. U kunt contact opnemen met de Ombudsman op het volgende adres:
Service de Médiation du e-commerce

60 rue La Boétie – 75008 Paris

relationconso@fevad.com


In plaats daarvan kunt u uw geschillen met HomeAway Payments ook voorleggen aan het Online Geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie, dat bereikbaar is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/odr.

 

Onverminderd het bepaalde in het artikel "Aanpassingen en wijzigingen" hierboven inzake wijzigingen in de Voorwaarden kunt u, wanneer HomeAway Payments dit artikel "Geschillen; Arbitrage" wijzigt na de datum waarop u deze Voorwaarden voor het eerst accepteerde (of daaropvolgende wijzigingen in deze Voorwaarden accepteerde), een dergelijke wijziging weigeren door ons hiervan schriftelijk in kennis te stellen (ook per e-mail) binnen 30 dagen nadat die wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de datum die vermeld staat bij "Voor het laatst bijgewerkt" hierboven. Door een wijziging te weigeren, stemt u ermee in dat u een Geschil tussen u en HomeAway Payments aan arbitrage zult onderwerpen volgens het bepaalde in dit artikel "Geschillen; Arbitrage" vanaf de datum dat u deze Voorwaarden voor het eerst accepteerde (of daaropvolgende wijzigingen in deze Voorwaarden accepteerde).

 

 

Voorwaarden van American Express

 

De Klant gaat akkoord met de Bedrijfsvoorschriften voor handelaren die met American Express werken [American Express Merchant Operation Regulations] (die beschikbaar zijn op: www.americanexpress.com/merchantopguide) en de hierin vervatte voorwaarden van American Express (de “Voorwaarden van American Express”). American Express is een derde-begunstigde van de Overeenkomst en kan de voorwaarden van de Overeenkomst afdwingen jegens de Klant. De Klant gaat ermee akkoord en bevestigt dat hij/zij geen derde-begunstigde is op grond van enige overeenkomst die HomeAway Payments of een van haar derde-dienstverleners mogelijk met American Express heeft. De Klant gaat ermee akkoord om alleen American Express kaarten te accepteren volgens de voorwaarden van de Overeenkomst en de Voorwaarden van American Express. Behalve zoals uitdrukkelijk is toegestaan door het Toepasselijke Recht, mag de Klant geen transacties met kaarten van American Express verwerken of betalingen ontvangen namens een andere partij of (tenzij dit wettelijk verplicht is) betalingen doorleiden naar een andere partij.

 

Beperking van aansprakelijkheid.

In geen geval zijn de Klant, HomeAway Payments, American Express of diens respectievelijke gelieerde ondernemingen, opvolgers of toegelaten rechtverkrijgenden (en in het geval van American Express: haar derde-licentienemers) aansprakelijk jegens een andere partij voor winstderving of voor bijkomende, indirecte, speculatieve of gevolgschade of tot betaling van een als voorbeeld of straf bedoelde schadevergoeding van enige aard (ongeacht of de vergoeding van de schade gebaseerd is op een overeenkomst, onrechtmatige daad, met inbegrip van nalatigheid, risicoaansprakelijkheid, fraude of anderszins, of op wet- en regelgeving of een andere leer) die voortvloeit uit of verband houdt met de Overeenkomst, zelfs niet wanneer zij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van die schade. Noch de Klant, noch HomeAway Payments of American Express zullen verantwoordelijk zijn jegens een andere partij voor schade die voortvloeit uit vertragingen of problemen die telecombedrijven veroorzaken met betrekking tot het banksysteem, met dien verstande dat de rechten van American Express om reserves te vormen en terugboekingen uit te voeren niet door deze gebeurtenissen zullen worden beïnvloed.

 

In geen geval is American Express jegens de Klant aansprakelijk voor claims, schade, aansprakelijkheid, rechtsvorderingen, eisen of kosten als gevolg van (i) een schending van de gegevensbeveiliging als gevolg van een handelen of nalaten van de Klant, of (ii) een claim waarbij een werknemer van de Klant American Express als werkgever of als gezamenlijke werkgever van deze werknemer aansprakelijk stelt.

 

High CV Sponsored Merchants.

Indien HomeAway Payments of American Express verzoekt dat de Klant hiertoe overgaat, zal de Klant worden getransformeerd tot een High CV Sponsored Merchant (zoals gedefinieerd door de alsdan geldende Bedrijfsvoorschriften van American Express). Na deze transformatie zal de Klant een directe contractuele relatie aangaan met American Express en gebonden zijn door de alsdan geldende standaardovereenkomst voor kaartacceptatie en kan American Express andere verwerkingskosten voor de Klant vaststellen. In dit geval machtigt de Klant, tenzij de Klant HomeAway Payments uitdrukkelijk anders informeert, HomeAway Payments om de American Express-rekening van de Klant te blijven beheren en om gelden die verkregen worden uit American Express-transacties ofwel rechtstreeks over te maken naar een door de Klant aangewezen bankrekening of naar een bankrekening die HomeAway Payments ten gunste van de klant aanhoudt.

 

check