Algemene voorwaarden reizigers

                                                                                                              

Download als PDF
 

Laatst herzien: 12 december 2018     

1.         Inleiding 

1.1        De Reiziger Algemene Voorwaarden zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen HomeAway Uk Ltd. en de Reiziger. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Site www.homeaway.nl of de platforms of systemen van HomeAway, inclusief via mobiele toepassingen (voor mobiele telefoon, tablet en andere apparaten of interfaces) (gezamenlijk de “Site”), erkent u dat u instemt met en onderworpen bent aan de Reiziger Algemene Voorwaarden. De activiteiten van HomeAway worden beheerd door HomeAway UK Limited, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH (“HomeAway”, “wij”, “onze”, “ons”). HomeAway is een middellijke dochtervennootschap van Expedia, Inc. (“Expedia”) in de Verenigde Staten. De HomeAway Groep (zoals hieronder gedefinieerd) biedt een online platform, evenals verscheidene hulpmiddelen, diensten en functies die het mogelijk maken voor eigenaars van onroerend goed om hun woning te huur aan te bieden en voor reizigers om een dergelijke woning te boeken (gezamenlijk de “Diensten” genoemd). Diensten worden aangeboden via specifieke URL’s, waaronder via de Site. Boekingsbetalingen die via de Site worden uitgevoerd (de “Betaaldiensten”), worden behandeld door externe betaalproviders en/of HomeAway Sàrl, 48 Mount Street Upper, Dublin, D02 YY2381 Merrion Square South, Dublin 2, Ierland of door HomeAway.com, Inc, 1011 W. Fifth Street, Suite 300, Austin, Texas 78703 met betrekking tot Betaaldiensten in Amerikaanse dollars (“HomeAway Betalingen”). Voor het gemak van het gebruik van definities (maar niet voor andere doeleinden), verwijzen wij, wanneer wij de term “HomeAway Groep” gebruiken in deze algemene voorwaarden, naar Expedia, HomeAway en haar verbonden ondernemingen en dochtervennootschappen.

1.2  Deze algemene voorwaarden (de “Reiziger Algemene Voorwaarden”) regelen samen met het Privacybeleid de relatie tussen HomeAway en elke persoon die de Site en alle daardoor beschikbare content of Diensten gebruikt of opent als reiziger of potentiële reiziger, en die hem niet gebruikt in zijn/haar hoedanigheid als eigenaar of beheerder van de woning (elk een “Reiziger” of “u”). Onder Reizigers word personen verstaan die de Site gebruiken om informatie in te winnen over woningen en om woningen te boeken, zowel voor zakelijke als recreatieve doeleinden, van eigenaars en beheerders van woningen. Boekingen van vakantiewoningen via de Site worden beheerst door deze Reiziger Algemene Voorwaarden, terwijl boekingen van hotelkamers via de Site worden beheerst door de Expedia Partner Solutions Algemene Voorwaarden.

1.3 . De boeking via of het gebruik van de HomeAway site door een Reiziger is onderhevig aan de algemene voorwaarden op de HomeAway site waardoor de boeking werd gefinaliseerd (en niet noodzakelijk de HomeAway site waarop de Woning oorspronkelijk werd geadverteerd). In het geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden van de HomeAway site waarop u de Woning vond en de algemene voorwaarden van de HomeAway site door middel waarvan u een boeking finaliseert, gelden de algemene voorwaarden van de HomeAway site waarop de boeking wordt gefinaliseerd. Indien u niet geheel akkoord gaat met de Reiziger Algemene Voorwaarden, heeft u geen recht op toegang tot of gebruik van de Site.

1.4 HomeAway geeft niemand machtiging zich te registeren op deze Site, tenzij ze in staat zijn wettelijk bindende contracten aan te gaan. Om die reden mogen de Diensten uitsluitend worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder.

1.5 HomeAway kan deze Reiziger Algemene Voorwaarden zo nu en dan herzien om verschillende redenen zoals een technische ontwikkeling, een verandering in de bedrijfsvoering, nieuwe, veranderde of vervallen producten of functionaliteiten, of een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving. U ontvangt uiterlijk 15 dagen van tevoren een kennisgeving van de wijzigingen van deze Reiziger Algemene Voorwaarden of van onze beslissing om deze Reiziger Algemene Voorwaarden te beëindigen. Wij zullen u op uw e-mailadres in kennis stellen van deze wijzigingen of de beëindiging. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Reiziger Algemene Voorwaarden te vinden, aangezien ze bindend zijn voor u.

1.6 HomeAway kan u rechtstreeks om uw persoonsgegevens vragen. Zo kan HomeAway u voor de reservering van uw accommodatie vragen om uw contactgegevens zoals uw volledige naam, telefoonnummer en e-mailadres te verstrekken. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij verzamelen en uw rechten, vindt u in ons Privacybeleid.


2. De basisprincipes

2.1 Op deze Site kunnen Reizigers advertenties bekijken voor en informatie inwinnen over woningen die te huur worden aangeboden (“Woningen”) door anderen, waaronder eigenaars, huurders en beheerders (elk afzonderlijk “Eigenaar” en samen met een Reiziger de “Gebruikers” genoemd)  HomeAway kan ook andere hulpmiddelen of diensten aanbieden waardoor haar Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en met elkaar huurovereenkomsten of andere transacties aan kunnen gaan.

2.2 De Site fungeert enkel als trefpunt voor Gebruikers om met elkaar te communiceren. Huurovereenkomsten worden uitsluitend tussen de Reiziger en de Eigenaar afgesloten. HomeAway is en wordt geen partij bij een contractuele relatie tussen de Reiziger en de Eigenaar en bemiddelt niet tussen de Reiziger en de Eigenaar in het geval een geschil tussen hen zou ontstaan. U erkent en gaat ermee akkoord dat de Reiziger en de Eigenaar verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen van een dergelijke overeenkomst tussen de Reiziger en de Eigenaar, en dat HomeAway geen partij is bij een dergelijke overeenkomst, niet optreedt als vertegenwoordiger namens Eigenaars en alle aansprakelijkheid die voortkomt uit of samenhangt met een dergelijke overeenkomst afwijst. Dit geldt ook indien de Site een boeking van een woning of het gebruik van andere instrumenten, diensten of producten faciliteert, aangezien HomeAway geen partij is bij huur- of andere overeenkomsten tussen Reizigers en Eigenaars, en de Eigenaars niet als dienstverleners van HomeAway worden beschouwd. HomeAway is geen organisator of doorverkoper van pakketreizen in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302.

2.3   Eigenaars kunnen zowel individuele eigenaren van onroerend goed zijn die als consument zakendoen met consumenten, als beheerders van onroerend goed die als bedrijf zakendoen met consumenten. Let op: als u als consument een huurovereenkomst aangaat met een Eigenaar als consument, is het consumentenrecht niet van toepassing op uw contract met de Eigenaar. Eigenaars zijn er zelf verantwoordelijk voor om te bepalen of zij al dan niet als consument of bedrijf actief zijn en voor alle verklaringen die zij aan Reizigers doen met betrekking tot hun status. 

2.4 Reizigers zijn verantwoordelijk voor en stemmen in met de naleving van alle wetten, reglementen en voorschriften die van toepassing zijn op hun gebruik van de Site, hun gebruik van alle instrumenten, diensten of producten die aangeboden worden op de Site en elke transactie die ze aangaan, zowel op de Site als in verband met hun gebruik van de Site. Reizigers dienen er rekening mee te houden dat Eigenaars verantwoordelijk zijn voor en instemmen met alle wetten, reglementen en voorschriften die van toepassing zijn op de advertentie en de huur van hun Woning en de handelingen van hun onroerend goed bedrijf. Gelieve er rekening mee te houden dat, hoewel HomeAway geen partij is bij huurovereenkomsten en geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de naleving van de wetten en reglementen van toepassing op een op de Site geadverteerde Woning, er omstandigheden kunnen zijn waarin HomeAway desalniettemin verplicht is informatie te verstrekken omtrent een advertentie, teneinde de nodige medewerking te leveren aan onderzoeken door overheids- of juridische instanties, rechtszaken of administratieve procedures.

2.5 HomeAway brengt een servicevergoeding in rekening aan Reizigers die een Woning op de Site boeken via de Site check-out (de “Servicevergoeding”). De Servicevergoeding omvat het gebruik van de Site, inclusief functies zoals de 24/7 klantendienst, en wordt berekend als een percentage van de totale huurprijs (hetgeen bijkomende kosten en door de Eigenaar in rekening gebrachte waarborgsommen voor schade kan omvatten). Afhankelijk van de wetten van de plaatselijke jurisdictie van de Reiziger en/of Eigenaar, kunnen btw, Verblijfsbelasting (zoals beschreven in clausule 2.8) of een andere equivalente indirecte belasting die van toepassing is onder de plaatselijke wetgeving worden aangerekend bovenop, of als deel van de Servicevergoeding. Eigenaars gaan ermee akkoord Reizigers niet aan te moedigen of te adviseren om de door HomeAway in rekening gebrachte Servicevergoeding te vermijden of te omzeilen, en de Reiziger stemt ermee in de Servicevergoeding niet te vermijden of omzeilen.

2.6 Het is mogelijk dat HomeAway verplicht is op de Servicevergoeding belastingen (waaronder btw, omzetbelasting of andere equivalente heffingen) te innen en af te dragen. Wanneer dit nodig is, zal HomeAway de Reiziger een factuur verstrekken waarop het bedrag van de op deze Servicevergoeding in rekening gebrachte belastingen vermeld staat. Indien de Reiziger recht heeft op een vrijstelling van indirecte belasting of een soortgelijke heffing op de Servicevergoeding, dient de Reiziger HomeAway de nodige ondersteunende documentatie voor een dergelijke vrijstelling te verstrekken.  

2.7 Indien de Reiziger een zakenreiziger is die een btw-registratie heeft of een werknemer is van een bedrijf dat de in rekening gebrachte btw terugbetaalt, dient hij HomeAway het correcte btw-nummer en het bijbehorende factuuradres te verstrekken, zodat HomeAway, indien van toepassing, een verleggingsregeling kan toepassen op de Servicevergoeding. Indien de Reiziger een factuuradres heeft uit het Verenigd Koninkrijk, zal geen verleggingsregeling mogelijk zijn en is een btw-heffing van het Verenigd Koninkrijk van toepassing.

2.8 Inning en afdracht van de Verblijfsbelasting: de Reizigers zijn aansprakelijk voor het betalen van de Verblijfsbelasting (zoals hieronder bepaald). De wetten kunnen per rechtsgebied verschillen, maar deze belastingen kunnen verplicht worden geïnd en afgedragen als een door de Eigenaars vastgesteld percentage van de Huurprijs, een vast bedrag per dag, een bedrag gebaseerd op het aantal gasten, of andere variaties, en worden soms “belasting op tijdelijk verblijf”, “hotelbelasting”, “verblijfsbelasting”, “stadsbelasting”, “kamerbelasting” of “toeristenbelasting” genoemd ("Verblijfsbelasting"). In bepaalde rechtsgebieden, zoals Frankrijk, zijn alleen Reizigers van 18 jaar en ouder aansprakelijk voor de betaling van de Verblijfsbelasting. Er kunnen andere uitzonderingen van toepassing zijn op de betaling van de Verblijfsbelasting. In dergelijke gevallen moet de Reiziger restitutie aanvragen bij de betreffende lokale autoriteit die verantwoordelijk is voor de inning van de Verblijfsbelasting.  In bepaalde rechtsgebieden, waar dit wettelijk is toegestaan, kan HomeAway de Verblijfsbelasting rechtstreeks namens de Eigenaars innen en afdragen. In een dergelijk geval hoeven de Eigenaars geen actie te ondernemen met betrekking tot het innen van deze Verblijfsbelasting van de Reizigers en de afdracht hiervan aan de stad. In alle rechtsgebieden waarin een dergelijk proces wordt uitgevoerd, geeft de Eigenaar hierbij toestemming aan en machtigt HomeAway om de Verblijfsbelasting namens de Eigenaar van de Reizigers te innen en over te gaan tot de desbetreffende voorschriften van de stad met betrekking tot belastingaangifte, met inbegrip van de afdracht ervan. In toepassing van de wet 2017-1775 van 28 december 2017 wordt de Verblijfsbelasting in Frankrijk met betrekking tot boekingen voor vakantiewoningen in alle Franse steden die een verblijfsbelasting (“taxe de séjour au réel”) hebben ingevoerd, geïnd door HomeAway.

2.9 De Site is opgebouwd uit de door Eigenaars geplaatste Woningadvertenties en inhoud van derden. Dergelijke inhoud is de verantwoordelijkheid van de Eigenaar of derde-maker van de inhoud. HomeAway draagt geen verantwoordelijkheid voor dergelijke inhoud aangezien HomeAway slechts toegang verleent tot de inhoud als dienst aan u en u de mogelijkheid biedt rechtstreeks te communiceren met de Eigenaar teneinde informatie te vragen omtrent een Woning en boekingen te verrichten met de Eigenaar voor de huur van desbetreffende Woning. Alle boekingen die u maakt, maakt u rechtstreeks met de Eigenaar en uw overeenkomst is uitsluitend met de Eigenaar. Een dergelijke overeenkomst regelt uw recht op verblijf in en gebruik van de Woning, en kan verplichtingen bevatten om bijkomende kosten en belastingen te betalen. HomeAway is geen partij bij dergelijke overeenkomsten en HomeAway is niet aansprakelijk ten opzichte van u voor de terbeschikkingstelling van de Woning door de Eigenaar. Wij onderschrijven, ondersteunen of garanderen de juistheid, nauwkeurigheid of betrouwbaarheid niet van de informatie in de Advertenties op de Site noch van de door derden geplaatste meningen/inhoud. Op grond van hoofdstuk 10 en voortvloeiende uit zijn status als aanbieder van webhosting, zal HomeAway de inhoud verwijderen als HomeAway zich bewust wordt of op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de inhoud illegaal is.

 

3. Woningadvertenties en Interactie met Eigenaars

3.1 Houd er rekening mee dat Eigenaars geheel verantwoordelijk zijn voor alle informatie, inclusief foto’s, tekst en andere content, met betrekking tot de Woningen die ze aanbieden (“Advertenties”), voor het actualiseren ervan en voor het verzekeren (waar nodig) dat ze correct zijn vertaald.

3.2  Indien een Reiziger een Woning vindt waarin hij geïnteresseerd is, kan hij een verzoek tot informatie sturen naar de Eigenaar (een “Aanvraag” of “Aanvragen”) met vermelding van de naam van de Reiziger, evenals alle gewenste informatie, zonder daarvoor te moeten inloggen op de Site. Wij kunnen van tijd tot tijd andere nieuwsbrieven per e-mail sturen met de bedoeling de diensten die wij aanbieden, te verbeteren. Reizigers kunnen kiezen of zij wel of geen e-mails met marketingcommunicatie van HomeAway wensen te ontvangen, en kunnen zich op ieder moment afmelden voor deze per e-mail verzonden nieuwsbrieven via het Communicatievoorkeurspunt, met dien verstande dat het even kan duren voordat de wijzigingen in deze voorkeuren van kracht gaan. 


3.3 Reiziger zal een bevestiging ontvangen van HomeAway zodra een Aanvraag naar de Eigenaar is verstuurd.

3.4 Eigenaar kan dan rechtstreeks contact opnemen met Reiziger over de Aanvraag en Reizigers en Eigenaars kunnen ook met elkaar communiceren via de Site (en via andere functies op het HomeAway platform).

3.5 Wanneer een Eigenaar de mogelijkheid tot online boekingen heeft geactiveerd, kunnen Reizigers online boeken. Boekingen worden door de door Eigenaar binnen 24 uur goedgekeurd of afgewezen. Als de boeking is bevestigd door Eigenaar, kan Reiziger online met creditcard betalen aan de Eigenaar via de betaalfunctie aangeboden door onze externe provider en/of HomeAway Betalingen. De online betaaldienst is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de externe provider of, in het geval van HomeAway Betalingen, de Overeenkomst betreffende de Inning van Verblijfsvergoedingen en de Reiziger erkent en gaat ermee akkoord dat (met uitzondering van de verplichtingen van HomeAway Betalingen onder de Overeenkomst voor de Inning van Verblijfskosten) HomeAway geen controle heeft over of verantwoordelijkheid draagt voor deze dienst.

3.6 De correspondentie tussen Reizigers en Eigenaars via het HomeAway platform mag geen e-mailadressen of telefoonnummers bevatten. Houd er rekening mee dat alle communicatie op de Site (of via het HomeAway platform) zichtbaar is voor de medewerkers en vertegenwoordigers van HomeAway om aan de verplichtingen van HomeAway als aanbieder van webhosting te voldoen en om toezicht te houden op de naleving van de Reiziger Algemene Voorwaarden.

3.7 HomeAway kan van tijd tot tijd gebruik maken van externe e-mailservers waarmee wij de Aanvraag-e-mails kunnen versturen en de ontvangst ervan kunnen volgen, en het zo vastgestelde patroon van het gebruik van de Aanvraagfunctie kunnen analyseren. Ons systeem slaat berichten niet voor onbepaalde tijd op, maar uitsluitend voor een periode van 3 jaar, en het is mogelijk dat dergelijke berichten niet meer beschikbaar zijn nadat zij bij u zijn afgeleverd.

Print elk bericht dat belangrijk is voor u – zoals bewijs van betaling of bevestiging van een boeking.

3.8 Eigenaars en Reizigers zijn zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van hun communicatie met elkaar.

 

4. Ranking en Weergave in zoekresultaten

HomeAway kan niet garanderen dat een Advertentie verschijnt in een specifieke volgorde in zoekresultaten op de Site. De volgorde van de zoekresultaten varieert automatisch naar gelang de filters die gebruikt worden door Reizigers, de voorkeuren van Reizigers, en de "Ranking" van Eigenaars die kan bestaan uit de eigenschappen van de Woning, de kwaliteit van de ervaringen en de vergoeding voor de boekingen. Eigenschappen van een Woning worden geëvalueerd op basis van verschillende factoren, zoals feedback van Reizigers, faciliteiten, en de locatie van de Woning. De kwaliteit van de ervaring is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de nauwkeurigheid van de kalender, responstijd van de Eigenaar en acceptatie van de boeking, de mogelijkheid om online te boeken en te betalen, en de consistentie in de prijs en in kwaliteit van het verblijf. De vergoeding voor de boekingen is ook een factor voor de Ranking van Woningen met een vergelijkbaar aanbod, gebaseerd op de relevante factoren zoals hierboven beschreven. Als een Advertentie is geplaatst op basis van een abonnement, kunnen zoekresultaten variëren naar gelang de zoekcriteria die gebruikt worden door een bepaalde Reiziger. HomeAway behoudt zich het recht voor om automatisch bepaalde zoekalgoritmes of gebruiksmethodes toe te passen om de Ranking-resultaten voor bepaalde ervaringen van Reizigers en de algemene markt te optimaliseren. Advertenties die worden verspreid via sites van derde partijen worden niet gegarandeerd, of niet gegarandeerd in een bepaalde rangschikking, getoond op zulke sites. Zoekresultaten en rangschikking worden mogelijk anders weergegeven op HomeAway's mobiele applicatie dan op de website. Om de zoekervaring te optimaliseren voor zowel Eigenaars als Reizigers en om het Ranking Proces te verbeteren, behoudt HomeAway het recht om incidentele testen uit te voeren die beperkt worden in duur maar de wijze kunnen veranderen waarop wij Advertenties en zoekresultaten tonen.

 

5. Registratie en het aanmaken van een Account

5.1 Als Reizigers naast het indienen van een Aanvraag gebruik willen maken van de op de Site aangeboden Diensten, dienen ze zich te registreren op de Site. HomeAway geeft geen toestemming aan personen die niet bevoegd zijn wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan om zich te registreren op de Site. Als resultaat van de succesvolle voltooiing van het registratieproces krijgt Reiziger een gebruikersaccount voor de Site toegewezen (een “Account”).

5.2 Om een Account te krijgen, moet een Reiziger alle instructies volgen die HomeAway geeft tijdens het registratieproces. Een Reiziger kan een Account aanvragen door middel van een persoonlijk e-mailadres of zich aanmelden via Facebook door te klikken op de Facebook log-inknop op het registratiescherm.

5.3 Het Reizigersaccount bevat informatie die openbaar wordt gemaakt aan andere Gebruikers van de Site en ook zichtbaar is voor andere internetgebruikers die niet geregistreerd zijn op de Site, bijvoorbeeld via Google zoekmachines. Een Account bevat onder andere:

 • Een speciale pagina, genaamd “Mijn Profiel”, waarop de profielnaam van Reiziger wordt weergegeven als een verplicht veld. Reiziger kan zelf bepalen of hij/zij andere persoonlijke en reisgegevens vermeldt;
 • De mogelijkheid om bepaalde Woningen te volgen;
 • Het bewaren van favoriete Woningen;
 • Het toevoegen van notities en het maken van lijsten;
 • Het bewaren van opmerkingen over Woningen;
 • Het beoordelen van gehuurde Woningen;
 • Het koppelen van het Facebook-account van Reiziger. Door zich aan te melden via Facebook of een account te koppelen aan Facebook, stemmen Reizigers ermee in hun log-ingegevens vanuit Facebook over te dragen en om de lijst van Facebook vrienden die een Account bij de HomeAway Groep hebben, weer te geven. Deze informatie wordt getoond op de profielpagina van Reiziger;
 • Het delen van favoriete Woningen of lijsten met anderen, zoals vrienden en familie en sociale netwerken;
 • Een link naar Beoordelingen van Eigenaars (zoals hieronder gedefinieerd).

 

5.4 Het is mogelijk dat wij onder de belastingregelgeving verplicht zijn om relevante fiscale gegevens van Reizigers te verzamelen. De Reiziger is ervoor verantwoordelijk te zorgen dat alle verstrekte informatie correct, volledig en actueel is.

5.5 Reizigers kunnen hun Account op elk gewenst moment deactiveren en te allen tijde hun Account en publieke pagina loskoppelen van Facebook. Reizigers kunnen hun Accounts loskoppelen door rechtstreeks naar de pagina ‘instellingen’ op hun Reizigersprofiel te gaan. U begrijpt en aanvaardt dat, zelfs indien u uw Account deactiveert, gegevens kunnen worden bewaard door de HomeAway Groep in overeenstemming met het bepaalde in het Privacybeleid en de Cookiemelding van de Site. U begrijpt en stemt in met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in het Privacybeleid en de Cookiemelding van de Site. U begrijpt en aanvaardt ook dat gegevens met betrekking tot uw transacties met de HomeAway Groep kunnen zijn overgedragen aan en opgeslagen zijn op andere sites, zoals Google indien de Google zoekmachine inhoud van de sites of systemen van de HomeAway Groep heeft gekopieerd.

5.6 HomeAway maakt ook gebruik van Google Analytics om statistieken te verzamelen over het gebruik van de Site. Meer informatie kan verkregen worden in het Privacybeleid en de Cookiemelding en het privacybeleid van Google zelf. Google kan de gegevens samenvoegen die zij verzamelt via Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere Google diensten inclusief YouTube. U begrijpt en aanvaardt dat de HomeAway Groep geen controle heeft over het verzamelen van gegevens door Google.


6. Rechten en Verplichtingen van HomeAway

6.1 HomeAway streeft ernaar de foto’s die Eigenaar verstrekt zo getrouw mogelijk te reproduceren op de Site. Reiziger erkent echter dat afwijkingen van originele foto’s kunnen optreden wanneer niet-digitale afbeeldingen worden ingescand als gevolg van individuele scherminstellingen en dat HomeAway niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke afwijkingen.

6.2 U erkent eveneens dat Eigenaars en niet HomeAway verantwoordelijk zijn voor de mate waarin foto’s en beschrijvingen de desbetreffende Woning juist weergeven.

6.3 Gebruikersverificatie op het Internet is moeilijk en wij kunnen en zullen geen verantwoordelijkheid dragen voor de bevestiging van de identiteit van elke Gebruiker. Wij moedigen Reizigers en Eigenaars aan rechtstreeks met elkaar te communiceren via de instrumenten beschikbaar op de Site, hoewel dit ook geen garantie biedt met betrekking tot de identiteit van de persoon waarmee u communiceert. Verder moedigen wij Reizigers aan andere redelijke maatregelen te nemen teneinde de identiteit van Eigenaars vast te stellen en van de Woning en de relevante details van uw boeking of voorgenomen boeking. U stemt ermee in (i) uw wachtwoord en online ID voor zowel uw Account bij ons als uw e-mailaccount op een veilige plek en strikt vertrouwelijk te bewaren en deze enkel te delen met gemachtigde Gebruikers van uw accounts, (ii) elke persoon waaraan u uw online ID en wachtwoord geeft op te dragen deze niet te delen met onbevoegde personen, (iii) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen en een nieuw online ID en wachtwoord te kiezen indien u denkt dat uw Account bij ons of uw e-mailaccount bekend is bij een onbevoegd persoon, en (iv) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien iemand contact met u opneemt en uw online ID of wachtwoord vraagt. Verder gaat u akkoord dat, indien wij vermoeden dat een onbevoegde toegang heeft tot uw Account, u op verzoek van ons zo snel mogelijk uw ID en wachtwoord zal veranderen en verder alle verdere handelingen zult verrichten die wij redelijkerwijs nodig achten. Wij raden u af andere personen toegang te verlenen tot uw online ID en wachtwoord voor uw Account bij ons en uw e-mailaccount. Indien u echter iemand uw online-ID en wachtwoord geeft of indien u nalaat deze informatie voldoende te beveiligen, bent u zelf verantwoordelijk voor alle transacties die deze persoon verricht via uw Account bij ons en/of uw e-mailaccount, zelfs indien deze transacties frauduleus zijn of waarvan u niet wilde dat ze werden verricht en dat HomeAway in een dergelijk geval niet aansprakelijk is.

6.4 U erkent dat HomeAway niet verantwoordelijk is voor het verifiëren van de identiteit of toezien op het gedrag van Eigenaars of voor het vaststellen van de aard, staat of het bestaan van een Woning.

6.5 HomeAway behoudt zich het recht voor om deze Reiziger Algemene Voorwaarden over te dragen en om bepaalde of al haar rechten en verbintenissen onder deze Reiziger Algemene Voorwaarden over te dragen of uit te besteden aan een derde of een andere entiteit die deel uitmaakt van de HomeAway Groep, maar zal dit niet doen op een manier die de garanties die u heeft onder deze Reiziger Algemene Voorwaarden beperkt.

 

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Alle inhoud op de Site is beschermd door auteursrechten en databankrechten. Reproductie van de Site, in zijn geheel of gedeeltelijk, inclusief het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.

7.2 Reizigers mogen individuele pagina’s van de Site downloaden, weergeven of printen als bewijs van een overeenkomst met HomeAway en om een kopie van hun boekingen te bewaren. Het desbetreffende bestand of geprinte document dient duidelijk leesbaar de tekst “© Copyright 2018 HomeAway Sàrl – Alle Rechten Voorbehouden” te vermelden.

7.3 Wanneer een Reiziger inhoud van enige aard, inclusief tekst of afbeeldingen, plaatst op of verzendt via de Site (of de platformen of systemen van HomeAway), verklaart hij/zij hiertoe gerechtigd te zijn.

7.4 Voor zover de Beoordelingen van Reizigers handelsmerken of andere eigendomsrechten of merken bevatten, verklaren Reizigers dat zij gerechtigd zijn deze te gebruiken.

7.5 Door Inhoud op de Site te plaatsen, geeft de Reiziger de HomeAway Groep en ieder van zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen , en de gelieerde, aan ons merk gebonden, gekoppelde websitepartners via wie wij diensten verlenen of advertenties plaatsen (gezamenlijk de “Gelieerde Ondernemingen van HomeAway”) de rechten op de Inhoud voor de Toegestane Doeleinden zoals hieronder gedefinieerd en uiteengezet zolang de Inhoud wettelijk beschermd is en vervolgens zolang deze op de Site of andere media gepubliceerd is. Voor zover van toepassing en wettelijk toegestaan, doet de Reiziger afstand van persoonlijkheidsrechten of verleent hij de HomeAway Groep een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en onherroepelijke licentie om de persoonlijkheidsrechten van de Reiziger in alle Inhoud te gebruiken.

i) “Inhoud” betekent alle tekst, beschrijvingen, beoordelingen, foto’s, afbeeldingen en andere inhoud die de Reiziger op de site plaatst;

ii) “Verleende rechten” bestaat uit het volgende: een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare en onherroepelijke licentie om de Inhoud op de Site wereldwijd te kopiëren, vertalen, distribueren, publiceren, openbaar te maken en uit te voeren zolang de Inhoud op de Site of andere media gepubliceerd is.

iii) “Toegestane Doeleinden”  bestaat uit het tonen en uitvoeren van de Inhoud op de Site op alle websites en in alle huidige of nog te ontwikkelen media van HomeAway en Expedia,  van alle dochterondernemingen, gerelateerde en gelieerde bedrijven en gelieerde bedrijven van HomeAway and Expedia.

8. Accounts, Berichten en Beoordelingen van Reizigers

 

8.1 Reizigers mogen in hun Account en op hun profielpagina en in alle andere mededelingen op de Site, inclusief recensies van Woningen, uitsluitend juiste en waarheidsgetrouwe informatie verstrekken betreffende hun identiteit, inclusief land van herkomst.

8.2 Berichten verzonden via de HomeAway systemen dienen enkel betrekking te hebben op echte Aanvragen. Wij tolereren geen spam of ongevraagde commerciële elektronische berichten van enige aard. Het is verboden de systemen van HomeAway te misbruiken, bijvoorbeeld door het versturen van ongevraagde elektronische commerciële berichten (spam) of het verstrekken van persoonlijke informatie van Gebruikers aan derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming van de Gebruiker hebt. E-mails en aanbevelingen via de “Raad deze Site aan” functie mogen uitsluitend worden verstuurd met toestemming van de ontvanger.

8.3 Reizigers, die hebben geboekt via de Site, mogen beoordelingen van woningen van Eigenaars (“Beoordelingen van Reizigers”) op de Site plaatsen. Eigenaar krijgt de kans de Beoordelingen van Reizigers te lezen en daarop te beantwoorden. Meer details over Beoordelingen van Reizigers en Beoordelingen van Eigenaars vindt u hier. Eigenaars krijgen ook de kans het verblijf van een Reiziger te beoordelen (“Beoordeling(en) van Eigenaars”) en deze Beoordelingen van Eigenaars zullen worden doorgegeven aan een Eigenaar waarmee u contact opneemt. Beoordelingen van Eigenaars mogen niet worden gebruikt om personen uit te sluiten of te discrimineren. Zodra de Reiziger of Eigenaar een beoordeling plaatst, heeft de ander 14 dagen de tijd om een beoordeling te plaatsen. In zijn hoedanigheid als aanbieder van webhosting, zal HomeAway de Inhoud verwijderen als HomeAway zich bewust wordt of op de hoogte wordt gesteld van het feit dat de Inhoud illegaal is. Verder kan HomeAway weigeren om Inhoud te plaatsen of inhoud verwijderen waarvan HomeAway vindt dat deze niet voldoet aan de Richtlijnen voor Inhoud.

HomeAway wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor Beoordelingen van Reizigers of Eigenaars af, onder voorbehoud van zijn verplichtingen als aanbieder van webhosting (bijvoorbeeld het verwijderen van Inhoud die als illegaal is aangemerkt). Reiziger erkent en aanvaardt dat HomeAway een dergelijke Beoordeling van Eigenaar door kan geven aan andere Eigenaars waarmee Reiziger contact opneemt via de Site. Meer informatie over de procedure voor Beoordelingen van Eigenaars vindt u hier.  

8.4 Houd er rekening mee dat HomeAway de juistheid van Beoordelingen van Reizigers, Reacties van Eigenaars of Beoordelingen van Eigenaars niet verifieert en deze mogelijkheid realistisch gezien ook niet heeft.

8.5 HomeAway vereist echter wel dat alle Beoordelingen van Reizigers, Reacties van Eigenaars, Beoordelingen van Eigenaars en overige berichten via de systemen van HomeAway voldoen aan de Richtlijnen voor Inhoud, en heeft het recht plaatsing te weigeren bij niet-naleving hiervan. HomeAway zal de Beoordelingen niet bewerken of anderszins aanpassen namens een Reiziger of Eigenaar. Een Reiziger of Eigenaar kan contact opnemen met de Klantenservice om zijn of haar gepubliceerde Beoordeling te verwijderen. HomeAway zal de gebruiker op de hoogte stellen van de redenen waarom de Inhoud niet wordt weergegeven of is verwijderd van de website en de gebruiker kan een eventuele reactie aan HomeAway sturen.

Reiziger stemt ermee in eventuele toepasselijke export- en/of embargowetten na te leven. Reiziger verklaart bovendien dat hij niet op de lijst van verboden partijen van de Amerikaanse Overheid staat en dat hij de toepasselijke wettelijke leeftijd heeft bereikt om met HomeAway te kunnen contracteren.

8.6 HomeAway voert over het algemeen geen identiteitscontroles uit. Indien Reizigers vermoeden dat de Eigenaar onjuiste informatie heeft gegeven, kunnen ze dit melden aan HomeAway door contact op te nemen met de Klantenservice

8.7 HomeAway houdt zich aan haar Privacybeleid. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid. Reizigers stemmen in met het gebruik van hun gegevens zoals uiteengezet in het Privacybeleid. Reizigers dienen zich ervan bewust te zijn dat Eigenaars over het algemeen HomeAway hebben gemachtigd de contactgegevens van Eigenaars, inclusief telefoonnummer, door te geven aan Reizigers in verband met de boeking van een Woning. Reizigers mogen deze gegevens opvragen op vertoon van bewijs van boeking. Ook kunnen deze gegevens aan Reizigers beschikbaar worden gemaakt via hun Accounts.
Reiziger Algemene Voorwaarden
 

9. Verbodsbepalingen

Reiziger zal niet, direct noch indirect:

 • De Site, haar Inhoud en de in de Site opgenomen databases, op welke manier dan ook, zowel automatisch als handmatig, exploiteren, kopiëren, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, vertalen, publiek toegankelijk maken of decompileren;
 • De Inhoud op de Site of de platformen of systemen van HomeAway volgen met behulp van robots, spiders, of andere technologie, waarbij in beperkte mate een uitzondering geldt voor algemene zoekmachines (met uitsluiting van websites of zoekmachines of andere diensten die huurwoningen aanbieden, of een onderdeel daarvan of die een met HomeAway concurrerende dienst aanbieden) en niet-commerciële openbare archieven die hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen voor het uitsluitende doel om hyperlinks naar de Site weer te geven, op voorwaarde dat ze dit doen vanaf een stabiel IP-adres of groep van IP-adressen met gebruik van een makkelijk identificeerbare agent en voldoen aan het robots.txt bestand van HomeAway;
 • De Site of het platform of de systemen van HomeAway gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze Reiziger Algemene Voorwaarden;
 • De Site of de instrumenten en diensten op de Site gebruiken voor een boeking of aanvraag voor een woning die geen Woning betreft die rechtsgeldig via de Site wordt aangeboden;
 • Een deel van de Site op een andere website of anderszins verveelvoudigen, met behulp van enig hulpmiddel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een frame of border rond de Site, of een andere framing-techniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten of een mirror site van een deel van de Site te maken of te repliceren;
 • Inhoud of programma’s te uploaden of verzenden naar de Site (of het platform of de systemen van HomeAway), die vanwege hun omvang of aard, de computers of netwerken van HomeAway kunnen beschadigen;
 • Inhoud op de Site (of het platform of de systemen van HomeAway) plaatsen die de toepasselijke strafrechtelijke of andere wettelijke bepalingen schenden of een dergelijke schending aanmoedigen;
 • De Site of het platform of de systemen van HomeAway gebruiken of bezoeken op een manier die een computersysteem of –netwerk in gevaar kan brengen, waaronder het beschikbaar maken van een virus (waarbij de term “virus” mede omvat elk opzettelijk in een systeem geïntroduceerd programma dat een nutteloze en/of destructieve functie uitoefent, zoals het weergeven van een irritante boodschap of het systematisch overschrijven van de informatie op de hard disk van een Gebruiker);
 • Informatie plaatsen of verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of deelnemen aan een activiteit die kan worden beschouwd als “phishing” (hetzij primair, secundair of anderszins) of die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;
 • Illegaal, dreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden; of
 • Naar HomeAway of een lid van de HomeAway Groep verwijzen op een manier die iemand zou kunnen doen geloven dat Reiziger of een andere website wordt gesponsord door, of gelieerd is aan, of gesteund wordt door HomeAway of een lid van de HomeAway Groep.

 

10. Recht om inhoud te verwijderen

Reizigers dienen ervoor te zorgen dat hun berichten en de Inhoud die ze plaatsen door of in verband met de Site, inclusief Beoordelingen van Reizigers en correspondentie met Eigenaars, geen inbreuk maken op de wet, de rechten van andere (rechts)personen en geen onjuiste informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke of smadelijke uitspraken bevatten of op een andere manier inbreuk maken op auteursrechten, gegevensbeschermingsregels of de Richtlijnen voor Inhoud. HomeAway heeft het recht alle gegevens op de Site of het platform of de systemen van HomeAway te controleren en te verwijderen of wijzigen wanneer deze niet langer juist of actueel zijn. Zonder afbreuk te doen aan andere beschikbare rechtsmiddelen, heeft HomeAway het recht om onmiddellijk alle berichten of Inhoud die niet voldoen aan deze vereisten te verwijderen en om het gebruik van de desbetreffende Account stop te zetten of het gebruik ervan te verhinderen, zonder afbreuk te doen aan de verplichtingen van HomeAway als aanbieder van webhosting. De Gebruiker zal op de hoogte worden gesteld van de redenen waarom deze maatregelen zijn genomen en kan een reactie aan HomeAway sturen.


11. Mededelingen en klachten over auteursrecht

11.1     Indien u een klacht wilt indienen of ons een bericht wilt sturen, kunt u contact opnemen met de Klantenservice of per post een brief verzenden aan: c/o HomeAway UK Ltd 25th Floor, Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH, Verenigd Koninkrijk.

11.2     HomeAway.com, Inc. respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verwacht hetzelfde van Eigenaars. HomeAway heeft en handhaaft een beleid waarin het gebruikers niet is toegestaan materialen te plaatsen die inbreuk maken op de auteursrechten van anderen, en HomeAway zal in voorkomend geval het Account van abonnees en accounthouders die herhaaldelijk inbreuk maken, beëindigen. Het herhaaldelijk plaatsen van inbreukmakend materiaal is reden voor beëindiging van de dienst.

Vermeende schendingen van auteursrecht op of via de Site kunt u bij ons melden door een e-mail te sturen naar HA-Copyright@expedia.com met daarin de volgende informatie:

 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een gedetailleerde omschrijving van de inhoud in kwestie (weergave van de afbeelding of tekst) die het volgende bevat:
  (i) Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt gesteld dat het geschonden is, inclusief een kopie of een link naar het originele werk; en

(ii) Een beschrijving van het materiaal waarvan wordt gesteld dat het inbreuk maakt of dat er inbreuk op wordt gemaakt, zodanig dat wij de locatie van het materiaal kunnen vaststellen; en

 • Een schriftelijke verklaring waarin wordt bevestigd dat u:

 

 1. Beschikt over de exclusieve gebruiksrechten van het werk; en
 2. Geen toestemming hebt gegeven om het desbetreffende materiaal op deze wijze te gebruiken.
   


12. Aansprakelijkheid van HomeAway

12.1 De Site biedt slechts een forum waar u de geadverteerde Woningen kunt bekijken, vragen kunt stellen aan Eigenaars of een Woning kunt boeken bij een Eigenaar. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid betreffende een overeenkomst die u sluit met een Eigenaar of voor een Woning die u boekt, behalve voor zover wij namens de Eigenaar belasting informatie verzamelen en/of Verblijfsbelasting innen, noch zijn wij aansprakelijk voor de handelingen of het verzuim van Eigenaars of andere personen of partijen in verband met de Woning. Voor alle Woningen geldt dat u een overeenkomst met Eigenaar heeft en hun algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw boeking. Deze algemene voorwaarden kunnen een beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid van Eigenaren jegens u inhouden en wij raden u daarom aan deze zorgvuldig te lezen alvorens te boeken.

12.2 Wij bieden geen bescherming door middel van een aansprakelijkheidsverzekering aan Eigenaars, beheerders van woningen, of Reizigers, ongeacht of de Gebruiker een verzekering afsluit via een van onze externe verzekeraars. Wij raden Reizigers aan een passende reisverzekering af te sluiten om hun boeking van een Woning van een Eigenaar te dekken, inclusief annuleringsverzekering. Het is de verantwoordelijkheid van Reiziger om ervoor te zorgen dat de af te sluiten verzekering voldoende en passende dekking biedt voor de specifieke behoeften van Reiziger.

12.3 Als consument hebt u bepaalde rechten (waaronder dat wij diensten met redelijke zorg en vaardigheid zullen leveren). Niets in deze Reiziger Algemene Voorwaarden is van invloed op uw wettelijke rechten. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u terecht op de Citizens Advice Website www.adviceguide.org.uk of belt u met +44 345 404 0506.

12.4  HomeAway is als aanbieder van hosting aansprakelijk in het geval HomeAway schuld treft. HomeAway is aansprakelijk voor verlies of schade die u lijdt en die een voorzienbaar gevolg is van ons verzuim deze Voorwaarden na te leven of redelijke zorg en vaardigheid te gebruiken, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor niet-voorzienbaar verlies of schade. Verlies of schade zijn voorzienbaar als duidelijk is dat deze zullen plaatsvinden of als zowel wij als u, op het moment dat deze voorwaarden werden aangegaan, wisten dat ze zouden kunnen plaatsvinden, bijvoorbeeld als u dit met ons heeft besproken.

12.5 HomeAway aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van claims, rechtsvorderingen, eisen, terugvorderingen, verliezen, schade, boetes of andere kosten of uitgaven van welke aard dan ook, met name inclusief redelijke kosten voor rechtsbijstand ("Claims"), die door derden zijn ingesteld of veroorzaakt, die voortkomen uit of verband houden met, of waarvan beweerd wordt dat zij het volgende betreffen: (a) al het materiaal of alle Inhoud die u aan de Site verstrekt; (b) uw gebruik van alle Inhoud op de Site; (c) iedere inbreuk door u op deze Reiziger Algemene Voorwaarden; of (d) uw gebruik van de Woning, tenzij in geval HomeAway schuld treft. HomeAway zal u onmiddellijk op de hoogte stellen van dergelijke claims. Indien u niet tevreden bent met de Site (of het platform of de systemen van HomeAway) of indien u niet akkoord gaat met een van de bepalingen in deze Reiziger Algemene Voorwaarden, dan is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen HomeAway het stoppen met het gebruik van deze Site. Geen enkele bepaling in deze Reiziger Algemene Voorwaarden dient als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de HomeAway Groep voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, noch voor fraude of frauduleuze misleiding door de HomeAway Groep.


13. Overige Bepalingen

13.1 Deze Reiziger Algemene Voorwaarden zijn onderhevig aan het recht van Engeland en Wales en de niet-exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken, zonder afbreuk te doen aan het toepasselijke recht en de jurisdictie van de rechtbanken waar de Reiziger woonachtig is. Voor in Frankrijk gevestigde Reizigers, bijvoorbeeld, zijn dwingende bepalingen van het Franse recht van toepassing en de Franse rechtbanken bevoegd.

13.2     Deze Reiziger Algemene Voorwaarden, het Privacybeleid en de Cookiemelding bevatten de gehele overeenkomst tussen HomeAway en Reiziger met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst.

13.3     HomeAway raadt u aan deze Reiziger Algemene Voorwaarden in een afzonderlijk bestand op uw computer op te slaan of te printen.

13.4     Het niet reageren door HomeAway op een schending van deze Reiziger Algemene Voorwaarden door Reiziger of anderen doet geen afbreuk aan het recht van HomeAway om maatregelen te treffen bij volgende of gelijkaardige inbreuken.

13.5     De kopteksten in deze voorwaarden zijn uitsluitend ingevoegd voor de leesbaarheid en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Reiziger Algemene Voorwaarden.

13.6     U kunt contact opnemen met het Geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/odr.

 

check