Algemene voorwaarden reizigers | Algemene voorwaarden Basic Rental Guarantee van HomeAway

 

Download

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van HomeAway Deutschland GmbH
voor verhuurders


Laatst bijgewerkt op 5 juli 2017


1 Inleiding

1.1       HomeAway (zoals hierna gedefinieerd) is een dochteronderneming van Expedia, Inc. (“Expedia”) in de Verenigde Staten. De HomeAway Group (zoals hierna gedefinieerd) biedt een online platform en verschillende hulpmiddelen, diensten en functies waarmee eigenaars woningen kunnen aanbieden en reizigers deze woning kunnen reserveren (samen de “Diensten”).  Diensten worden geleverd via landspecifieke URLs, waaronder, in Nederland, www.homeaway.nl en ook via mobiele toepassingen (voor mobiele telefoon, tablet en andere apparaten of interfaces) (gezamenlijk de "Site"). De activiteiten van HomeAway in Europa worden beheerd door HomeAway Sarl te 2 avenue du Bouchet, 1209 Genève, Zwitserland.  Ten behoeve van definities (maar niet anderszins) verwijzen we met de term “HomeAway Group” die we in deze algemene voorwaarden gebruiken naar Expedia, Inc, zijn gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, met inbegrip van HomeAway.

1.2       Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden eigenaar”) samen met het privacybeleid (het “Privacybeleid”) bepalen de relatie tussen HomeAway en elke partij die toegang verkrijgt tot de Site of de Site gebruikt om een woning te huur aan te bieden, met inbegrip van eigenaars, huurders en Vastgoedbeheerders, (gezamenlijk, “Eigenaars” of “u”).

1.3       De Voorwaarden eigenaar vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen HomeAway Deutschland GmbH, Baseler Strasse 10, DE-60329 Frankfurt am Main (HomeAway” “we” “onze” “ons) en de Eigenaar. Door gebruik van of toegang tot de Site of de platforms of systemen van HomeAway in de hoedanigheid van Eigenaar bevestigt u dat u instemt met en onderhevig bent aan de Voorwaarden eigenaar.  Let op dat deze Voorwaarden eigenaar en ons Privacybeleid toepasselijk zijn op alle Eigenaars. Als u niet volledig instemt met de Voorwaarden eigenaar, bent u niet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot de Site of deze anderszins te gebruiken.

1.4       Als de Eigenaar een bedrijf, partnerschap of andere entiteit is, verklaart een persoon die de Site gebruikt en/of instemt met de Voorwaarden namens deze Eigenaar dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de entiteit te binden tot deze Voorwaarden eigenaar.

1.5       HomeAway machtigt niemand om zich te registreren bij deze Site tenzij ze bevoegd zijn om wettelijk bindende contracten aan te gaan. Indien u zich registreert als een onderneming, dan verklaard u dat u bevoegd bent om de onderneming te binden aan deze Voorwaarden eigenaar. Elke Eigenaar verklaart en staat ervoor in dat alle informatie welke bij ons en via onze Site is ingediend tijdens het registratieproces op de Site, op waarheid is berust en correct is. Elke Eigenaar zal voorts tijdig de Site (via gebruik “Contact Us”) in kennis stellen van enige wijzigingen in contact informatie die eerder is verstrekt door de Eigenaar via de Site.

1.6       HomeAway mag deze Voorwaarden eigenaar op elk moment herzien door een bijgewerkte versie op deze webpagina te plaatsen.  U moet deze pagina periodiek bezoeken om de meest courante Voorwaarden eigenaar te bekijken aangezien ze bindend zijn voor u.

1.7       Van Eigenaars die de Voorwaarden eigenaar schenden, kan de toegang tot en gebruik van de Site geschorst worden en kunnen hun advertenties van de Site worden verwijderd, naar oordeel van HomeAway, naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor HomeAway onder deze Voorwaarden eigenaar of die anderszins beschikbaar zijn voor HomeAway.

 

2. De Site is uitsluitend een trefpunt

2.1       Deze Site is een trefpunt waarop Eigenaars een of meer woningen te huur kunnen aanbieden (elk een “Woning”) met verschillende prijsindelingen voor mogelijke reizigers (en alle personen vermeld op de reservering) (elk een “Reiziger” en gezamenlijk met een Eigenaar de “Gebruikers”).  We kunnen ook online reserveringen of andere hulpmiddelen of diensten aanbieden om Eigenaar en Reizigers met elkaar te laten communiceren en om huurovereenkomsten of andere transacties met elkaar aan te gaan.

2.2       De Site biedt een trefpunt voor Gebruikers om met elkaar om te gaan, en HomeAway is en wordt geen partij in om het even welke contractuele relatie tussen de Reiziger en de Eigenaar en treedt niet op als bemiddelaar tussen de Reiziger en de Eigenaar in geval van een geschil tussen hen. Dit is ook het geval als de Site het reserveren van een Woning of het gebruik van andere hulpmiddelen, diensten of producten bevordert, aangezien HomeAway geen partij is in een huurovereenkomst of andere overeenkomst tussen Reizigers en Eigenaars.

2.3       Verantwoordelijkheid voor toepasselijke wetten, regels en voorschriften: Eigenaars en Reizigers komen overeen dat ze verantwoordelijk zijn voor, en ermee instemmen om alle wetten, regels en voorschriften die toepasselijk zijn voor hun gebruik van de Site, hun gebruik van elk hulpmiddel, dienst of product aangeboden op de Site en elke transactie die ze aangaan op de Site of in verband met hun gebruik van de Site na te leven. De Eigenaars stemmen er verder mee in dat ze verantwoordelijk zijn voor en instemmen om alle wetten, regels en voorschriften die toepasselijk zijn op de advertentie van hun Woning en het voeren van hun zaken, waaronder maar niet beperkt tot alle wetten, regels, voorschriften of andere vereisten in verband met belastingen, creditcards, gegevensbescherming, naleving van voorschriften inzake gezondheid en veiligheid en naleving van alle wetten tegen discriminatie en woningwetten, huurbeperkingen of andere woningbeperkingen na te leven, zoals toepasselijk. Let wel dat, hoewel we geen partij zijn in een huurtransactie en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de naleving van wetten of voorschriften inzake verhuur van een Woning vermeld op de Site, er omstandigheden kunnen zijn waarbij we toch wettelijk verplicht zijn (naar ons eigen oordeel) om informatie inzake een advertentie te verstrekken om gehoor te geven aan overheidsinstantie of regelgevende instanties met betrekking tot onderzoeken, procesvoering of administratieve procedures en we kunnen naar eigen oordeel beslissen om dergelijke verplichting na te leven of te negeren. Eigenaars die creditcard-, bank- of andere betaalinformatie aanvaarden van Reizigers, stemmen ermee in om al deze informatie naar behoren te verwerken en beschermen volgens de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten, toepasselijke regels en/of beleidslijnen van creditcardbedrijven of bedrijfsvoorschriften van netwerken en beste praktijken en/of gegevensbeveiligingsbeleid van HomeAway en stemmen er verder mee in om deze betaalinformatie alleen te verzamelen en gebruiken in verband met een goedgekeurde reservering van een Reiziger en voor geen ander doel.

 

3. Aangeboden woningen

3.1       Eigenaars mogen volgens deze Voorwaarden eigenaar instemmen met HomeAway om op de Site een advertentie voor een Woning te plaatsen via een "pay per booking" advertentie (“Pay-per-Booking advertenties”) of een jaarlijks abonnement (“Jaarlijks abonnement advertentie”) (“gezamenlijk een advertentie”).

3.2       Door een advertentie aan te maken en het e-mailadres van de Eigenaar in te dienen, stemt de Eigenaar ermee in om kennisgevingen van HomeAway te ontvangen inzake producten, diensten en ideeën voor vakantie. De Eigenaar kan op elk moment beslissen om niet langer kennisgevingen te ontvangen door te klikken op de link Afmelden in onze e-mails of door gebruik te maken van ons Communications Preference Centre.

3.3 Geschiktheid van eigenaar voor advertenties

3.3.1    Om een advertentie aan te maken, moeten Eigenaars de praktijken in clausule 3 naleven (en alle andere vereisten die HomeAway van tijd tot tijd heeft meegedeeld aan de Eigenaar).

3.3.2    Betalingen aan HomeAway kunnen worden uitgevoerd via automatische afschrijving, bankoverschrijving, creditcard of elke andere betalingsmethode die op voorhand is goedgekeurd door HomeAway. De periode voor voorafgaande melding van een SEPA automatische afschrijving is verkort tot 1 dag. Alle bank- en andere kosten voor een betaling zijn ten laste van de Eigenaar.

3.3.3    Merk op dat Eigenaars die in aanmerking komende Vastgoedbeheerders zijn een aanvraag kunnen indienen bij HomeAway om een afzonderlijk Contract voor advertenties door Vastgoedbeheerders aan te gaan.

3.3.4    HomeAway behoudt zich het recht voor om een advertentie te weigeren die naar oordeel van HomeAway kan worden beschouwd als een inbreuk op of geassocieerd is met de inbreuk op een bepaling van deze Voorwaarden eigenaar.

3.3.5    De Eigenaar verbindt zich ertoe om uitsluitend nauwkeurige en up-to-date informatie te geven in elke advertentie (waaronder de beschrijving, tarieven, belastingen en het annuleringsbeleid), en geen andere voorwaarden aan de Reiziger op te leggen dan deze vermeld in de advertentie. Het niet naleven van de verplichtingen beschreven in deze Voorwaarden eigenaar kan de permanente uitsluiting van de Eigenaar van de Site en van al onze gelieerde sites tot gevolg hebben.

3.4  Aanvullende voorwaarden - Pay-Per-Booking advertenties

3.4.1    Elke Pay-per-Booking advertentie wordt gedaan zonder enige voorafgaande vergoeding, maar een commissie zal worden aangerekend die gelijk is aan een percentage van het huurbedrag dat wordt betaald door een Reiziger op elke Reservering die via de Site wordt geboekt, zoals beschreven in het abonnementproces (“de Commissie”). HomeAway behoudt zich het recht voor om de toepasselijke Commissie te wijzigen, waarbij alle wijzigingen minstens 30 dagen voordat de nieuwe Commissie wordt toegepast aan de Eigenaar zullen worden meegedeeld. De nieuwe Commissie zal als aanvaard worden beschouwd als de Eigenaar zijn advertentie niet verwijdert voor de datum waarop de nieuwe Commissie wordt toegepast.

3.4.2    De berekening van de Commissie zal toepasselijke betalingsverwerkingskosten voor online betaling bevatten die verschuldigd zijn aan externe betalingsverwerkinginstanties, maar zal geen bedragen omvatten die in rekening worden gebracht voor belastingen en alle andere producten of diensten gekocht door de Reizigers en aangerekend door HomeAway, zoals verzekeringsproducten. Het is de plicht van de Eigenaar om de verschillende bedragen die aan de Reizigers worden aangerekend nauwkeurig op te splitsen.

3.4.3    Een beschrijving van de toepasselijke kosten die gelden voor elke Pay-per-Booking advertentie zal worden vermeld onder het tabblad “Uw Woning aanbieden” van de Site (wanneer algemeen beschikbaar). Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor geïntegreerde Vastgoedbeheerders.

3.4.4    Alle Pay-per-Booking advertenties zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden en vereisten zoals beschreven tijdens de registratie voor die advertentie (met inbegrip van die van externe leveranciers).

3.4.5    Met uitzondering van geïntegreerde Vastgoedbeheerders, zijn online reserveringen en betalingen vereist voor alle Pay-per-Booking advertenties. Online betalingen worden verstrekt door externe betaaldienstverleners en zijn onderhevig aan de voorwaarden en het privacybeleid van deze verleners.

3.4.6    Met uitzondering van geïntegreerde Vastgoedbeheerders verbindt de Eigenaar zich er verder toe om kennisgevingen, navragen en huurbetalingen te beheren via het platform en de hulpmiddelen van HomeAway. Gebruik van externe hulpmiddelen en betalingen die niet worden verwerkt via het platform van HomeAway is strikt verboden.

3.4.7    Inning en verwerking van de bedragen betaald door de Reizigers en het doorsturen van deze bedragen naar de Eigenaar met aftrek van commissie en indien toepasselijk BTW of andere equivalente indirecte belastingen aangerekend door HomeAway, wordt beheerd door de externe betaaldienstverlener van HomeAway en wordt gewoonlijk verwerkt (i) voor de eerste betaling, binnen 30 dagen na de check-in datum zoals oorspronkelijk geboekt door de Reiziger en (ii) voor de volgende betalingen, binnen 24 uur na de check-in datum zoals oorspronkelijk gereserveerd door de Reiziger. De Eigenaar bevestigt een aanvaardt dat HomeAway niet betrokken is bij het betaalproces en geen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de juiste betaling van de reservering.

3.4.8    Pay-per-Booking advertenties mogen op andere sites in de HomeAway Group worden weergegeven en op de sites van bedrijven met wie HomeAway distributieovereenkomsten heeft ondertekend, in zoverre deze sites online betaling bieden. HomeAway geeft echter geen andere garantie van publicatie dan op de Site waar de Eigenaar oorspronkelijk zijn advertentie heeft geregistreerd en binnen de grenzen van het recht van HomeAway om een advertentie al dan niet te publiceren.

3.4.9    Pay-per-Booking advertenties zullen worden weergegeven op de Site voor onbepaalde tijd; HomeAway behoudt zich echter het recht voor om elke advertentie op elk moment naar eigen oordeel te verwijderen. De Eigenaar kan ook zijn advertenties op elk moment intrekken of verwijderen via zijn dashboard of door contact op te nemen met de klantendienst.

3.4.10  Een advertentie omzetten van een Abonnement naar een Pay-Per-Booking is alleen mogelijk aan het einde van de abonnementsperiode voor elke abonnementsadvertentie. Omzetten van Pay-per-Booking naar Abonnement kan op elk moment worden verwerkt afhankelijk van de betaling van de toepasselijke vergoeding voor abonnementsadvertenties, maar alle reeds uitgevoerde Pay-per-Booking reserveringen zullen onderhevig blijven aan toepasselijke kosten voor Pay-per-Booking.

3.5       Aanvullende bepalingen met betrekking tot abonnementsadvertenties

3.5.1    Om een abonnementsadvertentie te kopen, moet de Eigenaar een order plaatsen door middel van het online orderformulier op de Site en de kosten voor de relevante advertentie betalen aan HomeAway (“Kosten voor abonnementsadvertentie”). De prijs van een Abonnement is vermeld in de lijst van huidige tarieven op de Site.  Door het indienen van een orderformulier garandeert de Eigenaar dat alle informatie die is verstrekt aan HomeAway nauwkeurig is en deze Voorwaarden eigenaar naleeft.

3.5.2    Abonnementsadvertenties verkocht door HomeAway lopen gedurende de volledige periode zoals geselecteerd door de Eigenaar op het relevante orderformulier (“Initiële advertentieperiode”). Deze periode begint op de datum waarop de Eigenaar de volledige of initiële betaling (zoals toepasselijk) van de kosten voor abonnementsadvertentie uitvoert (de “Aankoopdatum“) en vervalt op de laatste datum van de periode geselecteerd door de Eigenaar (de “Abonnement advertentieperiode“), tenzij verlengd zoals hierna bepaald. Als de Aankoopdatum voor een jaarlijkse abonnementsperiode bijvoorbeeld 1 juli is, zou de advertentie vervallen op 30 juni van het volgende jaar (tenzij verlengd zoals hierna bepaald).

3.5.3    Abonnementen worden automatisch en voortdurend verlengd voor dezelfde duur als de initiële advertentieperiode (elk een “Verlengde advertentieperiode"). Speciale kortingen voor de initiële advertentieperiode worden niet toegekend voor een verlengde advertentieperiode. De automatische verlenging van een advertentieperiode kan op elk moment worden gedeactiveerd voor het einde van de initiële advertentieperiode of de op dat moment geldige verlengde advertentieperiode door middel van de link "deactiveren automatische verlenging" of door HomeAway te informeren via het contactformulier. Om twijfel te vermijden zal deze deactivering slechts van kracht worden aan het einde van de initiële advertentieperiode of verlengde advertentieperiode waarin de deactivering optreedt. We zullen automatisch uw betalingsmethode afboeken voor elke verlenging van uw advertentie (en u machtigt ons hierbij uitdrukkelijk om dit te doen).

3.5.4    Als een Eigenaar een abonnementsadvertentie aankoopt, maar de aanmaak van de advertentie niet afrondt of de advertentie om een andere reden niet op de Site verschijnt, zullen verzoeken om restitutie van abonnementskosten worden overwogen door HomeAway, maar deze zijn alleen beschikbaar indien aangevraagd door de Eigenaar door contact op te nemen met HomeAway via het contactformulier tijdens de eerste drie (3) maanden na de relevante Aankoopdatum (de “Initiële 3 maanden"), en op voorwaarde dat: (i) de relevante abonnementsadvertentie niet is verschenen op de Site tijdens de initiële 3 maanden; en (ii) het niet verschijnen van de abonnementsadvertentie op de Site tijdens de initiële 3 maanden niet het gevolg is van het feit dat de Eigenaar deze stappen niet heeft genomen zoals HomeAway kan vereisen voor het afronden van de abonnementsadvertentie.

3.5.5    De kosten voor abonnementsadvertenties zijn niet restitueerbaar in geval de Eigenaar de Overeenkomst beëindigt of een Advertentie wenst te verwijderen voor het einde van de periode van de toepasselijke abonnementsperiode.

 

4. Gebruik van de service

4.1       Na registratie ontvangt een Eigenaar een gebruikersprofiel waarin de door de Eigenaar verstrekte gegevens worden geregistreerd en waarin alle door de Eigenaar aangeboden Woningen worden vermeld (het “Dashboard”).

4.2       Het Dashboard biedt verschillende functies die bedoeld zijn om Eigenaars te helpen hun Woningen te beheren via de site; deze functies, en het Dashboard zelf, zijn beschikbaar op een “as is” basis, en HomeAway garandeert niet dat het Dashboard of zijn functies volledig of foutenvrij zijn.

4.3       De online boekingsfunctie voor vermeldingen biedt Reizigers de mogelijkheid om het eigendom online te boeken. In het Dashboard kan de Eigenaar zich registreren voor de online betaaldienst waarmee Reizigers betalingen aan de Eigenaar kunnen verrichten via een online betalingsgateway die door een externe betaaldienstverlener wordt aangeboden. Op de online betaaldienst zijn de voorwaarden van de externe betaaldienstverlener van toepassing, en Eigenaar accepteert dat HomeAway geen controle heeft over en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de diensten van de externe betaaldienstverlener.

4.4       In het Dashboard heeft de Eigenaar tevens toegang tot Beoordelingen van Reizigers van de Woningen van de Eigenaar en alle beschikbare Beoordelingen van Eigenaars voor een Reiziger die contact heeft opgenomen met de Eigenaar.

4.5       Reizigers en Eigenaars mogen beoordelingen op onze Site plaatsen. Door een beoordeling te plaatsen, geeft de persoon die de beoordeling plaatst HomeAway een permanente, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royalty-vrije en volledig betaalde licentie om de beoordeling met betrekking tot de Woning, en onze activiteiten of de activiteiten van onze gelieerde ondernemingen te gebruiken, kopiëren, in (sub)licentie te geven (via meerdere categorieën), aan te passen, distribueren, tonen, openbaar uit te voeren, reproduceren, verzenden, wijzigen, bewerken en anderszins te exploiteren. Reizigers mogen ook hun eigen beoordelingen van Woningen van Eigenaars ("Beoordelingen van Reizigers") op de site plaatsen. De Eigenaar krijgt de mogelijkheid om de Beoordelingen van de Reizigers te bekijken en hierop te reageren (een "Reactie van de Eigenaar"). Meer details over Beoordelingen van Reizigers en Reacties van Eigenaars zijn hier beschikbaar. De Eigenaars krijgen ook de kans om het verblijf van de Reizigers te beoordelen ("Beoordeling(en) van Eigenaars”). De Eigenaar garandeert uitdrukkelijk dat elke beoordeling in overeenstemming moet zijn met onze Richtlijnen voor inhoud. Meer details over het beoordelingsproces van de Eigenaar zijn hier beschikbaar. We behouden ons het recht voor (maar niet de verplichting) om Beoordelingen van Eigenaars beschikbaar te stellen aan andere Eigenaars waarmee de Reiziger contact opneemt via onze Site. De Eigenaar mag deze Beoordelingen van de Eigenaars niet verder bekendmaken, verder gebruiken of ernaar verwijzen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Reiziger. Merk op dat HomeAway niet de nauwkeurigheid van Beoordelingen van Reizigers of Beoordelingen van Eigenaars controleert en hiertoe realistisch niet in staat is. Beoordelingen van Eigenaars kunnen niet worden gebruikt om personen uit te sluiten of ze te discrimineren. Het enige verhaal van de Eigenaar met betrekking tot Beoordelingen van Reizigers en de enige verplichting van HomeAway met betrekking tot Beoordelingen van Reizigers, in geval een Eigenaar enig aspect van een Beoordeling van een Reiziger betwist, is de Eigenaar toe te laten een Reactie van een Eigenaar hierop te geven en HomeAway wijst verder uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor een Beoordeling van een Reiziger of Eigenaar af.

4.6       HomeAway vereist dat alle Beoordelingen van Reizigers, Reacties van Eigenaars, Beoordelingen van Eigenaars en andere kennisgevingen in overeenstemming zijn met de Richtlijnen voor inhoud, en kan weigeren om ze te plaatsen als HomeAway vaststelt dat dit niet het geval is. In geval een  Beoordeling van Reiziger, Reactie van Eigenaar, Beoordeling van Eigenaar of andere kennisgeving verschijnt op de Site maar niet in overeenstemming is met de Richtlijnen voor inhoud, dan zal HomeAway gerechtigd zijn, onverminderd alle andere beschikbare rechtsmiddelen, om onmiddellijk de relevante, niet-conforme  Beoordelingen van Reizigers, Reacties van Eigenaars, Beoordelingen van Eigenaars of enige andere kennisgevingen te verwijderen.

4.7       Mededelingen die gebruikmaken van de Site (en alle hulpmiddelen op de Site) kunnen worden beoordeeld door de Reiziger en de Eigenaar die partij zijn bij de mededeling, en bekeken door medewerkers en vertegenwoordigers van HomeAway Group. In overeenstemming met onze vereisten inzake veiligheid en accounts mogen we informatie uit deze mededelingen verwijderen of bewerken (bijvoorbeeld, e-mailadressen, telefoonnummers of andere inhoud die we ongepast achten of niet voldoet aan toepasselijke wetten en voorschriften). Eigenaars moeten een kopie afdrukken van elk bericht dat belangrijk is bijvoorbeeld een ontvangstbewijs of een bevestiging van reservering.

4.8       Berichten verzonden via de systemen van HomeAway mogen alleen betrekking hebben op oprechte vragen over reserveringen. We tolereren geen spam of ongevraagde commerciële elektronische mededelingen van enige aard.  Het is verboden om de systemen van HomeAway te misbruiken, zoals door ongevraagde commerciële mededelingen (spam) te verzenden of persoonlijke informatie van gebruikers bekend te maken aan een derde, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt van de gebruiker. E-mailberichten en aanbevelingen van de Site verzonden via de functie "deze site aanbevelen" mogen alleen worden verzonden met toestemming van de ontvanger. U stemt ermee in dat u de persoonlijke informatie van andere gebruikers zult beschermen in overeenstemming met toepasselijke wetten en voorschriften en in elk geval met gebruik van een redelijke norm voor zorg, en u aanvaardt alle aansprakelijkheid voor het misbruik, verlies of onbevoegd verzenden van die informatie.

4.9       HomeAway is niet verantwoordelijk voor of is niet betrokken bij de mededelingen tussen de Eigenaar en Reiziger. 

4.10     Vanaf 31 mei 2016 zal HomeAway aan Reizigers een servicevergoeding aanrekenen die een Woning reserveren op de Site via de Site checkout. De servicevergoeding omvat het gebruik van de Site, waaronder functies zoals 24/7 ondersteuning, en wordt berekend als een percentage van het totale huurbedrag (dat aanvullende kosten, belastingen en deposito's voor schade door de Eigenaar kan omvatten). Afhankelijk van de wetten van het rechtsgebied van de Reiziger en/of Eigenaar, is het mogelijk dat BTW of andere equivalente indirecte belastingen die toepasselijk zijn onder plaatselijke wetgeving (“Belastingen) in rekening worden gebracht bovenop de servicevergoeding, en gewoonlijk zal het toepasselijke tarief gebaseerd zijn op de door de Reiziger vermelde locatie (als dit nauwkeurig is). De specifieke servicevergoeding plus alle aangerekende belastingen zullen worden getoond aan de Reizigers op het moment van reservering. De servicevergoeding plus belastingen zullen in rekening worden gebracht nadat de Eigenaar de door de Reiziger gemaakte reservering aanvaardt. De Eigenaars stemmen ermee in om een Reiziger niet aan te moedigen of te adviseren om de door HomeAway aangerekende servicevergoeding te vermijden of omzeilen.

 

5. Details van Advertentie en services

5.1       Tot 11 juli 2016 biedt HomeAway 5 soorten abonnementen aan (Classic, Bronze, Silver, Gold en Platinum) afhankelijk van het gewenste niveau van zichtbaarheid. De verschillende soorten abonnementen, hun tarieven en de voordelen die ze bieden vindt u op de pagina overzicht abonnementen. Na 11 juli 2016 biedt HomeAway een enkel jaarlijks abonnement aan.  

5.2       In een Advertentie wordt één (1) Woning weergegeven. Als de Eigenaar kiest om "Advertentie meerdere eenheden" weer te geven, zal deze Advertentie meerdere eenheden zich op hetzelfde fysieke adres bevinden als onderdeel van de Advertentie.

5.3       In een Advertentie mogen tot vierentwintig (24) foto's van een Woning worden weergegeven. Een kleine versie van de Advertentie wordt getoond op de Site op een bepaalde zoekpagina, in de vorm van een miniatuur met een foto van de Woning, gekoppeld aan de volledige Advertentie.

5.4       HomeAway heeft de Google Translate service geïmplementeerd op de Site. Eigenaars kunnen deze service gratis gebruiken om hun Advertenties te laten vertalen. De Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat dit een statisch automatisch vertaalsysteem is dat frequent fouten maakt. Na de vertaling moet de Eigenaar de vertaling doornemen en alle onnauwkeurigheden verbeteren. HomeAway heeft geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de Google Translate Service. De Eigenaar aanvaardt dat Google Translate wordt verschaft onder de servicevoorwaarden van Google en de Eigenaar moet deze voorwaarden doornemen alvorens Google Translate te gebruiken. 

5.5       HomeAway vereist dat alle Eigenaars de locatie van hun Advertentie in hun dashboard verifiëren. Dit omvat het aanwenden van informatie van Google Maps om nauwkeurig de locatie van de Advertenties op een kaart en in regionale zoekopdrachten te plaatsen. De Eigenaar aanvaardt dat Google Maps wordt verschaft onder de voorwaarden van Google en HomeAway zal niet verantwoordelijk zijn voor de werking, nauwkeurigheid of anderszins van Google Maps.  De Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat de service van Google Maps niet foutenvrij is en de Eigenaar moet ervoor zorgen dat de juiste locatie van de Woning wordt getoond door Google Maps bij gebruik van deze service.

5.6       HomeAway gebruikt ook Google Analytics (en andere analytische platforms) om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Site. Meer details vindt u in het Privacybeleid en Kennisgeving inzake cookies en in het privacybeleid van Google zelf. Google mag gegevens die ze verzamelen van hun verschillende services waaronder Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere Google services, waaronder YouTube, bijeenvoegen. De Eigenaar aanvaardt dat HomeAway Group geen controle heeft over het verzamelen van gegevens door Google.

5.7       De Eigenaar mag een gratis SMS-service activeren die de Eigenaar informeert over alle binnenkomende vragen van Reizigers en verzoeken voor reserveringen van Advertenties. De Eigenaar begrijpt en aanvaardt dat SMS niet 100% betrouwbaar is en afhankelijk kan zijn van connectiviteit en blokkeringen buiten de controle van HomeAway.  Bovendien kan het gebruik van SMS-berichten, vooral tijdens het reizen, voor Eigenaars resulteren in aanvullende kosten die worden aangerekend door telecommunicatiebedrijven en netwerkproviders. en die de Eigenaar aanvaardt bij het registreren voor de SMS-service. De Eigenaar begrijpt en aanvaardt dat SMS-berichten kunnen worden gecontroleerd en bekendgemaakt in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site.

 

6.  Weergave in zoekresultaten
HomeAway kan niet garanderen dat een Advertentie in een specifieke volgorde zal verschijnen in zoekresultaten op een Site. De zoekvolgorde zal fluctueren op basis van verschillende factoren zoals zoekparameters, aangekocht abonnementsniveau, kwaliteit van advertentie, hoe vaak een kalender wordt bijgewerkt, voorkeuren van Reiziger, responstijden van Eigenaar en naleving van onze gepubliceerde vereisten, geschiedenis van reserveringen, online reserveringcapaciteit en andere factoren die HomeAway van tijd tot tijd belangrijk kan achten voor de gebruikerservaring ("Best Match"). Als u een Abonnementsadvertentie hebt gekocht kunnen de zoekresultaten ook variëren afhankelijk van de zoekcriteria die de Reiziger gebruikt. HomeAway behoudt zich het recht voor om verschillende zoekalgoritmen toe te passen of methodes te gebruiken om de Best Match resultaten te optimaliseren voor specifieke ervaringen van de Reizigers en de algemene markt. Het is mogelijk dat Pay-per-Booking advertenties, geplaatst op een niet-abonnementsbasis, zoals Pay-per-Booking niet altijd verschijnen in zoekresultaten. Er is geen garantie dat advertenties gedistribueerd op externe sites in een bepaalde volgorde worden weergegeven op deze externe sites of dat ze zelfs maar worden weergegeven. Zoekresultaten en –volgorde kunnen anders zijn op de mobiele toepassing van HomeAway dan op haar website. Om de zoekervaring voor zowel Eigenaars en Reizigers te optimaliseren en het Best Match proces te verbeteren, behoudt HomeAway zich het recht voor om nu en dan tests uit te voeren die beperkt zijn in duur, maar de wijze waarop we Advertenties en zoekresultaten tonen kunnen wijzigen.

 

7. Vastgoedbeheerders

HomeAway mag speciale voorwaarden toekennen aan Eigenaars die Advertenties hebben die meer dan 10 Woningen aanbieden (bekend als “Vastgoedbeheerders”). Deze voorwaarden kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met HomeAway via onze Informatiepagina voor Vastgoedbeheerders. Advertenties van Vastgoedbeheerders zijn aangeduid met een speciaal pictogram op de zoekresultaten van de site.

 

8. Aanvullende betaalde diensten

8.1       HomeAway stelt aanvullende betaalde diensten beschikbaar van kan van tijd tot tijd betaalde diensten toevoegen of verwijderen die Eigenaars beslissen te nemen (“Aanvullende betaalde diensten”). De Aanvullende betaalde diensten omvatten momenteel:

8.1.1    De service “Advertentie meerdere eenheden” die een Eigenaar van een bepaalde Woning met meerdere huureenheden in staat stelt om ze te adverteren in een gemeenschappelijke Advertentie. Al deze eenheden moeten zich op hetzelfde adres bevinden en deel uitmaken van dezelfde wooneenheid.

8.1.2    In plaats van vertaling via Google Translate biedt HomeAway ook de mogelijkheid om de Advertentie te laten vertalen door een professioneel vertaalbureau (hoewel moet worden opgemerkt dat deze vertaling zou worden verstrekt door een derde en strikt onderhevig is aan goedkeuring vóór publicatie door de Eigenaar en dat HomeAway specifiek alle verantwoordelijkheid voor deze vertalingen afwijst evenals alle aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn van deze vertalingen).

8.2       Meer informatie over Aanvullende betaalde diensten vindt u op de Site. Elke aanvullende betaalde service kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die beschikbaar zullen zijn voor de Eigenaar op het moment dat de Eigenaar ermee instemt om de relevante Aanvullende betaalde service aan te gaan.

 

9. Beëindiging

9.1       Als HomeAway bepaalt, of als wordt aangevoerd dat:

 • Advertenties of andere inhoud gerelateerd aan een Eigenaar materiaal bevat dat de Richtlijnen voor inhoud, de wet, toepasselijke voorschriften of de rechten van een persoon of entiteit schendt;
 • een Eigenaar ongepast materiaal heeft ingediend op de Site of de Site heeft misbruikt;
 • de advertentie of huurpraktijken van een Eigenaar onaanvaardbaar of oneerlijk zijn (bijvoorbeeld, en zonder beperking, als een Eigenaar een Woning dubbel reserveert voor meerdere reizigers op dezelfde datum of als de Eigenaar online boeken heeft ingeschakeld door de boekingen niet te accepteren wanneer de Woning beschikbaar is om te boeken of door boekingen die de Eigenaar eerder heeft geaccepteerd, te annuleren of zich inlaat met een praktijk die als oneerlijk of ongepast kan worden beschouwd binnen de sector verhuur op korte termijn);
 • de Eigenaar een wezenlijke schending van deze Voorwaarden eigenaar begaat (met inbegrip van, om twijfel te vermijden, elke schending van clausule 4. ‘Gebruik van de service’, clausule 12 'Rechten en verplichtingen van de Eigenaar' of clausule 13 'Verboden'), alle andere verplichtingen verschuldigd aan HomeAway, elke gelieerde onderneming van HomeAway of Reiziger;
 • een Eigenaar een Reiziger of medewerker of vertegenwoordiger van HomeAway heeft beledigd of verontwaardigd.
 • een Eigenaar een valse identiteit gebruikt;
 • de systemen of communicatieplatforms van HomeAway anderszins werden misbruikt of
 • er iets vergelijkbaars is gebeurd met betrekking tot de gelieerde ondernemingen van HomeAway,

dan heeft HomeAway het recht om, naar eigen goeddunken, ofwel (a) de betrokken Advertenties, ofwel (b) alle Advertenties waaraan de Eigenaar verbonden is (waaronder begrepen elke Aanvullende betaalde dienst met betrekking tot deze Advertenties) onmiddellijk op te schorten of te beëindigen, zonder dat enige restitutie plaats zal vinden van enige Advertentie vergoedingen en / of andere vergoedingen of kosten die door de Eigenaar zijn voldaan.

9.2       Naast het recht om elke advertentie te beëindigen, behoudt HomeAway zich alle rechten voor om te reageren op een schending van de Voorwaarden of misbruik van de Site door, met inbegrip van maar niet beperkt tot, het beperken van het gebruik van de Site door de Eigenaar, het verbergen of anderszins beïnvloeden van een advertentie uit de zoekresultaten, het markeren van een lid als "niet aanwezig” en het verwijderen of wijzigen van informatie die vals of misleidend kan zijn.

9.3       Merk op dat HomeAway niet verplicht is om klachten te onderzoeken.

 

10. Rechten en verplichtingen van HomeAway

10.1     HomeAway mag op elk moment elk aspect van de Site wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder de lay-out en de beschikbaarheid van functies, database of inhoud van een Site, en dit zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

10.2     HomeAway zal ernaar streven om alle door de Eigenaar verstrekte foto's nauwkeurig weer te geven op de Site. De Eigenaars bevestigen echter dat afwijkingen van originele foto's kunnen optreden bij het scannen van niet-digitale beelden en wegens individuele scherminstellingen, en dat HomeAway niet verantwoordelijk of aansprakelijk zal zijn voor deze afwijkingen.

10.3     HomeAway kan nu en dan de Site bijwerken om te voldoen aan technologische ontwikkelingen. Onderhoud is daarom soms noodzakelijk, wat kan leiden tot beperkingen op de Site. HomeAway zal, waar mogelijk, dit onderhoud dat beperkingen als gevolg heeft uitvoeren op een moment waarop het gebruik van de Reiziger het minst wordt beïnvloed.

10.4     HomeAway kan controles van identiteit uitvoeren en bewijs vragen om het bestaan van een Woning en/of een Eigenaar en eigendom van de Woning te verifiëren. Als HomeAway - ook als gevolg van informatie verstrekt door Reizigers - vermoedt dat de Eigenaar valse informatie heeft verstrekt, bevestigt de Eigenaar dat HomeAway gerechtigd is om de identiteit te controleren en due diligence inzake de Eigenaar uit te voeren of te eisen dat de Eigenaar het bestaan van een Woning bewijst; indien deze wordt gevraagd om dit te doen, stemt de Eigenaar meteen in (en in elk geval binnen elke door HomeAway gevraagde periode) om dit bewijs van identiteit of van het bestaan van een Woning te verstrekken zoals gevraagd door HomeAway. Elke Eigenaar bevestigt dat het niet naleven van dergelijk verzoek een schending vormt van de Voorwaarden eigenaar.

10.5     HomeAway leeft zijn Privacybeleid na. De Eigenaar machtigt HomeAway om de contactgegevens van de Eigenaar, waaronder telefoonnummer, door te sturen naar Reizigers in verband met een reservering van een Woning. Het Privacybeleid geeft meer details. HomeAway mag waar nodig (waaronder om frauduleus gedrag van een derde te voorkomen) de contactgegevens van een Eigenaar aan een Reiziger geven. De Eigenaar aanvaardt dat hij/zij het Privacybeleid van de Site en kennisgeving inzake cookies heeft gelezen en dat hij/zij instemt met de verwerking van gegevens zoals beschreven in deze beleidslijnen.

10.6     HomeAway behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eigenaar over te dragen en om al zijn rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden eigenaar toe te kennen of uit te besteden aan een derde of aan een andere entiteit die tot de HomeAway Group behoort, maar zal dit niet doen op een manier waarbij dit enige garanties vermindert die aan de Eigenaar werden gegeven onder deze Voorwaarden eigenaar.

10.7     Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd diensten bieden of bevorderen aan Eigenaars om Advertenties aan te maken of de kwaliteit van hun Advertenties te verbeteren. We kunnen ook van tijd tot tijd nieuwe locaties of geografische beschrijvingen, die we gebruiken om woningen te identificeren in Advertenties en zoekresultaten, aanmaken of anderszins wijzigen. Bijgevolg kunnen we de locatie of geografische beschrijving van elke Advertentie wijzigen. We aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid voor het verifiëren van de inhoud van de Advertentie of de nauwkeurigheid van de locatie. De Eigenaars alleen zijn verantwoordelijk voor het garanderen van de nauwkeurigheid van de inhoud van de Advertentie en locatie of geografische beschrijvingen, en stemmen ermee in om onmiddellijk alle onnauwkeurigheden te corrigeren (of contact met ons opnemen om dit te corrigeren).  

 

11. Intellectuele eigendom

11.1     De Site wordt beheerd door de HomeAway Group. Alle inhoud die verschijnt op de Site wordt beschermd door auteursrecht, databankrechten en andere rechten van intellectuele eigendom. Reproductie van de Site, geheel of gedeeltelijk, met inbegrip van kopiëren van de tekst, graphics of ontwerpen, is verboden.

11.2     Eigenaars mogen individuele pagina's van de Site downloaden, weergeven of afdrukken om hun overeenkomst met HomeAway aan te tonen. Het relevante bestand of de relevante afdruk moet duidelijk de tekst “© [ Huidig jaar] HomeAway - Alle rechten voorbehouden” weergeven.

11.3     Wanneer een Eigenaar enige inhoud van enige aard, met inbegrip van tekst of afbeeldingen, indient of verzendt via de Site of het platform of de systemen van HomeAway,  garandeert de Eigenaar dat hij/zij het recht heeft om dit te doen en dat alle nodige toestemmingen of goedkeuringen werden verkregen van alle eigenaars van aangeprezen items (’vrijgave woning’).

11.4     Voor zover de beoordelingen of andere inhoud van de Eigenaar merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom kunnen bevatten, garandeert de Eigenaar dat hij/zij alle vereiste wettelijke toelatingen en rechten heeft verkregen voor het gebruik dat HomeAway maakt van deze inhoud op de Site.

11.5     Door inhoud in te dienen op de Site (en het Dashboard) (met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle tekst, beschrijvingen, beoordelingen, foto's en dergelijke) geven de Eigenaars HomeAway toestemming om deze inhoud te gebruiken, zowel op de Site en in afzonderlijk gepubliceerde vorm, en kent de Eigenaar Expedia Inc, HomeAway en elk van hun dochterondernemingen en gelieerde bedrijven hierbij een niet-exclusief, royalty-vrij, permanent, overdraagbaar, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht toe om deze ingediende inhoud voor enig doel te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aan te passen, vertalen, distribueren, publiceren, afgeleide werken ervan te maken en openbaar weer te geven en uit te voeren over de hele wereld in alle media, nu bekend of later ontwikkeld. .

11.6     Voor zover de Advertenties en ander ingediend materiaal van de Eigenaars handelsmerken bevatten, garandeert de Eigenaar het recht te hebben om deze te gebruiken en deze in (sub)licentie te geven.

 

12. Rechten en verplichtingen van de Eigenaar

12.1     De Eigenaar zal nauwkeurige en ware informatie over zijn/haar persoonlijke identiteit, betaalgegevens, Woning aangeboden in Advertenties en andere kennisgevingen indienen door middel van HomeAway Group systemen.

12.2     De Eigenaar garandeert en verklaart op voortdurende basis zolang een Woning is vermeld op de Site dat (i) hij/zij de nodige rechten en bevoegdheid bezit en/of heeft om de Woning te huur aan te bieden en reserveringen te nemen voor de Woning vermeld door de Eigenaar (ii) hij/zij niet onrechtmatig een huurdeposito zal behouden met schending van de onderliggende huurovereenkomst met de Reiziger (iii) dat alle informatie verstrekt aan HomeAway nauwkeurig en up-to-date is, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle verklaringen inzake een Woning, haar voorzieningen, locatie, prijs en beschikbaarheid voor een specifieke datum of datumbereik (iv) elke Advertentie betrekking moet hebben op een individuele en uniek geïdentificeerde Woning (v) hij/zij niet onrechtmatig een Reiziger toegang zal ontzeggen tot een Woning (vi) hij/zij alle restituties zal verstrekken wanneer betaalbaar in overeenstemming met het toepasselijke annuleringsbeleid of de onderliggende huurovereenkomst.

12.3     De Eigenaar zal ervoor zorgen dat de informatie op de Advertentie nauwkeurig en up-to-date blijft gedurende de gehele periode dat de Advertentie op de Site blijft en: (i) als een vertaling wordt verstrekt, garanderen dat dit nauwkeurig en correct is vertaald en: (ii) de richtlijnen voor advertenties na te leven bij het opstellen van de Advertentie. De Eigenaar zal geen misleidende details geven over de oorsprong van informatie of details opnemen die de echte bron van informatie verhullen.

12.4 De Eigenaar moet de marktnormen van HomeAway naleven die u aantreft op https://help.homeaway.nl/articles/Wat-zijn-de-marktplaats-normen-van-HomeAway zoals van tijd tot tijd bijgewerkt. Deze normen beschrijven bepaalde vereisten voor advertenties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

•    Eigenaars moeten een nauwkeurige reserveringkalender bijhouden over hun advertentie(s);
•    Eigenaars moeten commercieel redelijke inspanningen leveren om te reageren op alle boekingsverzoeken van reizigers binnen 24 uur na ontvangst van een verzoek voor boeking;
•    Eigenaars moeten verder instemmen om commercieel redelijke inspanningen te leveren om alle betalingen van reizigers te verwerken binnen 24 uur na autorisatie door de reiziger ten aanzien van de betaling;
•    Eigenaars moeten reageren en ingaan op een belangrijk aantal navragen en boekingsverzoeken ontvangen in het belang van de ervaring van de reiziger en
•    Het is Eigenaars verboden om een belangrijk aantal geaccepteerde boekingen te annuleren.

12.5     Eigenaars zijn verantwoordelijk dat hun Advertenties de wet niet overtreden en evenmin de rechten van een persoon of entiteit schenden. De advertenties mogen geen valse informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke, smadende of schandaliserende informatie bevatten of iets wat inbreuk pleegt op het auteursrecht of de wet inzake gegevensbescherming.

12.6     De Eigenaar zal ervoor zorgen dat de kalender voor elke Advertentie nauwkeurig en up-to-date blijft om de beschikbaarheid weer te geven van de relevante Woning terwijl deze wordt gereserveerd. Op zoekopdrachten op basis van datums zullen Advertenties met kalenders die 60 dagen of meer buiten de datum liggen uit de resultaten worden gefilterd.

12.7     Eigenaars zijn verantwoordelijk dat hun Advertenties de wet niet overtreden en evenmin de rechten van een persoon of entiteit schenden. De advertenties mogen geen valse informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke, smadende of schandaliserende informatie bevatten of iets wat inbreuk pleegt op het auteursrecht of de wet inzake gegevensbescherming.

12.8     Foto's in een Advertentie moeten nauwkeurig de Woning afbeelden, mogen niet vals of misleidend zijn, mogen geen mensen bevatten en mogen de privacyrechten, intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van een derde niet schenden.

12.9     Als een Advertentie deze Voorwaarden eigenaar schendt, behoudt HomeAway zich het recht voor om de relevante Advertentie of alle Advertenties geassocieerd met de Eigenaar op te schorten of beëindigen in overeenstemming met clausule 9 van deze Voorwaarden eigenaar. 

12.10     Gebruikersverificatie op het Internet is moeilijk en we kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de bevestiging van de vermeende identiteit van elke gebruiker. We moedigen Eigenaars en Reizigers aan om direct te communiceren met elkaar via de op de Site beschikbare hulpmiddelen, hoewel zelfs dit u niet verzekert van de identiteit van de persoon waarmee u communiceert. We moedigen u verder aan om andere redelijke maatregelen te nemen om uzelf te verzekeren van de identiteit van de andere persoon en, voor Reizigers, van de woning en relevante details van uw reservering of voorgestelde reservering. U stemt ermee in dat u (i) uw wachtwoord en online ID voor zowel uw account bij ons en uw e-mail account veilig en strikt vertrouwelijk zult houden, en deze alleen te verstrekken aan bevoegde gebruikers van uw accounts, (ii) elke persoon aan wie u uw online ID en wachtwoord geeft te instrueren dat hij of zij dit niet mag bekendmaken aan een niet-gemachtigde persoon, (iii) ons onmiddellijk moet informeren en een nieuwe online ID en wachtwoord moet selecteren als u meent dat uw wachtwoord voor uw account bij ons of uw e-mail account bekend is geraakt voor een onbevoegde persoon en (iv) ons onmiddellijk te verwittigen als iemand contact met u opneemt en naar uw online ID en wachtwoord vraagt. Als we bovendien onbevoegde toegang tot uw account vermoeden, stemt u ermee in om op uw verzoek uw ID en wachtwoord onmiddellijk te wijzigen en andere gerelateerde actie te nemen zoals we redelijkerwijs kunnen verzoeken. We raden af dat u iemand toegang geeft tot uw online ID en wachtwoord voor uw account bij ons en uw e-mail account.  Als u echter iemand uw online ID en online wachtwoord geeft of als u deze informatie niet voldoende beschermt, bent u verantwoordelijk voor alle transacties die de persoon uitvoert bij gebruik van uw account bij ons en/of uw e-mail account, zelfs transacties die frauduleus zijn of die u niet wilde uitvoeren.  

12.11     Advertenties mogen niet worden overgedragen door een Eigenaar aan een andere partij. In geval van verkoop van een Woning of wijziging in beheer van de Woning, zal HomeAway advies geven over opties voor het maken van een nieuwe advertentie.

12.12 De Eigenaar zal verantwoordelijk zijn voor alle kosten met betrekking tot de Woning en de Advertenties, en zal zich verantwoorden tegenover de relevante autoriteiten voor alle toepasselijke belastingen (waaronder, indien relevant, BTW) op de betalingen die ze ontvangen.

12.13 Inning en afdracht van de Verblijfsbelasting: De Reizigers zijn aansprakelijk voor het betalen van de Verblijfsbelasting (toeristenbelasting, huisvestingsbelasting, toerismebelasting of andere soortgelijke belastingen die door de lokale rechtsbevoegdheid worden gevraagd), welke belasting doorgaans door de Eigenaars moet worden geïnd.

In bepaalde rechtsgebieden kan HomeAway naar eigen goeddunken besluiten om de verblijfsbelasting rechtstreeks namens de Eigenaars te innen en af te dragen. In een dergelijk geval hoeven de Eigenaars geen actie te ondernemen betreffende het innen van deze belasting van de Reizigers en de afdracht hiervan aan de stad.

In alle rechtsgebieden waarin een dergelijk proces wordt uitgevoerd, geeft de Eigenaar hierbij toestemming aan en machtigt HomeAway om de Verblijfsbelasting namens de Eigenaar van de Reizigers te innen en over te gaan tot de desbetreffende voorschriften van de stad met betrekking tot belastingaangifte, met inbegrip van de afdracht ervan.

12.14 Als de Eigenaar voor BTW-doeleinden geregistreerd is in een land in een EU-lidstaat, moet hij/zij HomeAway het geldige BTW-nummer geven. Dit nummer moet gevalideerd zijn door VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway zal dan de verleggingsregeling toepassen op de Eigenaar, volgens art. 196 van Richtlijn 2006/112/EC met betrekking tot de verleggingsregeling.  Indien art. 196 van toepassing is, zal de factuur van de Eigenaar geen BTW omvatten. Het is mogelijk dat u BTW moet voldoen in uw plaatselijke lidstaat. De Eigenaar zal onmiddellijk het geldige BTW-nummer geven, maar niet later dan dertig (30) dagen na registratie. Als het BTW-nummer na dertig (30) dagen wordt verstrekt, zal HomeAway geen BTW-bedrag restitueren. De verleggingsregeling geldt niet wanneer de Eigenaar is gevestigd in Duitsland. In dit geval wordt Duitse BTW in rekening gebracht. Als de Eigenaar is gevesitgd in Noorwegen, wordt Noorse BTW in rekening gebracht, tenzij de Eigenaar een geldig Noors BTW-nummer verstrekt. Als de Eigenaar is gevestigd in Zwitserland, wordt Zwitserse BTW in rekening gebracht.

12.15   Als HomeAway, door een van onze garantieprogramma's naar ons eigen oordeel, een Reiziger vergoedt voor een verlies veroorzaakt door handelingen of verzuim toewijsbaar aan een Eigenaar, behoudt HomeAway zich het recht voor om de Eigenaar aan te spreken voor het door HomeAway betaalde of bijgedragen bedrag voor het verlies.

 

13. Verboden

13.1     De Eigenaar zal niet direct of indirect:

13.1.1  met betrekking tot de Site, zijn inhoud en databases opgenomen in de Site, in enige vorm, hetzij door gebruik van automatische apparaten of handmatige processen, exploiteren, kopiëren, distribueren, reproduceren, bewerken, vertalen, openbaar toegankelijk maken of decompileren;

13.1.2  inhoud op de Site of communicaties met Reizigers controleren door middel van robots, spiders of andere automatische instrumenten; op voorwaarde echter dat een beperkte uitzondering voor de voorafgaande uitsluiting is voorzien voor internetzoekmachines voor algemene doeleinden (zonder inbegrip van een website of zoekmachine of andere service die rubrieksadvertenties of woningadvertenties aanbiedt, of een subset hiervan of die huurdiensten op korte termijn verstrekt of andere diensten die concurreren met de Site of HomeAway) en niet-commerciële publieke archieven die hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen met als enig doel het weergeven van hyperlinks op de Site, op voorwaarde dat ze dit elk doen vanaf een stabiel IP-adres of bereik van IP-adressen met gebruik van een gemakkelijk identificeerbare agent en het robots.txt bestand van HomeAway volgen;

13.1.3  de Site, het platform of de systemen van HomeAway, of informatie verstrekt door een Reiziger gebruiken voor een ander doel dan is toegelaten in deze Voorwaarden eigenaar;

13.1.4  de Site of de hulpmiddelen en diensten op de Site gebruiken voor het reserveren van of reservering vragen van een andere woning dan een Woning onder een geldige Advertentie;

13.1.5  een deel van de Site op een andere website of anderszins reproduceren, met gebruik van een apparaat waaronder, maar niet beperkt tot, gebruik van een frame of rand rond de Site, of enige andere framingtechniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten, of een deel van de Site te spiegelen of repliceren;

13.1.6  inhoud of programma's naar de Site uploaden of zenden die, omwille van hun grootte of aard, de computers of netwerken van HomeAway kunnen beschadigen;

13.1.7  inhoud opnemen op de Site of het platform of de systemen van HomeAway die inbreuk pleegt op toepasselijke criminele, intellectuele eigendoms- of andere wetten, of dergelijke inbreuk aanmoedigen;

13.1.8  de Site of het platform of de systemen van HomeAway gebruiken of toegang daartoe krijgen op een manier die een computersysteem of netwerk kan compromitteren, zoals het beschikbaar stellen van een virus (voor dit doel omvat “virus” elk programma dat vrijwillig wordt geïntroduceerd in een systeem dat een onbruikbare of destructieve functie uitvoert, zoals het weergeven van een vervelend bericht of systematisch overschrijven van de informatie op de vaste schijf van een gebruiker);

13.1.9  informatie posten of verzenden die enigszins vals, frauduleus of misleidend is, of zich inlaten met een handeling die kan worden beschouwd als “phishing“ (hetzij primair, secundair of anders) of die criminele of burgerlijke aansprakelijkheid tot gevolg zou hebben;

13.1.10            onwettig, dreigend, beledigend, lasterlijk, smadend, obsceen, vulgair, ongepast, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of schennend materiaal posten of verzenden;

13.1.11            verwijzen naar HomeAway of een onderneming van de HomeAway Group op een manier die iemand doet geloven dat de Eigenaar, een Woning, Advertentie of website wordt gesponsord door, gelieerd is met of goedgekeurd wordt door HomeAway of een onderneming van de HomeAway Group; of

13.1.12            een Woning in een Advertentie vervangen door een andere Woning zonder voorafgaande toestemming van HomeAway. Verboden vervangende activiteiten zijn o.a.:

13.1.12.1 Advertentie meerdere eenheden: gebruik van één Advertentie om meer dan één woning in een gebouw te promoten;

13.1.12.2 Substitutie: de in een Advertentie weergegeven Woning veranderen wanneer deze Woning wordt gereserveerd en

13.1.12.3 Leeching: een Reiziger die inlichtingen vraagt via de Site een andere woning aanbieden dan deze weergegeven in de relevante Advertentie.

13.1.13 Wanneer online boeken is ingeschakeld, zijn antwoord op het boekingsverzoek of het verwerken van de betalingen van de Reiziger vertragen (Eigenaars bij wie online boeken is ingeschakeld, zullen commercieel redelijke inspanningen verrichten om binnen 24 uur ma ontvangst van een boekingsverzoek van de Reiziger te reageren en zij zullen er tevens voor zorgen dat alle betalingen van de Reizigers verwerkt worden binnen 24 uur na autorisatie door de Reiziger ten aanzien van de betaling).

13.2     In geval van schending van deze clausule door een Eigenaar, behoudt HomeAway zich het recht voor om de relevante Advertentie of alle Advertenties geassocieerd met de Eigenaar op te schorten of te beëindigen in overeenstemming met clausule 9 van deze Voorwaarden eigenaar.

 

14. Distributie van Advertenties naar externe websites.

Om Eigenaars toe te laten hun woningen op bredere schaal te verspreiden, is het mogelijk dat we de informatie en inhoud van uw advertentie aan een externe website verschaffen of anderszins uw advertentie distribueren naar een externe website.  Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze distributies, waarvan u op de hoogte wordt gesteld via uw dashboard of e-mail.

 

15. Verantwoordelijkheid van eigenaar

15.1     We verstrekken geen aansprakelijkheidsverzekering voor Eigenaars, vastgoedbeheerders of Reizigers; ongeacht of een gebruiker verzekering verkrijgt via een van onze externe providers. De gebruikers zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering die voldoende is om hun woningen en gasten of hun reis te dekken, zoals toepasselijk.  De Eigenaars stemmen ermee in dat ze de nodige verzekering hebben of zullen verkrijgen om de huur van de Woningen te dekken die ze vermelden op de Site vóór de aankomst van hun eerste Reiziger, en voldoende verzekering zullen handhaven tot en met de vertrekdatum van een Reiziger die ze hebben verkregen via een van onze Sites.

15.2     De Eigenaar zal alleen en exclusief verantwoordelijk worden gehouden voor alle financiële gevolgen veroorzaakt door schade aan HomeAway wegens inhoud of een programma verzonden door de Eigenaar die resulteert in schade aan de hardware of software van HomeAway, waaronder schade aan de Site, het systeem of de gegevens of door het veroorzaken van het falen van de Site, het systeem of fouten hierin. De hierboven vermelde financiële gevolgen omvatten redelijke juridische kosten.

 

16. Schadeloosstelling

De Eigenaar stemt ermee in om Expedia, HomeAway, al hun dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, hun respectievelijke functionarissen, directeurs, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, schadeloos te stellen en vrijwaren tegen alle claims, rechtszaken, eisen, verhaal, verliezen, schade, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van enige aard, waaronder maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkosten, veroorzaakt of tot stand gebracht door derden die beweringen doen, voortvloeiend uit of in verband met (a) enige inhoud of materiaal dat de Eigenaar indient of verstrekt voor opname op de Site; (b) elk gebruik door de Gebruiker van de Site; (c) elke schending van deze Voorwaarden eigenaar namens de Eigenaar; en (d) het verblijf van de Reiziger in de Woning en gebruik van gerelateerde diensten en faciliteiten verstrekt door de Eigenaar.

 

17. Contact met ons opnemen

17.1     Alle berichten moeten worden verstuurd naar HomeAway met gebruik van het contactformulier of het platform van HomeAway of via de post p/a HomeAway, Baseler Strasse 10, DE-60329 Frankfurt am Main..

17.2     Kennisgevingen inzake inbreuken op het auteursrecht moeten het volgende vermelden:

 • Uw adres, telefoonnummer en e-mail;
 • Gedetailleerde informatie over de relevante inhoud (weergave van de afbeelding of tekst), waaronder een link naar de site; en
 • Een formele verklaring die toont dat u:

(i)         de houder van het exclusieve gebruikersrecht op het werk bent en

(ii)        het gebruik van het relevante materiaal in dit formulier niet hebt goedgekeurd. 

 

18. Beperkte aansprakelijkheid van HomeAway

In geen geval zal HomeAway Group en zijn aandeelhouders, functionarissen, directeurs, consultants, vertegenwoordigers en/of medewerkers of een externe provider van een hulpmiddel aangeboden op een site van een lid van de HomeAway Group aansprakelijk zijn voor enige gederfde winst of enige indirecte, gevolg-, speciale, bijkomende of punitieve schade voortvloeiend uit, gebaseerd op of resulterend van de site, uw gebruik van de Site en/of enige transactie tussen gebruikers, zelfs als HomeAway op de hoogte werd gesteld van de mogelijkheid van deze schade. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit contractbreuk, nalatigheid of enige andere oorzaak. Als u niet tevreden bent met de Site of het platform of de systemen van HomeAway, of als u niet instemt met enig deel van deze Voorwaarden eigenaar, dan is uw enig verhaal tegen HomeAway om niet langer de Site te gebruiken. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van HomeAway Group jegens u of een derde in elke omstandigheid voortvloeiend uit of in verband met de Site beperkt tot het hoogste van de volgende twee bedragen: (a) het bedrag van de vergoedingen die u aan ons betaalt in de twaalf maanden voorafgaand aan de oorzaak die de aansprakelijkheid teweegbrengt (b) EUR 100,00 in totaal. Niets in deze Voorwaarden eigenaar zal de aansprakelijkheid van HomeAway Group voor overlijden of persoonlijk letsel resulterend uit zijn nalatigheid uitsluiten of beperken, noch voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door HomeAway Group.

 

19. Toepasselijke wetgeving en rechtsbevoegdheid

De Eigenaar stemt ermee in dat deze Voorwaarden eigenaar onderworpen zijn aan Duits recht. Exclusieve rechtsbevoegdheid voor alle claims die voortvloeien uit deze overeenkomst ligt exclusief bij de Duitse rechtbanken.

 

20. Algemeen

20.1     Als een bepaling van de Voorwaarden eigenaar ongeldig wordt bevonden door een rechtbank met rechtsbevoegdheid, zal de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de resterende bepalingen van de Voorwaarden eigenaar, die volledig van kracht zullen blijven.  De titels van de clausules zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing te vergemakkelijken en zijn niet van invloed op de interpretatie of opvatting van deze Voorwaarden eigenaar. Een afwijzing van een voorwaarde van de Voorwaarden eigenaar zal niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende afwijzing van deze voorwaarde of een andere voorwaarde. Bovendien zal het niet afdwingen door HomeAway van een voorwaarde van de Voorwaarden eigenaar niet worden beschouwd als een afwijzing van deze voorwaarde of anderszins het vermogen van HomeAway beïnvloeden om deze voorwaarden later af te dwingen. Behalve zoals uitdrukkelijk voorzien in een aanvullende overeenkomst, aanvullende voorwaarden voor bepaalde delen van de Site, waaronder het Privacybeleid, vormen de Voorwaarden eigenaar de gehele overeenkomst tussen de Eigenaar en HomeAway met betrekking tot het gebruik van de Site. Er zullen geen wijzigingen worden aangebracht in de Voorwaarden eigenaar behalve via een herziende posting op deze pagina.

20.2     HomeAway beveelt aan dat de Eigenaar zijn/haar eigen kopie van deze Voorwaarden eigenaar in een afzonderlijk bestand op zijn/haar pc opslaat of afdrukt.

20.3     Het Platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr