Algemene voorwaarden reizigers | Algemene voorwaarden Basic Rental Guarantee van HomeAway

 

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden van HomeAway Deutschland GmbH
voor verhuurders

1. Inleiding

(1) De www.homeaway.nl website en iedere mobiele applicatie voor de website (de “Site”) behoort in eigendom toe aan en wordt geëxploiteerd door HomeAway Deutschland GmbH ("HomeAway” , “we” , “wij” of “ons”). HomeAway is een dochteronderneming van HomeAway Inc. in de Verenigde Staten en onderdeel van HomeAway Group. Als u meer wilt weten over HomeAway Group en hoe we gegevens delen kunt u het privacybeleid van de Site raadplegen.

(2) Deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden Eigenaar"), beheersen samen met het Privacybeleid de relatie tussen HomeAway en iedere partij die toegang krijgt tot de Site of die de Site gebruikt om onroerend goed te huur aan te bieden of te adverteren, inclusief eigenaars, huurders en vastgoedbeheerders (gezamenlijk "Eigenaars" of "u").

(3) De Voorwaarden Eigenaar vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen HomeAway en de Eigenaar. Door in de hoedanigheid van een Eigenaar gebruik te maken van of toegang te krijgen tot de Site of de platforms of systemen van HomeAway bevestigt u in te stemmen met en bent u onderhevig aan de Voorwaarden Eigenaar en ons Privacybeleid. Als u niet volledig akkoord gaat met de Voorwaarden Eigenaar bent u niet bevoegd om toegang te krijgen tot de Site of deze anderszins te gebruiken.

(4) Indien de Eigenaar een bedrijf, partnerschap of andere entiteit is, verklaart de persoon die deze site gebruikt en/of akkoord gaat met de Voorwaarden Eigenaar namens die Eigenaar dat hij/zij bevoegd is om de entiteit te binden aan deze Voorwaarden Eigenaar.

(5) HomeAway verstrekt de bevoegdheid om zich voor deze site aan te melden enkel aan personen die de capaciteit hebben om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan.

(6) HomeAway kan deze Voorwaarden Eigenaar op ieder moment herzien door een geactualiseerde versie op deze webpagina te plaatsen. Het is raadzaam om deze pagina regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte bent van de meest actuele versie van de Voorwaarden Eigenaar aangezien deze voor u bindend zijn.

Een overtreding van de Voorwaarden Eigenaar door een Eigenaar kan leiden tot de schorsing van diens toegang en gebruik van de Site, alsmede tot de verwijdering van de Advertentie van zijn/haar Woning van de Site, naar goeddunken van HomeAway.

2. De Site fungeert enkel als trefpunt

(1) Deze site fungeert enkel als trefpunt waar Eigenaars de huur van één of meerdere vakantiewoningen (ieder een "Woning") in verschillende prijscategorieën adverteren voor potentiële huurders (ieder een "Reiziger" en gezamenlijk met een Eigenaar de "Gebruikers"). We kunnen ook online boekingen of andere tools of diensten aanbieden waarmee Eigenaars en Reizigers met elkaar kunnen communiceren en huurovereenkomsten of andere transacties kunnen aangaan.

(2) De Site fungeert als een trefpunt voor gebruikers en HomeAway is en wordt geen partij bij de contractuele relatie tussen de Reiziger en de Eigenaar en treedt niet op als bemiddelaar tussen de Reiziger en de Eigenaar indien er een geschil ontstaat. Dit is zelfs het geval indien de Site het boeken van een Woning of gebruik van een andere tool, dienst of product faciliteert aangezien HomeAway geen partij is bij een huurovereenkomst of andere overeenkomst tussen Reizigers en Eigenaren.

3. Advertentie van Woningen

Eigenaars kunnen met HomeAway overeenkomen dat er een betaalde advertentie voor een specifieke Woning op de Site geplaatst wordt (ieder een "Advertentie").  Eigenaars kunnen hun Woning op de site adverteren door een jaarabonnement te nemen of voor de optie te kiezen waarbij er per boeking betaald wordt.

3.1 Jaarabonnement

(1) Voor een jaarabonnement dient de Eigenaar het online bestelformulier in te vullen en HomeAway de vergoedingen te betalen voor de betreffende Woning (“Advertentievergoeding”). De prijs van een Jaarabonnement staat vermeld op de Site in de lijst met actuele tarieven en varieert afhankelijk van het soort abonnement dat de Eigenaar kiest. Door een bestelformulier te verzenden garandeert de Eigenaar dat alle aan HomeAway verstrekt informatie juist is en voldoet aan de Voorwaarden Eigenaar.

(2) Door HomeAway verkochte Advertenties lopen voor de door de Eigenaar op het betreffende bestelformulier geselecteerde duur. Die periode begint op de datum waarop de Eigenaar de gehele of eerste (naargelang het geval) betaling van de Advertentievergoeding voldoet (de "Aankoopdatum") en vervalt op de laatste datum geselecteerd door de Eigenaar (de "Looptijd Advertentie"), tenzij deze verlengd is in overeenstemming met sub-paragraaf (6) hieronder. Als de Aankoopdatum voor een jaarabonnement bijvoorbeeld 1 juli is vervalt de Looptijd Advertentie op 30 juni van het volgende jaar (tenzij deze in overeenstemming met het onderstaande verlengd is).

(3) Voor alle Advertenties die met een kredietkaart betaald zijn, is er een automatische verlenging ingesteld voor dezelfde periode als de oorspronkelijke Looptijd Advertentie (of met 12 maanden indien de oorspronkelijke Looptijd Advertentie langer was dan twaalf maanden) (hierna elk een "Verlenging Looptijd Advertentie"). Speciale kortingen die op de oorspronkelijke Looptijd Advertentie van toepassing waren, zijn niet van toepassing op de Verlenging Looptijd Advertentie. De automatische verlenging van een Looptijd Advertentie kan op ieder moment vóór het einde van de oorspronkelijke Looptijd Advertentie of de Verlenging Looptijd Advertentie uitgeschakeld worden door gebruik te maken van de link "automatische verlenging uitschakelen" of door HomeAway hierover te berichten met het contactformulier. Teneinde misverstanden te voorkomen, treedt een dergelijke uitschakeling in werking tegen het einde van de oorspronkelijke Looptijd Advertentie of de Verlenging Looptijd Advertentie waarin de uitschakeling plaatsvindt. 

(4) Betalingen aan HomeAway kunnen plaatsvinden via automatische overschrijving, bankoverschrijving, kredietkaart of een andere methode die vooraf goedgekeurd is door HomeAway. De periode voor voorafgaande kennisgeving voor een SEPA automatische overschrijving wordt verkort tot 1 dag. Alle andere bankkosten of andere vergoedingen met betrekking tot de betaling worden gedragen door de Eigenaar.

(5) Eigenaars die kwalificerende Vastgoedbeheerders zijn, kunnen HomeAway verzoeken om een afzonderlijk Advertentiecontract Vastgoedbeheerders aan te gaan.

(6) Indien een Eigenaar een Advertentie koopt, maar nalaat om de Advertentie te voltooien of als de Advertentie om een andere reden niet op de site verschijnt, zal HomeAway een verzoek om restitutie van de Advertentievergoeding in overweging nemen, mits het verzoek gedurende de eerste drie (3) maanden door de Eigenaar is ingediend na de betreffende Aankoopdatum (de "Eerste 3 maanden") met gebruik van het contactformulier en onder de voorwaarde dat: (i) de betreffende Woning gedurende de eerste 3 maanden niet op de site verschenen is; en (ii) het niet verschijnen van de Woning op de site gedurende de eerste 3 maanden niet het gevolg is van de nalatigheid van Eigenaar om die acties te nemen die HomeAway mag verlangen met betrekking tot de voltooiing van de Advertentie.

(7) Indien een dergelijke restitutie afgewezen wordt, maar de betreffende Advertentie voltooid is en op de site verschijnt na de Eerste 3 maanden kan HomeAway naar eigen discretie besluiten om de Advertentie gedurende vijftien (15) maanden na de Aankoopdatum voor die Advertentie te laten lopen.

(8) Advertentievergoedingen komen niet voor restitutie in aanmerking indien de Eigenaar de Overeenkomst beëindigt of een Woning wil verwijderen voordat de oorspronkelijk geselecteerde abonnementsduur verstreken is.

(9) HomeAway behoudt zich het recht voor om een Advertentie te weigeren indien deze naar oordeel van HomeAway inbreuk kan maken op of geassocieerd kan worden met een inbreuk op een bepaling van deze Voorwaarden Eigenaar.

(10) Indien een Eigenaar online boeking heeft ingeschakeld, kan Reiziger online een reservering maken, die binnen 24 uur door de Eigenaar wordt bevestigd of geweigerd. Als de Eigenaar online betaling heeft ingeschakeld, kan een Reiziger van wie de boekingsreservering door de Eigenaar is bevestigd, met zijn of haar creditcard betalen via de betalingsgateway van onze externe betalingsprovider, Yapstone International. Op de online betalingsdienst zijn de voorwaarden van Yapstone van toepassing, en Reiziger accepteert dat Provider HomeAway geen controle heeft over en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de diensten van Yapstone.

 

3.3 Per boeking betalen

(1) Eigenaars kunnen voor een abonnement kiezen waarbij er per boeking betaald wordt. Met deze optie kunnen Eigenaars een Woning adverteren zonder dat er voorafgaand kosten betaald hoeven te worden, maar waarbij er commissie betaald wordt gelijk aan een percentage van de basishuur betaald door een Reiziger voor iedere boeking die via de Site gemaakt wordt, een en ander zoals uiteengezet in het abonnementsproces ("de Commissie"). HomeAway behoudt zich het recht voor om de toepasselijke Commissie te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden 30 dagen voordat de nieuwe Commissie ingaat aan de Eigenaar meegedeeld. De Eigenaar wordt geacht het nieuwe Commissietarief geaccepteerd te hebben indien hij zijn Woning niet verwijderd heeft op de datum waarop de nieuwe Commissie van kracht wordt.

(2) De berekening van de Commissie is inclusief toepasselijke betalingsverwerkingskosten voor online betalingen, maar wordt niet geheven op bedragen voor belastingen of een ander product of service die door de Reiziger gekocht en door HomeAway in rekening gebracht wordt, zoals verzekeringsproducten. Het is de verantwoordelijkheid van de Eigenaar om de verschillende bedragen die aan de Reizigers in rekening gebracht worden nauwkeurig te specificeren.

(3) Online boekingen en betalingen zijn vereist voor alle Advertenties die per boeking betaald worden. Eigenaar is bovendien verplicht om communicatie en betalingen voor boekingen via het platform en de tools van HomeAway te laten lopen. Het gebruik van externe tools en betalingen die niet via het platform van HomeAway verwerkt worden is strikt verboden.

(4) De verwerking van betalingen door de Reizigers, minus de commissie van HomeAway, wordt beheerd door een door HomeAway ingeschakelde derde, Yapstone International Limited, en wordt binnen 24 uur verwerkt na de incheckdatum zoals oorspronkelijk door de Eigenaar geboekt. Eigenaar erkent en accepteert dat HomeAway niet betrokken is bij het betaalproces en dat HomeAway geen verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juiste betaling van de boeking.

(5) Eigenaar is verplicht om alleen nauwkeurige en bijgewerkte informatie te verschaffen voor iedere Advertentie (inclusief de beschrijving, tarieven en annuleringsbeleid) en zal geen andere voorwaarden aan de Reiziger opleggen dan die voorwaarden vermeld in de advertentie. Het niet naleven door de Eigenaar van de verplichtingen zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden kan ertoe leiden dat de Eigenaar permanent van deze Site en gelieerde sites uitgesloten wordt.

(6) Eigenaar kiest een annuleringsbeleid uit de door HomeAway voorgestelde mogelijkheden. Het geselecteerde annuleringsbeleid kan op elk moment door de Eigenaar gewijzigd worden en is van toepassing op alle Advertenties. Er wordt geen commissie in rekening gebracht voor een annulering van een boeking indien het toepasselijke annuleringsbeleid een volledige restitutie toestaat, maar wordt in rekening gebracht voor bedragen die in overeenstemming met het toepasselijke beleid ingehouden zijn.

(8) Advertenties waarbij er voor de optie gekozen is om per boeking te betalen mogen op andere sites van aan HomeAway gelieerde ondernemingen weergegeven worden, evenals op sites van bedrijven waarmee HomeAway een distributieovereenkomst getekend heeft, mits die sites online betalingen toestaan. HomeAway geeft echter geen enkele garantie op publicatie op een andere site dan de Site waar Adverteerder zijn Woning oorspronkelijk geregistreerd heeft en met inachtneming van het recht van HomeAway om een Advertentie al dan niet te plaatsen.

(9) Het omzetten van een jaarabonnement in de optie waarbij er per boeking betaald wordt is slechts mogelijk tegen het einde van de abonnementsperiode voor iedere Advertentie. Het omzetten van de optie waarbij er per boeking betaald wordt naar een Jaarabonnement kan op ieder moment verwerkt worden.

(10) Een Advertentie waarvoor per boeking betaald wordt, wordt voor onbepaalde tijd op de Site geplaatst. HomeAway behoudt zich echter het recht voor om een Advertentie op ieder moment en naar goeddunken te verwijderen of te weigeren. Adverteerder kan zijn Advertentie ook op ieder moment opschorten of verwijderen via zijn dashboard or door contact op te nemen met klantenservice.

4. De service gebruiken

(1) Bij de registratie ontvangt een Eigenaar een gebruikersprofiel dat de verstrekte gegevens bevatt en waarin alle Woningen die door die Eigenaar aangeboden worden gespecificeerd zijn (het "Dashboard").

(2) Het Dashboard biedt verschillende functies aan die bedoeld zijn om Eigenaars te helpen hun Woningen via de Site te beheren. Deze functies en het Dashboard zelf worden beschikbaar gesteld op een "as is" basis en HomeAway gaat geen verbintenis aan aangaande het volledig of foutloos zijn van het Dashboard of diens functies.

(3) De Eigenaar kan zich in het Dashboard aanmelden voor de "online betaalservice". Hierdoor zijn Reizigers in staat om betalingen te doen aan de Eigenaar via een gateway voor online betalingen van een door ons ingeschakelde derde, Yapstone International. De online betaalservice is onderhevig aan de algemene voorwaarden van Yapstone en Eigenaar accepteert dat HomeAway geen enkele controle of verantwoordelijkheid heeft over de diensten van Yapstone. Eigenaar kan ook kiezen voor de "online boekingsservice" die niet alleen de "online betaalservice" omvat (zoals hiervoor omschreven), maar die Reizigers ook de mogelijkheid biedt om een online reservering te maken voor een Woning.

(4) De Eigenaar heeft via het Dashboard toegang tot het Gastenboek en Beoordelingen van Reizigers voor zijn Woningen.

(5) De Eigenaar kan in het Gastenboek opmerkingen plaatsen van mensen die in de Woning verbleven hebben, ongeacht of die mensen de Woning via de site geboekt hadden ("Opmerkingen Gastenboek"). De Opmerkingen Gastenboek moeten echte opmerkingen zijn gemaakt door niet-verbonden derden die een betaald verblijf gehad hebben in de Woning. Wij kunnen Eigenaars vragen om de echtheid van de Opmerkingen Gastenboek te bewijzen als voorwaarde voor opname op de site.

(6) Reizigers kunnen hun eigen beoordelingen van de Woning ook op de site plaatsen ("Beoordelingen Reiziger"). De Eigenaar krijgt de mogelijkheid om de Beoordelingen Reiziger te bekijken en hierop te reageren ("Reactie Eigenaar"). Meer details over de Beoordelingen Reiziger en de Reactie Eigenaar is hier beschikbaar. U dient zich ervan bewust te zijn dat HomeAway de nauwkeurigheid of andere aspecten van Beoordelingen Reizigers niet beoordeelt en hiertoe evenmin in staat is. Indien een Eigenaar een aspect van een Beoordeling Reiziger betwist, heeft hij als enige middel, en heeft HomeAway de enige verplichting, om daarvoor een Reactie Eigenaar te plaatsen.

(7) HomeAway vereist dat alle Opmerkingen Gastenboek, Beoordelingen Reiziger, Reacties Eigenaar en alle andere communicatie in overeenstemming zijn met de Inhoudelijke Richtlijnen en kan iets weigeren indien HomeAway van oordeel is dat dit niet het geval is. Indien een Opmerking Gastenboek, Beoordeling Reiziger of Reactie Eigenaar op de site geplaatst wordt maar niet voldoet aan de Inhoudelijke Richtlijnen is HomeAway gerechtigd om de betreffende niet-conforme Opmerkingen Gastenboek, Beoordelingen Reiziger en Reacties Eigenaar onmiddellijk van de site te verwijderen, onverminderd andere beschikbare middelen.

(8) Informatie-aanvragen die met het HomeAway-systeem verstuurd werden, kunnen door de Reiziger die de aanvraag verstuurde, bekeken worden, evenals door een beperkt aantal klantenservice medewerkers van HomeAway Group die door Reizigers of anderen gevraagd kunnen worden om reeds verstuurde informatie aanvragen. HomeAway Group houdt ook van tijd tot tijd toezicht op de berichten die verstuurd worden met het platform of de systemen van HomeAway. HomeAway kan van tijd tot tijd de e-mailservers van derden gebruiken om e-mails te versturen of de ontvangst daarvan te traceren, het patroon van verstuurde e-mails te analyseren met gebruik van een trackingsysteem van derden. Het systeem van HomeAway bewaart berichten niet voor onbepaalde tijd en het kan dat toegang tot een bericht niet mogelijk is nadat dit bezorgd werd.

Eigenaars dienen elk bericht dat belangrijk is te printen, zoals bijvoorbeeld een betalingsbewijs of boekingsbevestiging.

(9) HomeAway is niet verantwoordelijk voor en is niet betrokken bij de communicatie tussen de Eigenaar en Reiziger. 

5. Details Advertentie en Diensten

(1) HomeAway biedt 5 verschillende abonnementen aan (Klassiek, Brons, Zilver, Goud en Platina), afhankelijk van de gewenste mate van zichtbaarheid. De verschillende abonnementen, de tarieven en de voordelen staan vermeld op de overzichtspagina abonnementen.


(2) Bij een standaard Advertentie wordt er één (1) Woning vermeld. Indien de Eigenaar kiest voor de weergave van een advertentie voor "Meerdere huureenheden", hebben deze advertenties voor Meedere Huureenheden hetzelfde fysieke adres als deel van de Advertentie.

(3) Bij een standaard Advertentie kunnen er tot vierentwintig (24) foto's van een Woning weergegeven worden. Er wordt een kortere versie van de Advertentie op de site weergegeven als zoekfragment in de vorm van een preview met een foto van de Woning en een link naar de volledige Advertentie. 

(4) Daarnaast kan een zoekfragment met een samenvatting (met of zonder een foto van de Woning) met een link naar de volledige Advertentie (met of zonder machinaal vertaalde tekst) verschijnen op de websites van aan HomeAway gelieerde ondernemingen (waaronder gelieerde ondernemingen in andere landen) (gezamenlijk "aan HomeAway Gelieerde Ondernemingen"). De beschikbaarheid van zoekfragmenten en de opname van foto's van de Woning op websites van dergelijke aan HomeAway gelieerde ondernemingen is afhankelijk van de beschikbaarheid van de relevante functionaliteit op die websites. De Eigenaar erkent dat dergelijke zoekfragmenten met samenvatting zeer laag kunnen voorkomen in de zoekhiërarchie van de betreffende websites. Indien de Eigenaar een grotere zichtbaarheid wenst dient hij een Internationale Upgrade te kopen zoals hieronder uiteengezet in Artikel 7.

(5) Voor het zoeken en weergeven van zoekfragmenten van Woningen wordt gebruikgemaakt van het algoritme van HomeAway.

(6) HomeAway heeft de Google Translate service op de site geïmplementeerd. Eigenaars kunnen gratis van deze service gebruikmaken om hun Advertentie te vertalen. De Eigenaar erkent en accepteert dat dit een statische machinale vertaling is die vaak fouten maakt. Na de vertaling dient de Eigenaar de vertaling te bekijken en alle onnauwkeurigheden daarin te corrigeren. HomeAway draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of andere aspecten van de Google Translate service. De Eigenaar accepteert dat Google Translate verstrekt wordt onder de voorwaarden van bepalingen van Google en de Eigenaar dient die voorwaarden te bekijken voordat Google Translate gebruikt wordt. 

(7) HomeAway biedt de mogelijkheid om Advertenties aan Google Maps te koppelen. Om dit te doen dient de Eigenaar te bevestigen dat het op de dashboard opgegeven adres voor de betreffende Advertentie juist is. Eigenaar dient afzonderlijk akkoord te gaan met de betreffende voorwaarden en condities van Google. De Eigenaar accepteert dat Google Maps verstrekt wordt onder de voorwaarden en bepalingen van Google en HomeAway is niet verantwoordelijk voor het functioneren, de nauwkeurigheid of andere aspecten van Google Maps. De Eigenaar erkent en accepteert dat de Google Maps service niet foutloos is en de Eigenaar zorgt ervoor dat de juiste locatie van de Woning wordt weergegeven door Google Maps indien deze service gebruikt wordt.

(8) HomeAway gebruikt ook Google Analytics om statistieken over het gebruik van de site te verzamelen. Meer details hierover staan in het Privacybeleid en de Cookie-kennisgeving en het privacybeleid van Google. Google kan gegevens die hij via de verschillende services ontvangt verzamelen, waaronder Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere Google-services waaronder YouTube. Eigenaar accepteert dat HomeAway Group geen controle heeft over de gegevensverzameling door Google.

(9) De Eigenaar kan een gratis sms-dienst activeren waarmee de Eigenaar geïnformeerd wordt over ontvangen informatie-aanvragen van Reizigers. De Eigenaar begrijpt en accepteert dat sms niet 100% betrouwbaar is en onderhevig kan zijn aan problemen met verbinding en blokkering die buiten de controle van HomeAway liggen. Bovendien kan het gebruik van sms-berichten, met name bij verblijf in het buitenland, tot aanvullende kosten voor Eigenaars leiden. Eigenaar gaat akkoord met deze kosten van telecommunicatie- en netwerkproviders als hij zich aanmeldt voor de sms-service. De Eigenaar begrijpt en accepteert dat er toezicht gehouden kan worden op sms-berichten en dat deze in overeenstemming met het privacybeleid van de Site vrijgegeven kunnen worden.

(10) Indien de Eigenaar zijn eigen website heeft waarop woningen of huureenheden te huur aangeboden worden ("Website Eigenaar"), kan de Eigenaar in iedere Advertentie een link naar de Website Eigenaar plaatsen onder de voorwaarde dat de Woningen die via de Advertenties op de site beschikbaar zijn te allen tijde ten minste 50% van het totale aantal woningen/huureenheden vertegenwoordigen die beschikbaar zijn om te huren op of via de Website Eigenaar (inclusief via advertenties op of sites die direct of indirect gekoppeld zijn aan de Website Eigenaar). Indien HomeAway van oordeel is dat de vereisten van deze subparagraaf overtreden zijn, is HomeAway gerechtigd om een link of verwijzing naar een Website Eigenaar onmiddellijk uit iedere Advertentie te verwijderen en de Eigenaar per e-mail te informeren dat dit gebeurd is.

6. Zichtbaarheid in zoekresultaten

HomeAway kan niet garanderen dat uw woning in een specifieke rangschikking verschijnt in de zoekresultaten op een Site. De rangschikking fluctueert op basis van verschillende factoren zoals zoekparameters, abonnementsniveau, kwaliteit van de advertentie, hoe vaak een kalender bijgewerkt wordt en andere factoren die HomeAway van tijd tot tijd belangrijk acht voor de gebruikerservaring. De zichtbaarheid van de advertentie of rangschikking in het zoekresultaat is ook afhankelijk van de door de betreffende reiziger gebruikte zoekcriteria. HomeAway behoudt zich het recht voor om verschillende zoekalgoritmes toe te passen of methodes te gebruiken voor de optimalisatie van resultaten voor een bepaalde ervaring van de reiziger en de algehele markt. Advertenties die geplaatst worden zonder abonnement, zoals met de optie waarbij per boeking betaald wordt, verschijnen wellicht niet altijd in zoekresultaten in een bepaald abonnementsniveau of helemaal niet. Voor advertenties die op websites van derden verschijnen wordt er geen garantie gegeven dat deze in een bepaalde volgorde verschijnen. De zoekresultaten en sorteervolgorde op de mobiele applicatie van HomeAway kunnen er anders uitzien dan op de Site. Om de zoekervaring voor zowel leden als reizigers te optimaliseren behoudt HomeAway zich het recht voor om incidenteel tests uit te voeren die een beperkte duur hebben maar waardoor de weergave van zoekresultaten en abonnementsniveaus gewijzigd kan worden.

7. Vastgoedbeheerders

(1) HomeAway kan Eigenaars die meer dan 10 Woningen adverteren (ook wel “Vastgoedbeheerders”) speciale voorwaarden bieden. Er kan van deze voorwaarden gebruik gemaakt worden door contact op te nemen met HomeAway via onze pagina Informatie voor Vastgoedbeheerders. In de zoekresultaten zijn advertenties van Vastgoedbeheerders met een speciaal pictogram aangegeven.

(2) Indien een Vastgoedbeheerder ten minste 50% van zijn vakantiewoningen op de Site plaatst (en blijft houden) komen ze in aanmerking voor een programma genaamd "Merk Boost". Eigenaars die in aanmerking komen voor Merk Boost krijgen hun eigen vastgoedbeheerdersprofiel op de site. HomeAway kan Vastgoedbeheerders vragen dat zij bewijzen dat ze in aanmerking komen voor Merk Boost waaronder (maar niet beperkt tot) door aan te tonen dat ze voldoen aan de criteria voor gekoppelde Eigenaar Websites zoals hiervoor genoemd. Indien HomeAway van oordeel is dat de vereisten van deze subparagraaf overtreden zijn, is HomeAway gerechtigd om alle voordelen van Merk Boost onmiddellijk te verwijderen en de Vastgoedbeheerder per e-mail te informeren dat dit gebeurd is.

(3) Het kantoorprofiel is een subpagina die door HomeAway aangeboden wordt en waarop Vastgoedbeheerders hun vastgoedkantoor kunnen presenteren. Deze pagina is toegankelijk via een link in iedere Advertentie van een Vastgoedbeheerder die deelneemt aan het Merk Boost-programma. Het bevat alle woningen van de Vastgoedbeheerder die op de site verschijnen.

8. Aanvullende Betaalde Diensten

HomeAway stelt aanvullende betaalde diensten beschikbaar en kan deze van tijd tot tijd aanvullen of verwijderen (“Aanvullende Betaalde Diensten”). De Aanvullende Betaalde Diensten zijn momenteel:

(1) "Meerdere huureenheden" waarmee een Eigenaar voor een bepaalde Woning met meerdere huureenheden tot vier (4) aanvullende betaalde advertenties kan toevoegen aan een basisadvertentie. Dergelijke eenheden moeten hetzelfde adres hebben en onderdeel zijn van dezelfde eenheid.

(2) "Internationale upgrade", waarmee de Advertentie van de Eigenaar ook geadverteerd wordt op de relevante site(s) van aan HomeAway gelieerde bedrijven. Er zijn aanbiedingen voor individuele landen of pakketten voor landen, zoals bijv. in Europa (Europese bundel), NL (NL bundel) of wereldwijd (Globale bundel) waar HomeAway of aan HomeAway gelieerde bedrijven diensten aanbieden.

(3) Indien een Eigenaar een abonnement afsluit voor een "Uitgelichte Advertentie", verschijnt een foto van de Woning met een link naar de pagina met de volledige details van de Advertentie in de rotatielijst boven de zoekresultaten. De regelmatigheid waarmee een Uitgelichte Advertentie verschijnt, is afhankelijk van het aantal andere Advertenties waarvoor deze aanvullende service is aangeschaft; als er een groot aantal advertenties is waarvoor deze aanvullende service is aangeschaft is, zal de advertentie minder vaak verschijnen.

(4) Naast een vertaling via Google Translate biedt HomeAway ook de optie om de Advertentie te laten vertalen via een professioneel vertaalbureau.

(5) Raadpleeg de Site voor meer informatie over Aanvullende Betaalde Diensten. Iedere Aanvullende Betaalde Dienst kan onderhevig zijn aan aanvullende algemene voorwaarden die voor de Eigenaar beschikbaar zullen zijn op het moment waarop hij de betreffende Aanvullende Betaalde Dienst aanschaft.

9. Beëindiging

Indien HomeAway vaststelt of er beweerd wordt dat:

 1. advertenties of ander content verbonden met een Eigenaar materiaal bevat dat inbreuk maakt op de Content Richtlijnen, de wet, toepasselijke regelingen of de rechten van een persoon of entiteit;
 2. een Eigenaar ongepast materiaal op de site geplaatst heeft of de site misbruikt heeft;
 3. de advertentie- of huurpraktijken van een Eigenaar niet acceptabel of oneerlijk zijn (bijv. , maar niet beperkt tot, indien er een Woning dubbel geboekt is voor meerdere reizigers op dezelfde datum of als de Eigenaar zich inlaat met praktijken die binnen de vakantiewoningenmarkt als oneerlijk of ongepast beschouwd kan worden);
 4. de Eigenaar een wezenlijke inbreuk maakt op deze Voorwaarden Eigenaar (waaronder een inbreuk op artikel 11 'Rechten en verplichtingen van de Eigenaar' of artikel 12 'Verbodsbepalingen') en andere verplichtingen jegens HomeAway, een aan HomeAway gelieerde onderneming of Reiziger;
 5. een Eigenaar beledigende of aanstootgevende opmerkingen heeft gemaakt jegens een werknemer of vertegenwoordiger van HomeAway;
 6. een Eigenaar een valse identiteit gebruikt;
 7. de systemen of communicatieplatforms van HomeAway anderszins misbruikt zijn; of
 8. iets dat vergelijkbaar is met het bovenstaande heeft plaatsgevonden met betrekking tot aan HomeAway gelieerde ondernemingen;

is HomeAway gerechtigd om naar eigen goeddunken (a) een betrokken Advertentie of (b) alle Advertenties verwant aan die Eigenaar (inclusief Aanvullende Betaalde Diensten met betrekking tot die Advertenties) onmiddellijk en zonder verplichting tot restitutie van Advertentievergoedingen of andere kosten of vergoedingen betaald door de Eigenaar (i) op te schorten, (ii) het abonnementsniveau daarvan te degraderen of (iii) te beëindigen.

HomeAway heeft geen verplichting om klachten te onderzoeken.

10. Rechten en verplichtingen van HomeAway

(1) HomeAway kan op ieder moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheidelk aspect van de Site veranderen, opschorten of opheffen, inclusief de lay-out en beschikbaarheid van functies, database of content van de Site.

 (2) HomeAway zal alle redelijke commerciële inspanningen verrichten om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen van de Woning op de site een zo waarheidsgetrouw en nauwkeurig beeld als praktisch mogelijk geven van de foto's van de Woning die de Eigenaar aan HomeAway verstrekt heeft. Eigenaren erkennen echter dat afwijkingen van originele foto's op kunnen treden bij het scannen van niet-digitale afbeeldingen en als gevolg van individuele scherminstellingen.

(3) HomeAway behoudt zicht het recht voor om verschillende algoritmes toe te passen of om andere methodes te gebruiken om de zoekresultaten voor zijn marktplaats te optimaliseren.
(3) HomeAway kan van tijd tot tijd upgrades van de site uitvoeren met het oog op technologische ontwikkelingen. Onderhoudswerkzaamheden kunnen bjigevolg nu en dan nodig zijn en kunnen leiden tot beperkingen in het gebruik van de site. HomeAway zal, indien mogelijk, ernaar streven dat onderhoudswerkzaamheden aan de site tot zo min mogelijk beperkingen leiden en op een tijdstip uitgevoerd worden dat het gebruik door de meeste Gebruikers het minst getroffen wordt.

(4) HomeAway kan identiteitscontroles uitvoeren en om bewijs vragen van het bestaan van een Woning en/of de eigendomsrechten van een Eigenaar. In het geval HomeAway - inclusief als gevolg van informatie verstrekt door Reizigers - vermoedt dat de Eigenaar valse informatie heeft verstrekt, erkent de Eigenaar dat HomeAway gerechtigd is om identiteitscontroles uit te voeren ten aanzien van de Eigenaar of om het bestaan van een Woning te bewijzen. Eigenaar stemt ermee in om onmiddellijk te reageren op een verzoek van HomeAway om bewijs van de identiteit of het bestaan van een Woning te verstrekken (en in ieder geval binnen de periode zoals verzocht door HomeAway) Iedere Eigenaar erkent dat het niet naleven van dergelijk verzoek een overtreding van deze Voorwaarden Eigenaar zal inhouden.

(5) HomeAway handelt in overeenstemming met zijn Privacybeleid. De Eigenaar geeft HomeAway toestemming om zijn contactinformatie (inclusief telefoonnummer) in verband met een boeking van een Woning aan Reizigers te verstrekken. Het Privacybeleid bevat meer informatie. HomeAway kan, indien nodig (waaronder ter voorkoming van frauduleus gedrag door een derde) het telefoonnummer van een Eigenaar aan een Reiziger geven. De Eigenaar aanvaardt dat hij het Privacybeleid en de Cookie-kennisgeving van de site heeft gelezen en gaat akkoord met de verwerking van data zoals uiteengezet in dit beleid en kennisgeving.

(6) HomeAway behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden Eigenaar over te dragen en om alle of een deel van zijn rechten en verplichtingen ingevolge deze Voorwaarden Eigenaar aan een derde op te dragen of uit te besteden, doch op een dergelijke wijze dat er geen afbreuk gedaan wordt aan de garanties verstrekt aan de Eigenaar onder deze Voorwaarden Eigenaar.

11. Intellectuele Eigendom

(1) HomeAway is de uitsluitende eigenaar van deze site. Alle inhoud die op deze site verschijnt, en de Site zelf, is auteursrechtelijk en op grond van databankrechten beschermd. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site, inclusief het kopiëren van tekst, grafische afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.

(2) Het is Eigenaars toegestaan om individuele pagina's van de Site te downloaden, weer te geven of af te drukken om aan te tonen dat zij een overeenkomst hebben met HomeAway. Het betreffende bestand of afdruk dient duidelijk de tekst: “© Copyright 2001 – Present HomeAway Sàrl - Alle rechten voorbehouden” te bevatten.

12. Rechten en verplichtingen van de Eigenaar

(1) De Eigenaar dient nauwkeurige en waarheidsgetrouwe details te verstrekken over zijn/haar persoonlijke identiteit, betalingsgegevens, de Woning die in de Advertentie wordt aangeboden en andere communicatie die met behulp van het HomeAway Group-systeem plaatsvindt.

(2) De Eigenaar garandeert dat alle aan HomeAway verstrekte informatie juist en actueel is, waaronder (maar niet beperkt tot) alle beweringen met betrekking tot een Woning, diens voorzieningen, locatie, prijs en beschikbaarheid voor een specifieke datum of periode. De Eigenaar adverteert alleen Woningen waarvoor de Eigenaar gerechtigd is om deze aan Reizigers te verhuren en iedere Advertentie dient betrekking te hebben op een individuele en uniek geïdentificeerde Woning.

(3) De Eigenaar verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat de informatie in de Advertentie juist en actueel is voor de gehele periode waarop de Advertentie op de Site staat, en: (i) indien er een vertaling verstrekt is om ervoor te zorgen dat deze juist en correct vertaald is, en: (ii) om bij het opstellen van de advertentie te voldoen aan de richtlijnen advertentie. De Eigenaar zal geen misleidende details verstrekken over de herkomst van informatie of details waarmee de echte informatiebron geheimgehouden wordt.

(4) De Eigenaar verbindt zich ertoe om ervoor te zorgen dat de kalender voor iedere Advertentie juist is en bijgewerkt wordt teneinde de beschikbaarheid van de betreffende Woning weer te geven als deze geboekt wordt. Voor een zoekopdracht naar data worden advertenties waar de kalender meer dan 60 dagen verouderd is uit de resultaten gefilterd.

(5) Eigenaars zijn verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat hun Advertenties de wet of rechten van een persoon of entiteit niet overtreden. Advertenties mogen geen valse informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke uitspraken of iets waarmee een auteursrechten of gegevensbeschermingsrechten overtreden wordt bevatten.

(6) In foto's in een advertentie dient de Woning het hoofdonderwerp te zijn en hierop mogen geen kinderen of volwassen staan indien hiervoor geen wettelijke toestemming is gegeven of informatie waarmee privacyrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een derde geschonden worden.

(7) We tolereren geen spam of ongevraagde commerciële elektronische communicatie, van welke aard dan ook. Het is niet toegestaan om de systemen van HomeAway te misbruiken, zoals voor het versturen van ongevraagde commerciële communicatie (spam) of het onthullen van persoonlijke informatie van gebruikers aan een derde, tenzij u de uitdrukkelijk toestemming heeft van de gebruiker. U gaat ermee akkoord dat u de persoonlijke informatie van andere gebruikers met dezelfde mate van zorg zult beschermen als waarmee u uw eigen vertrouwelijke informatie beschermt (met een minimale redelijke standaard van zorgvuldigheid) en u aanvaardt aansprakelijk voor het misbruik, verlies of de onbevoegde overdracht van dergelijke informatie.

(8) We kunnen van tijd tot tijd diensten aan Eigenaars verstrekken of faciliteren waarmee advertenties van hun woningen gecreëerd of de kwaliteit daarvan verbeterd kan worden. We kunnen ook van tijd tot tijd nieuwe locaties of geografische beschrijvingen creëren of wijzigen die gebruikt worden om woningen in zoekresultaten te identificeren. We kunnen derhalve de locatie of geografische beschrijving voor een geadverteerde woning wijzigen. We zijn echter op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het verifiëren van de inhoud van de advertenties van woningen of de juistheid van de locatie. Eigenaars zijn uitsluitend verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de inhoud van een advertentie en de geografische beschrijvingen juist zijn en gaan ermee akkoord om enige onjuistheid onmiddellijk te corrigeren (of om hiervoor contact met ons op te nemen).  

(9) Indien een Advertentie éénvan deze Advertentievoorwaarden schendt, behoudt HomeAway zich het recht voor om de betreffende Advertentie of alle Advertenties verwant aan de Eigenaar op te schorten, het abonnementsniveau daarvan te degraderen of te beëindigen, zulks in overeenstemming met artikel 8 van deze Voorwaarden Eigenaar.    

(10) Eigenaars zijn verplicht om de aanmeldingsgegevens van hun account geheim te houden, deze niet met derden te delen en om hiervoor geen gedeelde toegang (zoals bijvoorbeeld over een netwerk) toe te staan. Eigenaars dienen een wachtwoord te gebruiken dat uniek is voor hun gebruik van de Site. Ze mogen niet hetzelfde wachtwoord voor een andere site of e-mailaccount gebruiken. HomeAway zal Eigenaars nooit om deze gegevens vragen. Indien derden contact opnemen met Eigenaars en om aanmeldingsgegevens vragen dienen deze gegevens onder geen enkele omstandigheid verstrekt te worden. Eigenaars dienen HomeAway hierover onmiddellijk te informeren door een e-mail te sturen naar HomeAway Help. Indien Eigenaars opmerken dat hun account door een ongeautoriseerde derde gebruikt wordt, dienen zij dit onmiddellijk aan HomeAway te melden door een e-mail te sturen naar HomeAway Help en hun wachtwoord te wijzigen.

(11) Advertenties mogen niet aan een andere partij overgedragen worden. Indien een woning verkocht wordt of er van vastgoedbeheerder gewisseld wordt, zal HomeAway hulp bieden voor opties voor het creëren van een nieuwe advertentie.

(12) De Eigenaar is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op de Woning en de Advertenties en zal alle toepasselijke belastingen (inclusief, indien van toepassing, BTW) voor de ontvangen betalingen aan de relevante autoriteiten opgeven.

(13) Indien de Eigenaar BTW-plichtig is en in een EU lidstaat gevestigd is dient hij HomeAway een geldig BTW-nummer te geven. Dit nummer dient gevalideerd te worden door VIES http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/. HomeAway past vervolgens de BTW-verleggingsregeling toe ingevolge artikel 196 van Richtlijn 2006/112/EG betreffende de verleggingsregeling. Indien artikel 196 van toepassing is bevat de factuur van de Eigenaar geen BTW. U bent verplicht om in uw plaatselijke lidstaat BTW aan te geven. Eigenaar verstrekt onmiddellijk, maar niet later dan dertig (30) dagen na registratie een geldig BTW-nummer. Indien het BTW-nummer na deze periode van dertig (30) dagen verstrekt wordt zal HomeAway geen Btw-bedragen terugbetalen. De verleggingsregeling is niet van toepassing indien de Eigenaar in Nederland gevestigd is. In dat geval wordt Nederlandse BTW in rekening gebracht.

13. Verbodsbepalingen

(1) Het is de Eigenaar verboden om rechtstreeks of onrechtstreeks:

 1. De Site, inhoud en databanken op de Site in geen enkele vorm (via automatische apparaten of handmatige processen) te exploiteren, kopiëren, distribueren, reproduceren, bewerken vertalen, openbaar toegankelijk te maken of te decompileren;
 2. Toezicht te houden op inhoud op de site of communicatie met Reizigers, door het gebruik van robots, spiders of andere automatische instrumenten. Er geldt een beperkte uitzondering voor internetzoekmachines voor algemeen gebruik (exclusief een website of zoekmachine of andere service waarmee advertenties voor woningverhuur aangeboden wordt of de verhuur van vakantiewoningen of andere services waarmee de site of HomeAway concurreert) en niet-commerciële openbare archieven die tools gebruiken om informatie te verzamelen met als uitsluitend doel het weergeven van hyperlinks naar de site, onder de voorwaarde dat dit plaatsvindt vanaf een stabiel IP-adres of reeks IP-adressen die een gemakkelijk identificeerbare agent hebben en voldoen aan het robots.txt bestand van HomeAway.
 3. De site, platformen of systemen van HomeAway te gebruiken voor een ander doel dan waarnaar in deze Voorwaarden Eigenaar verwezen wordt;
 4. De site of tools en services op de site te gebruiken om een woning te boeken of ter huur aan te bieden, anders dan een Woning in een geldige Advertentie;
 5. Een deel van de Site op een andere website of anderszins te reproduceren, of om een apparaat te gebruiken (waaronder -maar niet beperkt tot- het gebruik van een frame of randomgeving rond de site of andere framing techniek) om een deel of aspect van de site in te sluiten, te spiegelen of te repliceren;
 6. Content of programma's op de site te uploaden of te versturen die op grond van diens omvang of aard de computers of netwerken van HomeAway kunnen beschadigen;
 7. Content op de site of platformen of systemen van HomeAway op te nemen waarmee toepasselijke criminele of andere wetgeving overtreden wordt of waarmee een dergelijke overtreding aanmoedigt;
 8. De site, platformen of systemen van HomeAway te gebruiken of daartoe toegang te verkrijgen op een dusdanige wijze dat daarmee een computersysteem of netwerk in gevaar gebracht kan worden, inclusief het beschikbaar maken van een virus (waarbij "virus" ieder programma omvat dat opzettelijk het systeem met een virus besmet die een onbruikbare en/of destructieve functie heeft zoals het weergeven van een irritant bericht of het systematisch overschrijven van informatie op een harde schijf van een gebruiker);
 9. Informatie te posten of te verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of een handeling betreft die als "phishing" (primair, secundair of anderszins) beschouwd kan worden of die kan leiden tot criminele of burgerlijke aansprakelijkheid.
 10. Materiaal te posten of te verzenden dat onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk, onzedelijk, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of grof is;
 11. Naar HomeAway of een aan HomeAway gelieerde onderneming te verwijzen op een dusdanige wijze dat hierdoor de indruk gewekt wordt dat de Eigenaar, een Woning, Advertentie of website gesponsord wordt door, gelieerd is aan, of onderschreven wordt door HomeAway of een aan HomeAway gelieerde onderneming; of
 12. Een Woning in een Advertentie te vervangen (indeplaatsstelling) door een andere Woning zonder de voorafgaande toestemming van HomeAway. Verboden activiteiten in het kader hiervan zijn:
  1. advertentie voor meerdere huureenheden: één Advertentie gebruiken om meerdere huureenheden in een gebouw aan te bieden;
  2. Indeplaatsstelling: het wijzigen van een geadverteerde Woning als die geboekt wordt; en
  3. Leeching: het aanbieden van een andere Woning aan een Reiziger die via de Site een informatie-aanvraag verstuurt dan de woning die in de betreffende Advertentie weergegeven wordt.
    

(2) Indien een Eigenaar deze bepaling overtreedt behoudt HomeAway zich het recht voor om de betreffende Advertentie of alle Advertenties verwant aan de Eigenaar op te schorten, het abonnementsniveau daarvan te degraderen of te beëindigen, zulks in overeenstemming met artikel 8 van deze Voorwaarden Eigenaar.     

14. Eigendomsrechten met betrekking tot inhoud
(1) Indien een Eigenaar inhoud, waaronder tekst of afbeeldingen, via de site verstuurt of verzendt zegt de Eigenaar toe dat het hiertoe bevoegd is en dat hij de benodigde toestemming heeft verkregen van afgebeelde personen (’toestemming model’) of eigenaars van afgebeelde items (’toestemming eigenaar’).

(2) Indien en voorzover Advertenties van Eigenaars en andere inzendingen handelsmerken bevatten, garanderen Eigenaars dat zij het recht hebben om deze te gebruiken, waaronder ook sublicentierechten.

(3) Door enige vorm van inhoud op de site in te dienen, verleent de Eigenaar HomeAway en aan HomeAway gelieerde ondernemingen de bevoegdheid om de inhoud in verband met de uitvoering van deze Voorwaarden Eigenaar en ter promotie van de site geheel of gedeeltelijk te reproduceren, weer te geven en te verspreiden.

15. Het recht om advertenties te blokkeren, op te schorten of in te trekken

Indien de Eigenaar deze Overeenkomst overtreedt of de abonnementsvergoeding of andere vergoedingen te laat betaalt, of indien een derde om verwijdering van een Advertentie verzoekt op grond van een beweerde overtreding van handelsmerken, auteursrechten of wetgeving betreffende de bescherming van privacy en/of persoonlijke gegevens, of op grond van een andere geldige reden en de Eigenaar niet kan bewijzen dat hij gerechtigd is om die inhoud te publiceren (inclusief afbeeldingen en/of foto's) heeft HomeAway het recht om de advertentie tijdelijk of permanent zonder kennisgeving aan de Eigenaar en onverminderd andere juridische middelen, te blokkeren of te verwijderen.

16. Verantwoordelijkheid van eigenaar

De Eigenaar is alleen en exclusief aansprakelijk voor alle financiële gevolgen van schade aan HomeAway als gevolg van inhoud of programma's die verstuurd of verzonden zijn door de Eigenaar en die schade berokkenden aan de hardware van HomeAway, inclusief beschadiging van het systeem of gegevens of door het veroorzaken van een storing van dergelijk systeem. Onder de hiervoor genoemde financiële gevolgen worden ook redelijke juridische kosten begrepen.

17. Schadeloosstelling

Eigenaar stemt ermee in HomeAway en aan HomeAway gelieerde ondernemingen en diens respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te te verdedigen tegen, te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor claims, vorderingen of sommaties (inclusief, maar niet beperkt tot redelijke juridische en accounting kosten) van derden ingesteld tegen HomeAway of een HomeAway gelieerde onderneming en (beweerdelijk) ontstaan uit of verband hebbende met (a) content of materiaal verstuurd door de Eigenaar om op de Site opgenomen te worden; (b) gebruik door de Eigenaar van de Site; en (c) overtreding van deze Voorwaarden Eigenaar door de Eigenaar.

18. Neem contact met ons op

(1) Alle berichten aan HomeAway worden verstuurd door middel van het contactformulier,het platform van HomeAway of via de post naar HomeAway Deutschland GmbH, Baselerstrasse 10, 60329 Frankfurt am Main, Duitsland
 
(2) Berichten betreffende inbreuken op auteursrechten dienen het volgende te vermelden:

 1. Uw adres, telefoonnummer en e-mail;
 2. Gedetailleerde informatie over de betreffende inhoud (weergave van afbeelding of tekst), inclusief een link naar de site; en
 3. Een formele verklaring waaruit blijkt dat u:
  1. Het exclusieve gebruiksrecht heeft met betrekking tot de inhoud;
  2. Het gebruik van het betreffende materiaal in deze vorm niet goedgekeurd heeft. 

19. Beperkte aansprakelijkheid HomeAway

HomeAway is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies van inkomsten of voor indirecte, gevolg-, speciale, incidentele of punitieve schade die ontstaat uit, gebaseerd is op, of resulteert uit de site, uw gebruik van de site en/of een transactie tussen gebruikers, zelfs indien HomeAway over de mogelijkheid van die schade geïnformeerd is. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade ontstaat als gevolg van een contractbreuk, nalatigheid of andere oorzaak. Indien u niet tevreden bent met de site of het platform of de systemen van HomeAway of als u niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden Eigenaar is het enige middel dat u ter beschikking staat tegen HomeAway het staken van het gebruik van de site. In alle gevallen is onze aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid van HomeAway Group jegens u of een derde die ontstaat als gevolg van of in verband met de site beperkt tot (a) het bedrag dat u aan ons betaald heeft in de periode van zes maanden voordat de vordering op schadevergoeding ontstaat of (b) £ 100,00 (het hoogste bedrag). Niets in deze Voorwaarden Eigenaar leidt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van HomeAway Group in geval van overlijden of letselschade als gevolg van diens nalatigheid of fraude of bedrieglijke voorstelling door HomeAway Group.

20. Toepasselijk recht

Deze Voorwaarden Eigenaar worden beheerst door Duits recht. Rechtsbevoegdheid voor eventuele vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden berecht door de Engelse rechtbanken.

21. Algemeen

(1) Indien een bepaling van de Voorwaarden Eigenaar door een daartoe bevoegde rechtbankongeldig verklaard wordt, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de resterende bepalingen van de Voorwaarden Eigenaar die volledig van kracht blijven. De titels van de Clausules zijn alleen opgenomen zodat er gemakkelijk naar verwezen kan worden en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Voorwaarden Eigenaar. Indien er afstand gedaan wordt van een bepaling van de Voorwaarden Eigenaar wordt deze niet opgevat als een nadere of voortdurende afstandsverklaring ten opzichte van enige andere bepaling. Bovendien kan het niet afdwingen van enige bepaling van de Voorwaarden Eigenaar door HomeAway niet opgevat worden als een afstandsverklaring ten aanzien van die bepaling en heeft ook anderszins geen invloed op het vermogen van HomeAway om naleving van die voorwaarde in de toekomst af te dwingen. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen in een aanvullende overeenkomst vormen de aanvullende bepalingen voor bepaalde onderdelen van de Site, waaronder het Privacybeleid, de Voorwaarden Eigenaar de gehele overeenkomst tussen Eigenaar en HomeAway met betrekking tot het gebruik van de Site. Wijzigingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien er een bijgewerkte versie op deze pagina gepost is.

(2) Het wordt de Eigenaar door HomeAway aanbevolen om zelf een kopie van deze Voorwaarden Eigenaar in een apart bestand op zijn/haar computer of in afgedrukte vorm te bewaren.

Datum: 13-10-2015