Algemene voorwaarden reizigers | Algemene voorwaarden Basic Rental Guarantee van HomeAway

 

Algemene voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden voor verhuurders

 

Laatst herzien: 5 maart 2018                                                                                            

Downloaden als PDF

 

Inleiding

1.1       HomeAway (zoals hieronder gedefinieerd) is een dochteronderneming van Expedia, Inc. (“Expedia”) in de Verenigde Staten. De HomeAway Group (zoals hieronder gedefinieerd) biedt een online platform en verschillende hulpmiddelen, diensten en functies waarmee eigenaars van onroerend goed hun woningen te huur aan kunnen bieden en reizigers deze woning kunnen boeken (gezamenlijk de “Diensten” genoemd).  Diensten worden aangeboden via landspecifieke URL's, waaronder in www.homeaway.nl, en ook via mobiele toepassingen (voor mobiele telefoon, tablet en andere apparaten of interfaces) (gezamenlijk de "Site"). De activiteiten van HomeAway in Europa worden beheerd door HomeAway UK Limited, Level 25 Portland House of Bressenden Place, London SW1E 5BH (“HomeAway” “wij” “onze” “ons”). Betalingen van via de Site gedane boekingen (de “Betaaldiensten”) worden behandeld door externe betaalproviders en/of HomeAway Sàrl, 81 Merrion Square South, Dublin 2, Ierland (”HomeAway-betalingen”). De betaaldiensten zijn onderworpen aan de algemene voorwaarden van die externe betaaldienstverleners of, in het geval van HomeAway-betalingen, aan de Overeenkomst voor inning verblijfskosten. Voor het gemak van het gebruik van definities (maar niet voor andere doeleinden) verwijzen we, wanneer we de term “HomeAway Group” gebruiken in deze algemene voorwaarden, naar Expedia, haar verbonden ondernemingen en dochterondernemingen, waaronder HomeAway.

 

1.2       Deze algemene voorwaarden (de “Voorwaarden eigenaar”) bepalen samen met het Privacybeleid de relatie tussen HomeAway en elke partij die toegang verkrijgt tot de Site of de Site gebruikt om een woning te huur aan te bieden, met inbegrip van eigenaars, huurders en vastgoedbeheerders (gezamenlijk, “Eigenaars” of “u”).

 

1.3       De Voorwaarden eigenaar vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen HomeAway en de Eigenaar. Door gebruik van of toegang tot de Site of de platformen of systemen van HomeAway in de hoedanigheid van Eigenaar bevestigt u dat u instemt met en onderworpen bent aan de Voorwaarden eigenaar.  Houd er rekening mee dat deze Voorwaarden eigenaar en ons Privacybeleid van toepassing zijn op alle Eigenaars. Als u niet volledig akkoord gaat met de Voorwaarden eigenaar, bent u niet gemachtigd om toegang te verkrijgen tot de Site of deze anderszins te gebruiken.

 

1.4       Als de Eigenaar een bedrijf, partnerschap of andere entiteit is, verklaart een persoon die de Site gebruikt en/of instemt met de Voorwaarden eigenaar namens deze Eigenaar, dat hij/zij de bevoegdheid heeft om de entiteit te binden tot deze Voorwaarden eigenaar.

 

1.5       HomeAway machtigt niemand om zich te registreren bij deze Site, tenzij ze in staat zijn om wettelijk bindende contracten aan te gaan. Indien u zich registreert als een onderneming, dan verklaart u dat u bevoegd bent om de onderneming te binden aan deze Voorwaarden eigenaar. Elke Eigenaar verklaart en staat ervoor in dat alle informatie die bij ons en via onze Site is ingediend tijdens het registratieproces op de Site, op waarheid berust en correct is. Elke Eigenaar zal voorts tijdig de Site (via “Neem contact met ons op”) in kennis stellen van enige wijzigingen in contactinformatie die eerder is verstrekt door de Eigenaar via de Site.

1.6       HomeAway kan deze Voorwaarden eigenaar zo nu en dan  herzien om verschillende redenen zoals een verandering in de bedrijfsvoering, nieuwe, veranderde of vervallen producten of functionaliteiten, of een verandering in de toepasselijke wet- en regelgeving. U ontvangt een tijdige voorafgaande kennisgeving van de wijzigingen van deze Voorwaarden reiziger of van onze beslissing om deze Voorwaarden eigenaar te beëindigen. We zullen u in kennis stellen van deze wijzigingen of de beëindiging door updates te plaatsen op onze website of via e-mail.  Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bezoeken om de meest actuele Voorwaarden eigenaar te bekijken, aangezien ze bindend zijn voor u.

1.7       Van Eigenaars die de Voorwaarden eigenaar schenden, kan de toegang tot en gebruik van de Site geschorst worden en kunnen hun advertenties van de Site worden verwijderd, naar oordeel van HomeAway, naast alle andere wettelijke rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor HomeAway onder deze Voorwaarden eigenaar of die anderszins beschikbaar zijn voor HomeAway.

1.8        HomeAway heeft een nultolerantiebeleid met betrekking tot discriminatie (inclusief maar niet beperkt tot ras, etniciteit, godsdienst, nationale afkomst, handicap, geslacht, genderidentiteit of seksuele gerichtheid), intimidatie of geweld en we zullen onze beoordelingsvrijheid gebruiken om reizigers en/of eigenaars/ property managers die dergelijk gedrag vertonen of aanmoedigen van onze website te verwijderen. HomeAway behoudt zich het recht voor om dit beleid af te dwingen naar eigen oordeel en omdat de veiligheid of eigendom van eigenaars en reizigers in gevaar is.

 

2. De Site is uitsluitend een trefpunt

 

2.1       Op deze Site kunnen Eigenaars een of meer woningen te huur aanbieden (elk een “Woning”) met verschillende prijsindelingen voor mogelijke reizigers (en alle personen vermeld op de boeking) (elk een “Reiziger” en gezamenlijk met een Eigenaar de “Gebruikers”).  HomeAway kan ook online boekingen of andere hulpmiddelen of diensten aanbieden waardoor Eigenaar en Reizigers met elkaar kunnen communiceren en huurovereenkomsten of andere transacties met elkaar aan kunnen gaan.

 

2.2       De Site biedt een trefpunt voor Gebruikers om met elkaar om te gaan, en HomeAway is en wordt geen partij bij enige contractuele relatie tussen de Reiziger en de Eigenaar en treedt niet op als bemiddelaar tussen de Reiziger en de Eigenaar in geval van een geschil tussen hen. U erkent en stemt ermee in dat de Reiziger en de Eigenaar verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de verplichtingen van dergelijke overeenkomsten, dat HomeAway geen partij is bij dergelijke overeenkomsten en dat, met uitzondering van de verplichtingen van HomeAway-betalingen uit hoofde van de Overeenkomst voor inning verblijfskosten, dat HomeAway (inclusief al zijn dochterondernemingen), alle aansprakelijkheid afwijst die voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke overeenkomsten. Dit geldt ook indien de Site een boeking van een woning of het gebruik van andere instrumenten, diensten of producten faciliteert, aangezien HomeAway geen partij is bij een huurovereenkomst of andere overeenkomsten tussen Reizigers en Eigenaars.

 

2.3       Verantwoordelijkheid voor toepasselijke wetten, regels en voorschriften: Eigenaars en Reizigers komen overeen dat ze verantwoordelijk zijn voor en instemmen met de naleving van alle wetten, reglementen en voorschriften die van toepassing zijn op hun gebruik van de Site, hun gebruik van alle instrumenten, diensten of producten die aangeboden worden op de Site en elke transactie die ze aangaan, zowel op de Site als in verband met hun gebruik van de Site. De Eigenaars stemmen er verder mee in dat ze verantwoordelijk zijn voor en instemmen met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op de advertentie van hun Woning en de handelingen van hun bedrijf, waaronder maar niet beperkt tot alle wetten, regels, voorschriften of andere vereisten in verband met belastingen, creditcards, gegevensbescherming, naleving van voorschriften inzake gezondheid en veiligheid en naleving van alle wetten tegen discriminatie en woningwetten, huurbeperkingen of andere woningbeperkingen na te leven, zoals toepasselijk. Let wel dat, hoewel we geen partij zijn in een huurtransactie en geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de naleving van wetten of voorschriften inzake verhuur van een Woning die geadverteerd wordt op de Site, er omstandigheden kunnen zijn waarbij we toch wettelijk verplicht zijn (naar ons eigen oordeel) om informatie inzake een advertentie te verstrekken om gehoor te geven aan overheids- of regelgevende instanties met betrekking tot onderzoeken, procesvoering of administratieve procedures en we kunnen naar eigen oordeel beslissen om dergelijke verplichting na te leven of te negeren. Eigenaars die creditcard-, bank- of andere betaalinformatie aanvaarden van Reizigers, stemmen ermee in om al deze informatie naar behoren te verwerken en te beschermen volgens de toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten, toepasselijke regels en/of beleidslijnen van creditcardbedrijven of bedrijfsvoorschriften van netwerken en beste praktijken en/of gegevensbeveiligingsbeleid van HomeAway, en stemmen er verder mee in om deze betaalinformatie alleen te verzamelen en gebruiken in verband met een goedgekeurde boeking van een Reiziger en voor geen ander doel.

 

3. Aangeboden woningen

 

3.1       Eigenaars kunnen in overeenstemming met deze Voorwaarden eigenaar met HomeAway overeenkomen om op de Site een advertentie voor een Woning te plaatsen via een "pay per booking" advertentie (“Pay-per-Booking advertenties”) of een jaarlijks abonnement (“Abonnementsadvertentie”) (gezamenlijk een “Advertentie”).

 

3.2       Als u zich als Eigenaar inschrijft op de Site, ontvangt u onze Nieuwsbrief “Eigenaar” die een integraal deel vormt van de Diensten die we verlenen. Wij en HomeAway Group kunnen van tijd tot tijd verschillende nieuwsbrieven versturen om de diensten die wij of zij aanbieden, te bevorderen. De Eigenaar kan er bij inschrijving voor kiezen om deze nieuwsbrieven niet te ontvangen of zich daar op enig ander moment voor afmelden via het Communications Preference Centre, maar het kan even duren voor de voorkeurswijzigingen in werking treden.

 

3.3 Geschiktheid van Eigenaar voor Advertenties

 

3.3.1    Om een Advertentie aan te maken, moeten Eigenaars de vereisten zoals omschreven in hoofdstuk 3 ("Aangeboden woningen") naleven (en alle andere vereisten die HomeAway van tijd tot tijd heeft meegedeeld aan de Eigenaar).

 

3.3.2    Online boekingen en online betalingen zijn verplicht voor alle Advertenties. De eigenaar verbindt zich ertoe om communicaties, vragen en alle boekingen via het platform en de hulpmiddelen van HomeAway te beheren.

 

3.3.3      Betalingen aan HomeAway kunnen worden uitgevoerd via automatische afschrijving, bankoverschrijving, creditcard of elke andere betalingsmethode die op voorhand is goedgekeurd door HomeAway. De periode voor voorafgaande melding van een SEPA automatische afschrijving is verkort tot 1 dag. Alle bank- en andere kosten voor een betaling zijn ten laste van de Eigenaar.

 

3.3.4    Houd er rekening mee dat Eigenaars die in aanmerking komende Vastgoedbeheerders zijn (zoals gedefinieerd in clausule 7) een aanvraag kunnen indienen bij HomeAway om een afzonderlijk contract voor Advertenties door Vastgoedbeheerders aan te gaan.

 

3.3.5    HomeAway behoudt zich het recht voor om een Advertentie te weigeren die naar oordeel van HomeAway kan worden beschouwd als een mogelijke inbreuk op een bepaling van deze Voorwaarden eigenaar, of geassocieerd kan worden met een dergelijke inbreuk.

 

3.3.6    De Eigenaar verbindt zich ertoe om uitsluitend nauwkeurige en up-to-date informatie te geven in elke Advertentie (waaronder de beschrijving, tarieven, belastingen en het annuleringsbeleid), en geen andere voorwaarden aan de Reiziger op te leggen dan vermeld in de Advertentie. Het niet naleven van de verplichtingen beschreven in deze Voorwaarden eigenaar kan de permanente uitsluiting van de Eigenaar van de Site en van al onze gelieerde sites tot gevolg hebben.

 

3.4  Aanvullende voorwaarden - Pay-per-Booking advertenties

 

3.4.1    Elke Pay-per-Booking advertentie wordt gedaan zonder enige voorafgaande vergoeding, maar in plaats daarvan zal een bedrag in rekening worden gebracht dat het volgende omvat: (i) een commissie die gelijk is aan een percentage van het totale huurbedrag (inclusief eventuele verplichte kosten die door de Eigenaar in rekening zijn gebracht) dat is betaald door een Reiziger voor elke Reservering die via de Site wordt geboekt, zoals beschreven in het abonnementsproces, en (ii) een vergoeding voor betalingsverwerking met betrekking tot online betaling en die aan een externe betalingsverwerker verschuldigd is (gezamenlijk de “Commissie”). HomeAway behoudt zich het recht voor om de toepasselijke Commissie te wijzigen, waarbij alle wijzigingen minstens 30 dagen voordat de nieuwe Commissie wordt toegepast aan de Eigenaar zullen worden meegedeeld. De nieuwe Commissie zal als aanvaard worden beschouwd als de Eigenaar zijn advertentie niet verwijdert voor de datum waarop de nieuwe Commissie wordt toegepast.

 

3.4.2    De berekening van de Commissie zal geen bedragen omvatten die in rekening worden gebracht voor belastingen en evenmin enige andere producten of diensten die gekocht worden door de Reizigers en in rekening worden gebracht door HomeAway, zoals verzekeringsproducten. Het is de plicht van de Eigenaar om de verschillende bedragen die aan de Reizigers in rekening worden gebracht nauwkeurig op te splitsen.

 

3.4.3    Een beschrijving van de toepasselijke kosten die gelden voor elke Pay-per-Booking advertentie zal worden vermeld onder het tabblad “Uw Woning aanbieden” van de Site (indien algemeen beschikbaar gemaakt). Uitzonderingen kunnen worden gemaakt voor geïntegreerde Vastgoedbeheerders.

 

3.4.4    Alle Pay-per-Booking advertenties zijn onderhevig aan aanvullende voorwaarden en vereisten zoals beschreven tijdens de registratie voor die advertentie (met inbegrip van die van externe leveranciers).

 

3.4.5      Inning en verwerking van de door de Reizigers betaalde bedragen en het doorsturen van deze bedragen naar de Eigenaar wordt beheerd door de externe betaaldienstverlener van HomeAway. De Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat HomeAway, met uitzondering van de verplichtingen van HomeAway-betalingen uit hoofde van de Overeenkomst voor inning verblijfskosten niet betrokken is bij het betaalproces en geen verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot de juiste betaling van de boeking. Onder bepaalde omstandigheden kan een vertegenwoordiger van de klantenservice van HomeAway echter, naar eigen oordeel van HomeAway, assistentie verlenen aan Reizigers die vragen hebben over betalingsverwerking, maar HomeAway draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de juiste betaling van de boeking.

 

3.4.6      Pay-per-Booking advertenties mogen op andere sites in de HomeAway Group worden weergegeven en op de sites van bedrijven met wie HomeAway distributieovereenkomsten heeft ondertekend, in zoverre deze sites online betaling aanbieden. HomeAway geeft echter geen andere garantie van publicatie dan op de Site waar de Eigenaar oorspronkelijk zijn Advertentie heeft geregistreerd en binnen de grenzen van het recht van HomeAway om een Advertentie al dan niet te publiceren.

 

3.4.7      Pay-per-Booking advertenties zullen worden weergegeven op de Site voor onbepaalde tijd; HomeAway behoudt zich echter het recht voor om elke Advertentie op elk moment naar eigen oordeel te weigeren of te verwijderen. De Eigenaar kan ook zijn Advertenties op elk moment intrekken of verwijderen via zijn dashboard of door contact op te nemen met de klantenservice.

 

3.4.8      Een advertentie omzetten van een Abonnementsadvertentie naar een Pay-Per-Booking advertentie is alleen mogelijk aan het einde van de abonnementsperiode voor elke Abonnementsadvertentie. Omzetting van een Pay-per-Booking advertentie naar een Abonnementsadvertentie kan op elk moment worden verwerkt, afhankelijk van de betaling van de toepasselijke vergoeding voor Abonnementsadvertenties. Echter, alle reeds uitgevoerde Pay-per-Booking boekingen zullen onderhevig blijven aan de toepasselijke Pay-per-Booking kosten.

 

3.5       Aanvullende bepalingen met betrekking tot Abonnementsadvertenties

 

3.5.1    Om een Abonnementsadvertentie te kopen, moet de Eigenaar een order plaatsen door middel van het online orderformulier op de Site en de kosten voor de relevante Advertentie betalen aan HomeAway (“Kosten voor abonnementsadvertentie”). De prijs van een Abonnement is vermeld in de lijst van huidige tarieven op de Site.  Door het indienen van een orderformulier garandeert de Eigenaar dat alle informatie die is verstrekt aan HomeAway nauwkeurig is en deze Voorwaarden eigenaar naleeft.

 

3.5.2    Abonnementsadvertenties die verkocht worden door HomeAway lopen gedurende de volledige periode zoals geselecteerd door de Eigenaar op het relevante orderformulier (“Initiële advertentieperiode”). Deze periode begint op de datum waarop de Eigenaar de volledige of initiële betaling (zoals toepasselijk) van de kosten voor Abonnementsadvertentie uitvoert (de “Aankoopdatum“) en vervalt op de laatste datum van de periode geselecteerd door de Eigenaar (de “Abonnement advertentieperiode“), tenzij verlengd zoals hierna bepaald. Als de Aankoopdatum voor een jaarlijkse Abonnementsperiode bijvoorbeeld 1 juli is, zou de Advertentie vervallen op 30 juni van het volgende jaar (tenzij verlengd zoals hierna bepaald).

 

3.5.3    Abonnementen worden automatisch en voortdurend verlengd voor dezelfde duur als de initiële Advertentieperiode (elk een “Verlengde advertentieperiode"). Speciale kortingen voor de Initiële advertentieperiode worden niet toegekend voor een Verlengde advertentieperiode. De automatische verlenging van een Advertentieperiode kan worden gedeactiveerd op elk moment vóór het einde van de Initiële advertentieperiode of de op dat moment geldige Verlengde advertentieperiode door middel van de link "deactiveren automatische verlenging" of door HomeAway te informeren via het contactformulier. Om twijfel te vermijden zal deze deactivering slechts van kracht worden aan het einde van de Initiële advertentieperiode of Verlengde advertentieperiode waarin de deactivering optreedt. We zullen automatisch uw betalingsmethode afboeken voor elke verlenging van uw Advertentie (en u machtigt ons hierbij uitdrukkelijk om dit te doen).

 

3.5.4      Als een Eigenaar een Abonnementsadvertentie aankoopt, maar de aanmaak van de Abonnementsadvertentie niet afrondt of als de Abonnementsadvertentie om een andere reden niet op de Site verschijnt, zullen verzoeken om restitutie van Advertentiekosten enkel worden overwogen door HomeAway indien: (i) het verzoek is ingediend door de Eigenaar door contact op te nemen met HomeAway via het contactformulier tijdens de eerste drie (3) maanden na de betreffende Aankoopdatum (de “Initiële 3 maanden"), (ii) de betreffende Abonnementsadvertentie niet is verschenen op de Site tijdens de Initiële 3 maanden, en (iii) het niet verschijnen van de Abonnementsadvertentie op de Site tijdens de Initiële 3 maanden niet het gevolg is van het feit dat de Eigenaar geen zodanige stappen heeft ondernomen die HomeAway kan vereisen voor het afronden van de Abonnementsadvertentie.

 

3.5.5    De kosten voor Abonnementsadvertenties zijn niet restitueerbaar in geval de Eigenaar de Overeenkomst beëindigt of een Advertentie wenst te verwijderen vóór het einde van de periode van de toepasselijke abonnementsperiode.

 

4. Gebruik van de service

 

4.1           Na registratie ontvangt een Eigenaar een gebruikersprofiel waarin de door de Eigenaar verstrekte gegevens worden geregistreerd en waarin alle door de Eigenaar aangeboden Woningen worden vermeld (het “Dashboard”).

 

4.2       Het Dashboard biedt verschillende functies die bedoeld zijn om Eigenaars te helpen hun Woningen te beheren via de Site. Deze functies en het Dashboard zelf, zijn beschikbaar op een “as is”-basis (ofwel "zoals het is"-basis), en HomeAway garandeert niet dat het Dashboard of zijn functies volledig of foutenvrij zijn.

 

4.3           De online boekingsfunctie voor Advertenties biedt Reizigers de mogelijkheid om de Woning online te boeken. Via de online betaaldienst kunnen Reizigers betalingen verrichten aan de Eigenaar via een online betalingsgateway die door Homeway-betalingen of een externe betaaldienstverlener wordt aangeboden. Op de online betaaldienst zijn de voorwaarden van de externe betaaldienstverlener of de Overeenkomst voor inning verblijfskosten van toepassing, en Eigenaar accepteert dat (met uitzondering van de verplichtingen van HomeAway-betalingen) HomeAway geen controle heeft over en geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor de online betaaldiensten.

 

4.4       In het Dashboard heeft de Eigenaar tevens toegang tot Beoordelingen van reizigers (zoals gedefinieerd in clausule 4.5) van de Woningen van de Eigenaar en alle beschikbare Beoordelingen van Eigenaars (zoals gedefinieerd in clausule 4.5) voor een Reiziger die contact heeft opgenomen met de Eigenaar.

 

4.5       Reizigers en Eigenaars mogen beoordelingen op onze Site plaatsen. Door een beoordeling te plaatsen, geeft de persoon die de beoordeling plaatst HomeAway een permanente, wereldwijde, onherroepelijke, onbeperkte, niet-exclusieve, royalty-vrije en volledig betaalde licentie om de beoordeling met betrekking tot de Woning, en onze activiteiten of de activiteiten van onze gelieerde ondernemingen te gebruiken, kopiëren, in (sub)licentie te geven (via meerdere categorieën), te distribueren, te tonen, openbaar uit te voeren, te reproduceren, te verzenden, en anderszins te exploiteren. Reizigers, die hebben geboekt via de Site, mogen ook hun eigen beoordelingen van Woningen van Eigenaars ("Beoordelingen van Reizigers") op de Site plaatsen. De Eigenaar krijgt de mogelijkheid om de Beoordelingen van Reizigers te bekijken en op de Site hierop te reageren (een "Reactie van de Eigenaar"). Meer details over Beoordelingen van Reizigers en Reacties van Eigenaars zijn hier beschikbaar. De Eigenaars krijgen ook de kans om het verblijf van de Reizigers te beoordelen ("Beoordeling(en) van Eigenaars”). De Eigenaar garandeert uitdrukkelijk dat elke dergelijke beoordeling in overeenstemming is met onze Richtlijnen voor inhoud. Meer details over het beoordelingsproces van de Eigenaar zijn hier beschikbaar. We behouden ons het recht voor (maar niet de verplichting) om Beoordelingen van Eigenaars beschikbaar te stellen aan andere Eigenaars waarmee de Reiziger contact opneemt via onze Site. De Eigenaar mag deze Beoordelingen van Eigenaars niet verder bekendmaken, verder gebruiken of ernaar verwijzen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Reiziger. Houd er rekening mee dat HomeAway niet de nauwkeurigheid van Beoordelingen van Reizigers of Beoordelingen van Eigenaars controleert en hiertoe realistisch gezien niet in staat is. Beoordelingen van Eigenaars mogen niet worden gebruikt om personen uit te sluiten of te discrimineren. Het enige verhaal van de Eigenaar met betrekking tot Beoordelingen van Reizigers en de enige verplichting van HomeAway met betrekking tot Beoordelingen van Reizigers, in geval een Eigenaar enig aspect van een Beoordeling van een Reiziger betwist, is de Eigenaar toe te laten een Reactie van een Eigenaar hierop te geven en HomeAway wijst verder uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor een Beoordeling van een Reiziger of Eigenaar af. Wij zullen de Beoordelingen niet bewerken of anderszins aanpassen namens een Reiziger of Eigenaar. Een Reiziger of Eigenaar kan contact opnemen met de klantenservice om zijn of haar gepubliceerde Beoordeling te verwijderen.

 

4.6       HomeAway vereist dat alle Beoordelingen van Reizigers, Reacties van Eigenaars, Beoordelingen van Eigenaars en andere kennisgevingen voldoen aan de Richtlijnen voor inhoud, en heeft het recht plaatsing te weigeren  als HomeAway vaststelt dat dit niet het geval is. In geval een Beoordeling van Reiziger, Reactie van Eigenaar, Beoordeling van Eigenaar of andere kennisgeving op de Site verschijnt maar niet in overeenstemming is met de Richtlijnen voor inhoud, heeft HomeAway het recht om, onverminderd alle andere beschikbare rechtsmiddelen, onmiddellijk de relevante, niet-conforme Beoordelingen van Reizigers, Reacties van Eigenaars, Beoordelingen van Eigenaars of enige andere kennisgevingen te verwijderen.

 

4.7           Mededelingen via de Site (en alle hulpmiddelen op de Site) kunnen worden beoordeeld door de Reiziger en de Eigenaar die partij zijn bij de mededeling, en bekeken door medewerkers en vertegenwoordigers van HomeAway Group. In overeenstemming met onze vereisten inzake veiligheid en accounts mogen we informatie uit deze mededelingen verwijderen of bewerken (bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers of andere inhoud die we ongepast achten of die niet voldoet aan toepasselijke wetten en voorschriften). Eigenaars dienen voor hun eigen boekhouding een kopie afdrukken van elk bericht dat belangrijk is bijvoorbeeld een ontvangstbewijs of een bevestiging van boeking.

 

4.8           Berichten die verzonden worden via de systemen van HomeAway mogen alleen betrekking hebben op oprechte vragen over boekingen. We tolereren geen spam of ongevraagde commerciële elektronische mededelingen van enige aard.  Het is verboden om de systemen van HomeAway te misbruiken, zoals door ongevraagde commerciële mededelingen (spam) te verzenden of persoonlijke informatie van Gebruikers bekend te maken aan een derde, tenzij u de uitdrukkelijke toestemming hebt van de Gebruiker. E-mailberichten en aanbevelingen van de Site die verzonden worden via de functie "deze site aanbevelen" mogen alleen worden verzonden met toestemming van de ontvanger. U stemt ermee in dat u de persoonlijke informatie van andere Gebruikers zult beschermen in overeenstemming met toepasselijke wetten en voorschriften en in elk geval met een redelijke standaard van zorgvuldigheid, en u aanvaardt alle aansprakelijkheid voor het misbruik, verlies of onbevoegd verzenden van die informatie.

 

4.9           HomeAway is niet verantwoordelijk voor of betrokken bij de mededelingen tussen de Eigenaar en Reiziger. 

 

4.10        HomeAway rekent een servicevergoeding aan aan Reizigers die een Woning op de Site boeken via de Site checkout. De servicevergoeding omvat het gebruik van de Site, waaronder functies zoals 24/7 ondersteuning, en wordt berekend als een percentage van het totale huurbedrag (dat aanvullende kosten en een door de Eigenaar in rekening gebrachte waarborgsom voor schade kan omvatten). Afhankelijk van de wetten van het rechtsgebied waar de Reiziger en/of Eigenaar woont, is het mogelijk dat de servicevergoeding onderhevig is aan btw, Verblijfsbelastingen (zoals omschreven in clausule 13.5) of andere equivalente indirecte belastingen. De Eigenaars stemmen ermee in om een Reiziger niet aan te moedigen of te adviseren om de door HomeAway in rekening gebrachte servicevergoeding te vermijden of omzeilen.

 

5. Details van Advertentie en services

 

5.1           HomeAway biedt momenteel een jaarlijks abonnement aan.  

 

5.2           In een Advertentie wordt één (1) Woning weergegeven. Als de Eigenaar kiest om "Advertentie meerdere eenheden" (zoals omschreven in clausule 8.1) weer te geven, dan zal deze Advertentie meerdere eenheden zich op hetzelfde fysieke adres bevinden als dat van de Advertentie.

 

5.3           In een Advertentie mogen tot vijftig (50) foto's van een Woning worden weergegeven. Een kleine versie van de Advertentie wordt getoond op de Site op een bepaalde zoekpagina, in de vorm van een miniatuur met een foto van de Woning, gekoppeld aan de volledige Advertentie.

 

5.4           HomeAway heeft de Google Translate-service geïmplementeerd op de Site. Eigenaars kunnen deze service gratis gebruiken om hun Advertenties te laten vertalen. De Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat dit een statisch automatisch vertaalsysteem is dat frequent fouten maakt. Na de vertaling moet de Eigenaar de vertaling doornemen en alle onnauwkeurigheden verbeteren. HomeAway heeft geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van de Google Translate-service. De Eigenaar aanvaardt dat Google Translate wordt verschaft onder de servicevoorwaarden van Google en de Eigenaar moet deze voorwaarden doornemen alvorens Google Translate te gebruiken. 

 

5.5           HomeAway vereist dat alle Eigenaars de locatie van hun Advertentie in hun dashboard verifiëren. Dit omvat het aanwenden van informatie van Google Maps om nauwkeurig de locatie van de Advertenties op een kaart en in regionale zoekopdrachten te plaatsen. De Eigenaar aanvaardt dat Google Maps wordt verschaft onder de voorwaarden van Google en dat HomeAway niet verantwoordelijk is voor de werking of nauwkeurigheid van Google Maps of anderszins.  De Eigenaar bevestigt en aanvaardt dat de service van Google Maps niet foutenvrij is en de Eigenaar moet ervoor zorgen dat de juiste locatie van de Woning wordt getoond door Google Maps bij gebruik van deze service.

 

5.6           HomeAway gebruikt ook Google Analytics (en andere analytische platformen) om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de Site. Meer details vindt u in het Privacybeleid en Kennisgeving inzake cookies en in het privacybeleid van Google zelf. Google kan gegevens die het verzamelt van zijn verschillende services waaronder Google Analytics, Google Translate, Google Maps en andere services van Google, waaronder YouTube, bijeenvoegen. De Eigenaar aanvaardt dat HomeAway Group geen controle heeft over het verzamelen van gegevens door Google.

 

5.7           De Eigenaar kan een gratis SMS-service activeren die de Eigenaar informeert over alle binnenkomende vragen en verzoeken voor boekingen van Reizigers betreffende Advertenties. De Eigenaar begrijpt en aanvaardt dat SMS niet 100% betrouwbaar is en afhankelijk kan zijn van connectiviteit en blokkeringen buiten de controle van HomeAway.  Bovendien kan het gebruik van SMS-berichten, vooral tijdens het reizen, voor Eigenaars resulteren in aanvullende kosten die in rekening worden gebracht door telecommunicatiebedrijven en netwerkproviders en die de Eigenaar aanvaardt bij het registreren voor de SMS-service. De Eigenaar begrijpt en aanvaardt dat SMS-berichten kunnen worden gecontroleerd en bekendgemaakt in overeenstemming met het Privacybeleid van de Site.

6. Ranking en Zichtbaarheid in zoekresultaten

HomeAway kan niet garanderen dat een Advertentie verschijnt in een specifieke volgorde in zoekresultaten op de Site. De volgorde van de zoekresultaten varieert naar gelang de filters die gebruikt worden door reizigers, de voorkeuren van reizigers, net als uw "Ranking" die bestaat uit de eigenschappen van uw woning en de kwaliteit van de ervaringen. Eigenschappen van uw woning worden geëvalueerd op basis van verschillende factoren, zoals feedback van reizigers, faciliteiten, en de locatie van uw woning. De kwaliteit van de ervaring is gebaseerd op verschillende factoren, zoals de nauwkeurigheid van de kalender, responstijd van de Eigenaar en acceptatie van de boeking, de mogelijkheid om online te boeken en te betalen, consistentie in de prijs en in kwaliteit van het verblijf, en andere factoren die HomeAway zo nu en dan belangrijk acht voor de gebruikerservaring. De vergoeding voor de boekingen is ook een factor voor de Ranking van woningen met een vergelijkbaar aanbod, gebaseerd op de relevante factoren zoals hierboven beschreven. Als u een Abonnementsadvertentie heeft gekocht, kunnen zoekresultaten variëren naar gelang de zoekcriteria die gebruikt worden door een bepaalde Reiziger. HomeAway behoudt zich het recht voor om automatisch bepaalde zoek algoritmes of gebruik methodes toe te passen om de Ranking resultaten voor bepaalde ervaringen van Reizigers en de gehele marktplaats te optimaliseren. Advertenties die niet geplaatst zijn op basis van een abonnement, maar bijvoorbeeld op basis van betaling per boeking, worden mogelijk niet altijd getoond in de zoekresultaten. Advertenties die worden verspreid via sites van derde partijen worden niet gegarandeerd, of niet gegarandeerd in een bepaalde rangschikking, getoond op zulke sites. Zoekresultaten en rangschikking worden mogelijk anders weergegeven op HomeAway's mobiele applicatie dan op de website. Om de zoekervaring te optimaliseren voor zowel Eigenaars als Reizigers en om het Ranking Proces te verbeteren, behoudt HomeAway het recht om incidentele testen uit te voeren die beperkt worden in duur maar de wijze kunnen veranderen waarop wij Advertenties en zoekresultaten tonen.

6.  Weergave in zoekresultaten


HomeAway kan niet garanderen dat een Advertentie in een specifieke volgorde zal verschijnen in zoekresultaten op een Site. De zoekvolgorde zal fluctueren op basis van verschillende factoren zoals zoekparameters, aangekocht abonnementsniveau, kwaliteit van advertentie, hoe vaak een kalender wordt bijgewerkt, voorkeuren van Reiziger, responstijden van Eigenaar en naleving van onze gepubliceerde vereisten (inclusief Marktnormen van Homeaway zoals omschreven in clausule 12.4), geschiedenis van boekingen, online boekingscapaciteit en andere factoren die HomeAway van tijd tot tijd belangrijk kan achten voor de gebruikerservaring ("Best Match"). Als u een Abonnementsadvertentie hebt gekocht, kunnen de zoekresultaten ook variëren afhankelijk van de zoekcriteria die de Reiziger gebruikt. HomeAway behoudt zich het recht voor om verschillende zoekalgoritmen toe te passen of methodes te gebruiken om de Best Match resultaten te optimaliseren voor specifieke ervaringen van de Reizigers en de algemene markt. Het is mogelijk dat op niet-abonnementsbasis geplaatste Advertenties, zoals Pay-per-Booking, niet altijd verschijnen in zoekresultaten. Er is geen garantie dat advertenties gedistribueerd op externe sites in een bepaalde volgorde worden weergegeven op deze externe sites of dat ze zelfs maar worden weergegeven. Zoekresultaten en -volgorde kunnen anders zijn op de mobiele toepassing van HomeAway dan op haar website. Om de zoekervaring voor zowel Eigenaars als Reizigers te optimaliseren en het Best Match proces te verbeteren, behoudt HomeAway zich het recht voor om incidentele tests uit te voeren die beperkt zijn in duur, maar die de wijze waarop we Advertenties en zoekresultaten tonen kunnen wijzigen.

 

7. Vastgoedbeheerders

 

HomeAway mag speciale voorwaarden toekennen aan Eigenaars die Advertenties hebben die meer dan 10 Woningen aanbieden (bekend als “Vastgoedbeheerders”). Deze voorwaarden kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met HomeAway via onze Informatiepagina voor Vastgoedbeheerders. Advertenties van Vastgoedbeheerders zijn aangeduid met een speciaal pictogram op de zoekresultaten van de site.

 

 

8. Aanvullende betaalde diensten

 

8.1           HomeAway stelt aanvullende betaalde diensten beschikbaar en kan van tijd tot tijd betaalde diensten toevoegen of verwijderen die Eigenaars besluiten te nemen (“Aanvullende betaalde diensten”). De Aanvullende betaalde diensten omvatten momenteel:

 

(a) De service “Advertentie meerdere eenheden” die een Eigenaar van een bepaalde Woning met meerdere huureenheden in staat stelt om ze te adverteren in een gemeenschappelijke Advertentie. Al deze eenheden moeten zich op hetzelfde adres bevinden en deel uitmaken van dezelfde wooneenheid.

 

8.3       Meer informatie over Aanvullende betaalde diensten vindt u op de Site. Elke Aanvullende betaalde dienst kan onderhevig zijn aan aanvullende voorwaarden die beschikbaar zullen zijn voor de Eigenaar op het moment dat de Eigenaar ermee instemt om de relevante Aanvullende betaalde dienst aan te gaan.

 

9. Beëindiging

9.1           Als HomeAway bepaalt of als wordt aangevoerd dat: 

 • Advertenties of andere inhoud gerelateerd aan een Eigenaar materiaal bevatten dat de Richtlijnen voor inhoud, de wet, toepasselijke voorschriften of de rechten van een persoon of entiteit schendt; 
 • Een Eigenaar ongepast materiaal op de Site heeft geplaatst of misbruik heeft gemaakt van de Site; 
 • De advertentie- of verhuurpraktijken van een Eigenaar onaanvaardbaar of oneerlijk zijn. Dit is bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) het geval wanneer: (i) een Eigenaar een Woning dubbel boekt voor meerdere reizigers op dezelfde datum, of (ii) in het geval de Eigenaar online boeken heeft ingeschakeld: (a) door de boekingen niet te accepteren terwijl de Woning beschikbaar is om te boeken of (b) door boekingen die de Eigenaar eerder heeft geaccepteerd te annuleren, of (iii) de Eigenaar zich inlaat met een praktijk die als oneerlijk of onrechtmatig kan worden beschouwd op de markt voor verhuur voor korte termijn; 
 • De Eigenaar een wezenlijke schending begaat van deze Voorwaarden eigenaar (die ter voorkoming van enige twijfel in ieder geval omvat: elke schending van clausule 4, ‘Gebruik van de service’, clausule 12, 'Rechten en verplichtingen van de Eigenaar' of clausule 14, 'Verbodsbepalingen') of van enige andere verplichting jegens HomeAway, elke gelieerde onderneming van HomeAway of een Reiziger;
 • Een Eigenaar zich op beledigende wijze heeft uitgelaten tegenover een Reiziger of een werknemer of vertegenwoordiger van HomeAway; 
 • Een Eigenaar een valse identiteit gebruikt;
 • De systemen of communicatieplatformen van HomeAway op een andere wijze zijn misbruikt; of
 • Iets gelijkaardig aan het voorgaande is voorgevallen met betrekking tot een gelieerde onderneming van HomeAway,

dan heeft HomeAway het recht om, naar eigen inzicht, (a) alle betrokken Advertenties of (b) alle Advertenties geassocieerd met die Eigenaar (waaronder, om twijfel te vermijden, alle Aanvullende betaalde diensten met betrekking tot deze Advertenties) onmiddellijk en zonder terugbetaling van de Advertentievergoeding of andere vergoedingen of kosten die door de Eigenaar zijn voldaan (i) op te schorten of (ii) te verwijderen. 

9.2           Naast het recht om elke advertentie te beëindigen, behoudt HomeAway zich alle rechten voor om te reageren op een schending van de Voorwaarden of misbruik van de Site door, met inbegrip van maar niet beperkt tot, (i) het beperken van het gebruik van de Site door de Eigenaar, (ii) het verbergen of anderszins beïnvloeden van een advertentie uit de zoekresultaten, (iii) het markeren van een lid als "niet aanwezig” en (iv) het verwijderen of wijzigen van informatie die vals of misleidend kan zijn.

9.3           Gelieve er rekening mee te houden dat HomeAway niet verplicht is om klachten te onderzoeken.


10. Rechten en verplichtingen van HomeAway


10.1        HomeAway mag te allen tijde elk aspect van de Site wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder de layout en de beschikbaarheid van de functies, database of inhoud van de Site, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid.

10.2        HomeAway streeft ernaar om alle door de Eigenaar verstrekte foto’s zo getrouw mogelijk weer te geven op de Site. Eigenaars erkennen echter dat afwijkingen van originele foto’s kunnen optreden wanneer niet-digitale afbeeldingen worden ingescand als gevolg van individuele scherminstellingen en dat HomeAway niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke afwijkingen.

10.3        HomeAway kan van tijd tot tijd upgrades van de Site doorvoeren om tegemoet te komen aan technologische ontwikkelingen. Onderhoudswerkzaamheden zijn daarom soms nodig en kunnen beperkingen van het gebruik van de Site tot gevolg hebben. HomeAway zal er, waar mogelijk, voor zorgen dat werkzaamheden die dergelijke beperkingen veroorzaken worden uitgevoerd op een tijdstip waarop het gebruik van de Site door Reizigers zo min mogelijk wordt beïnvloed.

10.4        HomeAway kan identiteitscontroles uitvoeren en bewijs vragen om het bestaan van een Woning en/of een Eigenaar en eigendom van de Woning vast te stellen. Indien HomeAway – soms zelfs ten gevolge van informatie verstrekt door Reizigers – vermoedt dat de Eigenaar valse informatie heeft verstrekt, erkent de Eigenaar dat HomeAway het recht heeft over te gaan tot een identiteitscontrole en due diligence jegens de Eigenaar of van de Eigenaar te eisen dat hij het bestaan van een Woning bewijst. Indien dit wordt gevraagd, gaat de Eigenaar onmiddellijk (of in elk geval binnen de periode vereist door HomeAway) akkoord met het verstrekken van dergelijk bewijs aan HomeAway omtrent zijn identiteit of het bestaan van de Woning. Elke Eigenaar erkent dat het niet naleven van een dergelijk verzoek een schending vormt van deze Voorwaarden eigenaar.

10.5        HomeAway houdt zich aan haar Privacybeleid. De Eigenaar machtigt HomeAway om zijn contactgegevens, inclusief telefoonnummer, door te geven aan Reizigers in verband met de boeking van een Woning. Meer informatie vindt u in het Privacybeleid. HomeAway mag indien nodig (onder andere om frauduleus gedrag door een derde te vermijden) de contactgegevens van een Eigenaar doorgeven aan een Reiziger. De Eigenaar erkent dat hij het Privacybeleid en de cookie-verklaring van de Site gelezen heeft en stemt in met de gegevensverwerking zoals daarin is beschreven.

10.6        HomeAway behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden eigenaar en haar rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden eigenaar  over te dragen aan een derde of een andere entiteit die deel uitmaakt van de HomeAway Group, maar zal dit niet doen op een manier die de garanties van de Eigenaar krachtens deze Voorwaarden eigenaar verminderd.

10.7        Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd diensten verstrekken aan Eigenaars om hun Advertenties te creëren of de kwaliteit ervan te verbeteren. Wij kunnen ook van tijd tot tijd nieuwe locaties of geografische beschrijvingen, die gebruikt worden om woningen in Advertenties en zoekresultaten te identificeren, aanmaken of anderszins wijzigen. Derhalve kunnen wij de met een Advertentie geassocieerde locatie en geografische beschrijving wijzigen. Wij aanvaarden echter geen verantwoordelijkheid om de inhoud van een Advertentie of de juistheid van de locatie ervan te verifiëren. Eigenaars zijn zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de juistheid van de inhoud en locatie of geografische beschrijving van een Advertentie en stemmen ermee in elke onjuistheid onmiddellijk te corrigeren (of contact met ons op te nemen om dit te corrigeren).   

11. Intellectueel Eigendom

11.1        De Site is eigendom van de HomeAway Group.  Alle inhoud op de Site is beschermd door auteursrechten en database-rechten. Gehele of gedeeltelijke reproductie van de Site, met inbegrip van het kopiëren van tekst, afbeeldingen of ontwerpen, is verboden.

11.2        Eigenaars mogen individuele pagina’s van de Site downloaden, weergeven of afdrukken als bewijs van een overeenkomst met HomeAway. Het desbetreffende bestand of afgedrukte document dient duidelijk leesbaar de tekst “© Copyright [Huidig Jaar] HomeAway– Alle Rechten Voorbehouden” te vermelden.

11.3        Wanneer een Eigenaar inhoud van enige aard, inclusief tekst of afbeeldingen, plaatst op of verzendt via de Site of de platformen of systemen van HomeAway, verklaart hij/zij hiertoe gerechtigd te zijn en alle nodige toestemmingen en goedkeuringen te hebben verkregen van de eigenaars van afgebeelde eigendommen

11.4        Voor zover de beoordelingen of andere inhoud van Eigenaars handelsmerken of andere eigendomsrechten of merken bevatten, verklaren Eigenaars dat zij alle nodige goedkeuringen en rechten hebben verkregen voor het gebruik van deze inhoud op de Site door HomeAway.


11.5        Door inhoud te plaatsen op de Site (en Dashboard) (met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, beschrijvingen, beoordelingen, foto’s en dergelijke), verlenen Eigenaars aan HomeAway het recht om deze inhoud te gebruiken op zowel de Site als in afzonderlijk gepubliceerde vorm.

11.6        Voor zover de Advertenties van Eigenaars en andere inzendingen handelsmerken bevatten, verklaren Eigenaars dat zij gerechtigd zijn deze te gebruiken, met inbegrip van het recht om deze in sublicentie te geven.
 

12. Rechten en Verplichtingen van de Eigenaar

12.1        De Eigenaar zal correcte en waarheidsgetrouwe informatie doorgeven omtrent zijn/haar identiteit, facturatieadres, betaalgegevens, belastingregistratie en toepasselijke rekeningnummers, Woningen aangeboden in Advertenties en andere kennisgevingen, door middel van de systemen van de HomeAway Group. Bovendien draagt de Eigenaar de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bovenvermelde informatie juist en actueel is gedurende de hele periode dat de Advertentie op de Site blijft. 


12.2        De Eigenaar verklaart en garandeert op voortdurende  basis voor zolang een Woning wordt geadverteerd op de Site dat (i) hij/zij alle nodige rechten en bevoegdheden bezit en/of heeft om de door de Eigenaar geadverteerde Woning te huur aan te bieden en er boekingen voor aan te nemen, (ii) hij/zij niet onrechtmatig een huurwaarborg onder zich zal houden in strijd met de onderliggende huurovereenkomst met de Reiziger, (iii) alle informatie verstrekt aan HomeAway juist en actueel is, inclusief maar niet beperkt tot de verklaringen betreffende een Woning, haar voorzieningen, locatie, prijs en beschikbaarheid voor een bepaalde datum of periode, (iv) elke Advertentie betrekking heeft op een individuele en uniek identificeerbare Woning, (v) hij/zij een Reiziger niet onrechtmatig toegang zal weigeren tot een Woning, en (vi) hij/zij tijdig alle terugbetalingen zal doen wanneer deze verschuldigd zijn overeenkomstig het toepasselijke annuleringsbeleid of de onderliggende huurovereenkomst, behalve voor zover het betrekking heeft op de eerder door HomeAway geïnde Verblijfsbelasting (zoals omschreven in clausule 13.5).   


12.3        De Eigenaar verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de informatie in de Advertentie correct en actueel wordt gehouden gedurende de hele periode dat de Advertentie op de Site blijft staan, en: (i) indien een vertaling wordt gegeven, ervoor te zorgen dat de vertaling nauwkeurig en correct is en (ii) de richtlijnen voor advertenties te volgen bij het opmaken van de Advertentie. De Eigenaar zal geen misleidende gegevens verstrekken betreffende de oorsprong van informatie of details geven die de ware oorsprong van de informatie verbergen.  

12.4        De Eigenaar moet de Marktnormen van HomeAway naleven die terug te vinden zijn op  https://help.homeaway.nl/articles/Wat-zijn-de-marktplaats-normen-van-HomeAway zoals van tijd tot tijd aangepast. Deze normen geven een overzicht van de vereisten voor Advertenties, met inbegrip van maar niet beperkt tot: 

•    Eigenaars moeten een correcte boekingskalender bijhouden in hun Advertentie(s);
•    Eigenaars moeten alle commercieel redelijke inspanningen verrichten om op alle boekingsaanvragen van Reizigers te reageren binnen 24 uur na ontvangst van een boekingsaanvraag;
•    Eigenaars moeten verder instemmen om alle commercieel redelijke inspanningen te leveren om alle betalingen van Reizigers te verwerken binnen 24 uur na autorisatie door de Reiziger van een dergelijke betaling;
•    Eigenaars moeten op een voldoende aantal ontvangen vragen en Boekingsaanvragen reageren en deze accepteren in het belang van de reizigerservaring; en
•    Eigenaars mogen geen wezenlijk aantal geaccepteerde boekingen annuleren.

12.5        De Eigenaar verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de kalender voor elke Advertentie correct en actueel wordt gehouden om de beschikbaarheid van de betrokken Woning weer te geven zoals het is geboekt. Voor zoekopdrachten op basis van datum, worden Advertenties met kalenders die 60 dagen of meer verouderd zijn, uit de resultaten uitgefilterd. 

12.6        Eigenaars dragen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun Advertenties geen inbreuk maken op de wetgeving of de rechten van een persoon of entiteit. Advertenties mogen geen valse informatie, persoonlijke beledigingen, lasterlijke uitlatingen of inbreuken op het auteursrecht of wetgeving inzake gegevensbescherming bevatten.

12.7        De Eigenaar stemt ermee in eventuele toepasselijke export- en/of embargowetten na te leven. Eigenaar verklaart bovendien dat hij niet op de lijst van verboden partijen van de Amerikaanse Overheid staat en dat hij de toepasselijke wettelijke leeftijd heeft bereikt om met HomeAway te kunnen contracteren.

12.8        De Eigenaar verklaart en garandeert dat het adverteren van zijn woning geen schending oplevert van een huidige overeenkomst met derden (bijv. de huurbaas van de Eigenaar, vereniging van huiseigenaars, etc.). Bovendien verklaart de Eigenaar dat voldaan is aan alle bestemmingsplannen, belastingen, registraties, licenties en vergunningen met betrekking tot de Advertentie.

12.9        Foto’s die opgenomen zijn in een Advertentie moeten de Woning waarheidsgetrouw weergeven, mogen geen valse of misleidende informatie bevatten, mogen geen personen tonen en mogen geen inbreuk vormen op de privacy, intellectuele eigendom of andere rechten van derden.

12.10     Indien een Advertentie deze Voorwaarden eigenaar schendt, behoudt HomeAway zich het recht voor om de betrokken Advertentie of alle Advertenties geassocieerd met de Eigenaar op te schorten of te verwijderen in overeenstemming met clausule 9 van deze Voorwaarden eigenaar.

12.11     Gebruikersverificatie op het Internet is moeilijk en we kunnen en zullen geen verantwoordelijkheid dragen voor de bevestiging van de identiteit van elke Gebruiker. Wij moedigen Reizigers en Eigenaars aan rechtstreeks met elkaar te communiceren via de instrumenten beschikbaar op de Site, hoewel dit ook geen garantie biedt aangaande de identiteit van de persoon waarmee u communiceert. Verder moedigen wij u aan andere redelijke maatregelen te nemen teneinde de identiteit van de ander vast te stellen en, voor Reizigers, van de woning en de relevante details van uw boeking of voorgenomen boeking. U stemt ermee in (i) uw wachtwoord en online ID voor zowel uw account bij ons als uw e-mailaccount op een veilige plek en strikt vertrouwelijk te bewaren en deze enkel te delen met gemachtigde Gebruikers van uw accounts, (ii) elke persoon waaraan u uw online ID en wachtwoord geeft op te dragen deze niet te delen met onbevoegde personen, (iii) ons onmiddellijk op de hoogte te stellen en een nieuw online ID en wachtwoord te kiezen indien u denkt dat uw account bij ons of uw e-mailaccount bekend is bij een onbevoegd persoon, en (iv) ons onmiddellijk op de hoogte te brengen indien iemand contact met u opneemt en om uw online ID of wachtwoord vraagt. Verder gaat u ermee akkoord dat, indien wij  onbevoegde toegang vermoeden tot uw account, u op verzoek van ons zo snel mogelijk uw ID en wachtwoord zal veranderen en verder alle verdere handelingen zult verrichten die wij redelijkerwijs nodig achten. Wij raden u af andere personen toegang te verlenen tot uw online ID en wachtwoord voor uw account bij ons en uw e-mailaccount. Indien u echter iemand uw online ID en wachtwoord geeft of indien u nalaat deze informatie voldoende te beveiligen, bent u zelf verantwoordelijk voor alle transacties die deze persoon verricht via uw account bij ons en/of uw e-mailaccount, zelfs indien deze transacties frauduleus zijn of indien u niet wilde dat ze werden verricht.

12.12     Advertenties mogen niet door een Eigenaar worden overgedragen naar een andere partij. In het geval van een verkoop van een Woning of een wijziging in het beheer van een Woning, biedt HomeAway begeleiding aangaande opties voor het creëren van een nieuwe advertentie.

12.13     Indien HomeAway krachtens één van onze garantieprogramma’s naar eigen inzicht een Reiziger compenseert voor een verlies veroorzaakt door handelingen of nalatingen die toe te rekenen zijn aan een Eigenaar, behoudt HomeAway zich het recht voor om het door HomeAway betaalde of bijgedragen bedrag  terug te vorderen. 

13. Belastingen

Belastingen Eigenaar:

13.1        Als Eigenaar bent u uitsluitend verantwoordelijk, tenzij de regelgeving in uw land anders bepaalt, voor het nagaan wat uw verplichtingen zijn wat betreft het aangeven, innen, afdragen of opnemen in uw Advertentie van alle toepasselijke btw of andere indirecte omzetbelasting, bezettingsbelasting, toeristenbelasting, bruto-ontvangstbelasting, onroerende of andere bezoekersbelasting of andere inkomstenbelasting (“Belastingen”). HomeAway Group verstrekt geen fiscaal advies. De Eigenaar dient zijn eigen fiscale specialist raadplegen.

13.2        Fiscale voorschriften kunnen van ons vereisen dat wij de nodige fiscale informatie verzamelen van Eigenaars of dat we belastingen inhouden op betalingen aan Eigenaars, of beide. Indien een Eigenaar nalaat ons de documentatie te verstrekken die wij voldoende achten om onze verplichting om Belastingen in te houden op betalingen aan u en/of zulke bedragen in te houden zoals vereist bij wet, bent u, de Eigenaar, uitsluitend verantwoordelijk ervoor te zorgen dat de informatie in uw belastingformulieren actueel, volledig en accuraat is, tot die informatie wordt verstrekt.

Belastingen op de Commissie:

13.3        De Eigenaar is verantwoordelijk voor alle kosten die verband houden met de Woning en de Advertenties en zal alle toepasselijke belastingen (inclusief btw indien van toepassing) op de betalingen die hij ontvangt, afdragen aan de bevoegde autoriteiten. Het is mogelijk dat HomeAway zelf belastingen (inclusief btw, omzetbelasting of andere equivalente heffingen) moet innen en afdragen op de Commissies in rekening gebracht aan de Eigenaar. Indien nodig, zal HomeAway de Eigenaar een factuur verstrekken waarop het bedrag van de belastingen in rekening gebracht op deze Commissies vermeld staat. Indien de Eigenaar recht heeft op een vrijstelling van belasting op de Commissie, dient hij HomeAway de nodige ondersteunende documentatie voor een dergelijke vrijstelling te verstrekken. 

13.4        Indien de Eigenaar inwoner is van een EU-lidstaat en een btw-registratie heeft in die lidstaat, dient hij HomeAway het correcte btw-nummer te verstrekken, zodat HomeAway de verleggingsregeling kan toepassen op de Commissies. Indien de Eigenaar inwoner is van het Verenigd Koninkrijk, zal geen verleggingsregeling mogelijk zijn en is een btw-heffing van het Verenigd Koninkrijk van toepassing.

 

Verblijfsbelasting:

13.5        U begrijpt dat elke bevoegde overheidsinstantie, dienst en/of autoriteit (“Belastingautoriteit”) die bevoegdheid heeft op de locatie van uw Woning, kan eisen dat in verband met deze Woning bepaalde belastingen bij Reizigers of Eigenaars worden geïnd en afgedragen aan de Belastingautoriteit in kwestie. De wetgeving kan verschillen naargelang de jurisdictie, maar deze belastingen kunnen worden geheven en afgedragen  als een percentage van de Huurprijs bepaald door Eigenaars, een vast bedrag per dag, een bedrag op basis van het aantal gasten, of andere variaties, en worden soms ook wel “belasting op tijdelijk verblijf," "hotelbelasting," "accommodatiebelasting," "stadsbelasting," "kamerbelasting" or "toeristenbelasting" genoemd ("Verblijfsbelasting").

13.6        In bepaalde jurisdicties kan HomeAway naar eigen inzicht beslissen om het innen en afdragen van Belastingen van of namens  Reizigers of Eigenaars te faciliteren in overeenstemming met deze Voorwaarden eigenaars (“Inning en Afdracht”)  indien de jurisdictie in kwestie bepaalt dat HomeAway of Eigenaars een verplichting tot inning en afdracht van Verblijfsbelasting hebben.  In elke jurisdictie waarin we besluiten om de Inning en Afdracht te vergemakkelijken, geeft u HomeAway hierbij de toestemming om de Verblijfsbelasting namens te Eigenaar bij de Reizigers te innen op het moment de eerste betaling wordt gedaan door de Reiziger en om deze Verblijfsbelasting  af te dragen aan de Belastingautoriteit. Het bedrag van de door HomeAway geïnde en afgedragen Verblijfsbelasting, indien van toepassing, zal zichtbaar en afzonderlijk vermeld zijn voor zowel Eigenaars als Reizigers op hun respectieve transactiedocumenten. Wanneer HomeAway de Inning en Afdracht faciliteert, is het Eigenaars niet toegestaan de Verblijfsbelastingen te innen die HomeAway met betrekking tot hun Woning int in die jurisdictie. Wanneer HomeAway de Inning en Afdracht van Verblijfsbelasting in een jurisdictie voor de eerste keer faciliteert, zal HomeAway hiervan een voorafgaande kennisgeving sturen aan de bestaande Eigenaars met Woningen in die jurisdictie.

13.7        U gaat ermee akkoord dat elke claim of rechtsvordering met betrekking tot het faciliteren door HomeAway van de Inning en Afdracht van Belastingen niet kan worden uitgebreid naar leveranciers of dienstverleners waar HomeAway mogelijk beroep op doet in verband met het faciliteren van de Inning en Afdracht. Eigenaars stemmen ermee in dat we bijkomende bedragen van u kunnen vorderen in het geval de geïnde en/of afgedragen Verblijfsbelastingen onvoldoende zijn om uw verplichting tegenover de Belastingautoriteit ten volle na te komen en u gaat ermee akkoord dat uw enige rechtsmiddel voor geïnde Verblijfsbelasting een terugvordering van de door HomeAway geïnde Verblijfsbelasting van de Belastingautoriteiten is in overeenstemming met de toepasselijke procedures vastgelegd door die Belastingautoriteiten.

13.8        U stemt er uitdrukkelijk mee in de HomeAway Groep en haar bestuurders, directieleden, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, vergoeden en te vrijwaren tegen alle rechtsvorderingen, aansprakelijkheden, schadeclaims, verliezen, schulden, verbintenissen of andere (on)kosten van welke aard dan ook, waaronder maar niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand en boekhoudkundige kosten, veroorzaakt door of ten gevolge van Verblijfsbelasting, inclusief maar niet beperkt tot de toepasselijkheid, berekening, inning of afdracht Verblijfsbelasting ongeacht het bedrag met betrekking tot uw transacties. Voor elke jurisdictie waarin we de Inning en Afdracht faciliteren, geven Eigenaars ons de toestemming om, zonder voorafgaande kennisgeving, data en andere informatie omtrent hen of hun transacties, Boekingen, Accommodaties en Verblijfsbelasting, inclusief maar niet beperkt tot informatie zoals de naam van de Eigenaar, adressen van Woningen, transactiegegevens en –bedragen, fiscaal identificatienummer(s), het bedrag aan belastingen geïnd van Reizigers of naar verluidt verschuldigd, contactgegevens en gelijkaardige informatie, op te slaan, over te dragen en door te geven aan de bevoegde Belastingsautoriteiten teneinde te voldoen aan een rechtmatig verzoek.

13.9        HomeAway behoudt zich het recht voor om, mits voorafgaande kennisgeving aan Eigenaars, de Inning en Afdracht in een bepaalde jurisdictie voor welke reden ook stop te zetten, waarop Eigenaars wederom zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de inning en/of afdracht van alle Belastingen die verschuldigd kunnen zijn op Woningen in die jurisdictie. In jurisdicties waarin we geen kennisgeving hebben gegeven van de inning of afdracht van Verblijfsbelasting via Inning en Afdracht of andere methodes of dit niet (of niet langer) faciliteren, blijven Eigenaars uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inning en/of afdracht van Verblijfsbelasting van toepassing op een Woning. 

13.10     Eigenaars erkennen en gaan akkoord dat HomeAway er in sommige jurisdicties voor kan kiezen de inning of afdracht van Verblijfsbelasting niet te faciliteren of dat HomeAway niet de mogelijkheid heeft om de inning en/of afdracht van Verblijfsbelasting te faciliteren, en geen enkele bepaling in deze Voorwaarden eigenaars dient te worden geïnterpreteerd als een verklaring of garantie dat HomeAway de inning en/of afdracht van Verblijfsbelasting waar dan ook zal faciliteren, laat staan in een bepaalde jurisdictie, of dat HomeAway de inning of afdracht van Verblijfsbelasting in een bepaalde jurisdictie waarin dit werd aangeboden, zal voortzetten. HomeAway behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht het faciliteren van de inning en afdracht van Verblijfsbelasting (ongeacht de methode die werd gebruikt of gebuikt zou worden in de toekomst) om welke reden dan ook of zelfs zonder reden, stop te zetten, op voorwaarde dat het Eigenaars in jurisdicties waarin HomeAway besluit deze facilitering stop te zetten daar een redelijke tijd vooraf van in kennis stelt. 

14. Verbodsbepalingen

14.1        De Eigenaar zal niet rechtstreeks of onrechtstreeks:

14.1.1   De Site, haar inhoud en de in de Site opgenomen databases, op welke manier dan ook, zowel automatisch als handmatig, exploiteren, kopiëren, distribueren, verveelvoudigen, bewerken, vertalen, publiek toegankelijk maken of decompileren;

14.1.2   De inhoud op de Site of communicaties met Reizigers volgen met behulp van robots, spiders, of andere technologie, waarbij in beperkte mate een uitzondering geldt voor algemene zoekmachines (met uitsluiting van websites of zoekmachines of andere diensten die huurwoningen aanbieden of een onderdeel daarvan of die een met HomeAway concurrerende dienst aanbieden) en niet-commerciële openbare archieven die hulpmiddelen gebruiken om informatie te verzamelen voor het uitsluitende doel om hyperlinks naar de Site weer te geven, op voorwaarde dat ze dit doen vanaf een stabiel IP-adres of groep van IP-adressen met gebruik van een makkelijk identificeerbare agent en voldoen aan het robots.txt bestand van HomeAway;

14.1.3   De Site of het platform of de systemen van HomeAway gebruiken voor andere doeleinden dan vermeld in deze Voorwaarden eigenaar;

14.1.4   De Site of de instrumenten en diensten op de Site gebruiken voor een boeking of aanvraag voor een woning die geen Woning betreft die onder een geldige Advertentie via de Site wordt aangeboden;


14.1.5   Een deel van de Site op een andere website of anderszins verveelvoudigen met behulp van enig hulpmiddel, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van een frame of border rond de Site, of een andere framing-techniek om een deel of aspect van de Site in te sluiten of een mirror site van een deel van de Site te maken of te repliceren;

14.1.6   Inhoud of programma’s uploaden of verzenden naar de Site (of het platform of de systemen van HomeAway), die vanwege hun omvang of aard de computers of netwerken van HomeAway kunnen beschadigen;

13.1.7   Inhoud op de Site of het platform of de systemen van HomeAway plaatsen die de toepasselijke strafrechtelijke, intellectuele eigendomsrechtelijke of andere wettelijke bepalingen schenden of dergelijke schending aanmoedigen;

14.1.8   De Site of het platform of de systemen van HomeAway gebruiken of bezoeken op een manier die een computersysteem of –netwerk in gevaar kan brengen, waaronder het beschikbaar maken van een virus (waarbij de term “virus” mede omvat elk opzettelijk in een systeem geïntroduceerd programma dat een nutteloze en/of destructieve functie uitoefent, zoals het weergeven van een irritante boodschap of het systematisch overschrijven van de informatie op de hard disk van een Gebruiker);

14.1.9   Informatie plaatsen of verzenden die op enige wijze vals, frauduleus of misleidend is of deelnemen aan een activiteit die kan worden beschouwd als “phishing” (hetzij primair, secundair of anderszins) of die aanleiding zou kunnen geven tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid;

14.1.10 Illegaal, dreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, onfatsoenlijk, opruiend, seksueel expliciet, pornografisch of godslasterlijk materiaal plaatsen of verzenden;

14.1.11 Naar HomeAway of een lid van de HomeAway Group verwijzen op een manier die iemand zou kunnen doen geloven dat Reiziger of een andere website wordt gesponsord door, of gelieerde is aan, of gesteund wordt door HomeAway of een lid van de HomeAway Group; of

14.1.12 Een Woning in een Advertentie vervangen door een andere Woning zonder de voorafgaande goedkeuring van HomeAway. Verboden vervangingen zijn onder meer:
 

14.1.12.1 Advertenties meerdere eenheden: gebruik van één Advertentie om meer dan één beschikbare woning in een gebouw te adverteren;

14.1.12.2 Vervanging: veranderen van de Woning die is afgebeeld in een Advertentie zodra die Woning wordt geboekt; en

14.1.12.3 Leeching: aan een Reiziger die een aanvraag stuurt via de Site een andere Woning aanbieden dan die die is afgebeeld in de Advertentie in kwestie.

14.1.13 Wanneer de mogelijkheid voor online boeken is geactiveerd, zijn reactie op boekingsaanvragen of betalingen door Reizigers vertragen (Eigenaars die de mogelijkheid voor online boeken hebben geactiveerd, zullen alle commercieel redelijke inspanningen doen om binnen 24 uur na ontvangst van een boekingsaanvraag op deze boekingsaanvraag te antwoorden en zullen er ook voor zorgen dat alle betalingen van Reizigers worden verwerkt binnen 24 uur nadat de Reiziger zijn toestemming voor deze betaling heeft gegeven).

14.2        In het geval van een schending van deze clausule door een Eigenaar, behoudt HomeAway zich het recht voor om de relevante Advertentie of alle Advertenties geassocieerd met de Eigenaar op te schorten of te verwijderen in overeenstemming met clausule 9 van deze Voorwaarden eigenaar.

15. Doorgeven van Advertenties aan Websites van Derden

Om Eigenaars in staat te stellen een grotere zichtbaarheid van hun huurwoningen te bereiken, kan HomeAway Group uw advertentie-informatie en inhoud doorgeven aan een externe website of op een andere manier zorgen voor de plaatsing van uw advertentie op een externe website. Bijkomende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op dergelijke verspreidingen en we zullen u hiervan via uw dashboard of e-mail in kennis stellen.

16. Verantwoordelijkheid van de Eigenaar

16.1        Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van Gebruikers om een verzekering af te sluiten die voldoende dekking biedt om hun woningen en gasten of hun reizen, naargelang van toepassing, te dekken. Eigenaars gaan akkoord dat ze voor aankomst van hun eerste Reiziger een passende verzekering moeten afsluiten die voldoende is om de huur van de Woningen die ze op de website hebben geplaatst te dekken, en dat ze voldoende verzekeringsdekking zullen behouden tot en met de vertrekdatum van elke Reiziger die ze hebben gevonden via één van onze Sites.

16.2        De Eigenaar zal uitsluitend en exclusief verantwoordelijk zijn voor alle financiële gevolgen van schade die aan HomeAway is berokkend ten gevolge van inhoud of programma’s die doorgegeven of verstuurd zijn door de Eigenaar en die schade veroorzaken aan de hardware of software van HomeAway, waaronder schade aan de Site, systemen of data of door het veroorzaken van storingen of fouten in de Site of de systemen. De hierboven vermelde financiële gevolgen omvatten ook redelijke gerechtskosten.

17. Vrijwaring 

Eigenaar verbindt zich ertoe Expedia, HomeAway, elk van haar verbonden ondernemingen, hun respectievelijke bestuurders, directieleden, medewerkers en vertegenwoordigers te verdedigen, vergoeden en te vrijwaren tegen alle aanspraken, rechtsvorderingen, eisen, verhaalsacties, verliezen, schade, boetes, straffen of andere (on)kosten van welke aard dan ook, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot redelijke kosten van rechtsbijstand en boekhoudkundige kosten, veroorzaakt door of ten gevolge van vorderingen van derden, voortvloeiend uit of verband houdend met: (a) door u aangeleverd materiaal of inhoud voor de Site; (b) het gebruik van de Site door de Eigenaar; (c) een schending door u van deze Voorwaarden eigenaar; of (d) het verblijf van de Reiziger in de Woning en het gebruik van verwante diensten en voorzieningen voorzien door de Eigenaar.

18. Contact opnemen met ons

18.1        Berichten aan ons kunnen worden verstuurd via het contactformulier op het HomeAway platform of per post aan c/o HomeAway, Level 25 Portland House, Bressenden Place, London SW1E 5BH.

18.2        Meldingen van schendingen van auteursrecht dienen de volgende informatie te bevatten:

 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een gedetailleerde omschrijving van de inhoud in kwestie (weergave van de tekst of afbeelding) inclusief een link naar de website; en
 • Een schriftelijke verklaring die bewijst dat u:

 

 1. De houder bent van de exclusieve gebruiksrechten van het werk;
 2. Geen toestemming hebt gegeven voor gebruik op deze manier van het desbetreffende materiaal.
   

19. Aansprakelijkheidsbeperking HomeAway

In geen geval zal de HomeAway Group of een van haar aandeelhouders, bestuurders, directieleden, consultants, vertegenwoordigers en/of medewerkers of een externe leverancier van een instrument beschikbaar op een site van een lid van de HomeAway Group aansprakelijk zijn voor gederfde winst of andere directe of indirecte, speciale, incidentele of andere schadevergoeding die veroorzaakt is door, gebaseerd is op of het gevolg is van de Site of het platform of de systemen van HomeAway, de materialen of inhoud die u plaatst op de Site en uw gebruik van de Site en/of enige transactie tussen Gebruikers, zelfs indien HomeAway op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn van toepassing ongeacht of de schade het gevolg is van contractbreuk, nalatigheid of een andere rechtsgrond. Indien u niet tevreden bent met de Site of het platform of de systemen van HomeAway of indien u niet akkoord gaat met een van de bepalingen in deze Voorwaarden eigenaar, dan is uw enige en uitsluitende rechtsmiddel tegen HomeAway het stoppen met het gebruik van deze Site. In elk geval is onze aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de HomeAway groep tegenover u of derden in omstandigheden die voortvloeien uit of verband houden met de Site beperkt tot het grootste van (a) het bedrag aan vergoedingen dat u aan ons heeft betaald in de twaalf maanden voorafgaand aan de handeling die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid en (b) £ 100.00 in totaal. Geen enkele bepaling in deze Voorwaarden eigenaar dient als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van de HomeAway Group voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, noch voor fraude of frauduleuze misleiding door de HomeAway Group.

 

 

20. Toepasselijke wetgeving en jurisdictie

De Eigenaar gaat ermee akkoord dat deze Voorwaarden eigenaar onderhevig zijn aan de wetten van Engeland en Wales. De Engelse rechtbanken hebben niet-exclusieve jurisdictie over alle vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst..

21. Algemeen

21.1        Indien een bepaling van deze Voorwaarden eigenaar ongeldig wordt verklaard door een bevoegde rechtbank, zal de ongeldigheid van die bepaling geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden eigenaar, welke onverminderd van kracht blijven. De titels van de clausules zijn uitsluitend bedoeld om verwijzing te vergemakkelijken en hebben geen invloed op de interpretatie of uitleg van deze Voorwaarden eigenaar. Een afwijzing van een voorwaarde van de Voorwaarden eigenaar zal niet worden beschouwd als een verdere of voortdurende afwijzing van deze voorwaarde of een andere voorwaarde. Bovendien zal het nalaten van HomeAway om een bepaling van deze Voorwaarden eigenaar af te dwingen, niet worden beschouwd als een afwijzing van deze bepaling of anderszins invloed hebben op de mogelijkheid van HomeAway om deze bepaling in de toekomst af te dwingen. Behalve voor zover uitdrukkelijk bepaald in een bijkomende overeenkomst, bijkomende voorwaarden voor bepaalde delen van de Site waaronder het Privacybeleid, vormen deze Algemene voorwaarden voor Eigenaars de gehele overeenkomst tussen Eigenaar en HomeAway met betrekking tot het gebruik van de Site. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de Voorwaarden eigenaar tenzij door een herziene versie op deze pagina te plaatsen.

21.2        HomeAway raadt de Eigenaar aan deze Voorwaarden eigenaar in een afzonderlijk bestand op zijn computer op te slaan of af te drukken.

21.3        Het online Geschillenbeslechtingsplatform van de Europese Commissie is beschikbaar via http://ec.europa.eu/odr